ประกาศผลและมอบ รางวัลลูกโลกสีเขียว ครั้งที่ 18 น้อมนำแนวพระราชดำริสู่การทำงานด้วย วิถีพอเพียง แบ่งปัน ผูกพัน ดิน น้ำ ป่า เพื่อเป็น พลังเปลี่ยนโลก

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Tuesday August 28, 2018 14:18
กรุงเทพฯ--28 ส.ค.--ปตท.

วันนี้ (28 สิงหาคม 2561) สถาบันลูกโลกสีเขียว จัดพิธีประกาศผลและมอบ "รางวัลลูกโลกสีเขียว" ครั้งที่ 18 และงาน "สองทศวรรษรางวัลลูกโลกสีเขียว" ณ อาคารสำนักงานใหญ่ ปตท. กรุงเทพฯ

รางวัลลูกโลกสีเขียวเป็นหนึ่งในโครงการเสริมของโครงการปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติฯ ของบริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) (ปตท.) ถือกำเนิดขึ้นใน พ.ศ. 2542 เนื่องในปีมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร ทรงเจริญพระชนมายุ 72 พรรษา ด้วยความร่วมมือของผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาต่างๆ นับจากปีแรกจนถึงปัจจุบัน "รางวัลลูกโลกสีเขียว" เดินทางเข้าสู่ทศวรรษที่สองแล้ว และยังคงน้อมนำแนวพระราชดำริสู่การประกวดในหัวข้อ "วิถีพอเพียง แบ่งปัน ผูกพัน ดิน น้ำ ป่า" เพื่อเป็น "พลังเปลี่ยนโลก"

ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล ประธานกรรมการสถาบันลูกโลกสีเขียวและประธานกรรมการตัดสิน"รางวัลลูกโลกสีเขียว" กล่าวว่า "ผมขอแสดงความยินดี กับบุคคลและกลุ่มบุคคลซึ่งได้รับรางวัลลูกโลกสีเขียวในครั้งนี้ ขอชื่นชมกับทุกผลงานที่เปี่ยมพลังความมุ่งมั่น สานเครือข่ายลูกโลกสีเขียวให้เกิดขึ้นทั่วประเทศ ขอเป็นกำลังให้ทุกคนยืนหยัดอุดมการณ์ รักษาโลกของเราเพื่อส่งต่อคุณค่ามรดกนี้ให้แก่ลูกหลาน สร้างชุมชนเข็มแข็งเพื่อเป็นพลังให้แก่ประเทศชาติในการก้าวไปข้างหน้า"

นางศรีสุรางค์ มาศศิริกุล ผู้อำนวยการสถาบันลูกโลกสีเขียว กล่าวว่า ตลอด 20 ปีของการดำเนินงาน "รางวัลลูกโลกสีเขียว" ได้เชิดชูชุมชนที่มีการจัดทำป่าชุมชน คิดเป็นจำนวนกว่า 2.4 แสนไร่ ชุมชนเหล่านี้ยังร่วมบริหารจัดการป่าในพื้นที่เขตอนุรักษ์กว่า 1.8 ล้านไร่ ในขณะที่กรมป่าไม้ระบุว่า มีชุมชนกว่า 8,000 หมู่บ้านจัดทำป่าชุมชน รวมเป็นเนื้อที่กว่า 3.2 ล้านไร่ทั่วประเทศ

ภายใต้การสนับสนุนของ ปตท. สถาบันลูกโลกสีเขียว ได้เพิ่มภารกิจในการทำงานนอกเหนือจากยกย่องให้กำลังใจแก่ ผู้ที่ทำความดี โดยงานจัดการความรู้เพื่อหนุนเสริมความเข้มแข็งให้กับเครือข่าย การจัดเวทีเครือข่ายลูกโลกสีเขียว ในส่วนกลางและภูมิภาค เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ ตลอดจนหยิบยกประเด็นที่เป็นสภาพปัญหาในแต่ละภูมิภาคมาสร้างกิจกรรมเพื่อให้ชุมชนมีภูมิคุ้มกัน สามารถตั้งรับปรับสู้กับโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง

ภายในงานพบ "ตลาดความรู้" หลากหลาย อาทิ นิทรรศการเส้นทางแห่งสองทศวรรษรางวัลลูกโลกสีเขียว นิทรรศการผลงานรางวัลลูกโลกสีเขียว ครั้งที่ 18กิจกรรมเชิงวิชาการและวัฒนธรรม ปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ "พลังเปลี่ยนโลก" โดย ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล ประธานกรรมการสถาบันลูกโลกสีเขียวฯ ห้องเสวนาย่อยนำเสนอกรณีศึกษาผ่านการ "ตั้งรับ-ปรับสู้-เปลี่ยนแปลง-อยู่รอด" ในแต่ละภูมิประเทศ ท่ามกลางสถานการณ์โลกที่เปลี่ยนแปลง และห้องเวิร์คช็อปเพื่อเยาวชนเรื่อง "เทคนิคการสื่อความด้วยรูปแบบมัลติมีเดีย" ลานวัฒนธรรมภาค การแสดงศิลปะพื้นบ้านจากเยาวชนที่สะท้อนความงดงามของพหุวัฒนธรรม และร่วมเป็นกำลังใจให้แก่ผู้ได้รับรางวัลลูกโลกสีเขียว ครั้งที่ 18 ในพิธีประกาศผลและมอบรางวัลฯ ในวันที่ 28 สิงหาคม 2561 โดยมีผลงานที่ได้รับการยกย่องทั้งสิ้น 38 รางวัล ดังนี้

รางวัลประเภทชุมชน จำนวน 7 รางวัล
 • ชุมชนบ้านป่าตึงงาม จ.เชียงใหม่
 • ชุมชนบ้านห้วยเดื่อ จ.แม่ฮ่องสอน
 • ชุมชนบ้านเด่นวัว จ.ตาก
 • สมาคมคืนรากแก้วสู่ดิน จ.จันทบุรี
 • ชุมชนพุน้ำร้อน จ.สุพรรณบุรี
 • ชุมชนตำบลบ้านพลวง จ.สุรินทร์
 • ชุมชนบ้านไสใหญ่ (คน ผึ้ง ป่า) จ.ตรัง
รางวัลประเภทบุคคล จำนวน 3 รางวัล
 • พระจรุญ ปภาธโร จ.บุรีรัมย์
 • นายสมหมาย ชลสินธุ์ จ.นครศรีธรรมราช
 • นายหมัดฉา หนูหมาน จ.สงขลา
รางวัลประเภทกลุ่มเยาวชน จำนวน 8 รางวัล
 • ชุมนุมนักสื่อความหมายธรรมชาติ โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา จ.ลำพูน
 • กลุ่มอนุรักษ์ปรงตากฟ้าอนุรักษ์ป่าชุมชน โรงเรียนตากฟ้าวิชาประสิทธิ์ จ.นครสวรรค์
 • โรงเรียนประชาพัฒนาวิทย์ จ.ราชบุรี
 • กลุ่มเยาวชนเมล็ดพันธุ์แห่งความพอเพียง โรงเรียนนางัวราษฎร์รังสรรค์ จ.นครพนม
 • กลุ่มเยาวชนชาวสวนพฤกษศาสตร์ โรงเรียนลำดวนพิทยาคม จ.บุรีรัมย์
 • กลุ่มเยาวชนต้นกล้า โรงเรียนศรีแก้วประชาสรรค์ จ.ยโสธร
 • กลุ่มเด็กและเยาวชนอนุรักษ์ภูมินิเวศลุ่มน้ำคลองยัน จ.สุราษฎร์ธานี
 • กลุ่มยังยิ้ม (Young Smile) จ.นราธิวาส
รางวัลประเภท "สิปปนนท์ เกตุทัต รางวัลแห่งความยั่งยืน" จำนวน 8 รางวัล
 • ชุมชนบ้านแม่เชียงรายลุ่ม จ.ลำปาง
 • ชุมชนบ้านม่วงชุม จ.เชียงราย
 • ชุมชนบ้านห้วยปลาหลด จ.ตาก
 • กลุ่มอนุรักษ์และชมรมนำเที่ยวพื้นบ้านสลักคอก จ.ตราด
 • กลุ่มอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าชุมชนดอนโจร จ.บุรีรัมย์
 • ชุมชนคนอนุรักษ์ป่าโนนยาง เพื่อแผ่นดินแม่ จ.สุรินทร์
 • ชุมชนบ้านโคกเมือง จ.สงขลา
 • ชุมชนบ้านจุฬาภรณ์พัฒนา 12 จ.นราธิวาส
รางวัลประเภทงานเขียน จำนวน 3 รางวัล
รางวัลดีเด่น
 • คู่มือครูสิ่งแวดล้อมจังหวัดกาญจนบุรีเพื่ออนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพและการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ฉบับสำหรับครูชั้นมัธยมศึกษา โดย นายครรชิต จูประพัทธศรี จ.กาญจนบุรี
 • กวีนิพนธ์ "เพลงแม่น้ำ" โดย "โขงรัก คำไพโรจน์" (นายไพโรจน์ อินทชัย) จ.หนองคาย
รางวัลชมเชย
 • กวีนิพนธ์ "หมอยา...ชื่อปลาหมอ" โดย ก่องแก้ว กวีวรรณ (นายอำนวย ชำนาญ) จ.ระยอง
รางวัลประเภทความเรียงเยาวชน จำนวน 7 รางวัล
อายุไม่เกิน 15 ปี
รางวัลดีเด่น
 • การเดินทางของลูกยาง โดย ด.ญ.แสงส่า ลุงซอ จ.เชียงใหม่
รางวัลชมเชย 2 รางวัล
 • ทำไมต้องเผาป่าของหนู โดย ด.ญ.สาธินี เพียอินทร์ จ.ชัยภูมิ
 • หนูอยากให้โลกสีเขียวตลอดไป โดย ด.ญ.ปาลิตา ใยกลาง จ.ชัยภูมิ
อายุ 16-25 ปี
รางวัลดีเด่น 2 รางวัล
 • ความสุขสองหน้า โดย นส.สุดารัตน์ แสงสว่าง จ.ชลบุรี
 • บ้านสวนสร้างสุขความผูกพันของวิถีชีวิตกับธรรมชาติใกล้ตัว โดย นายกิตติ อัมพรมหา จ.ระยอง
รางวัลชมเชย 2 รางวัล
 • รู้จักวิถีพฤกษศาสตร์ เรียนรู้วิถีธรรมชาติ หลอมรวมสู่วิถีชีวิต โดย นายนันทพงศ์ กระทาง จ.ลำปาง
 • ทรัพย์สินแผ่นดินแม่ โดย นายศิริศักดิ์ เนียมเจียมตัว กรุงเทพฯ
รางวัลประเภทสื่อมวลชน จำนวน 2 รางวัล
 • รายการ "สารตั้งต้น" ผลิตและออกอากาศโดย สถานีโทรทัศน์ PPTV ช่อง 36
 • รายการ "รักโลก" ผลิตและออกอากาศโดย สถานีโทรทัศน์ เนชั่นทีวี ช่อง 22
ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.GreenglobeInstitute.con
สถาบันลูกโลกสีเขียว โทร.02 537 2146/ 02 537 1993

Latest Press Release

สมาคมการค้าและการลงทุนเอเชียน-สากล(AITIA)จัดมหกรรมแสดงสินค้ามาตรฐานไทยและจีนส่งออก ครั้งที่ 8

สมาคมการค้าและการลงทุนเอเชียน-สากล(AITIA)จัด"มหกรรมแสดงสินค้ามาตรฐานไทยและจีนส่งออก ครั้งที่ 8"(ASEAN (Bangkok) China Import & Export Commodities Fair (ACIEC 2018)) กระหึ่มอิมแพ็ค เมืองทองธานี 16-18 พฤศจิกายนนี้ เชื่อมโยงการค้า การลงทุน...

ผลการปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมายสรรพสามิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ระหว่างวันที่ 9 - 15 พฤศจิกายน 2561 พบการกระทำผิด จำนวน 556 คดี คิดเป็นเงินค่าปรับ 8.42 ล้านบาท

กรมสรรพสามิตดำเนินมาตรการเชิงรุกในการป้องกันและปราบปรามสินค้า ผิดกฎหมายสรรพสามิต เพื่อสร้างความเป็นธรรม โปร่งใส และความมั่นใจให้แก่ผู้ประกอบการ ที่เสียภาษีโดยสุจริต นางสดศรี พงศ์อุทัย รองอธิบดีกรมสรรพสามิต รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษา...

ฟอร์จูนทาวน์ ชวนสัมผัส เทศกาลดอกไม้ไฟ กระทบไหล่ไอดอล Pop of Japan 5th by Fortune Town

ศูนย์การค้าฟอร์จูนทาวน์ ร่วมกับ X10 Event ชวนคุณมาสัมผัส บรรยากาศสไตล์ญี่ปุ่น กระทบไหล่ไอดอล มากมายในงาน "Pop of Japan 5th by Fortune Town" ในวันที่ 17 พ.ย. นี้ เวลา 11.00 น. เป็นต้นไป บริเวณลานฟอร์จูนสตรีท ศูนย์การค้าฟอร์จูนทาวน์ ภายใต้คอนเซ็ปต์...

มหาวิทยาลัยเว็บสเตอร์ ประเทศไทย ขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมมหกรรมสมัครงาน (Career Fair) และงานนิทรรศการเพื่อการศึกษา (Open House) ในวันที่ 21 และ 24 พฤศจิกายน 2561

มหาวิทยาลัยเว็บสเตอร์ หนึ่งในมหาวิทยาลัยชั้นนำของสหรัฐอเมริกาในด้านการศึกษาระดับสูงแห่งเดียวในประเทศไทย จัดมหกรรมสมัครงาน (Career Fair) สำหรับนักศึกษา ในวันพุธที่ 21 พฤศจิกายน 2561 และงานนิทรรศการเพื่อการศึกษา (Open House) สำหรับบุคคลทั่วไป ในวันเสาร์ที่...

สร้างโอกาสธุรกิจ พร้อมเติมเต็มมุมคิดไปกับรายการเพาะกล้าธุรกิจ Business Solution 90.5,SME,แหล่งข้อมูล

พบกับรายการเพาะกล้าธุรกิจ Business Solution ทุกวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 11.30 – 12.00 น. ได้ที่หน้าปัดวิทยุ คลื่น FM 90.5 MHz ดำเนินรายการโดยคุณฉัฐพร โยเหลา มือเก๋าด้าน SMEs สัปดาห์นี้ 19 พฤศจิกายน – 23 พฤศจิกายน งัดกลยุทธ์กสิกรไทย...

Related Topics