ประกาศผลและมอบ รางวัลลูกโลกสีเขียว ครั้งที่ 18 น้อมนำแนวพระราชดำริสู่การทำงานด้วย วิถีพอเพียง แบ่งปัน ผูกพัน ดิน น้ำ ป่า เพื่อเป็น พลังเปลี่ยนโลก

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Tuesday August 28, 2018 14:18
กรุงเทพฯ--28 ส.ค.--ปตท.

วันนี้ (28 สิงหาคม 2561) สถาบันลูกโลกสีเขียว จัดพิธีประกาศผลและมอบ "รางวัลลูกโลกสีเขียว" ครั้งที่ 18 และงาน "สองทศวรรษรางวัลลูกโลกสีเขียว" ณ อาคารสำนักงานใหญ่ ปตท. กรุงเทพฯ

รางวัลลูกโลกสีเขียวเป็นหนึ่งในโครงการเสริมของโครงการปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติฯ ของบริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) (ปตท.) ถือกำเนิดขึ้นใน พ.ศ. 2542 เนื่องในปีมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร ทรงเจริญพระชนมายุ 72 พรรษา ด้วยความร่วมมือของผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาต่างๆ นับจากปีแรกจนถึงปัจจุบัน "รางวัลลูกโลกสีเขียว" เดินทางเข้าสู่ทศวรรษที่สองแล้ว และยังคงน้อมนำแนวพระราชดำริสู่การประกวดในหัวข้อ "วิถีพอเพียง แบ่งปัน ผูกพัน ดิน น้ำ ป่า" เพื่อเป็น "พลังเปลี่ยนโลก"

ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล ประธานกรรมการสถาบันลูกโลกสีเขียวและประธานกรรมการตัดสิน"รางวัลลูกโลกสีเขียว" กล่าวว่า "ผมขอแสดงความยินดี กับบุคคลและกลุ่มบุคคลซึ่งได้รับรางวัลลูกโลกสีเขียวในครั้งนี้ ขอชื่นชมกับทุกผลงานที่เปี่ยมพลังความมุ่งมั่น สานเครือข่ายลูกโลกสีเขียวให้เกิดขึ้นทั่วประเทศ ขอเป็นกำลังให้ทุกคนยืนหยัดอุดมการณ์ รักษาโลกของเราเพื่อส่งต่อคุณค่ามรดกนี้ให้แก่ลูกหลาน สร้างชุมชนเข็มแข็งเพื่อเป็นพลังให้แก่ประเทศชาติในการก้าวไปข้างหน้า"

นางศรีสุรางค์ มาศศิริกุล ผู้อำนวยการสถาบันลูกโลกสีเขียว กล่าวว่า ตลอด 20 ปีของการดำเนินงาน "รางวัลลูกโลกสีเขียว" ได้เชิดชูชุมชนที่มีการจัดทำป่าชุมชน คิดเป็นจำนวนกว่า 2.4 แสนไร่ ชุมชนเหล่านี้ยังร่วมบริหารจัดการป่าในพื้นที่เขตอนุรักษ์กว่า 1.8 ล้านไร่ ในขณะที่กรมป่าไม้ระบุว่า มีชุมชนกว่า 8,000 หมู่บ้านจัดทำป่าชุมชน รวมเป็นเนื้อที่กว่า 3.2 ล้านไร่ทั่วประเทศ

ภายใต้การสนับสนุนของ ปตท. สถาบันลูกโลกสีเขียว ได้เพิ่มภารกิจในการทำงานนอกเหนือจากยกย่องให้กำลังใจแก่ ผู้ที่ทำความดี โดยงานจัดการความรู้เพื่อหนุนเสริมความเข้มแข็งให้กับเครือข่าย การจัดเวทีเครือข่ายลูกโลกสีเขียว ในส่วนกลางและภูมิภาค เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ ตลอดจนหยิบยกประเด็นที่เป็นสภาพปัญหาในแต่ละภูมิภาคมาสร้างกิจกรรมเพื่อให้ชุมชนมีภูมิคุ้มกัน สามารถตั้งรับปรับสู้กับโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง

ภายในงานพบ "ตลาดความรู้" หลากหลาย อาทิ นิทรรศการเส้นทางแห่งสองทศวรรษรางวัลลูกโลกสีเขียว นิทรรศการผลงานรางวัลลูกโลกสีเขียว ครั้งที่ 18กิจกรรมเชิงวิชาการและวัฒนธรรม ปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ "พลังเปลี่ยนโลก" โดย ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล ประธานกรรมการสถาบันลูกโลกสีเขียวฯ ห้องเสวนาย่อยนำเสนอกรณีศึกษาผ่านการ "ตั้งรับ-ปรับสู้-เปลี่ยนแปลง-อยู่รอด" ในแต่ละภูมิประเทศ ท่ามกลางสถานการณ์โลกที่เปลี่ยนแปลง และห้องเวิร์คช็อปเพื่อเยาวชนเรื่อง "เทคนิคการสื่อความด้วยรูปแบบมัลติมีเดีย" ลานวัฒนธรรมภาค การแสดงศิลปะพื้นบ้านจากเยาวชนที่สะท้อนความงดงามของพหุวัฒนธรรม และร่วมเป็นกำลังใจให้แก่ผู้ได้รับรางวัลลูกโลกสีเขียว ครั้งที่ 18 ในพิธีประกาศผลและมอบรางวัลฯ ในวันที่ 28 สิงหาคม 2561 โดยมีผลงานที่ได้รับการยกย่องทั้งสิ้น 38 รางวัล ดังนี้

รางวัลประเภทชุมชน จำนวน 7 รางวัล
 • ชุมชนบ้านป่าตึงงาม จ.เชียงใหม่
 • ชุมชนบ้านห้วยเดื่อ จ.แม่ฮ่องสอน
 • ชุมชนบ้านเด่นวัว จ.ตาก
 • สมาคมคืนรากแก้วสู่ดิน จ.จันทบุรี
 • ชุมชนพุน้ำร้อน จ.สุพรรณบุรี
 • ชุมชนตำบลบ้านพลวง จ.สุรินทร์
 • ชุมชนบ้านไสใหญ่ (คน ผึ้ง ป่า) จ.ตรัง
รางวัลประเภทบุคคล จำนวน 3 รางวัล
 • พระจรุญ ปภาธโร จ.บุรีรัมย์
 • นายสมหมาย ชลสินธุ์ จ.นครศรีธรรมราช
 • นายหมัดฉา หนูหมาน จ.สงขลา
รางวัลประเภทกลุ่มเยาวชน จำนวน 8 รางวัล
 • ชุมนุมนักสื่อความหมายธรรมชาติ โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา จ.ลำพูน
 • กลุ่มอนุรักษ์ปรงตากฟ้าอนุรักษ์ป่าชุมชน โรงเรียนตากฟ้าวิชาประสิทธิ์ จ.นครสวรรค์
 • โรงเรียนประชาพัฒนาวิทย์ จ.ราชบุรี
 • กลุ่มเยาวชนเมล็ดพันธุ์แห่งความพอเพียง โรงเรียนนางัวราษฎร์รังสรรค์ จ.นครพนม
 • กลุ่มเยาวชนชาวสวนพฤกษศาสตร์ โรงเรียนลำดวนพิทยาคม จ.บุรีรัมย์
 • กลุ่มเยาวชนต้นกล้า โรงเรียนศรีแก้วประชาสรรค์ จ.ยโสธร
 • กลุ่มเด็กและเยาวชนอนุรักษ์ภูมินิเวศลุ่มน้ำคลองยัน จ.สุราษฎร์ธานี
 • กลุ่มยังยิ้ม (Young Smile) จ.นราธิวาส
รางวัลประเภท "สิปปนนท์ เกตุทัต รางวัลแห่งความยั่งยืน" จำนวน 8 รางวัล
 • ชุมชนบ้านแม่เชียงรายลุ่ม จ.ลำปาง
 • ชุมชนบ้านม่วงชุม จ.เชียงราย
 • ชุมชนบ้านห้วยปลาหลด จ.ตาก
 • กลุ่มอนุรักษ์และชมรมนำเที่ยวพื้นบ้านสลักคอก จ.ตราด
 • กลุ่มอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าชุมชนดอนโจร จ.บุรีรัมย์
 • ชุมชนคนอนุรักษ์ป่าโนนยาง เพื่อแผ่นดินแม่ จ.สุรินทร์
 • ชุมชนบ้านโคกเมือง จ.สงขลา
 • ชุมชนบ้านจุฬาภรณ์พัฒนา 12 จ.นราธิวาส
รางวัลประเภทงานเขียน จำนวน 3 รางวัล
รางวัลดีเด่น
 • คู่มือครูสิ่งแวดล้อมจังหวัดกาญจนบุรีเพื่ออนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพและการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ฉบับสำหรับครูชั้นมัธยมศึกษา โดย นายครรชิต จูประพัทธศรี จ.กาญจนบุรี
 • กวีนิพนธ์ "เพลงแม่น้ำ" โดย "โขงรัก คำไพโรจน์" (นายไพโรจน์ อินทชัย) จ.หนองคาย
รางวัลชมเชย
 • กวีนิพนธ์ "หมอยา...ชื่อปลาหมอ" โดย ก่องแก้ว กวีวรรณ (นายอำนวย ชำนาญ) จ.ระยอง
รางวัลประเภทความเรียงเยาวชน จำนวน 7 รางวัล
อายุไม่เกิน 15 ปี
รางวัลดีเด่น
 • การเดินทางของลูกยาง โดย ด.ญ.แสงส่า ลุงซอ จ.เชียงใหม่
รางวัลชมเชย 2 รางวัล
 • ทำไมต้องเผาป่าของหนู โดย ด.ญ.สาธินี เพียอินทร์ จ.ชัยภูมิ
 • หนูอยากให้โลกสีเขียวตลอดไป โดย ด.ญ.ปาลิตา ใยกลาง จ.ชัยภูมิ
อายุ 16-25 ปี
รางวัลดีเด่น 2 รางวัล
 • ความสุขสองหน้า โดย นส.สุดารัตน์ แสงสว่าง จ.ชลบุรี
 • บ้านสวนสร้างสุขความผูกพันของวิถีชีวิตกับธรรมชาติใกล้ตัว โดย นายกิตติ อัมพรมหา จ.ระยอง
รางวัลชมเชย 2 รางวัล
 • รู้จักวิถีพฤกษศาสตร์ เรียนรู้วิถีธรรมชาติ หลอมรวมสู่วิถีชีวิต โดย นายนันทพงศ์ กระทาง จ.ลำปาง
 • ทรัพย์สินแผ่นดินแม่ โดย นายศิริศักดิ์ เนียมเจียมตัว กรุงเทพฯ
รางวัลประเภทสื่อมวลชน จำนวน 2 รางวัล
 • รายการ "สารตั้งต้น" ผลิตและออกอากาศโดย สถานีโทรทัศน์ PPTV ช่อง 36
 • รายการ "รักโลก" ผลิตและออกอากาศโดย สถานีโทรทัศน์ เนชั่นทีวี ช่อง 22
ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.GreenglobeInstitute.con
สถาบันลูกโลกสีเขียว โทร.02 537 2146/ 02 537 1993

Latest Press Release

NYX Professional Makeup เตรียมต้อนรับเฟสทีฟซีซั่น จัดงานเปิดตัว Sugar Trip Limited Edition ถึง 7 คอลเลคชั่นสุดคิ้วเอาใจเมคอัพจังกี้

Festive holidays come early this year! ฮอลลิเดย์ปีนี้ หากใครกำลังมองหาของขวัญกันอยู่ ไม่ว่าจะให้ตัวเองหรือให้ซิสคู่ใจ เตรียมตำ new collection ที่คิ้วที่สุดแห่งปีได้เลย เพราะ NYX Professional Makeup (นิกซ์ โปรเฟสชั่นแนล เมคอัพ) นำโดย วิลาสินี ภาณุรัตน์...

ไทยร่วมประชุมใหญ่สมัยสามัญ IAEA สมัยที่ 62

ประเทศไทย สมาชิก IAEA ลำดับที่ 58 พร้อม 170 ประเทศสมาชิกทั่วโลก ร่วมประชุมใหญ่สมัยสามัญ (General Conference, GC) ของทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ (IAEA) ครั้งที่ 62 ณ สำนักงานใหญ่ IAEA กรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย ระหว่างวันที่ 17 - 21 กันยายน 2561...

กองกำลังตำรวจทหาร พร้อม หมอชยนันท์ กรมควบคุมโรค บุกลาดพร้าวยึดบารากู่ อันตรายต่อสุขภาพ

ช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา เมืองไทยได้พยายามจัดการกับ "บารากู่" หรือ ที่เข้าใจกันว่า ยาสูบที่นำมาใช้กับอุปกรณ์เสพที่มีชื่อเรียกว่า ฮุคคา ( hookah ) ซึ่งเป็นคนละประเภทกับ บุหรี่ไฟฟ้า ที่มีอุปกรณ์การสูบที่ทำงานในลักษณะเดียวกัน แต่บารากู่ ไม่ใช่ "บุหรี่ไฟฟ้า"...

รพ.จิตเวช ยุค 4.0 มีทั้ง ศูนย์คาร์แคร์ ร้านกาแฟ ของที่ระลึก อุดหนุน แถมได้บุญ

หากพูดถึง รพ.จิตเวช สังกัดกรมสุขภาพจิต ที่มีบริการเปิดร้านกาแฟ หรือ บริการ ต่างๆ โดยให้คนไข้ได้ฝึกปฏิบัติงาน ซึ่งที่โดดเด่น เช่น รพ.จิตเวชนครพนมราชนครินทร์ เปิดศูนย์คาร์แคร์ บริการล้างอัดฉีดรถราคาถูก และ รพ.ศรีธัญญา ก็มีร้านเพื่อน บริการคาร์แคร์ กาแฟ...

บริษัทในกลุ่ม พาวเวอร์คอนเน็คชั่นดี ขยายธุรกิจสู่อาเซียน

ปัจจุบัน ประเทศลาวมีศักยภาพในการลงทุนในภาคเศรษฐกิจต่างๆ เพราะมีการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง การทำธุรกิจในประเทศลาวกำลังเปิดกว้างให้กับนักลงทุนไทย โดยเฉพาะการขยายตัวทางธุรกิจโมเดิร์นเทรดของไทยที่กำลังก้าวไกลไปสู่อาเซียน ทั้งนี้...

Related Topics