ประกาศผลและมอบ รางวัลลูกโลกสีเขียว ครั้งที่ 18 น้อมนำแนวพระราชดำริสู่การทำงานด้วย วิถีพอเพียง แบ่งปัน ผูกพัน ดิน น้ำ ป่า เพื่อเป็น พลังเปลี่ยนโลก

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Tuesday August 28, 2018 14:18
กรุงเทพฯ--28 ส.ค.--ปตท.

วันนี้ (28 สิงหาคม 2561) สถาบันลูกโลกสีเขียว จัดพิธีประกาศผลและมอบ "รางวัลลูกโลกสีเขียว" ครั้งที่ 18 และงาน "สองทศวรรษรางวัลลูกโลกสีเขียว" ณ อาคารสำนักงานใหญ่ ปตท. กรุงเทพฯ

รางวัลลูกโลกสีเขียวเป็นหนึ่งในโครงการเสริมของโครงการปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติฯ ของบริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) (ปตท.) ถือกำเนิดขึ้นใน พ.ศ. 2542 เนื่องในปีมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร ทรงเจริญพระชนมายุ 72 พรรษา ด้วยความร่วมมือของผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาต่างๆ นับจากปีแรกจนถึงปัจจุบัน "รางวัลลูกโลกสีเขียว" เดินทางเข้าสู่ทศวรรษที่สองแล้ว และยังคงน้อมนำแนวพระราชดำริสู่การประกวดในหัวข้อ "วิถีพอเพียง แบ่งปัน ผูกพัน ดิน น้ำ ป่า" เพื่อเป็น "พลังเปลี่ยนโลก"

ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล ประธานกรรมการสถาบันลูกโลกสีเขียวและประธานกรรมการตัดสิน"รางวัลลูกโลกสีเขียว" กล่าวว่า "ผมขอแสดงความยินดี กับบุคคลและกลุ่มบุคคลซึ่งได้รับรางวัลลูกโลกสีเขียวในครั้งนี้ ขอชื่นชมกับทุกผลงานที่เปี่ยมพลังความมุ่งมั่น สานเครือข่ายลูกโลกสีเขียวให้เกิดขึ้นทั่วประเทศ ขอเป็นกำลังให้ทุกคนยืนหยัดอุดมการณ์ รักษาโลกของเราเพื่อส่งต่อคุณค่ามรดกนี้ให้แก่ลูกหลาน สร้างชุมชนเข็มแข็งเพื่อเป็นพลังให้แก่ประเทศชาติในการก้าวไปข้างหน้า"

นางศรีสุรางค์ มาศศิริกุล ผู้อำนวยการสถาบันลูกโลกสีเขียว กล่าวว่า ตลอด 20 ปีของการดำเนินงาน "รางวัลลูกโลกสีเขียว" ได้เชิดชูชุมชนที่มีการจัดทำป่าชุมชน คิดเป็นจำนวนกว่า 2.4 แสนไร่ ชุมชนเหล่านี้ยังร่วมบริหารจัดการป่าในพื้นที่เขตอนุรักษ์กว่า 1.8 ล้านไร่ ในขณะที่กรมป่าไม้ระบุว่า มีชุมชนกว่า 8,000 หมู่บ้านจัดทำป่าชุมชน รวมเป็นเนื้อที่กว่า 3.2 ล้านไร่ทั่วประเทศ

ภายใต้การสนับสนุนของ ปตท. สถาบันลูกโลกสีเขียว ได้เพิ่มภารกิจในการทำงานนอกเหนือจากยกย่องให้กำลังใจแก่ ผู้ที่ทำความดี โดยงานจัดการความรู้เพื่อหนุนเสริมความเข้มแข็งให้กับเครือข่าย การจัดเวทีเครือข่ายลูกโลกสีเขียว ในส่วนกลางและภูมิภาค เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ ตลอดจนหยิบยกประเด็นที่เป็นสภาพปัญหาในแต่ละภูมิภาคมาสร้างกิจกรรมเพื่อให้ชุมชนมีภูมิคุ้มกัน สามารถตั้งรับปรับสู้กับโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง

ภายในงานพบ "ตลาดความรู้" หลากหลาย อาทิ นิทรรศการเส้นทางแห่งสองทศวรรษรางวัลลูกโลกสีเขียว นิทรรศการผลงานรางวัลลูกโลกสีเขียว ครั้งที่ 18กิจกรรมเชิงวิชาการและวัฒนธรรม ปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ "พลังเปลี่ยนโลก" โดย ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล ประธานกรรมการสถาบันลูกโลกสีเขียวฯ ห้องเสวนาย่อยนำเสนอกรณีศึกษาผ่านการ "ตั้งรับ-ปรับสู้-เปลี่ยนแปลง-อยู่รอด" ในแต่ละภูมิประเทศ ท่ามกลางสถานการณ์โลกที่เปลี่ยนแปลง และห้องเวิร์คช็อปเพื่อเยาวชนเรื่อง "เทคนิคการสื่อความด้วยรูปแบบมัลติมีเดีย" ลานวัฒนธรรมภาค การแสดงศิลปะพื้นบ้านจากเยาวชนที่สะท้อนความงดงามของพหุวัฒนธรรม และร่วมเป็นกำลังใจให้แก่ผู้ได้รับรางวัลลูกโลกสีเขียว ครั้งที่ 18 ในพิธีประกาศผลและมอบรางวัลฯ ในวันที่ 28 สิงหาคม 2561 โดยมีผลงานที่ได้รับการยกย่องทั้งสิ้น 38 รางวัล ดังนี้

รางวัลประเภทชุมชน จำนวน 7 รางวัล
 • ชุมชนบ้านป่าตึงงาม จ.เชียงใหม่
 • ชุมชนบ้านห้วยเดื่อ จ.แม่ฮ่องสอน
 • ชุมชนบ้านเด่นวัว จ.ตาก
 • สมาคมคืนรากแก้วสู่ดิน จ.จันทบุรี
 • ชุมชนพุน้ำร้อน จ.สุพรรณบุรี
 • ชุมชนตำบลบ้านพลวง จ.สุรินทร์
 • ชุมชนบ้านไสใหญ่ (คน ผึ้ง ป่า) จ.ตรัง
รางวัลประเภทบุคคล จำนวน 3 รางวัล
 • พระจรุญ ปภาธโร จ.บุรีรัมย์
 • นายสมหมาย ชลสินธุ์ จ.นครศรีธรรมราช
 • นายหมัดฉา หนูหมาน จ.สงขลา
รางวัลประเภทกลุ่มเยาวชน จำนวน 8 รางวัล
 • ชุมนุมนักสื่อความหมายธรรมชาติ โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา จ.ลำพูน
 • กลุ่มอนุรักษ์ปรงตากฟ้าอนุรักษ์ป่าชุมชน โรงเรียนตากฟ้าวิชาประสิทธิ์ จ.นครสวรรค์
 • โรงเรียนประชาพัฒนาวิทย์ จ.ราชบุรี
 • กลุ่มเยาวชนเมล็ดพันธุ์แห่งความพอเพียง โรงเรียนนางัวราษฎร์รังสรรค์ จ.นครพนม
 • กลุ่มเยาวชนชาวสวนพฤกษศาสตร์ โรงเรียนลำดวนพิทยาคม จ.บุรีรัมย์
 • กลุ่มเยาวชนต้นกล้า โรงเรียนศรีแก้วประชาสรรค์ จ.ยโสธร
 • กลุ่มเด็กและเยาวชนอนุรักษ์ภูมินิเวศลุ่มน้ำคลองยัน จ.สุราษฎร์ธานี
 • กลุ่มยังยิ้ม (Young Smile) จ.นราธิวาส
รางวัลประเภท "สิปปนนท์ เกตุทัต รางวัลแห่งความยั่งยืน" จำนวน 8 รางวัล
 • ชุมชนบ้านแม่เชียงรายลุ่ม จ.ลำปาง
 • ชุมชนบ้านม่วงชุม จ.เชียงราย
 • ชุมชนบ้านห้วยปลาหลด จ.ตาก
 • กลุ่มอนุรักษ์และชมรมนำเที่ยวพื้นบ้านสลักคอก จ.ตราด
 • กลุ่มอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าชุมชนดอนโจร จ.บุรีรัมย์
 • ชุมชนคนอนุรักษ์ป่าโนนยาง เพื่อแผ่นดินแม่ จ.สุรินทร์
 • ชุมชนบ้านโคกเมือง จ.สงขลา
 • ชุมชนบ้านจุฬาภรณ์พัฒนา 12 จ.นราธิวาส
รางวัลประเภทงานเขียน จำนวน 3 รางวัล
รางวัลดีเด่น
 • คู่มือครูสิ่งแวดล้อมจังหวัดกาญจนบุรีเพื่ออนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพและการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ฉบับสำหรับครูชั้นมัธยมศึกษา โดย นายครรชิต จูประพัทธศรี จ.กาญจนบุรี
 • กวีนิพนธ์ "เพลงแม่น้ำ" โดย "โขงรัก คำไพโรจน์" (นายไพโรจน์ อินทชัย) จ.หนองคาย
รางวัลชมเชย
 • กวีนิพนธ์ "หมอยา...ชื่อปลาหมอ" โดย ก่องแก้ว กวีวรรณ (นายอำนวย ชำนาญ) จ.ระยอง
รางวัลประเภทความเรียงเยาวชน จำนวน 7 รางวัล
อายุไม่เกิน 15 ปี
รางวัลดีเด่น
 • การเดินทางของลูกยาง โดย ด.ญ.แสงส่า ลุงซอ จ.เชียงใหม่
รางวัลชมเชย 2 รางวัล
 • ทำไมต้องเผาป่าของหนู โดย ด.ญ.สาธินี เพียอินทร์ จ.ชัยภูมิ
 • หนูอยากให้โลกสีเขียวตลอดไป โดย ด.ญ.ปาลิตา ใยกลาง จ.ชัยภูมิ
อายุ 16-25 ปี
รางวัลดีเด่น 2 รางวัล
 • ความสุขสองหน้า โดย นส.สุดารัตน์ แสงสว่าง จ.ชลบุรี
 • บ้านสวนสร้างสุขความผูกพันของวิถีชีวิตกับธรรมชาติใกล้ตัว โดย นายกิตติ อัมพรมหา จ.ระยอง
รางวัลชมเชย 2 รางวัล
 • รู้จักวิถีพฤกษศาสตร์ เรียนรู้วิถีธรรมชาติ หลอมรวมสู่วิถีชีวิต โดย นายนันทพงศ์ กระทาง จ.ลำปาง
 • ทรัพย์สินแผ่นดินแม่ โดย นายศิริศักดิ์ เนียมเจียมตัว กรุงเทพฯ
รางวัลประเภทสื่อมวลชน จำนวน 2 รางวัล
 • รายการ "สารตั้งต้น" ผลิตและออกอากาศโดย สถานีโทรทัศน์ PPTV ช่อง 36
 • รายการ "รักโลก" ผลิตและออกอากาศโดย สถานีโทรทัศน์ เนชั่นทีวี ช่อง 22
ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.GreenglobeInstitute.con
สถาบันลูกโลกสีเขียว โทร.02 537 2146/ 02 537 1993

Latest Press Release

สายช้อปมีเฮ!! วัตสันจัดโปรเด็ดกระแทกใจรับปีหมู แจกรถจักรยานยนต์เวสป้า ไอโฟน และของรางวัลอื่นๆ รวมกว่า 1,000 รางวัล

สายช้อปตัวแม่มีเฮ!! วัตสัน ผู้นำร้านเพื่อสุขภาพและความงามอันดับหนึ่งของประเทศไทย จัดโปรโมชั่นสุดร้อนแรง ต้อนรับปี 2562 ด้วยแคมเปญ "FABULOUS TREASURE HUNT...ยิ่งช้อปยิ่งได้ลุ้น"ทุกการซื้อสินค้าครบ 250 บาท ลูกค้าทั่วไป รับคูปองชิงรางวัล 1 ใบ (จำกัดสิทธิ 10...

ภาพข่าว: ตรวจราชการ จ.สกลนคร

นายบุญชัย จรัสแสงสมบูรณ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง เดินทางตรวจราชการติดตามผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงการคลังในท้องที่จังหวัดสกลนคร เพื่อรับทราบผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของกระทรวงการคลัง...

ครูยุค 4.0 ใช้ระบบสารสนเทศ ยกระดับการบริหารงานทรัพยากรบุคคล เน้นความทันสมัยและเป็นมาตรฐานเดียวกัน

เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2562 ที่ผ่านมา พล.ต.อ. อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานเปิดงาน "วันครูกรุงเทพมหานคร ประจำปี 2562" ซึ่งจัดขึ้นเพื่อระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ รวมทั้งส่งเสริมคุณค่าและความภาคภูมิใจในการเป็นครูผู้อุทิศตน...

ก.แรงงาน รับโล่พระราชทาน ฝึกช่างทำขาเทียม

ก.แรงงาน รับโล่เกียรติคุณ พระราชทาน สร้างช่างทำขาเทียม ช่วยเหลือคนพิการขาขาดกว่า ปีละ 3,000 กว่าคน วันที่ 23 มกราคม 2562 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามสบรมราชกุมารี องค์นายกกิตติมศักดิ์มูลนิธิขาเทียม ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี...

ฉลองตรุษจีนต้อนรับปีกุน 5 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องอาหารจีน ซิลเวอร์เวฟส์ โรงแรมชาเทรียม ริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ

ห้องอาหารจีน ซิลเวอร์เวฟส์ ขอเชิญทุกท่านเฉลิมฉลองตรุษจีนต้อนรับปีกุน พร้อมครอบครัว อาหารจีนเลิศรส เพลิดเพลินไปกับวิวทิวทัศน์มุมกว้างของแม่น้ำเจ้าพระยาอันสวยงาม บนชั้น 36 ของโรงแรมชาเทรียม ริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ ฉลองวันตรุษจีน วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562...

Related Topics