กนอ. ผนึกกำลัง 4 หน่วยงาน หนุนมาตรฐานระบบขนส่ง ตั้งเป้าส่งเสริมความปลอดภัยรถบรรทุกและตู้คอนเทนเนอร์ด้วยระบบทวิสต์ล็อกในนิคมฯ ทั่วประเทศ

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Wednesday August 29, 2018 14:58
กรุงเทพฯ--29 ส.ค.--เจซีแอนด์โค พับลิครีเลชั่นส์

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) ผนึกกำลัง 4 หน่วยงาน ได้แก่ กรมการขนส่งทางบก การรถไฟแห่งประเทศไทยการท่าเรือแห่งประเทศไทย และสหพันธ์การขนส่งทางบกแห่งประเทศไทย โดยมุ่งบูรณาการการทำงานใน 3 ด้าน ได้แก่ 1. การวางแผนตรวจสอบ 2.การใช้อุปกรณ์ที่มีมาตรฐาน และ3. การส่งเสริมและให้ความรู้ เพื่อยกระดับมาตรฐานการขนส่ง ป้องกันและลดการเกิดอุบัติเหตุจากกิจกรรมในการขนส่งสินค้าให้ถูกต้องตามหลักวิชาการและกฎหมายเพื่อความปลอดภัยให้กับทุกภาคส่วน โดยเฉพาะจากรถบรรทุกและตู้คอนเทนเนอร์จากสถานประกอบการในนิคมอุตสาหกรรม

นายอัฐพล จิรวัฒน์จรรยา รักษาการผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กล่าวว่า นอกจากภารกิจของกนอ. ที่มุ่งจัดตั้งนิคมฯ เพื่อรองรับนักลงทุนและผู้ประกอบธุรกิจอุตสาหกรรมในนิคมฯ แล้ว กนอ.ยังได้ตระหนักถึงการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม และความปลอดภัยของนิคมฯ ภายใต้มาตรฐานด้านการขนส่งและและโลจิสติกส์ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้ประกอบการในนิคมฯ รวมถึงด้านความปลอดภัยสาธารณชนที่ใช้การขนส่งทางถนนร่วมกัน ซึ่งเป็นอีกหนึ่งภารกิจที่มีความสำคัญที่เกิดขึ้นระหว่างการประกอบอุตสาหกรรม โดยที่ผ่านมาได้ให้การส่งเสริมและพัฒนาด้านดังกล่าวในหลายเรื่อง ไม่ว่าจะเป็นการขนส่งในนิคมอุตสาหกรรม การตรวจตรามาตรฐานของพาหนะขนส่ง เช่น เรือ รถบรรทุก ตู้คอนเทนเนอร์ รวมถึงการติดตามด้านความปลอดภัยและการสร้างความเดือดร้อนรำคาญที่อาจมีผลกระทบต่อชุมชน

นายอัฐพล กล่าวเพิ่มเติมว่า ล่าสุด กนอ.ได้ร่วมมือกับ 4 หน่วยงาน ได้แก่ กรมการขนส่งทางบก การรถไฟ แห่งประเทศไทย การท่าเรือแห่งประเทศไทย และสหพันธ์การขนส่งทางบกแห่งประเทศไทย ในการควบคุมดูแลรถบรรทุกสินค้าให้ปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านความปลอดภัย ควบคุมกำกับดูแลการใช้อุปกรณ์เกี่ยวกับความปลอดภัยและการใช้รถ พร้อมส่งเสริมให้มีการตรวจสอบสภาพรถให้มั่นคงแข็งแรงและไม่บรรทุกน้ำหนักเกินกว่าสมรรถนะของรถหรือเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดเพื่อความปลอดภัยและยกระดับมาตรฐานการขนส่ง นอกจากนี้ การบูรณาการการทำงานระหว่างกันในครั้งนี้ ยังได้มุ่งยกระดับความปลอดภัยในการขนส่งสินค้าด้วยรถบรรทุกขนาดใหญ่ และตู้คอนเทนเนอร์ พร้อมกำหนดมาตรการเชิงป้องกันเพื่อลดความเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุ ตลอดจนร่วมกันเข้มงวดตรวจสอบสมรรถนะของรถบรรทุกขนส่งสินค้าและคนขับรถอย่างต่อเนื่อง ซึ่งมีกรอบการดำเนินงาน 3 ด้าน ได้แก่

1. การวางแผนตรวจสอบ โดยจะบูรณาการร่วมกันจัดวางระบบการตรวจสอบและกำกับดูแลรถที่อยู่ในความรับผิดชอบที่มีการนำไปใช้ในเขตพื้นที่ความรับผิดชอบของหน่วยงาน ได้แก่ นิคมอุตสาหกรรม และท่าเรืออุตสาหกรรม ที่จะไม่ให้มีการบรรทุกน้ำหนักเกินกว่าสมรรถนะของรถหรือเกินกว่าอัตราที่กฎหมายกำหนด รวมทั้งตรวจสอบให้มีสภาพมั่นคงแข็งแรงมีการติดตั้งและใช้อุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยก่อนการนำรถออกมาใช้ทำการขนส่ง พร้อมทั้งต้องมีการตรวจสอบอุปกรณ์ล็อกตู้คอนเทนเนอร์ให้ครบถ้วน

2.การใช้อุปกรณ์ที่มีมาตรฐาน นอกจากสมรรถนะของรถที่จะต้องมีการตรวจสอบแล้ว การกำกับดูแลผู้ขับรถให้ใช้อุปกรณ์ส่วนควบต่างๆ เพื่อป้องกันไม่ให้สิ่งของที่บรรทุก ตกหล่น รั่วไหล หรือปลิวไปจากรถ ซึ่งอาจก่อให้เกิดอันตราย รวมถึงกำหนดมาตรการป้องกันอย่างเคร่งครัดเพื่อเพิ่มความปลอดภัยระหว่างการขนส่งเพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบถึงประชาชนที่ร่วมขับขี่ บนท้องถนน

3. การส่งเสริมและให้ความรู้ มุ่งให้ความรู้ความเข้าใจแก่ผู้ประกอบการขนส่ง ผู้ขับรถ และผู้เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดความตระหนักถึงความจำเป็นและประโยชน์ของการปฏิบัติตามกฎหมายหรือข้อกำหนดด้านความปลอดภัยในการขนส่งเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความปลอดภัยในการขนส่งทางถนน โดยมีกิจกรรม เช่น การรณรงค์ขับขี่ปลอดภัย ช่วงหน้าเทศกาล ที่จะจัดขึ้นในทุกๆปี

อย่างไรก็ดี หลังจากนี้ กนอ.จะเข้าไปดูแลด้านความปลอดภัยในการทำงานที่เกี่ยวเนื่องกับการขนส่ง โดยมุ่งเน้นการพัฒนาปรับปรุงระบบการจราจรและความปลอดภัยในพื้นที่แต่ละนิคมอุตสาหกรรม มาตรฐานของระบบตู้คอนเทนเนอร์ที่จะต้องเข้มงวดตรวจสอบการใช้อุปกรณ์สำหรับยึดตู้บรรทุกสินค้า (Twist-Lock) ป้องกันความเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุตู้คอนเทนเนอร์หล่นจาตัวรถ และรถบรรทุกที่จะต้องมีการตรวจสอบความแข็งแรงและน้ำหนักอย่างเป็นประจำทั้งจากสถานประกอบการ จุดชั่งน้ำหนักและเจ้าหน้าที่ของแต่ละนิคมอุตสาหกรรม รวมถึงการดูแลการขนส่งจากภายนอกที่เข้ามายังนิคมฯ ที่จะต้องมีมาตรฐานเดียวกันกับระบบภายในนิคมฯ นอกจากนี้ยังมีการดูแลด้านระบบสารสนเทศเพื่ออำนวยความสะดวกสบายกับการขนส่ง ซึ่งทั้งหมดนี้จะเริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2561 เป็นต้นไป นายอัฐพล กล่าวทิ้งท้าย

สำหรับผู้ประกอบการที่สนใจรายละเอียด สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กองประชาสัมพันธ์ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ถนนนิคมมักกะสัน กรุงเทพฯ โทร. 02 2530561 หรืออีเมล investment.1@ieat.mail.go.th


Latest Press Release

ภาพข่าว: สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลพบุรี ดำเนินการฝึกอบรม หลักสูตรยกระดับ สาขาช่างเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือ ระดับ1

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลพบุรี ดำเนินการฝึกอบรม หลักสูตรยกระดับ สาขาช่างเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือ ระดับ1 ระหว่างวันที่ 10 - 14 มิถุนายน 2562 จำนวน 30 ชั่วโมง ให้แก่ผู้ปฏิบัติงานด้านเชื่อมโลหะ ของสถานประกอบกิจการ บริษัท อุตสาหกรรมน้ำตาล ที.เอ็น. จำกัด จำนวน...

บุฟเฟ่ต์มื้อกลางวันสุดคุ้ม! โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ ฟีนิกซ์ สีลม

ห้องอาหารเดอะสแควร์ โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ ฟีนิกซ์ สีลม ชวนคุณมาลิ้มลอง บุฟเฟ่ต์นานาชาติมื้อกลางวันสุดคุ้ม ทางเลือกง่ายๆเอาใจชาวออฟฟิศ .. ไม่ว่าคุณจะนัดลูกค้าทานมื้อกลางวัน หรือชวนเพื่อนร่วมงานมาทานมื้อเที่ยง ก็สามารถมาอร่อยแบบไม่อั้น...

ภาพข่าว: KMA เฟ้นหาสุดยอดเมกอัพหน้าใหม่

รัชตา สัจจะรักษ์ ผู้จัดการส่วนโฆษณา-ประชาสัมพันธ์ บริษัท โอซีซี จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วยผู้เชี่ยวชาญด้านความงามจากเครื่องสำอาง KMA (เค เอ็ม เอ) ร่วมให้คะแนนรอบก่อนตัดสินเพื่อเฟ้นหา "THE BEST MAKE UP AWARD BY KMA" สุดยอดเมกอัพหน้าใหม่ที่เข้ารอบ 8...

GEMBA ม.ธรรมศาสตร์ การันตีรางวัลระดับโลก พลิกโฉมหลักสูตร MBA สร้างนักธุรกิจพร้อมใช้งานจริงในองค์กร

ปัจจุบันองค์กรทั่วโลกต่างเร่งพัฒนาและนำดิจิทัล ทรานส์ฟอร์เมชั่น (Digital Transformation) มาปรับใช้กับธุรกิจของตนเอง ถือเป็นสิ่งท้าทายต่อทุกๆ วงการที่กำลังมีบทบาทอยู่ในยุคนี้ ซึ่งแน่นอนว่าคงไม่มีใครอยากถูกทิ้งไว้อยู่ข้างหลัง...

รร.นานาชาติเบซิส กรุงเทพฯ ประกาศความพร้อม ชูระบบการสอน SET/LET จากอเมริกาที่แรกในไทยสิงหาคมนี้

"โรงเรียนนานาชาติเบซิส กรุงเทพฯ"หนึ่งในเครือข่ายของ "เบซิส" เครือข่ายโรงเรียนที่ใหญ่ที่สุดและประสบความสำเร็จมากที่สุดในสหรัฐอเมริกา ประกาศความพร้อมนำระบบการศึกษารูปแบบใหม่ที่มีมาตรฐานและมีเอกลักษณ์มาพัฒนาทักษะเด็กไทยทั้งทางด้านวิชาการและความคิดสร้างสรรค์เ...

Related Topics