SF Movie Club Card ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Thursday August 30, 2018 16:48
กรุงเทพฯ--30 ส.ค.--เอส เอฟ คอร์ปอเรชั่น
ค่าธรรมเนียมในการสมัครบัตร SF Movie Club
บัตรสมาชิก SF MOVIE CLUB CARD มี ค่าธรรมเนียมในการสมัครดังนี้
 • ค่าธรรมเนียม 150 บาท สำหรับสมาชิกประเภท General และ Senior
 • ค่าธรรมเนียม 100 บาท สำหรับสมาชิกประเภท Student และ Kids

และใช้ค่าธรรมเนียมเดียวกันสำหรับการต่ออายุสมาชิก, การออกบัตรใหม่กรณีบัตรสูญหายและชำรุด

การจำแนกกลุ่มสมาชิกตามกำหนดอายุ
 • ผู้ที่มีอายุไม่เกิน 12 ปี จำแนกประเภทเป็นสมาชิกกลุ่ม Kids
 • ผู้ที่มีอายุครบ 12 แต่ไม่เกิน 23 ปี จำแนกประเภทเป็นสมาชิกกลุ่ม Student
 • ผู้ที่มีอายุครบ 23 แต่ไม่เกิน 60 ปี จำแนกประเภทเป็นสมาชิกกลุ่ม General
 • ผู้ที่มีอายุครบ 60 ปีขึ้นไป จำแนกประเภทเป็นสมาชิกกลุ่ม Senior
สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิก SF Movie Club Card
รับสิทธิ์ซื้อบัตรชมภาพยนตร์ 1 ที่นั่ง ฟรี 1 ที่นั่ง ภายในสัปดาห์เกิด
เงื่อนไขการรับสิทธิ์
1. จำกัดเฉพาะการซื้อบัตรชมภาพยนตร์ในราคาสมาชิกทั่วไป (General) เท่านั้น
2. ลูกค้าต้องทำการใช้สิทธิ์ภายใน 7 วัน นับจากวันเกิด
3. ลูกค้าต้องสมัครสมาชิกก่อนวันเกิด ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน

สะสมภาพยนตร์ครบตามที่กำหนดในแต่ละ Level เพื่อรับส่วนลดราคาพิเศษเพิ่มเติมตามลำดับขั้น (Collect by movie titles, Get More Discount)

ข้อกำหนดการปรับระดับสมาชิกประเภท General Card และส่วนลดราคาพิเศษเพิ่มเติมของแต่ละระดับ

ระดับ Platinum : ชมภาพยนตร์ตั้งแต่ 19 เรื่องขึ้นไป รับส่วนลด 35 บาท
ระดับ Gold : ชมภาพยนตร์ตั้งแต่ 13-18 เรื่อง รับส่วนลด 30 บาท
ระดับ Silver : ชมภาพยนตร์ตั้งแต่ 6-12 เรื่อง รับส่วนลด 25 บาท
ระดับ Beginner : ชมภาพยนตร์ตั้งแต่ 1-5 เรื่อง รับส่วนลด เริ่มต้นที่ 20 บาท
หมายเหตุ :
1. สะสม 1 เรื่อง = 1 Movie Title (Soundtrack และ พากย์ไทย นับเป็นเรื่องเดียวกัน)
2. สิทธิ์ส่วนลดราคาพิเศษเพิ่มเติมใช้ได้ 1 ที่นั่ง/เรื่อง เท่านั้น
3. สิทธิ์ส่วนลดราคาพิเศษเพิ่มเติม เฉพาะที่นั่ง Deluxe หรือ Premium เท่านั้น

4. การนับจำนวนภาพยนตร์ จะนับที่นั่งจากราคาสมาชิกเท่านั้น (ไม่นับรวมที่นั่งจากราคาโปรโมชั่น, บัตร Complimentary, Gift Card, Gift Voucher, VIP Card, Gold Card, Platinum Card, Diamond Card)

5. ระบบตรวจสอบจำนวนภาพยนตร์สะสม และให้สิทธิ์ส่วนลดราคาพิเศษเพิ่มเติมอัตโนมัติในวันถัดไป โดยไม่ต้องเปลี่ยนบัตร

6. ไม่สามารถโอนสิทธิ์ไปยังบัตรอื่นได้ หากมีการเปิดบัตรใหม่ จะต้องทำการสะสมจำนวนภาพยนตร์ใหม่

ข้อตกลง, เงื่อนไขการสมัครและการลงทะเบียนบัตร SF Movie Club Card

เกี่ยวกับ SF Movie Club Card

 • SF CORPORATION PCL เป็นผู้ออก SF MOVIE CLUB CARD ให้กับสมาชิก บัตรนี้สามารถเติมมูลค่าเงินลงใน SF MOVIE CLUB CARD เพื่อชำระค่าบัตรชมภาพยนตร์, อาหารและเครื่องดื่มที่เครื่องจำหน่ายบัตรและอาหาร ณ โรงภาพยนตร์ในเครือเอส เอฟ, เว็บไซต์ และแอปพลิเคชัน ของ SF CORPORATION PCL และมูลค่าเงินใน SF MOVIE CLUB CARD ไม่สามารถโอนไปยัง SF MOVIE CLUB CARD ใบอื่นได้ ยกเว้นกรณีการออกบัตรที่มีการลงทะเบียนแทนบัตรเดิมที่มีการต่ออายุสมาชิก,สูญหาย, ถูกขโมย หรือถูกทำลาย
 • SF MOVIE CLUB CARD สามารถใช้รับสิทธิ์ซื้อบัตรชมภาพยนตร์ในราคาสมาชิก, สะสมจำนวนภาพยนตร์เพื่อรับส่วนลดเพิ่มเติมตามเงื่อนไข ณ โรงภาพยนตร์ในเครือเอส เอฟ
 • การจัดประเภทของสมาชิกใช้เกณฑ์ตามกำหนดอายุดังนี้
 • ผู้ที่มีอายุไม่เกิน 12 ปี จำแนกประเภทเป็นสมาชิกกลุ่ม Kids
 • ผู้ที่มีอายุครบ 12 แต่ไม่เกิน 23 ปี จำแนกประเภทเป็นสมาชิกกลุ่ม Student
 • ผู้ที่มีอายุครบ 23 แต่ไม่เกิน 60 ปี จำแนกประเภทเป็นสมาชิกกลุ่ม General
 • ผู้ที่มีอายุครบ 60 ปีขึ้นไป จำแนกประเภทเป็นสมาชิกกลุ่ม Senior
การใช้จ่ายผ่านบัตร SF MOVIE CLUB CARD
 • SF MOVIE CLUB CARD สามารถใช้ควบคู่กับเงินสด, บัตรเครดิต/เดบิต ที่โรงภาพยนตร์ในเครือเอส เอฟ, เว็บไซต์ และแอปพลิเคชัน SF CINEMA ของ SF CORPORATION PCL โดยพิมพ์ PIN CODE ก่อนการชำระเงินทุกครั้ง
 • PIN CODE ใช้สำหรับการยืนยันการชำระเงินของบุคคล เพื่อความปลอดภัยในการทำรายการของสมาชิก
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์สำหรับการใช้สิทธิประโยชน์พิเศษจากบัตรเพื่อการชมภาพยนตร์เฉพาะผู้สมัครหรือเจ้าของบัตรเท่านั้น หากพบการใช้บัตรไม่เป็นไปตามเงื่อนไขดังกล่าว ทางบริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะยกเลิกการเป็นสมาชิกได้ทันที และขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่าสมัครบัตรหรือสิทธิประโยชน์ใดๆที่คงเหลืออยู่
การสะสมคะแนนในบัตร SF MOVIE CLUB CARD
 • การสะสมคะแนน คำนวณจากจำนวนภาพยนตร์ที่รับชมในราคาสมาชิกเท่านั้น (ไม่นับรวมที่นั่งจากราคาโปรโมชั่นทุกประเภท) โดยมีข้อกำหนดคือ สะสม 1 เรื่อง = 1 คะแนน
 • เงื่อนไขการสะสมคะแนน เฉพาะสมาชิกประเภท General เท่านั้น
ค่าธรรมเนียมและวันหมดอายุ
SF MOVIE CLUB CARD มีค่าธรรมเนียมการสมัครสมาชิก, ต่ออายุสมาชิก, ออกบัตรใหม่ ดังนี้
 • สำหรับบุคคลทั่วไปและผู้สูงอายุราคาใบละ 150 บาท
 • สำหรับนักเรียน-นักศึกษาและเด็กราคาใบละ 100 บาท

ทั้งนี้ บัตรสมาชิกมีอายุ 1 ปี นับจากวันเปิดใช้บัตรสมาชิก โดยจะหมดอายุสิ้นเดือนของเดือนที่เปิดใช้บัตรสมาชิกในปีถัดไป

การลงทะเบียนสมาชิกและเปิดใช้งานบัตร
 • ลงทะเบียนบัตร SF MOVIE CLUB CARD ได้ที่โรงภาพยนตร์ในเครือเอส เอฟ ทุกสาขา โดยกรอกข้อมูลสมาชิกให้ครบถ้วน, กรอก OTP เพื่อเป็นการยืนยันตัวตนของสมาชิก และยอมรับเงื่อนไขการสมัครสมาชิก
 • เปิดใช้งานบัตร SF MOVIE CLUB CARD ได้ที่โรงภาพยนตร์ในเครือเอส เอฟ ทุกสาขา โดยสมาชิกต้องยินยอมชำระค่าธรรมเนียมตามเงื่อนไข เพื่อรับสิทธิประโยชน์ของสมาชิกตามช่วงอายุที่กำหนด
การต่ออายุบัตร

1. ก่อนบัตรหมดอายุ 30 วัน ระบบส่ง SMS และ Push Notification (กรณีลูกค้ามี SF Cinema Application และ Login สมาชิก) แจ้งลูกค้าล่วงหน้า

2. วันที่บัตรหมดอายุ ระบบจะดำเนินการดังนี้
I. กรณีลูกค้ามีเงินคงเหลือในบัตรเพียงพอสำหรับหักค่าต่ออายุบัตรสมาชิก
 • ระบบหักค่าต่ออายุบัตรสมาชิกจากมูลค่าเงินในบัตร และส่ง SMS และ Push Notification แจ้งลูกค้าว่าระบบได้ต่ออายุสมาชิกให้เรียบร้อยแล้ว
 • ลูกค้าจะยังคงได้รับสิทธิ์พิเศษเฉพาะบุคคลที่ยังเหลือในบัตร เช่น สิทธิ์ซื้อ 1 ที่นั่ง ฟรี 1 ที่นั่ง ในสัปดาห์เกิด
 • ลูกค้าประเภท General ที่มียอดสะสมจำนวนภาพยนตร์จนได้รับสิทธิ์เป็นระดับ Silver, Gold และ Platinum แล้ว จะถูกปรับระดับลงเป็น Beginner (เหลือจำนวน 0 เรื่อง ต้องเริ่มสะสมใหม่)
II. กรณีลูกค้ามีเงินคงเหลือในบัตรไม่เพียงพอสำหรับหักค่าต่ออายุบัตรสมาชิก
 • ระบบส่ง SMS และ Push Notification แจ้งลูกค้าว่าระบบไม่สามารถต่ออายุสมาชิกได้ ให้ลูกค้ามาต่ออายุบัตรสมาชิกภายใน 30 วัน ในระหว่างที่ลูกค้ายังไม่มาต่ออายุ บัตรจะไม่สามารถใช้งานได้
 • หากลูกค้ามาต่ออายุบัตรสมาชิกภายในวันที่กำหนด จะต้องซื้อบัตรใหม่ที่สาขา โดยมูลค่าเงินคงเหลือในบัตร และสิทธิ์ซื้อ 1 ที่นั่ง ฟรี 1 ที่นั่ง ในสัปดาห์เกิด ที่ยังเหลือในบัตร จะได้รับการโอนไปยังบัตรใหม่ด้วย แต่สิทธิ์ Silver, Gold และ Platinum จะถูกปรับระดับลงเป็น Beginner (เหลือจำนวน 0 เรื่อง ต้องเริ่มสะสมใหม่)

3. หลังจากบัตรหมดอายุ 30 วัน หากลูกค้าไม่มาต่ออายุบัตรสมาชิก ระบบจะหักเงินในบัตรออกเหลือ 0 บาท หากลูกค้าต้องการต่ออายุจะต้องซื้อบัตรใหม่ที่สาขา โดยไม่สามารถโอนสิทธิ์ไปยังบัตรใหม่ได้

การตรวจสอบข้อมูลใน SF MOVIE CLUB CARD

ผู้ถือบัตรสามารถตรวจสอบยอดมูลค่าของเงินใน SF MOVIE CLUB CARD หรือตรวจสอบการใช้งานย้อนหลังของ SF MOVIE CLUB CARD ที่แผนกลูกค้าสัมพันธ์ ณ โรงภาพยนตร์ในเครือเอส เอฟ, เว็บไซต์ และแอปพลิเคชัน ของ SF CORPORATION PCL

การเติมมูลค่าลงใน SF MOVIE CLUB CARD
 • สามารถเติมมูลค่าลงใน SF MOVIE CLUB CARD โดยใช้บัตรเครดิต/เดบิต หรือเงินสด ที่โรงภาพยนตร์ในเครือเอส เอฟ
 • มูลค่าใน SF MOVIE CLUB CARD ต้องเป็นไปตามข้อจำกัดดังต่อไปนี้ คือ จำนวนเงินในบัตร ณ เวลาใดก็ตามต้องไม่เกินวงเงิน 10,000 บาท และมูลค่าต่ำสุดที่เติมได้คือ 10 บาท SF CORPORATION PCL อาจเปลี่ยนแปลงจำนวนสูงสุดและต่ำสุดดังกล่าวเมื่อใดก็ได้โดยประกาศผ่านทางหน้าโรงภาพยนตร์ในเครือเอส เอฟ, เว็บไซต์ และแอปพลิเคชัน ของ SF CORPORATION PCL และการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวไม่ถือเป็นการเปลี่ยนแปลงแก้ไขสัญญาฉบับนี้
ความรับผิดสำหรับธุรกรรมที่ไม่ได้รับอนุญาต

เนื่องจาก SF MOVIE CLUB CARD เป็นเหมือนบัตรเงินสดที่ใช้สำหรับซื้อบัตรชมภาพยนตร์, อาหารและเครื่องดื่ม สมาชิกจะต้องรับผิดชอบสำหรับธุรกรรมทั้งปวงที่เกี่ยวข้องกับ SF MOVIE CLUB CARD ของตนเอง รวมถึงธุรกรรมที่ไม่ได้รับอนุญาต อย่างไรก็ตาม หาก SF MOVIE CLUB CARD ของสมาชิกสูญหาย, ถูกขโมย หรือถูกทำลาย สมาชิกสามารถอายัดบัตรที่หายหรือถูกขโมยได้ที่โรงภาพยนตร์ในเครือเอส เอฟ และ Call Center 0-2268-8888 เมื่อมีออกบัตรใหม่ทดแทนเรียบร้อยแล้ว สมาชิกสามารถแจ้งทำการโอนเงินจากบัตรที่หายไปยังบัตรใหม่ได้ ยกเว้น กรณีบัตรไม่ได้ทำการลงทะเบียนสมาชิก SF CORPORATION PCL ขอสงวนสิทธิ์การระงับใช้งานบัตร และไม่สามารถชดเชยสิทธิใดๆ ได้

ช่องทางการติดต่อ

หากสมาชิกมีคำถามเกี่ยวกับข้อกำหนดการใช้ SF MOVIE CLUB CARD สามารถสอบถามได้ที่โรงภาพยนตร์ในเครือเอส เอฟ, Call Center 0-2268-8888 หรือส่งอีเมลมาที่ customerservice@sfcinemacity.com

การเปลี่ยนแปลงสัญญาฉบับนี้

SF CORPORATION สามารถแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดของสัญญาฉบับนี้ได้ตลอดเวลาเพื่อวัตถุประสงค์ทางความปลอดภัย กฎหมาย หรือธุรกิจ โดยจะทำการโพสต์ประกาศข้อกำหนดของสัญญาฉบับแก้ไขบนเว็บไซต์ www.sfcinemacity.com อนึ่งภายใต้บังคับของข้อกำหนดที่ระบุต่อไปในข้อนี้ การเปลี่ยนแปลง การเพิ่มเติม หรือการตัดออกซึ่งข้อสัญญาใดๆจะมีผลบังคับก็ต่อเมื่อ SF CORPORATION PCL ได้โพสต์ประกาศสัญญาฉบับแก้ไขปรับปรุงในเว็บไซต์ของ SF CORPORATION PCL หรือตามที่ระบุไว้เป็นประการอื่นในคำบอกกล่าวที่ส่งให้สมาชิก การเปลี่ยนแปลง การเพิ่มเติม หรือการตัดออกข้อสัญญาใดๆจะใช้บังคับกับ SF MOVIE CLUB CARD ของสมาชิกในอนาคตและที่มีอยู่เว้นแต่จะมีการระบุไว้เป็นประการอื่น

การยกเลิกสัญญาฉบับนี้

SF CORPORATION PCL อาจระงับหรือยกเลิกสัญญาฉบับนี้ได้ทุกเวลาโดยการให้คำบอกกล่าวล่วงหน้าตามสมควรยกเว้นกรณีมีเหตุสำคัญที่ทำให้พิจารณาได้ว่ามีความจำเป็นต้องยกเลิกสัญญาฉบับนี้โดยทันที


Latest Press Release

ภาพข่าว: สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลพบุรี ดำเนินการฝึกอบรม หลักสูตรยกระดับ สาขาช่างเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือ ระดับ1

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลพบุรี ดำเนินการฝึกอบรม หลักสูตรยกระดับ สาขาช่างเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือ ระดับ1 ระหว่างวันที่ 10 - 14 มิถุนายน 2562 จำนวน 30 ชั่วโมง ให้แก่ผู้ปฏิบัติงานด้านเชื่อมโลหะ ของสถานประกอบกิจการ บริษัท อุตสาหกรรมน้ำตาล ที.เอ็น. จำกัด จำนวน...

บุฟเฟ่ต์มื้อกลางวันสุดคุ้ม! โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ ฟีนิกซ์ สีลม

ห้องอาหารเดอะสแควร์ โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ ฟีนิกซ์ สีลม ชวนคุณมาลิ้มลอง บุฟเฟ่ต์นานาชาติมื้อกลางวันสุดคุ้ม ทางเลือกง่ายๆเอาใจชาวออฟฟิศ .. ไม่ว่าคุณจะนัดลูกค้าทานมื้อกลางวัน หรือชวนเพื่อนร่วมงานมาทานมื้อเที่ยง ก็สามารถมาอร่อยแบบไม่อั้น...

ภาพข่าว: KMA เฟ้นหาสุดยอดเมกอัพหน้าใหม่

รัชตา สัจจะรักษ์ ผู้จัดการส่วนโฆษณา-ประชาสัมพันธ์ บริษัท โอซีซี จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วยผู้เชี่ยวชาญด้านความงามจากเครื่องสำอาง KMA (เค เอ็ม เอ) ร่วมให้คะแนนรอบก่อนตัดสินเพื่อเฟ้นหา "THE BEST MAKE UP AWARD BY KMA" สุดยอดเมกอัพหน้าใหม่ที่เข้ารอบ 8...

GEMBA ม.ธรรมศาสตร์ การันตีรางวัลระดับโลก พลิกโฉมหลักสูตร MBA สร้างนักธุรกิจพร้อมใช้งานจริงในองค์กร

ปัจจุบันองค์กรทั่วโลกต่างเร่งพัฒนาและนำดิจิทัล ทรานส์ฟอร์เมชั่น (Digital Transformation) มาปรับใช้กับธุรกิจของตนเอง ถือเป็นสิ่งท้าทายต่อทุกๆ วงการที่กำลังมีบทบาทอยู่ในยุคนี้ ซึ่งแน่นอนว่าคงไม่มีใครอยากถูกทิ้งไว้อยู่ข้างหลัง...

รร.นานาชาติเบซิส กรุงเทพฯ ประกาศความพร้อม ชูระบบการสอน SET/LET จากอเมริกาที่แรกในไทยสิงหาคมนี้

"โรงเรียนนานาชาติเบซิส กรุงเทพฯ"หนึ่งในเครือข่ายของ "เบซิส" เครือข่ายโรงเรียนที่ใหญ่ที่สุดและประสบความสำเร็จมากที่สุดในสหรัฐอเมริกา ประกาศความพร้อมนำระบบการศึกษารูปแบบใหม่ที่มีมาตรฐานและมีเอกลักษณ์มาพัฒนาทักษะเด็กไทยทั้งทางด้านวิชาการและความคิดสร้างสรรค์เ...

Related Topics