การบินไทย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และจังหวัดฉะเชิงเทรา ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เพื่อพัฒนาการบริหารจัดการสินค้าเกษตรปลอดภัยสูง เพื่อครัวการบินไทย

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Friday August 31, 2018 17:06
กรุงเทพฯ--31 ส.ค.--การบินไทย

วันนี้ (วันศุกร์ที่ 31 สิงหาคม 2561) บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และจังหวัดฉะเชิงเทรา ร่วมกันจัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อพัฒนาการบริหารจัดการสินค้าเกษตรปลอดภัยสูง เพื่อครัวการบินไทย โดยมีนางอุษณีย์ แสงสิงแก้ว รักษาการกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท การบินไทยฯ นายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และนายสุวิทย์ คำดี ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นผู้ลงนามบันทึกความร่วมมือดังกล่าว พร้อมด้วยนางภัครา เรืองสิรเดโช รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่หน่วยธุรกิจบริการการบิน บริษัท การบินไทยฯ นายคมสัน จำรูญพงษ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายกิตติพันธุ์ โรจนชีวะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา นางวรางคณา ลือโรจน์วงศ์ กรรมการผู้จัดการฝ่ายครัวการบิน บริษัท การบินไทยฯ และนายพูลลาภ อุไรงาม เกษตรและสหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา ร่วมลงนามเป็นสักขีพยาน โดยมีนายอภินันท์ ซื่อธานุวงศ์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้เกียรติเป็นสักขีพยาน ณ สำนักงานใหญ่ การบินไทย

นางอุษณีย์ แสงสิงแก้ว รักษาการกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท การบินไทยฯ เปิดเผยว่า การบินไทย ในฐานะสายการบินแห่งชาติ ได้ดำเนินโครงการอันมุ่งเน้นด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมมาโดยตลอด ซึ่งที่ผ่านมา การบินไทยมีโครงการช่วยเหลือพี่น้องชาวเกษตรกรในหลากหลายรูปแบบ เช่น การสั่งซื้อผลผลิตทางการเกษตรทั้งจากภาคเหนือและภาคใต้ นอกจากนี้ การบินไทยยังมีนโยบายสนับสนุนผลิตภัณฑ์แปรรูปทางการเกษตรที่ผลิตขึ้นภายในประเทศไทย ตามพันธกิจหลักในการให้บริการของสายการบินแห่งชาติที่มีความมุ่งมั่นรักษามาตรฐานการบริการ อีกทั้งเพื่อให้ครัวการบินของการบินไทย มีวัตถุดิบที่มีคุณภาพและปลอดภัย ให้บริการลูกค้า จึงเกิดความร่วมมือกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา ในการนำผลผลิตด้านการเกษตรจำพวกผักและผลไม้ของจังหวัด มาให้บริการผู้โดยสารของการบินไทย ทั้งในส่วนภาคพื้นและบนเครื่องบิน ซึ่งปัจจุบันการทำการเกษตรของจังหวัดฉะเชิงเทรานั้น คำนึงถึงมาตรฐานความปลอดภัย อันเป็นที่มาของ"พืชผักเบอร์ 8"ซึ่งเป็นมาตรฐานของจังหวัดที่เทียบเคียงได้กับมาตรฐานระดับประเทศ GAP (Good Agriculture Practices) ผู้บริโภคจึงมั่นใจได้ว่าสินค้าเกษตรของจังหวัดฉะเชิงเทรามีคุณภาพ สด สะอาด และปลอดภัย ไร้สารตกค้าง และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ทั้งยังมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคม โดยสนับสนุนสินค้าคุณภาพที่ผลิตโดยเกษตรกรไทยสร้างรายได้แก่เกษตรกร รวมทั้งช่วยส่งเสริมอาชีพเกษตรกรรมในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทราให้มีความยั่งยืนต่อไป

นายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาภาคเกษตรกรรมตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี จึงได้กำหนดให้มีการบริหารจัดการสินค้าเกษตรแบบครบวงจรเป็นรายจังหวัด ที่อาศัยแนวทาง "การตลาดนำการผลิต" ในการจัดทำแผนการผลิตสินค้าเกษตรแบบครบวงจร นับตั้งแต่เริ่มต้นผลิตจนถึงขายผลผลิต ซึ่งอาศัยจุดเด่นของจังหวัด ศักยภาพการผลิต คำนึงถึงความต้องการของตลาด และมีแหล่งรับซื้อผลผลิตที่แน่นอน โดยการพัฒนาและเพิ่มขีดความสามารถของเกษตรกร หรือกลุ่มเกษตรกรสามารถผลิตและส่งมอบสินค้าได้ตรงตามความต้องการของผู้ซื้อ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความมั่นคงทางรายได้ให้แก่เกษตรกร และต่อยอดสู่ความยั่งยืนในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม ทั้งนี้ จังหวัดฉะเชิงเทรามีความโดดเด่นในการเป็นผู้ผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยสูงตามมาตรฐานเบอร์ 8 ที่คำนึงถึงความปลอดภัยของผู้บริโภค จึงมั่นใจได้ว่าสินค้าเกษตรของจังหวัดฉะเชิงเทรา "มีคุณภาพ สด สะอาด ปลอดภัย ไร้สารตกค้าง และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม" อีกทั้งฝ่ายครัวการบิน บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ถือเป็นผู้นำด้านการผลิตอาหารเพื่อให้บริการบนสายการบินทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ ที่มีมาตรฐานและได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติมาอย่างยาวนาน จึงมีความต้องการวัตถุดิบจากผลผลิตทางการเกษตรที่ปลอดภัย จากแหล่งผลิตชั้นดี กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงเล็งเห็นโอกาสที่จะต่อยอดสร้างความสัมพันธ์เพื่อขยายโอกาสทางการค้า ให้แก่กลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยสูง ของจังหวัดฉะเชิงเทรา ตามแนวทางการตลาดนำการผลิต บนพื้นฐานของความร่วมมือแบบประชารัฐ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการผลิตและศักยภาพของกลุ่มเกษตรกร ยกระดับมาตรฐานคุณภาพสินค้าเกษตรของจังหวัด และสนับสนุนการสร้างมาตรฐานการผลิตสินค้าให้เป็นที่ยอมรับในระดับประเทศ รวมถึงการสร้างตราสินค้าร่วมกัน โดยอาศัยตราสินค้าของครัวการบินของการบินไทย ที่มีความเข้มแข็งและน่าเชื่อถือในระดับนานาชาติ

อนึ่ง การลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมกันครั้งนี้ เป็นการยกระดับมาตรฐานสินค้าของเกษตรกรไทย และส่งมอบการบริการอาหารจากวัตถุดิบคุณภาพ ปลอดสารพิษ ส่งเสริมเกษตรกรไทยให้มีรายได้จากสินค้าการเกษตรของไทยบนสายการบินแห่งชาติสู่ตลาดโลก อีกทั้งยังเป็นปณิธานของการบินไทยในฐานะสายการบินแห่งชาติในการรับผิดชอบต่อสังคมในการคัดสรรผลผลิตและผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ และปลอดภัยต่อผู้ใช้บริการของการบินไทย เพื่อเพิ่มความพึงพอใจให้กับลูกค้าอย่างสูงสุด


Latest Press Release

จี-ช็อค ฉลองครบรอบ 35 ปี จัดงานใหญ่ The Era of Rebel ปลดปล่อยความขบถในตัวคุณ

จี-ช็อค (G-SHOCK) แบรนด์นาฬิกาแฟชั่นสุดฮิป นำเข้าโดยบริษัท เซ็นทรัล มาร์เก็ตติ้ง กรุ๊ป จำกัด (CMG) จัดงานเฟสติวัลใหญ่ฉลองครบรอบ 35 ปี "The Era of Rebel" ประกาศรวมพลคนคิดนอกกรอบ มาร่วมโชว์พลังปลดปล่อยความคิดสร้างสรรค์และแรงบันดาลใจในแบบของคุณ...

จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จัดการประกวด มัน ไข่ มาก การประกวดข้าวไข่เจียวชิงแชมป์ประเทศไทย ครั้งที่ 8 เฟ้นหาสุดยอดร้านข้าวไข่เจียว

ถือว่าเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมยอดนิยมประจำงาน Pepsi Presents Big Mountain Music Festival 9 (เป๊ปซี่ พรีเซนต์ บิ๊ก เมาน์เท่น มิวสิค เฟสติวัล 9) 'มัน เว่อร์ มาก' จะจัดขึ้น 2 วัน 2 คืน วันที่ 8-9 ธันวาคม 2561 ณ ดิ โอเชี่ยน เขาใหญ่ จ.นครราชสีมา...

เอสิคซ์ เปิดสโตร์แห่งใหม่ กลางไอคอนสยาม รวมทุกแบรนด์ในเครือเอสิคซ์ไว้ที่นี่ที่แรก

ปรากฎการณ์ครั้งสำคัญ เอสิคซ์ ประเทศไทย เปิดสโตร์แห่งใหม่ ขนาดใหญ่ที่สุด ที่ศูนย์การค้าไอคอนสยาม (Icon Siam) บนพื้นที่กว่า 249ตร.ม. เนรมิตสโตร์ใหม่ขึ้นภายใต้คอนเซ็ปต์ 'A Sound Mind in a Sound Body' สะท้อนความเป็นตัวตนของ เอสิคซ์ที่ว่า...

สภากาชาดไทย เชิญร่วมเป็นเกียรติในการตัดสินการประกวดว่าวไทยโบราณ ในงานกาชาดประจำปี 2561

สภากาชาดไทย ร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในการตัดสิน การประกวดว่าวไทยโบราณ ที่ออกแบบภายใต้แนวคิด "125 ปี สภากาชาดไทย ร้อยดวงใจส่งต่อการให้ ที่งดงาม" ชิงโล่พระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการ...

อย. รณรงค์ให้เลือกซื้อผลิตภัณฑ์อาหารที่มีสัญลักษณ์โภชนาการทางเลือกสุขภาพ

นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา ลงพื้นที่พร้อมสื่อมวลชน กับการจัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการมอบ "กระเช้าผลิตภัณฑ์สัญลักษณ์โภชนาการทางเลือกสุขภาพ (Healthier Choice)" ในครั้งนี้ไปกันที่ กูร์เมต์ มาร์เก็ต สยามพารากอน...

Related Topics