สจล. ร่วมกับภาคชุมชน ระดมความคิดเห็นโครงการทางยกระดับมอเตอร์เวย์ ร่วมหาแนวทางเหมาะสมด้านการก่อสร้าง การจราจร สิ่งแวดล้อม ก่อนการก่อสร้างจริง

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Tuesday September 11, 2018 15:17
กรุงเทพฯ--11 ก.ย.--เจซีแอนด์โค พับลิครีเลชั่นส์

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) ร่วมกับภาคประชาชน จัดประชาพิจารณ์ โครงการงานศึกษาความเหมาะสม ทางยกระดับทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 กรุงเทพฯ – ชลบุรี สายใหม่ (มอเตอร์เวย์) ที่ครอบคลุมพื้นที่ 5 เขต ได้แก่ เขตบางกะปิ เขตสวนหลวง เขตประเวศ เขตสะพานสูง และเขตลาดกระบัง ตั้งแต่กิโลเมตรที่ 0+000 บริเวณทางแยกต่างระดับศรีนครินทร์ ถึงกิโลเมตรที่ 18+500 บริเวณหัวโค้งแขวงทับยาว เขตลาดกระบัง ใน 3 หัวข้องานศึกษาสำคัญ ได้แก่ ด้านวิศวกรรม และการออกแบบ ด้านการจัดการจราจร และด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อระดมความคิดเห็น แลกเปลี่ยน และหาแนวทางร่วมกัน ในการพัฒนาทางยกระดับที่เหมาะสม และเป็นไปได้ที่สุด ตลอดจนเพื่อขยายการรับรู้โครงการไปในประชาชนวงกว้างมากยิ่งขึ้น เพื่อแก้ไขปัญหาการจราจรติดขัด เชื่อมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เขตนิคมอุตสาหกรรมสำคัญ และสถานีบรรจุและแยกสินค้ากล่อง ลาดกระบัง (ICD : Inland Container Depot) ที่เปรียบเสมือนประตูสู่ภาคตะวันออก ซึ่งมีการขยายตัวอย่างรวดเร็ว อันจะส่งผลกระทบต่อทั้งเศรษฐกิจประเทศที่มีแนวโน้มขยายตัว ระบบคมนาคม สิ่งแวดล้อม ตลอดจนคุณภาพชีวิตของประชาชนในระยะยาว โดยประมาณวงเงินการก่อสร้างทางยกระดับดังกล่าวที่ 35,000 ล้านบาท และคาดว่าจะแล้วเสร็จในปี 2565

ติดตามข้อมูลข่าวสาร ได้ที่ www.kmitl.ac.th หรือ www.facebook.com/KMITLLB หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานบริหารทรัพยากรกายภาพ และสิ่งแวดล้อม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง หมายเลขโทรศัพท์ 02-329-8130

รศ.สุพจน์ ศรีนิล รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรกายภาพและสิ่งแวดล้อม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) กล่าวว่า ปัจจุบัน การจราจรบริเวณเส้นถนนศรีนครินทร์ จนถึงลาดกระบัง มีความหนาแน่นเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะในช่วงเวลาเร่งด่วน ทำให้ประชาชน และชาวบ้านในพื้นที่จำนวนมาก ตัดสินใจเลือกใช้ทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 กรุงเทพฯ – ชลบุรี สายใหม่ (มอเตอร์เวย์) ในการสัญจร แต่ก็ยังพบการจราจรติดขัดเป็นช่วงๆ ต่อเนื่อง โดยมีสาเหตุมาจากปริมาณการใช้รถใช้ถนน ปริมาณการเดินทาง และการขนส่งสินค้าทางอากาศ ตลอดจนการขยายตัวทางเศรษฐกิจ และอุตสาหกรรมอย่างรวดเร็ว ในพื้นที่ตะวันออกของกรุงเทพฯ ที่เชื่อมต่อกับทั้งนิคมอุตสาหกรรม และเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก(EEC)

รศ.สุพจน์ กล่าวเพิ่มว่า จากสาเหตุดังกล่าว กรมทางหลวง กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง จึงริเริ่มโครงการงานศึกษาความเหมาะสมทางยกระดับทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 ในช่วงศรีนครินทร์ ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ตั้งแต่ปี 2558 เพื่อจัดสร้างทางยกระดับแก้ไขปัญหาการจราจรติดขัดที่เกิดขึ้น เชื่อมต่อการเดินทางเข้าสู่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และสามารถรองรับปริมาณการเดินทางคมนาคม และขนส่งที่จะเพิ่มขึ้นในอนาคต ครอบคลุมพื้นที่ 5 เขต ได้แก่ เขตบางกะปิ เขตสวนหลวง เขตประเวศ เขตสะพานสูง และเขตลาดกระบัง ตั้งแต่กิโลเมตรที่ 0+000 บริเวณทางแยกศรีนครินทร์ ถึงกิโลเมตรที่ 18+500 บริเวณหัวโค้งแขวงทับยาว เขตลาดกระบัง อย่างไรก็ดี โครงการดังกล่าว ยังต้องการศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) ร่วมกับภาคประชาชนในพื้นที่ จึงได้จัดประชาพิจารณ์ขึ้น เพื่อระดมความคิดเห็น ศึกษาข้อควรคำนึง หาแนวทางร่วมกัน ในการพัฒนา 'ทางยกระดับ' ที่เหมาะสม และเป็นไปได้ที่สุด ตลอดจนเพื่อขยายการรับรู้โครงการไปในประชาชนวงกว้างมากยิ่งขึ้น โดยมีงานศึกษาที่ควรคำนึงดังนี้

  • ด้านวิศวกรรม และการออกแบบ ประกอบด้วย งานศึกษาการออกแบบทางยกระดับตลอดเส้นทาง รูปแบบ โครงสร้าง และความปลอดภัยของทางยกระดับที่เหมาะสม เปรียบเทียบงบประมาณ และความคุ้มค่าการก่อสร้าง ระยะเวลาที่ใช้ในการก่อสร้าง การจัดการทัศนียภาพโดยรอบ
  • ด้านการจัดการจราจร ประกอบด้วย การจัดการจราจรทั้งระหว่างการก่อสร้าง และหลังก่อสร้างเสร็จ รูปแบบช่องทางการจราจรของทางยกระดับ จุดเชื่อมต่อทางยกระดับกับระดับพื้นดินที่เหมาะสม เพื่อช่วยบรรเทาปัญหาการจราจรที่เกิดขึ้นตลอดทั้งเส้น และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ใช้เส้นทาง
  • ด้านสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย แนวทางการจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อมทั้งระหว่างการก่อสร้าง และหลังก่อสร้างเสร็จ อาทิ มลพิษทางอากาศ ฝุ่นละออง และสารพิษจากยานพาหนะ มลพิษทางเสียงที่อาจรบกวนพื้นที่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งตามแนวชุมชน สถานศึกษา และศาสนสถาน ระบบการจัดการระบายน้ำเชื่อมต่อยกระดับ และถนนระดับดิน

การประชาพิจารณ์ในครั้งนี้ นับว่าเป็นการศึกษาที่มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากทางยกระดับอยู่บนถนนสายสำคัญที่เชื่อมต่อกรุงเทพฯ ไปยังภูมิภาคตะวันออก รวมถึงเชื่อมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ที่มีการขยายตัวอย่างรวดเร็ว ทั้งธุรกิจ ห้างร้าน คลังสินค้า สถานีขนส่ง สถานีบรรจุและแยกสินค้ากล่อง ลาดกระบัง (ICD : Inland Container Depot โรงงานอุตสาหกรรมแห่งอนาคต (S-Curve) และเขตนิคมอุตสาหกรรมสำคัญ ที่เปรียบเสมือนประตูสู่ภาคตะวันออก ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อทั้งเศรษฐกิจประเทศที่มีแนวโน้มขยายตัว ระบบคมนาคม สิ่งแวดล้อม ตลอดจนคุณภาพชีวิตของประชาชนในระยะยาว โดยประมาณวงเงินการก่อสร้างทางยกระดับดังกล่าวที่ 35,000 ล้านบาท และคาดว่าจะแล้วเสร็จในปี 2565 ทั้งนี้ การประชาพิจารณ์ดังกล่าว จัดขึ้นเมื่อเร็วๆ นี้ ณ ห้องประชุมแคแสด อาคารกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (สำนักอธิการบดี) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง รศ.สุพจน์ กล่าวสรุป

ติดตามข้อมูลข่าวสาร และกิจกรรมต่างๆ ได้ที่ www.kmitl.ac.th หรือ www.facebook.com/KMITLLB หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานบริหารทรัพยากรกายภาพ และสิ่งแวดล้อม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง หมายเลขโทรศัพท์ 02-329-8130


Latest Press Release

ภาพข่าว: เปิดมุมมองใหม่ของการออกแบบ

ผศ.ณธกร อุไรรัตน์ คณบดีศิลปกรรมศาสตร์ (ขวา) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ร่วมกับ DPU X จัดงาน "Cafe and Retail Space Design Cases" มีคุณดำรง ลี้ไวโรจน์ บรรณาธิการบริหาร นิตยสาร Room (ที่สองจากขาว) และ คุณพลวิทย์ รัตนธเนศวิไล จาก PHTAA living design...

ปภ.รายงานมีจังหวัดได้รับผลกระทบจากวาตภัยรวม 2 จังหวัด พร้อมประสานให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างเร่งด่วน

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงานตั้งแต่วันที่ 18 - 20 มีนาคม 2562 มีพื้นที่ได้รับผลกระทบจากวาตภัย 9 จังหวัด รวม 16 อำเภอ 31 ตำบล 71 หมู่บ้าน บ้านเรือนประชาชนได้รับผลกระทบ 595 หลัง ผู้เสียชีวิต 1 ราย ซึ่ง ปภ.ได้ร่วมกับหน่วยทหาร...

ปภ.เตือนใช้งานรถโช๊คอัพชำรุด เสื่อมสภาพ...เสี่ยงอุบัติเหตุ

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) แนะวิธีสังเกตอาการและอันตรายจาก การใช้รถโช๊คอัพชำรุด โดยรถที่โช๊คอัพชำรุดหรือเสื่อมสภาพ รถจะมีอาการร่อน เกิดอาการโคลงเคลงผิดปกติ ดอกยางสึกไม่เท่ากัน ห้องโดยสารสั่นสะเทือนผิดปกติ...

ปภ.รายงาน 7 จว.ภาคเหนือคุณภาพอากาศภาพรวมอยู่ในระดับเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ เร่งประสานและสนับสนุนปฏิบัติการแก้ไขปัญหาต่อเนื่อง

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงาน 7 จังหวัดภาคเหนือคุณภาพอากาศโดยรวมอยู่ในระดับเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ (ระดับสีส้ม) สนับสนุนกำลังจัดเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการพร้อมเครื่องจักรกลจากศูนย์ ปภ.เขต...

ภาพข่าว: บริษัท ที ลีสซิ่ง จำกัด มอบอุปกรณ์การแพทย์ให้โรงพยาบาลสิรินธร ร่วมลดความเสี่ยงการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุบนท้องถนน

นายมงคล เพียรพิทักษ์กิจ (ซ้าย) กรรมการผู้จัดการ บริษัท ที ลีสซิ่ง จำกัด และประธานสมาคมธุรกิจเช่าซื้อรถจักรยานยนต์ไทย นำคณะผู้บริหาร พนักงาน ร่วมบริจาคเครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือดดำและหลอดเลือดอัตโนมัติ (Infusion Pump TE-135)...

Related Topics