ภูฏานเยือนไทยดูงานสหกรณ์การเกษตรและสหกรณ์โคนม หวังนำความรู้กลับไปยกระดับสหกรณ์ขนาดเล็กของภูฏานให้มีศักยภาพในการดำเนินธุรกิจ

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Wednesday September 12, 2018 11:03
กรุงเทพฯ--12 ก.ย.--กรมส่งเสริมสหกรณ์

อธิบดีกรมการตลาดทางการเกษตรฯภูฏาน ชื่นชมไทย ต้นแบบสหกรณ์การเกษตรคุณภาพดำเนินธุรกิจ ครบวงจร ปลื้มดูงานสหกรณ์ไทยได้ประโยชน์ คาดนำความรู้กลับไปพัฒนาสหกรณ์ที่ภูฏานนำผลผลิตนมมาการแปรรูปเป็นโยเกิร์ต- นมเปรี้ยว-นมอัดเม็ด พร้อมนำแนวทางสหกรณ์ออมทรัพย์ไปขยายธุรกิจสินเชื่อ-บริการเงินรับฝากช่วยประชาชนชาวภฏาน เตรียมเสนอความร่วมมือจากไทยส่งผู้เชี่ยวชาญอบรมหลักสูตรสหกรณ์เพื่อพัฒนาบุคลากรของประเทศภูฏานในอนาคต

Mr.Ugyen Penjore อธิบดีกรมการตลาดทางการเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและป่าไม้ แห่งราชอาณาจักรภูฏาน และคณะ เดินทางเยือนประเทศไทยและเข้าพบนายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการดำเนินกิจการสหกรณ์และการส่งเสริมพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ระหว่างประเทศไทยและภูฏาน พร้อมทั้งสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการทำเกษตรพันธสัญญา เพื่อจะนำความรู้กลับไปพัฒนาสหกรณ์ที่ประเทศภูฏาน อีกทั้งยังมีการหารือเกี่ยวกับรูปแบบและแนวทางการพัฒนาภาคการเกษตรผ่านระบบสหกรณ์ การพัฒนาความร่วมมือในด้านการเกษตรและสหกรณ์ของทั้งสองประเทศ เพื่อนำไปสู่การแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ และจัดทำหลักสูตรเพื่ออบรมสมาชิก คณะกรรมการ ฝ่ายจัดการสหกรณ์ร่วมกัน โอกาสนี้ ทางผู้แทนของภูฏานยังได้เดินทางไปเยี่ยมชมการดำเนินงานสหกรณ์ในจังหวัดนครปฐมและพระนครศรีอยุธยา รวมถึงศูนย์กสิกรรมธรรมชาติมาบเอื้อง จังหวัดชลบุรีด้วย

Mr.Ugyen กล่าวว่า สหกรณ์ในประเทศภูฏาน ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อกว่า 10 ปี ที่ผ่านมา ปัจจุบันมีจำนวนกว่า 100 แห่ง ส่วนใหญ่เป็นสหกรณ์ภาคการเกษตรและปศุสัตว์ เป็นสหกรณ์ขนาดเล็กและอยู่ในระยะแรกเริ่มดำเนินการ ทำเฉพาะเรื่องการรวบรวมผลผลิต เพื่อส่งเสริมให้สมาชิกได้ร่วมใช้ทรัพยากรในการผลิตร่วมกันและช่วยในเรื่องการจัดจำหน่ายสินค้าในตลาดท้องถิ่น โดยการศึกษาดูงานที่ประเทศไทยครั้งนี้ ได้มีโอกาสไปเยี่ยมชมการดำเนินงานของสหกรณ์การเกษตรที่ประสบความสำเร็จ และยังดูการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์โคนม สหกรณ์เครดิตยูเนียน สหกรณ์ออมทรัพย์ และได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในการพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ร่วมกันอีกด้วย

อย่างไรก็ตาม สิ่งที่จะนำกลับไปปรับใช้กับสหกรณ์ของภูฏาน คือการพัฒนาธุรกิจสหกรณ์โคนม โดยการนำน้ำนมดิบมาแปรรูปเป็นโยเกิร์ต นมเปรี้ยวและนมอัดเม็ด เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีแนวคิดในการนำเรื่องของสหกรณ์ออมทรัพย์มาปรับใช้ในการเพิ่มธุรกิจด้านการให้สินเชื่อและบริการเงินรับฝากจากสมาชิก เพราะสหกรณ์การเกษตรของภูฏานเป็นเพียงการรวมคนแต่ไม่ได้มีการรวมเงิน ขณะเดียวยังมีแนวคิดจะจัดตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์ในหน่วยงานภาครัฐเพิ่มเติมด้วย

"ผมยังได้แนวคิดในการดำเนินการธุรกิจสหกรณ์การเกษตรแบบครบวงจร ตั้งแต่กระบวนการผลิต อย่างมีคุณภาพ การแปรรูปการตลาด และการจัดจำหน่ายอย่างเป็นระบบ นอกจากนี้ผมยังได้หารือแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องของการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถและศักยภาพของบุคลากรของสหกรณ์ เช่น การฝึกอบรมสมาชิกสหกรณ์และคณะกรรมการดำเนินงานสหกรณ์ โดยทางไทยจะส่งผู้เชี่ยวชาญไปให้ความรู้และจัดอบรมในประเทศภูฏานในอนาคต ผมขอชื่นชมในเรื่องบทบาทหน้าที่ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ ในด้านการส่งเสริมสหกรณ์ในประเทศไทยและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าทางประเทศภูฏานจะได้รับความร่วมมือจากประเทศไทยในการส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์ต่อไป" Mr.Ugyen Penjore อธิบดีกรมการตลาดทางการเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและป่าไม้ แห่งราชอาณาจักรภูฏาน กล่าว

ด้าน นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ กล่าวว่า การเดินทางมาเยือนประเทศไทยของผู้แทนจากประเทศภูฏานในครั้งนี้ สืบเนื่องมาจากเมื่อวันที่ 1-5 กรกฎาคม 2561ที่ผ่านมา ทางกรมส่งเสริมการตลาดทางการเกษตรและสหกรณ์ ของประเทศภูฏาน ได้เชิญผู้แทนกรมส่งเสริมสหกรณ์และคณะ เดินทางไปประเทศภูฏาน เพื่อร่วมประชุมหารือแนวทางการขยายความร่วมมือในด้านการพัฒนาสหกรณ์ระหว่างทั้งสองประเทศ ซึ่งกรมส่งเสริมสหกรณ์มีความยินดีที่จะให้ความร่วมมือในวางแผนเพื่อพัฒนาศักยภาพของสหกรณ์ในภูฏานให้มีการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เนื่องจากในปัจจุบันสหกรณ์ในภูฏานส่วนใหญ่เป็นสหกรณ์ขนาดเล็ก มีสมาชิกแห่งละประมาณ 25-30 คน และยังขาดระบบบริหารจัดการที่ดี จึงทำให้ไม่มีความเข้มแข็งมากนัก จึงได้เชิญผู้แทนจากกรมส่งเสริมการตลาดทางการเกษตรและสหกรณ์ของภูฏาน ผู้แทนสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรอีก เดินทางมาศึกษาดูงานในประเทศไทย เริ่มจากการไปเยี่ยมชมการบริหารจัดการสหกรณ์ขนาดเล็กที่ดำเนินธุรกิจด้านข้าวและโคนมของไทย ซึ่งภูฏานสนใจมากเป็นพิเศษ เพื่อนำไปปรับใช้ในการส่งเสริมและพัฒนาการดำเนินงานของสหกรณ์ประเทศภูฏานต่อไป


Latest Press Release

ก็มาดิ Crab! นักศึกษามหาวิทยาลัยอัสสัมชัญนำทีมจิตอาสา ลุยป่าชายเลนเปิดประสบการณ์ สร้างคอนโดเพื่อ ป.ปู อนุรักษ์ระบบนิเวศแบบครบวงจร

ด้วยตระหนักว่าทุกสิ่งในระบบนิเวศล้วนเกี่ยวพันกันเป็นห่วงโซ่ ตั้งแต่น้ำ ป่า ตลอดจนสิ่งมีชีวิตต่าง ๆ การอนุรักษ์ระบบนิเวศอย่างยั่งยืนจึงควรดูแลให้ครบวงจร นักศึกษามหาวิทยาลัยอัสสัมชัญจึงจัดโครงการ "ก็มาดิ Crab: สร้างคอนโดเพื่อป.ปู" นำทีมจิตอาสากว่า 80...

ไทยเท่ Craft รวมสุดยอดความงดงาม หัตถศิลป์ไทยสไตล์โมเดิร์น

ซีคอนสแควร์ จัดงาน "ไทยเท่ Craft" ระดมงานคราฟต์หัตถศิลป์ชั้นเยี่ยม ที่ดึงเอกลักษณ์ความงดงามของไทยแบบเท่ๆ ผสมผสานกับเทรนด์สมัยใหม่อย่างลงตัว มาจัดแสดงให้ได้ยลไอเดียสุดสร้างสรรค์ พร้อมจัดจำหน่ายภายในงาน ระหว่างวันที่ 26 เมษายน – 5 พฤษภาคม 2562 ณ...

ปภ.ประสานจังหวัดในพื้นที่ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก และภาคกลางเตรียมพร้อมรับมือพายุฤดูร้อน ในช่วงวันที่ 26 28 เมษายน 2562

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ประสานจังหวัดในพื้นที่ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก และภาคกลาง เตรียมพร้อมรับมือพายุฤดูร้อนในช่วงวันที่ 26 – 28 เมษายน 2562 โดยจัดเจ้าหน้าที่ติดตามสภาพอากาศและเฝ้าระวังสถานการณ์ภัย...

กสทช. โรดโชว์ ม.ราชภัฏเชียงใหม่ แนะไอเดียสร้างสรรค์ผลงานในโครงการ อัปคลิปพิชิตแสน ซีซั่น 5

เป็นอีกหนึ่งโครงการดีๆ ที่จัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 แล้ว สำหรับโครงการ "อัปคลิปพิชิตแสน" ซึ่งในปีนี้ เว็บไซต์เอ็มไทยดอทคอม ในเครือ โมโน กรุ๊ป ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) จัดทำโครงการ...

บลูสไปซ์ ข้าวต้มโต้รุ่ง ทองหล่อ ชวนรับร้อน กับเมนูสมุนไพร ให้เลือกชิมสลับสิ้นกับของว่างชาววัง 8 เมนูจัดเต็ม ตลอดเดือนเมษายนนี้

บูลสไปซ์ บุฟเฟต์ข้าวต้มโต้รุ่งเจ้าเดียวในทองหล่อ สถานที่สุดฮิต สำหรับแฟนคลับข้าวต้มรอบดึก เปิด 8 เมนูพิเศษ ที่นำเอาคุณสมบัติสมุนไพรไทยยอดนิยมอาทิ ใบชะพลู ใบเมี่ยง และเครื่องยำต่าง ๆ มาให้แฟนคลับข้าวต้มได้เซอร์ไพรส์กัน ไม่ว่าจะเป็น ก๋วยเตี๋ยวลุยสวน...

Related Topics