ภูฏานเยือนไทยดูงานสหกรณ์การเกษตรและสหกรณ์โคนม หวังนำความรู้กลับไปยกระดับสหกรณ์ขนาดเล็กของภูฏานให้มีศักยภาพในการดำเนินธุรกิจ

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Wednesday September 12, 2018 11:03
กรุงเทพฯ--12 ก.ย.--กรมส่งเสริมสหกรณ์

อธิบดีกรมการตลาดทางการเกษตรฯภูฏาน ชื่นชมไทย ต้นแบบสหกรณ์การเกษตรคุณภาพดำเนินธุรกิจ ครบวงจร ปลื้มดูงานสหกรณ์ไทยได้ประโยชน์ คาดนำความรู้กลับไปพัฒนาสหกรณ์ที่ภูฏานนำผลผลิตนมมาการแปรรูปเป็นโยเกิร์ต- นมเปรี้ยว-นมอัดเม็ด พร้อมนำแนวทางสหกรณ์ออมทรัพย์ไปขยายธุรกิจสินเชื่อ-บริการเงินรับฝากช่วยประชาชนชาวภฏาน เตรียมเสนอความร่วมมือจากไทยส่งผู้เชี่ยวชาญอบรมหลักสูตรสหกรณ์เพื่อพัฒนาบุคลากรของประเทศภูฏานในอนาคต

Mr.Ugyen Penjore อธิบดีกรมการตลาดทางการเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและป่าไม้ แห่งราชอาณาจักรภูฏาน และคณะ เดินทางเยือนประเทศไทยและเข้าพบนายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการดำเนินกิจการสหกรณ์และการส่งเสริมพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ระหว่างประเทศไทยและภูฏาน พร้อมทั้งสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการทำเกษตรพันธสัญญา เพื่อจะนำความรู้กลับไปพัฒนาสหกรณ์ที่ประเทศภูฏาน อีกทั้งยังมีการหารือเกี่ยวกับรูปแบบและแนวทางการพัฒนาภาคการเกษตรผ่านระบบสหกรณ์ การพัฒนาความร่วมมือในด้านการเกษตรและสหกรณ์ของทั้งสองประเทศ เพื่อนำไปสู่การแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ และจัดทำหลักสูตรเพื่ออบรมสมาชิก คณะกรรมการ ฝ่ายจัดการสหกรณ์ร่วมกัน โอกาสนี้ ทางผู้แทนของภูฏานยังได้เดินทางไปเยี่ยมชมการดำเนินงานสหกรณ์ในจังหวัดนครปฐมและพระนครศรีอยุธยา รวมถึงศูนย์กสิกรรมธรรมชาติมาบเอื้อง จังหวัดชลบุรีด้วย

Mr.Ugyen กล่าวว่า สหกรณ์ในประเทศภูฏาน ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อกว่า 10 ปี ที่ผ่านมา ปัจจุบันมีจำนวนกว่า 100 แห่ง ส่วนใหญ่เป็นสหกรณ์ภาคการเกษตรและปศุสัตว์ เป็นสหกรณ์ขนาดเล็กและอยู่ในระยะแรกเริ่มดำเนินการ ทำเฉพาะเรื่องการรวบรวมผลผลิต เพื่อส่งเสริมให้สมาชิกได้ร่วมใช้ทรัพยากรในการผลิตร่วมกันและช่วยในเรื่องการจัดจำหน่ายสินค้าในตลาดท้องถิ่น โดยการศึกษาดูงานที่ประเทศไทยครั้งนี้ ได้มีโอกาสไปเยี่ยมชมการดำเนินงานของสหกรณ์การเกษตรที่ประสบความสำเร็จ และยังดูการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์โคนม สหกรณ์เครดิตยูเนียน สหกรณ์ออมทรัพย์ และได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในการพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ร่วมกันอีกด้วย

อย่างไรก็ตาม สิ่งที่จะนำกลับไปปรับใช้กับสหกรณ์ของภูฏาน คือการพัฒนาธุรกิจสหกรณ์โคนม โดยการนำน้ำนมดิบมาแปรรูปเป็นโยเกิร์ต นมเปรี้ยวและนมอัดเม็ด เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีแนวคิดในการนำเรื่องของสหกรณ์ออมทรัพย์มาปรับใช้ในการเพิ่มธุรกิจด้านการให้สินเชื่อและบริการเงินรับฝากจากสมาชิก เพราะสหกรณ์การเกษตรของภูฏานเป็นเพียงการรวมคนแต่ไม่ได้มีการรวมเงิน ขณะเดียวยังมีแนวคิดจะจัดตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์ในหน่วยงานภาครัฐเพิ่มเติมด้วย

"ผมยังได้แนวคิดในการดำเนินการธุรกิจสหกรณ์การเกษตรแบบครบวงจร ตั้งแต่กระบวนการผลิต อย่างมีคุณภาพ การแปรรูปการตลาด และการจัดจำหน่ายอย่างเป็นระบบ นอกจากนี้ผมยังได้หารือแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องของการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถและศักยภาพของบุคลากรของสหกรณ์ เช่น การฝึกอบรมสมาชิกสหกรณ์และคณะกรรมการดำเนินงานสหกรณ์ โดยทางไทยจะส่งผู้เชี่ยวชาญไปให้ความรู้และจัดอบรมในประเทศภูฏานในอนาคต ผมขอชื่นชมในเรื่องบทบาทหน้าที่ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ ในด้านการส่งเสริมสหกรณ์ในประเทศไทยและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าทางประเทศภูฏานจะได้รับความร่วมมือจากประเทศไทยในการส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์ต่อไป" Mr.Ugyen Penjore อธิบดีกรมการตลาดทางการเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและป่าไม้ แห่งราชอาณาจักรภูฏาน กล่าว

ด้าน นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ กล่าวว่า การเดินทางมาเยือนประเทศไทยของผู้แทนจากประเทศภูฏานในครั้งนี้ สืบเนื่องมาจากเมื่อวันที่ 1-5 กรกฎาคม 2561ที่ผ่านมา ทางกรมส่งเสริมการตลาดทางการเกษตรและสหกรณ์ ของประเทศภูฏาน ได้เชิญผู้แทนกรมส่งเสริมสหกรณ์และคณะ เดินทางไปประเทศภูฏาน เพื่อร่วมประชุมหารือแนวทางการขยายความร่วมมือในด้านการพัฒนาสหกรณ์ระหว่างทั้งสองประเทศ ซึ่งกรมส่งเสริมสหกรณ์มีความยินดีที่จะให้ความร่วมมือในวางแผนเพื่อพัฒนาศักยภาพของสหกรณ์ในภูฏานให้มีการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เนื่องจากในปัจจุบันสหกรณ์ในภูฏานส่วนใหญ่เป็นสหกรณ์ขนาดเล็ก มีสมาชิกแห่งละประมาณ 25-30 คน และยังขาดระบบบริหารจัดการที่ดี จึงทำให้ไม่มีความเข้มแข็งมากนัก จึงได้เชิญผู้แทนจากกรมส่งเสริมการตลาดทางการเกษตรและสหกรณ์ของภูฏาน ผู้แทนสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรอีก เดินทางมาศึกษาดูงานในประเทศไทย เริ่มจากการไปเยี่ยมชมการบริหารจัดการสหกรณ์ขนาดเล็กที่ดำเนินธุรกิจด้านข้าวและโคนมของไทย ซึ่งภูฏานสนใจมากเป็นพิเศษ เพื่อนำไปปรับใช้ในการส่งเสริมและพัฒนาการดำเนินงานของสหกรณ์ประเทศภูฏานต่อไป


Latest Press Release

Gossip News: MGT เข้าถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 20 ของบริษัท Prime Index Co.Ltd., ประเทศเมียนมาร์

ดร.วิทยา อินาลา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เมกาเคม (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ MGT เปิดเผยว่า "บริษัทฯจะเข้าถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 20 ของบริษัท PRIME INDEX CO.,LTD ประเทศเมียนมาร์ ซึ่งเป็นบริษัทใหม่...

ภาพข่าว: ม.หอการค้าไทย สืบสานประเพณีลอยกระทงสอนนักศึกษต่างชาติทะกระทง

เพื่อเป็นการเผยแพร่วัฒนธรรมไทยและสืบสานประเพณีลอยกระทง ผศ.ดร.จักริน จุลพรม และอาจารย์สุมณฑา ศักดิ์ชัยสมบูรณ์ อาจารย์ผู้สอนวิชา IH014 ภาษาและวัฒนธรรม ร่วมกับงานวัฒนธรรมศึกษา กองส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม ฝ่ายกิจการนักศึกษา...

นิทรรศการ รัชกาลที่ 9กับ ข้าวไทยที่สุดแห่งความประทับใจ ในงานฉลองครบรอบ 100 ปี สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย

สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย (Thai Rice Exporters Association) เทิดพระเกียรติในหลวงรัชกาลที่ 9 พระบิดาแห่งการวิจัยและพัฒนาข้าวไทย ผ่านนิทรรศการ "รัชกาลที่ 9…กับ ข้าวไทย" ในงานฉลองครบรอบ 100 ปีแห่งการสถาปนาสมาคมฯ...

พัฒนากอล์ฟคลับ แอนด์ รีสอร์ท ศรีราชา คว้าสองรางวัลในงาน SPIA Asia 2018

รายงานข่าวจากพัฒนากอล์ฟคลับ แอนด์ รีสอร์ท เปิดเผยว่า พัฒนากอล์ฟคลับ แอนด์ รีสอร์ท เข้ารับสองรางวัลในงาน SPIA Asia 2018 : Sport Industry Awards and Conference 2018 ได้แก่โปรแกรมไตรกีฬาเด็ก ซึ่งจัดร่วมกับ C55 Events ได้รับรางวัล Silver Award...

ภาพข่าว: โรงพยาบาลไทยนครินทร์ จัดกิจกรรมเพื่อสังคมในโครงการ Thainakarin Insure Love CSR #3

โรงพยาบาลไทยนครินทร์ จัดกิจกรรมเพื่อสังคมในโครงการ "Thainakarin Insure Love CSR #3" โดยได้เรียนเชิญตัวแทนประกันชีวิตจากบริษัทประกันชั้นนำ เข้าร่วมมอบเงิน สิ่งของ อุปกรณ์การเรียน และเลี้ยงอาหารกลางวันให้กับน้อง ๆ โรงเรียนวัดคลองโคน นอกจากนี้ยังได้ร่วมกัน...

Related Topics