ยผ.ประกาศใช้บังคับกฎกระทรวงผังเมืองรวมชุมชนเกาะแตน จ.สุราษฎร์ธานี

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Monday October 22, 2018 13:29
กรุงเทพฯ--22 ต.ค.--ok mass

นายมณฑล สุดประเสริฐ อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง เปิดเผยว่า ขณะนี้กรมโยธาธิการและผังเมืองได้ประกาศใช้บังคับกฎกระทรวงผังเมืองรวมชุมชนเกาะแตน จังหวัดสุราษฎร์ธานี พ.ศ. ๒๕๖๑ ฉบับกฤษฎีกา เล่ม ๑๓๕ ตอนที่ ๘๑ ก วันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๑

อธิบดีกรมโยธาธิการแลผังเมือง กล่าวเพิ่มเติมว่า กฎกระทรวงฉบับดังกล่าวมีผลบังคับใช้ในท้องที่ตำบลตลิ่งงาม อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา และการดำรงรักษาเมืองและบริเวณที่เกี่ยวข้องหรือชนบท ในด้านการใช้ประโยชน์ในทรัพย์สิน การคมนาคมขนส่ง การสาธารณูปโภค บริการสาธารณะ และสภาพแวดล้อมให้สอดคล้องกับการพัฒนาระบบเศรษฐกิจและสังคมของประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ อีกทั้งเพื่อจัดระบบการใช้ประโยชน์ที่ดินให้สามารถรองรับและสอดคล้องกับการขยายตัวของชุมชนในอนาคต รวมทั้งส่งเสริมและพัฒนาชุมชนเกาะแตนให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของภาคใต้ตอนบนและทะเลอ่าวไทยในระดับภูมิภาค ทั้งนี้ประชาชนผู้อยู่ในเขตผังเมืองรวมชุมชนเกาะแตน สามารถตรวจสอบพื้นที่การใช้ประโยชน์ที่ดินในอนาคต โครงการคมนาคมและขนส่ง รวมทั้งรายละเอียดต่างๆในข้อกำหนดของกระทรวงดังกล่าวได้ที่กรมโยธาธิการและผังเมือง ถนนพระราม ๙ กรุงเทพฯ หรือสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานี ทุกวันในเวลาราชการ และยังสามารถตรวจดูได้ที่ "www.ratchakitcha.soc.go.th"


Latest Press Release

กทม.เพิ่มประสิทธิภาพจัดเก็บขยะ - รณรงค์สร้างการมีส่วนร่วมแก้ปัญหาขยะในคลอง

นางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า ตามที่นักวิชาการเสนอแนะแนวทางจัดการขยะ โดยระบุควรมีกฎหมายการจัดการขยะที่ครอบคลุม รวมทั้งควรแก้ปัญหาขยะในคลองด้วย นั้น ที่ผ่านมา กทม. ให้ความสำคัญกับการจัดการมูลฝอยตั้งแต่ต้นทาง โดยสำนักสิ่งแวดล้อม กทม....

ขอเชิญประชาชนทุกภาคส่วน ร่วมสัมผัสความยิ่งใหญ่ขึ้นชมเรือหลวงจักรีนฤเบศร ณ ท่าเรือประจวบ

ถือเป็นการสัมผัสประสบการณ์ครั้งยิ่งใหญ่ของพี่น้องชาวบางสะพาน และประชาชนทุกภาคส่วน ที่จะได้สัมผัสอย่างใกล้ชิดกับ "เรือหลวงจักรีนฤเบศร" ซึ่งจะเข้ามาจอดเทียบท่าเรือน้ำลึกที่สุดในประเทศไทย ณ ท่าเรือประจวบในเครือสหวิริยา ในระหว่างวันที่ 22-23 ธันวาคมนี้...

เปิดสาขาใหม่ Starbuck สาขา พาลาเดียม

คุณพัชราวดี วีรบวรพงศ์ กรรมการผู้จัดการและคุณวัลลภ กมลวิศิษฏ์ รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท เกรทไชน่า มิลเลนเนียม (ไทยแลนด์) จำกัด ร่วมแสดงความยินดี เปิดสาขาใหม่ Starbuck สาขา พาลาเดียม โดยมี คุณเนตรนภา ศรีสมัย Managing Director และคุณธนาศักดิ์ กุลรัตนรักษ์...

กทม.พร้อมรับข้อเสนอแนะปรับปรุงโครงการทางเลียบแม่น้ำเจ้าพระยา

นายไทวุฒิ ขันแก้ว รองผู้อำนวยการสำนักการโยธา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักการโยธา กทม. กล่าวตามที่สมัชชาแม่น้ำ และ 35 องค์กรภาคีเครือข่าย แถลงจุดยืนเพื่อคัดค้านโครงการก่อสร้างทางเลียบแม่น้ำเจ้าพระยา โดยระบุ...

ภาพข่าว: สนพ.บุรีรัมย์ จัดทดสอบมาตรฐานภาคทฤษฎี ด้วยระบบ e-Testing

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานบุรีรัมย์ ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ภาคความรู้ ผ่านระบบ E testing สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร จำนวน 40 คน ให้กับนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย ของ ม.ราชภัฏบุรีรัมย์ สาขาวิชา เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ 1...

Related Topics