ปี 62 วธ.เดินหน้าพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมไทยสู่ระดับนานาชาติ อบรมแม่ไก่ CPOT และต่อยอดผลิภัณฑ์ชุมชนคุณธรรมฯ พร้อมเปิดช่องทางจำหน่ายสินค้าออนไลน์ หวังเพิ่มรายได้แก่ประชาชน

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Monday October 22, 2018 17:17
กรุงเทพฯ--22 ต.ค.--สํานักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม

นายกฤษศญพงษ์ ศิริ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวว่า จากยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความสามารถในการแข่งขันและนโยบายประเทศ 4.0 นโยบายนายกรัฐมนตรี มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน และยุทธศาสตร์ วธ. พัฒนาทุนทางวัฒนธรรมมาสร้างมูลค้าเพิ่มทางเศรษฐกิจ สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ได้ขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน และต่อยอดให้ชุมชนคุณธรรมฯต้นแบบทั่วประเทศสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทย หรือ (Cultural Product of Thailand : CPOT) ซึ่งพัฒนามาจากวัฒนธรรมไทย มีคุณค่า ความหมาย เรื่องราว ด้านวัฒนธรรม อันเป็นรากเหง้าที่ได้รับการสืบสาน สืบทอดมาจากบรรพบุรุษ บ่งบอก อัตลักษณ์ เพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ สร้างเป็นสินค้าเชิงพาณิชย์ แบ่งเป็น 5 กลุ่ม ได้แก่ 1. อาหาร 2. ผลิตภัณฑ์จากผ้า 3. เครื่องประดับ 4. ของใช้ ของตกแต่ง 5. ศิลปะการแสดง ศิลปะการต่อสู้ การละเล่น

ปลัด วธ. กล่าวต่อไปว่า สำหรับผลการปฏิบัติงานประจำปี 2561 ได้ดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย อาทิ จัดทำกรอบการดำเนินงานขับเคลื่อนศูนย์บันดาลไทยและติดตามผลการดำเนินงานศูนย์บันดาลไทย 76 แห่งทั่วประเทศโดยแบ่งเป็น จังหวัดนำร่อง(ที่มีผลการดำเนินงานมีประสิทธิภาพสูง) และ จังหวัดต่างๆที่มีผลการดำเนินงานเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด และจัดทำแผนและติดตามผลการดำเนินงานตามแผนขับเคลื่อนการส่งเสริมพัฒนาทุนทางวัฒนธรรมของหน่วยงานในสังกัด วธ. ได้แก่ สำนักงานปลัด วธ. กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กรมศิลปากร และสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เป็นต้น

ดังนั้น ในแผนขับเคลื่อนการพัฒนาทุนทางวัฒนธรรม ปี 2562 ตั้งเป้าพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมสู่ระดับชาติและนานาชาติ อาทิ รวบรวมองค์ความรู้ ข้อมูลด้านศิลปวัฒนธรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ เพื่อเป็นฐานข้อมูลในการนำมาส่งเสริมการทำงานทางวัฒนธรรมของชุมชน พัฒนาต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมต่อไป จัดอบรมและติดตามผลการพัฒนา CPOT โดยเชิญวิทยากรที่มีชื่อเสียงในระดับชาติและนานาชาติมาให้ความรู้และแนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์ เป็นเสมือนพี่เลี้ยงหรือแม่ไก่นำความรู้ไปขยายต่อในชุมชนคุณธรรมฯ ติดตามการผลิตและพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์ รวมทั้งต้นฉบับหนังสือ "ฝากไทย" ทั้ง 77 จังหวัดทั่วประเทศ

ส่           งเสริมช่องทางการจำหน่ายและประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ CPOT และฝากไทยให้ประชาชนและสื่อมวลชนได้รับรู้ในรูปแบบต่างๆ เช่น ทางสื่อออนไลน์ http://www.cpot.in.th/สื่อสิ่งพิมพ์การ Road Show สินค้า(ณ อิมแพคอารีนา เมืองทองธานี) เป็นต้น 5.จัดทำหนังสือและ e book เพื่อประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมโดยพัฒนาให้มีรูปแบบน่าสนใจมีความร่วมสมัยตรงตามกระแสและความต้องการของตลาด เช่น ฝากรักฝากไทย /ผลิตภัณฑ์ CPOT ประจำปี 2561

จัดประชุมเพื่อหารือแนวทางการลงนาม MOU เพื่อการส่งเสริมการผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์ไทย ร่วมกับกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย จัดทำข้อมูลทางวิชาการและคัดเลือกผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรม/ฝากไทย เพื่อเตรียมจัดตั้งศูนย์บันดาลไทย ณ กระทรวงวัฒนธรรม จัดทำต้นฉบับหนังสือ "วัฒนธรรมสรรค์สร้าง เศรษฐกิจสร้างสรรค์" และเข้าร่วมงานสัมมนาวิชาการด้านการส่งเสริม ต่อยอดผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมในระดับชาติและนานาชาติที่ประเทศกัมพูชา เป็นต้น ซึ่งการดำเนินงานทุกโครงการจะมีการติดตามประเมินผลและรายงานผลต่อผู้บริหาร วธ.เป็นระยะ


Latest Press Release

มนพ. ร่วมกับ ม.ครูเว้ ประเทศเวียดนามร่วมพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนร่วมกัน

เมื่อเร็วๆ นี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พัฒนพงษ์ วันจันทึก รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม มอบหมายให้ ดร.ฑีรัตม์ พิริยะพลิน รองอธิการบดี นำคณะผู้บริหารพร้อมด้วยคณาจารย์ มหาวิทยาลัยนครพนม และยังได้รับเกียรติจาก นายศรีสุข แสนยอดคำ...

รองเลขาธิการส.ป.ก.และผู้ตรวจราชการกรม ร่วมงานประชุมวิชาการกรมวิชาการเกษตร ประจำปี 2562

รองเลขาธิการส.ป.ก.และผู้ตรวจราชการกรม ร่วมงานประชุมวิชาการกรมวิชาการเกษตร ประจำปี 2562 "ปฏิรูปภาคเกษตรไทย ด้วยงานวิจัยและพัฒนา" ได้เยี่ยมชมนิทรรศการและผลงานกรมวิชาการเกษตร ณ ห้องคอนเวนชั่น อาคารคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ โรงแรมรามาการ์เด้นส์...

ภาพข่าว: ชาวแพรนด้าฯ ร่วมแบ่งปันและสร้างรอยยิ้มให้น้องๆ

ตัวแทนผู้บริหารและพนักงานจิตอาสา บมจ. แพรนด้า จิวเวลรี่ นำสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็น ที่ได้รับจากการร่วมบริจาค อาทิ ข้าวสาร อาหารแห้ง ขนม เสื้อผ้า และอุปกรณ์การเรียน เพื่อมอบรอยยิ้มและแบ่งปันความสุขให้กับน้องๆเด็กกำพร้า และเด็กด้อยโอกาส ที่...

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๑๗ ระยอง ดำเนินการจัดฝึกอบรม โครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน สู่ SME ๔.๐

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๑๗ ระยอง ดำเนินการจัดฝึกอบรม "โครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน สู่ SME ๔.๐ " หลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือ สาขาการเพิ่มประสิทธภาพและลดความสูญเปล่าในกระบวนการผลิต ระหว่างวันที่ ๒๔-๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒ จำนวน ๑๒ ชั่วโมง ณ บริษัท มากทรัพย์...

ชาวจีนกว่า 3,500 คนร่วมสร้างปรากฎการณ์ครั้งแรกในไทยในงานวิ่งมาราธอนสัมพันธไมตรีไทย-จีน ครบรอบ 44 ปี

ม.ล.สุภาพ ปราโมช ประธานองค์กรพัฒนาเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทย-จีนและสมาคมการค้าเอเชีย-จีนพร้อมบุตรสาวนางสาวประจงจิต พลายเวช นางสาวอภิญญา ปราโมช ร่วมกับ บริษัท กวางโจว วาว วาวจำกัด (Guangzhou Wow Wow) และบริษัท ตู้เทียนเฉียว จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทชั้นนำของจีน...

Related Topics