งานพัฒนาผู้นำกลุ่ม OTOP ให้มีทักษะด้านการตลาด การตลาดดิจิทัล และการบริหารจัดการกลุ่ม ภายใต้โครงการ ยกระดับ OTOP ในพื้นที่ ๑๐ จังหวัดเป้าหมาย

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Wednesday October 31, 2018 13:16
กรุงเทพฯ--31 ต.ค.--โน้ตเอเบิ้ล แบงค์คอก

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) ได้รับการจัดสรรงบประมาณที่เรียกว่า Bigrock เพื่อนำองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.) ไปใช้ในการขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจของประเทศ เพื่อให้ประเทศไทยหลุดพ้นจากกับดักประเทศรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง ควบคู่ไปกับการลดความเหลื่อมล้ำ กระจายรายได้และโอกาสอย่างทั่วถึง วท. จึงได้กำหนดเป็นนโยบายที่เรียกว่า "วิทย์แก้จน" โดยมอบหมายให้สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) ดำเนินโครงการ "ยกระดับ OTOP ในพื้นที่ ๑๐ จังหวัดเป้าหมาย" ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อนำองค์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (วทน.) ที่ผ่านการวิจัยและพัฒนาและจัดระเบียบ องค์ความรู้แล้ว ไปถ่ายทอดสู่กลุ่มผู้ประกอบการ OTOP จำนวน ๒,๐๐๐ กลุ่มใน ๑๐ จังหวัดเป้าหมาย ได้แก่ จังหวัดแม่ฮ่องสอน น่าน ตาก นราธิวาส ปัตตานี กาฬสินธุ์ นครพนม บุรีรัมย์ อำนาจเจริญ และจังหวัดชัยนาท เพื่อให้กลุ่มผู้ประกอบการ OTOP สามารถยกระดับผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพและมาตรฐานที่ดีขึ้น สามารถนำไปจำหน่ายเพื่อสร้างรายได้อย่างยั่งยืน

การจัดงานพัฒนาผู้นำกลุ่ม OTOP ให้มีทักษะในด้านตลาดที่จำเป็น การตลาดดิจิทัล และการบริหารจัดการกลุ่ม เป็นหนึ่งในกิจกรรมภายใต้โครงการ "ยกระดับ OTOP ในพื้นที่ ๑๐ จังหวัดเป้าหมาย" เพื่อส่งเสริมให้ผู้นำกลุ่ม OTOP จำนวน 200 ราย จาก 10 จังหวัดเป้าหมาย มีความรู้และความเข้าใจในการดำเนินธุรกิจสมัยใหม่ และนำไปใช้พัฒนากลุ่มของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมทั้งถ่ายทอดองค์ความรู้ที่ได้รับให้กับกลุ่ม OTOP อื่นๆในจังหวัดของตนเองต่อไปในอนาคต

"ดร.อภิชัย สมบูรณ์ปกรณ์" กล่าวว่า กิจกรรมในวันนี้ จัดขึ้นเพื่อพัฒนาศักยภาพและทักษะด้านการตลาดที่จำเป็น การตลาดดิจิทัล และการบริหารจัดการกลุ่ม พร้อมเสริมสร้างภาวะผู้นำและทักษะการตัดสินใจ รวมถึงสร้างความตระหนักรู้ด้านการดำเนินธุรกิจสมัยใหม่ ตลอดจนเรียนรู้การต่อยอดโอกาสทางธุรกิจให้แก่ผู้นำกลุ่ม OTOP จำนวน 200 ราย ที่มาจาก 10 จังหวัดเป้าหมายของโครงการ

โดยกิจกรรมต่างๆ ภายในงานมีทั้งการบรรยาย การ Workshop หรือ Case Study โดยทีมวิทยากรจากสถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (ISMED) การเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ตรงจากการศึกษาดูงาน การทดสอบตลาดเก็บข้อมูลลูกค้าจริง เพื่อนำมาวางแผนธุรกิจอย่างเป็นระบบ รวมทั้งให้มีการสร้างเครือข่ายระหว่างผู้เข้าอบรมที่มาจากต่างพื้นที่ให้เป็นพันธมิตรทางธุรกิจกันต่อไป โดยจัดขึ้นตั้งแต่วันที่ ๒๙ ตุลาคม – ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

โครงการ "ยกระดับ OTOP ในพื้นที่ ๑๐ จังหวัดเป้าหมาย" ครั้งนี้นับเป็นการยกระดับผลิตภัณฑ์ประเภทอาหาร เครื่องดื่ม สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร ผ้าและเครื่องแต่งกาย รวมทั้งของใช้และของตกแต่งให้กับกลุ่มผู้ประกอบการ OTOP ซึ่งเป็นการกระจายโอกาสและความมั่งคั่งอย่างเท่าเทียมของประเทศ แม้ว่าการที่กลุ่มเป้าหมายได้รับการส่งเสริมการนำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมไปใช้ ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ในระดับหนึ่งแล้ว แต่การมีผลิตภัณฑ์หรือสินค้าที่ดีไม่ได้หมายความว่ากลุ่มผู้ประกอบการ OTOP จะดำเนินธุรกิจไปได้อย่างเข้มแข็ง ยั่งยืน จำเป็นต้องมีทักษะด้านการตลาด รวมทั้งรู้จักใช้ประโยชน์จากการตลาดดิจิทัล และมีการบริหารจัดการกลุ่มที่ดี จึงจะนำไปสู่การมีลูกค้าที่ต่อเนื่อง มียอดขายสม่ำเสมอ นำมาสู่รายได้ที่ยั่งยืนของสมาชิกในกลุ่ม


Latest Press Release

พิธีเปิดศูนย์สุขภาพ เวลเนส เซ็นเตอร์ ลำปาง สนับสนุนโดย สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์

สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ ร่วมกับ ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดพิธีเปิดศูนย์สุขภาพ เวลเนส เซ็นเตอร์ ลำปาง สนับสนุนโดย สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ โดยมีศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล...

กฟผ. จัดกิจกรรมค่ายปัจฉิมนิเทศ โครงการ กฟผ. เพาะเมล็ดพันธุ์จิตอาสาพัฒนาสังคม (ค่ายเศรษฐกิจพอเพียง กฟผ.) รุ่นที่ 11 คัดเลือกสุดยอดค่ายอาสาพัฒนาเจาะลึกชุมชนเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

กฟผ. จัดกิจกรรมค่ายปัจฉิมนิเทศ โครงการ กฟผ. เพาะเมล็ดพันธุ์จิตอาสาพัฒนาสังคม (ค่ายเศรษฐกิจพอเพียง กฟผ.) รุ่นที่ 11 คัดเลือกสุดยอดค่ายอาสาพัฒนาเจาะลึกชุมชนเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน นายยงยุทธ ศรีชัย ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารด้านการใช้ไฟฟ้าและกิจการเพื่อสังคม...

เมืองสุขสยาม ครบรอบ 1 ปี ชูมหัศจรรย์วิถีไทย โกยยอดพันล้าน ขึ้นแท่นจุดหมายแห่งความสุขของนักท่องเที่ยวไทย-เทศ

"เมืองสุขสยาม" ณ ไอคอนสยาม โชว์มหัศจรรย์วิถีไทยอวดสายตาชาวโลก ประกาศความสำเร็จครบรอบ 1 ปี ขึ้นแท่นหนึ่งในแม่เหล็กหลักของไอคอนสยาม เผยนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเทใจให้ เกิดกระแส กิน ช้อป จบ ครบ โดนใจ "สัมผัสเสน่ห์วิถีไทย ให้สุขใจ ต้องไปสุขสยาม"...

โรบินสัน และร้านจัสท์บาย ร่วมกับกลุ่มเซ็นทรัล ชวนนักช้อป ปันสุขให้น้อง มอบตุ๊กตาให้น้องๆ ใน 3 จังหวัดชายแดนใต้

โรบินสัน และร้านจัสท์บาย ร่วมกับ กลุ่มเซ็นทรัล ชวนนักช้อป 'ทำดี' ด้วยการ "ปันสุขให้น้อง" เพียงซื้อตุ๊กตาจัสท์บาย ราคา 199 บาท รับฟรีตุ๊กตาจัสท์บาย 1 ตัว มูลค่า 60 บาท เพื่อส่งมอบเป็นของขวัญให้น้องๆ ใน 3 จังหวัดชายแดนใต้ ในโครงการ "มิลเลี่ยน กิฟท์...

ทีมแล่นใบ ลูกทัพเรือ ฟิตหนัก!

ควันหลง...ทีมนักกีฬาเรือใบจากสโมสรเรือใบโรงเรียนนายเรือ โดยการสนับสนุนจาก บริษัท เอเซียติค อุตสาหกรรมเกษตร จำกัด ผู้ผลิตน้ำมะพร้าวแท้ 100% พร้อมดื่ม "โคโค่แม็ก" (Cocomax) ยอดขายอันดับ 1 ของประเทศไทย ฟิตซ้อมพร้อมฝ่ากระแสคลื่นลมในสนามแข่งขันจริง ณ...

Related Topics