งานพัฒนาผู้นำกลุ่ม OTOP ให้มีทักษะด้านการตลาด การตลาดดิจิทัล และการบริหารจัดการกลุ่ม ภายใต้โครงการ ยกระดับ OTOP ในพื้นที่ ๑๐ จังหวัดเป้าหมาย

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Wednesday October 31, 2018 13:16
กรุงเทพฯ--31 ต.ค.--โน้ตเอเบิ้ล แบงค์คอก

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) ได้รับการจัดสรรงบประมาณที่เรียกว่า Bigrock เพื่อนำองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.) ไปใช้ในการขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจของประเทศ เพื่อให้ประเทศไทยหลุดพ้นจากกับดักประเทศรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง ควบคู่ไปกับการลดความเหลื่อมล้ำ กระจายรายได้และโอกาสอย่างทั่วถึง วท. จึงได้กำหนดเป็นนโยบายที่เรียกว่า "วิทย์แก้จน" โดยมอบหมายให้สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) ดำเนินโครงการ "ยกระดับ OTOP ในพื้นที่ ๑๐ จังหวัดเป้าหมาย" ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อนำองค์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (วทน.) ที่ผ่านการวิจัยและพัฒนาและจัดระเบียบ องค์ความรู้แล้ว ไปถ่ายทอดสู่กลุ่มผู้ประกอบการ OTOP จำนวน ๒,๐๐๐ กลุ่มใน ๑๐ จังหวัดเป้าหมาย ได้แก่ จังหวัดแม่ฮ่องสอน น่าน ตาก นราธิวาส ปัตตานี กาฬสินธุ์ นครพนม บุรีรัมย์ อำนาจเจริญ และจังหวัดชัยนาท เพื่อให้กลุ่มผู้ประกอบการ OTOP สามารถยกระดับผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพและมาตรฐานที่ดีขึ้น สามารถนำไปจำหน่ายเพื่อสร้างรายได้อย่างยั่งยืน

การจัดงานพัฒนาผู้นำกลุ่ม OTOP ให้มีทักษะในด้านตลาดที่จำเป็น การตลาดดิจิทัล และการบริหารจัดการกลุ่ม เป็นหนึ่งในกิจกรรมภายใต้โครงการ "ยกระดับ OTOP ในพื้นที่ ๑๐ จังหวัดเป้าหมาย" เพื่อส่งเสริมให้ผู้นำกลุ่ม OTOP จำนวน 200 ราย จาก 10 จังหวัดเป้าหมาย มีความรู้และความเข้าใจในการดำเนินธุรกิจสมัยใหม่ และนำไปใช้พัฒนากลุ่มของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมทั้งถ่ายทอดองค์ความรู้ที่ได้รับให้กับกลุ่ม OTOP อื่นๆในจังหวัดของตนเองต่อไปในอนาคต

"ดร.อภิชัย สมบูรณ์ปกรณ์" กล่าวว่า กิจกรรมในวันนี้ จัดขึ้นเพื่อพัฒนาศักยภาพและทักษะด้านการตลาดที่จำเป็น การตลาดดิจิทัล และการบริหารจัดการกลุ่ม พร้อมเสริมสร้างภาวะผู้นำและทักษะการตัดสินใจ รวมถึงสร้างความตระหนักรู้ด้านการดำเนินธุรกิจสมัยใหม่ ตลอดจนเรียนรู้การต่อยอดโอกาสทางธุรกิจให้แก่ผู้นำกลุ่ม OTOP จำนวน 200 ราย ที่มาจาก 10 จังหวัดเป้าหมายของโครงการ

โดยกิจกรรมต่างๆ ภายในงานมีทั้งการบรรยาย การ Workshop หรือ Case Study โดยทีมวิทยากรจากสถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (ISMED) การเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ตรงจากการศึกษาดูงาน การทดสอบตลาดเก็บข้อมูลลูกค้าจริง เพื่อนำมาวางแผนธุรกิจอย่างเป็นระบบ รวมทั้งให้มีการสร้างเครือข่ายระหว่างผู้เข้าอบรมที่มาจากต่างพื้นที่ให้เป็นพันธมิตรทางธุรกิจกันต่อไป โดยจัดขึ้นตั้งแต่วันที่ ๒๙ ตุลาคม – ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

โครงการ "ยกระดับ OTOP ในพื้นที่ ๑๐ จังหวัดเป้าหมาย" ครั้งนี้นับเป็นการยกระดับผลิตภัณฑ์ประเภทอาหาร เครื่องดื่ม สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร ผ้าและเครื่องแต่งกาย รวมทั้งของใช้และของตกแต่งให้กับกลุ่มผู้ประกอบการ OTOP ซึ่งเป็นการกระจายโอกาสและความมั่งคั่งอย่างเท่าเทียมของประเทศ แม้ว่าการที่กลุ่มเป้าหมายได้รับการส่งเสริมการนำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมไปใช้ ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ในระดับหนึ่งแล้ว แต่การมีผลิตภัณฑ์หรือสินค้าที่ดีไม่ได้หมายความว่ากลุ่มผู้ประกอบการ OTOP จะดำเนินธุรกิจไปได้อย่างเข้มแข็ง ยั่งยืน จำเป็นต้องมีทักษะด้านการตลาด รวมทั้งรู้จักใช้ประโยชน์จากการตลาดดิจิทัล และมีการบริหารจัดการกลุ่มที่ดี จึงจะนำไปสู่การมีลูกค้าที่ต่อเนื่อง มียอดขายสม่ำเสมอ นำมาสู่รายได้ที่ยั่งยืนของสมาชิกในกลุ่ม


Latest Press Release

เลือกโปรแกรมสปาที่คุณชื่นชอบในราคาเพียง 990 บาทสุทธิ ณ เลอสปา โรงแรมพูลแมน คิง เพวเวอร์ กรุงเทพ

ถึงเวลาที่คุณจะผ่อนคลายจากความตึงเครียดและค้นหาความสงบสุขของร่างกายและจิตใจ ณ เลอสปา ชั้น 4 โรงแรมพูลแมน คิง เพาเวอร์ กรุงเทพ (ซอยรางน้ำ) พบกับความสงบที่จะคืนพลังกายและจิตใจเสมือนเป็นสวรรค์แห่งสปา ตั้งอยู่ในใจกลางกรุงเทพฯ...

Fornasetti รังสรรค์งานศิลป์เหนือกาลเวลา เอาใจนักสะสมที่รักการแต่งบ้าน

ด้วยใจรักงานศิลปะ งานปั้น ภาพวาด และการตกแต่งบ้านของ คุณอรนลิน โลจนะโกสินทร์ กรรมการบริหารแบรนด์ SEASONS OF LIVING ผู้มีความตั้งใจที่จะสร้าง SEASONS OF LIVING ให้เป็นศูนย์รวมเฟอร์นิเจอร์นำเข้าสุดหรูคุณภาพเยี่ยมที่ดีที่สุดจากอิตาลี...

กยท. จัดกิจกรรม CSR มอบสนามเด็กเล่นปูพื้นบล็อกยางพารา มุ่งหวัง ใช้นวัตกรรมยางของ กยท. เพื่อประโยชน์ชุมชนและสังคม

กยท. ส่งมอบสนามเด็กเล่นปูพื้นบล็อกยางพาราแก่ ร.ร.บ้านไสใหญ่ อ.ละงู จ.สตูล หนึ่งในกิจกรรม CSR มุ่งเน้นการใช้นวัตกรรมยางของ กยท. เพื่อประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม หวังเพิ่มมูลค่าให้ยางพารา นายประพันธ์ บุณยเกียรติ ประธานกรรมการการยางแห่งประเทศไทย เผยว่า...

รมว.วธ หนุน บวร On Tour ชุมชนคุณธรรมฯ วัดนาหนอง ราชบุรี นำพลัง “บวร” ขับเคลื่อนสังคมสงบสุข ส่งเสริมวิถีชีวิตไท-ยวน

นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (รมว.วธ.) เดินทางไปติดตามความคืบหน้าโครงการพัฒนาต่อยอดทุนทางวัฒนธรรมตามรอยศาสตร์พระราชาฯ “บวร On Tour” ของชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ขับเคลื่อนด้วยพลังบวร ณ...

สทนช. คืบหน้าพัฒนาแบบจำลองความคุ้มค่าการจัดสรรน้ำในพื้นที่ EEC

ดร. สมเกียรติ ประจำวงษ์ เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) เป็นประธานการประชุมเปิดโครงการนำร่องศึกษาวิเคราะห์ความเชื่อมโยงการบริหารจัดการน้ำกับระบบประเมินด้านเศรษฐกิจและสังคมและพัฒนาระบบบัญชาการการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในภาวะวิกฤติ ณ เดอะฮอลล์...

Related Topics