อ.อ.ป. จับมือ 4 หน่วยงานภาครัฐ จัดประชุมการป่าไม้ ปี 62 ภายใต้แนวคิด การป่าไม้ก้าวไกล ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยก้าวหน้า

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Thursday July 11, 2019 14:54
กรุงเทพฯ--11 ก.ค.--องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) โดยองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ แถลงข่าว "จัดประชุมการป่าไม้ ประจำปี พ.ศ. 2562" ภายใต้แนวคิด "การป่าไม้ก้าวไกล ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยก้าวหน้า" ที่สถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ จังหวัดลำปาง หวังเป็นเวทีกลางการแลกเปลี่ยนความรู้ และพัฒนางานด้านป่าไม้สู่ความยั่งยืน

นางพรเพ็ญ วรวิลาวัณย์ ผู้อำนวยการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (ผอ.อ.อ.ป.) เปิดเผยถึง การจัดประชุมการป่าไม้ ประจำปี พ.ศ. 2562 ว่า การประชุมการป่าไม้เป็นการประชุมวิชาการที่จัดขึ้นทุกปี โดยความร่วมมือของหน่วยงานที่มีภารกิจรับผิดชอบงานด้านป่าไม้ในด้านต่างๆ ประกอบด้วย กรมป่าไม้ , กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช , กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง , คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้

การจัดประชุมฯ มีเป้าหมาย เพื่อเป็นเวทีสำหรับนักวิชาการ นักวิจัยจากหน่วยงานภาครัฐ เอกชน สถาบันการศึกษา ผู้ประกอบการ เกษตรกร และประชาชนทั่วไปทั้งในและนอกเครือข่ายความร่วมมือได้แลกเปลี่ยนความรู้ ความเข้าใจ ประสบการณ์ด้านการบริหารจัดการ ด้านวิชาการ และด้านอื่นๆ ตลอดจนเป็นการสร้างเครือข่าย ผู้ดำเนินงานด้านทรัพยากรป่าไม้เพื่อร่วมมือในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สามารถเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจและคุณค่าด้านป่าไม้ของประเทศให้เข้มแข็ง ตลอดจนหาแนวทางในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานป่าไม้เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ในการจัดการประชุมที่ผ่านมาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้หมุนเวียนกันเป็นเจ้าภาพหลัก

เริ่มจาก - กรมป่าไม้ เป็นเจ้าภาพหลัก ในปี พ.ศ. 2558
  • คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นเจ้าภาพหลัก ในปี พ.ศ. 2559
  • กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เป็นเจ้าภาพหลัก ในปี พ.ศ. 2560
  • กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เป็นเจ้าภาพหลัก ในปี พ.ศ. 2561

และในปีนี้ 2562 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ได้รับมอบหมายให้เป็นเจ้าภาพหลัก ในการจัดประชุมฯ ร่วมกับ 4 หน่วยงาน ดังกล่าว ทั้งนี้ ได้ร่วมกันกำหนดจัดประชุมการป่าไม้ ประจำปี พ.ศ. 2562 ภายใต้แนวคิด "การป่าไม้ก้าวไกล ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยก้าวหน้า" ซึ่งมีกำหนดจัดงานฯ ขึ้นระหว่างวันที่ 19-21 สิงหาคม 2562 ณ สถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ จังหวัดลำปาง

ผอ.อ.อ.ป. กล่าวเพิ่มเติมอีกว่า สำหรับรูปแบบในการจัดประชุมการป่าไม้ในปีนี้ มีดังนี้

1. การประกวดและนำเสนอผลงานวิจัย ทางด้านป่าไม้
2. การบรรยายพิเศษในหัวข้อ นโยบายป่าไม้แห่งชาติ นำโดย ผศ.ดร.ขวัญชัย ดวงสถาพร
3. การเสวนาในหัวข้อ

(1) "การป่าไม้ก้าวไกล ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยก้าวหน้า" การเสวนาในหัวข้อนี้ จะเป็นการเสวนาในมุมมองหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน โดยภาครัฐประกอบด้วย คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรมป่าไม้ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และในมุมมองภาคเอกชน ได้แก่ Thailand Forest Certification Council (TECC) บริษัท สยามฟอเรสทรี จำกัด คุณประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ และสมาคมผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย

(2) "การขับเคลื่อนชุมชนไม้มีค่าให้ก้าวหน้าได้อย่างไร" โดยผู้ทรงคุณวุฒิ อาทิ ศ.ดร.สนิท อักษรแก้ว ผู้แทนจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กรมป่าไม้ สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์

4. การนำเสนอจาก Student Forum ในหัวข้อ "นิสิต คิดอย่างไร?"

การจัดประชุมการป่าไม้ฯ ในครั้งนี้ นอกจากจะมีการจัดกิจกรรมฯ ที่กล่าวไปแล้วในข้างต้น อ.อ.ป. ในฐานะเจ้าภาพหลัก รวมทั้งอีก 4 หน่วยงานเจ้าภาพร่วม ได้เล็งเห็นถึงผลสัมฤทธิ์ในการจัดประชุมฯ ครั้งนี้จึงได้กำหนดให้มีการศึกษาดูงานในพื้นที่จริงโดยให้สอดคล้องกับหัวข้อในการจัดประชุมฯ "การป่าไม้ก้าวไกล ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยก้าวหน้า" เน้นการศึกษาดูงานตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ ไปจนถึงปลายน้ำ โดยจัดกิจกรรมการศึกษาดูงาน ภายในจังหวัดลำปาง ดังนี้

  • แปลงผลิตกล้าไม้ของภาคเอกชน
  • ศูนย์เมล็ดพันธุ์ไม้ภาคเหนือ อำเภองาว
  • การจัดการสวนป่าตามหลักวนวัฒน์ที่ สวนป่าแม่เมาะ ของ อ.อ.ป.
  • ศึกษาดูงานที่โรงเลื่อยแม่เมาะ

ทั้งนี้ คาดว่าการจัดประชุมการป่าไม้ฯ ในครั้งนี้ ผู้เข้าร่วมประชุม จะสามารถนำความรู้ที่ได้จากการประชุมไปพัฒนาและใช้ประโยชน์ และสามารถสร้างนักวิจัย/นักวิชาการรุ่นใหม่ทางด้านป่าไม้ ตลอดจนก่อให้เกิดความร่วมมือจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการบริหารจัดการป่าไม้ และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้คงอยู่อย่างยั่งยืน ... ผอ.อ.อ.ป. กล่าว


Latest Press Release

ภาพข่าว: กงสุลใหญ่จีนประจำขอนแก่น ฉลอง 70 ปี สถาปนาสาธารณรัฐประชาชนจีน ณ โรงแรมพูลแมน ขอนแก่นฯ

โรงแรมพูลแมน ขอนแก่นฯ นำโดย มร.แสตนลี่ย์ ชาน ผู้จัดการใหญ่ให้การต้อนรับ ฯพณฯ เลี่ยว จวิ้นยหวิน (Mr. Liao Junyun)กงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำจังหวัดขอนแก่นในโอกาสที่มาเป็นประธานจัดงานวาระวันครบรอบ 70 ปี...

รมว.กษ. เปิดงาน วันสถาปนากรมประมงปีที่ 93 และ วันประมงแห่งชาติ ประจำปี 2562 พร้อมยืนหยัดเพื่อพัฒนาและขับเคลื่อนภาคการประมงของไทย เพื่อให้เกษตรกร ชาวประมง และประชาชนในประเทศได้มีทรัพยากรสัตว์น้ำไว้ใช้อย่างยั่งยืน

นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังเป็นประธานวันสถาปนากรมประมงปีที่ 93 พ.ศ. 2562 ณ กรมประมง ว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมประมง ได้จัดงานวันสถาปนากรมประมงปีที่ 93 และ "วันประมงแห่งชาติ ประจำปี 2562"...

มหาวิทยาลัยศรีปทุม จับมือ มหาวิทยาลัย Sugiyama Jogakuen ประเทศญี่ปุ่น ร่วมสร้าง Japanese Pavilion เพื่อเป็นที่ระลึกในวาระครบรอบ 50 ปีแห่งการก่อตั้ง ม.ศรีปทุม

เมื่อเร็วๆนี้ คณาจารย์และนักศึกษา จากมหาวิทยาลัย Sugiyama Jogakuen ประเทศญี่ปุ่น และคณาจารย์จากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ได้ร่วมทำพิธีขอพร ก่อนที่จะลงมือก่อสร้างศาลาเรือนไม้ญี่ปุ่น อันเป็นผลงานการออกแบบจากมหาวิทยาลัย Sugiyama และ หมู่บ้าน...

นศ.บัญชี ม.ศรีปทุม รับรางวัลเยาวชนดีเด่น ประจำปี 2562 สภาศิลปินสร้างสรรค์สังคม

นักศึกษาคณะบัญชี ม.ศรีปทุม เข้ารับรางวัลเกียรติบัตร ประกาศเกียรติคุณ เยาวชนดีเด่น สภาศิลปินสร้างสรรค์สังคม เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ 2562 มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอแสดงความยินดีกับ นายภูมัย จงรัตนวาทิน นักศึกษาคณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม และทูตกิจกรรมเยาวชน...

Bio Investment Asia 2019: Radical Transformation of Life Sciences in Asia

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดย ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) หรือ ทีเซลส์ (TCELS) จัดงาน Bio Investment Asia 2019 ภายใต้แนวคิด Radical Transformation of Life Sciences in Asia ในงาน Thailand LAB INTERNATIONAL...

Related Topics