สภาวิศวกร สถาบันการศึกษา ภาครัฐและเอกชน ร่วมชี้โรดแมปวิศวกรยุคดิสรัปชั่น เตรียมปฏิรูปวิศวกรไทยปี 2020 ต้องเป็นที่พึ่งของสังคมได้

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Tuesday July 23, 2019 13:46
กรุงเทพฯ--23 ก.ค.--เจซีแอนด์โค พับลิครีเลชั่นส์

พบคนรุ่นใหม่เรียนวิศวกรรมน้อยลง ไทยมีแนวโน้มผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรเพียงร้อยละ 5 เสี่ยงเป็นอาชีพขาดแคลน สภาวิศวกร ชี้ ถึงเวลาปฏิรูปโครงสร้างอย่างเร่งด่วน

สภาวิศวกร สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สมาคมการค้ากลุ่มอสังหาริมทรัพย์ออกแบบและก่อสร้างสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย กรมโยธาธิการและผังเมือง และสภาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย

เปิดเวทีปฏิรูปวิศวกรไทยเพื่อรับฟังความคิดเห็นและร่วมแลกเปลี่ยนแนวทางการยกระดับวิศวกรรมไทย ในการกำหนดเส้นทางใหม่ที่นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญและก้าวทันในยุคดิสรัปชั่น เติมเต็มห่วงโซ่ด้านวิศวกรรมที่พร้อมขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทยให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง พร้อมเปิดยุทธศาสตร์ของสภาวิศวกรกับก้าวต่อไปของวิศวกรไทยในปี 2020 รองรับแนวโน้มคนรุ่นใหม่เรียนด้านวิศวกรรมน้อยลง เสี่ยงเป็นอาชีพขาดแคลนในอนาคต ซึ่งสวนทางกับความต้องการของประเทศ

ทั้งนี้ สภาวิศวกรได้จัดงานเสวนา "การปฏิรูปวิศวกรไทย" จัดขึ้นเมื่อเร็วๆ นี้ ณ ห้องเจ้าพระยาบอลรูม ชั้น 2 โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพมหานคร ซึ่งสามารถติดตามข่าวสารและความเคลื่อนไหวกิจกรรมของสภาวิศวกร ได้ที่เว็บไซต์ www.coe.or.th และสายด่วน 1303

ศาสตราจารย์ ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ นายกสภาวิศวกร กล่าวว่า สภาวิศวกร ได้ให้ความสำคัญกับการกำหนด

ทิศทางการพัฒนาศักยภาพด้านวิศวกรรมของไทยอย่างมีส่วนร่วม จึงได้จัดการประชุม "การปฏิรูปวิศวกรไทย" ซึ่งเป็นเวทีแลกเปลี่ยนแนวทางการพลิกโฉมวิศวกรรมไทยในยุคดิสรัปชั่นกับหน่วยงานที่เกี่ยวของด้านวิศวกรรมระดับท๊อปประเทศ อาทิ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สมาคมการค้ากลุ่มอสังหาริมทรัพย์ออกแบบและก่อสร้างสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย กรมโยธาธิการและผังเมือง และสภาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย โดยมีเป้าหมายเพื่อร่วมกันกำหนดทิศทางการปฏิรูปวิศวกรไทย ภายใต้แนวคิด ยกระดับวิศวกรไทยสู่สากลเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

การเปิดเวทีแลกเปลี่ยนแนวทางการปฏิรูปวิศวกรไทย ร่วมกับหน่วยงานด้านวิศวกรรมระดับประเทศ จัดขึ้นเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสภาวิศวกรสมัยที่ 7 โดยยึดหลักสร้างความเปลี่ยนแปลงให้แก่ผู้ประกอบวิชาชีพในปัจจุบัน

ซึ่งมีวิศวกรที่ขึ้นทะเบียนกับสภาวิศวกรอยู่ประมาณ 300,000 คน ให้มีความพร้อมสำหรับการพัฒนาในยุคแห่งความเปลี่ยนแปลง ตอบโจทย์การพัฒนาของประเทศ รวมถึงการยกระดับมาตรฐานวิศวกรให้มีความรับผิดชอบ และมีบทบาทการเป็นที่พึ่งของสังคม

ในเวลาที่เหมาะสม คุ้มครองความปลอดภัยสาธารณะ ส่งเสริมการปฏิบัติงานของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ไม่ให้เกิดภยันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน และคุ้มครองผู้บริโภค อีกทั้งยังเป็นแบบอย่างที่ดีของคนรุ่นใหม่ที่มีความสนใจอาชีพวิศวกรในอนาคตอีกด้วย

"ปัจจุบันวิศวกรยังคงเป็นอาชีพที่มีความสำคัญต่อประเทศไทย จากปัจจัยด้านความเปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติ เช่น แผ่นดินไหว อาคารถล่ม อุทกภัย ภัยแล้ง เป็นต้น รวมถึงความเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจและสังคมในยุคดิสรัปชั่น ในขณะที่ปัจจุบันประเทศไทยมีคนรุ่นใหม่ที่สำเร็จการศึกษาด้านวิศวกรรมศาสตร์น้อยลงอยู่ที่ 33,000 คนต่อปี ในจำนวนนี้มีผู้ขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพประมาณ 7,000 คนต่อปี ซึ่งอาจมีเพียงบางส่วนที่ประกอบอาชีพวิศวกร และคาดว่าในอนาคตอันใกล้ ไทยจะมีสัดส่วนของเป็นวิศวกรเพียงร้อยละ 5 ของประชากรทั้งประเทศ จากสถานการณ์ดังกล่าวทำให้สภาวิศวกรจึงต้องเร่งปฏิรูปด้านวิศวกรรมให้เกิดความเปลี่ยนแปลงเร็วที่สุด เพื่อป้องกันไม่ให้กลายเป็นวิชาชีพที่ขาดแคลนในอนาคต ซึ่งการจัดการประชุมปฏิรูปวิศวกรไทยจึงเป็นโอกาสในการปฏิรูปให้วิชาชีพวิศวกร และเป็นอาชีพที่เป็นเสาหลักของประเทศได้"

นอกจากนี้ สภาวิศวกรยังคงตระหนักถึงบทบาทและภารกิจหลักในฐานะสภาวิชาชีพที่มีความสำคัญระดับประเทศ ซึ่งต้องสามารถดำเนินงานเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของสังคม สนับสนุนการศึกษาและวิจัย การให้ความรู้กับประชาชนซึ่งมีส่วนสำคัญ

ในการยกระดับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน รวมถึงต้องเพิ่มบทบาทในการให้คำปรึกษาและแนะนำกับรัฐบาล เพื่อร่วมกันออกแบบแผนการดำเนินงานที่จะส่งผลต่อการพัฒนาและแก้ปัญหาสำคัญระดับประเทศ ตามเทรนด์ด้านวิศวกรรมของโลก อาทิ นวัตกรรมด้านการแพทย์สาธารณสุข พลังงานทดแทนซึ่งเป็นพลังงานสะอาดลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม การพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการป้องกันประเทศ การเติบโตของอุตสาหกรรมอีสปอร์ต เทคโนโลยีด้านอากาศยาน การพัฒนาหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์

ยานยนต์พลังงานไฟฟ้า วิศวกรรมการเงิน และสมาร์ทฟาร์ม

ขณะที่ นายสมัย ลี้สกุล รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กล่าวเสริมว่า ความคาดหวังของสังคมที่มีต่อ

ผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรในปัจจุบัน คือ ต้องมีความสามารถในการประยุกต์ใช้พื้นฐานด้านวิศวกรรมเพื่อต่อยอดในการทำงานด้านต่างๆ ที่เป็นเทรนด์ตามความต้องการของโลกได้ สิ่งที่สำคัญคือวิศวกรรุ่นใหม่ต้องเก่งรอบด้าน ทั้งด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี ขณะเดียวกันต้องผสมผสานองค์ความรู้ด้านศิลปศาสตร์ เพื่อให้เกิดการประยุกต์ใช้และตอบโจทย์ความต้องการของสังคมในที่สุด

ซึ่งเป็นหน้าที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาคนรุ่นใหม่ให้เก่งทั้งวิทย์และศิลป์ อีกทั้งยังต้องกระตุ้นให้ผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรอยู่แล้ว รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง และพร้อมที่จะปรับตัวสู่ความท้าทายได้ในอนาคต พร้อมแนะให้สภาวิศวกรจับมือกับสถาบันการศึกษาต่างๆ เพื่อใช้องค์ความรู้ความเชี่ยวชาญของแต่ละสถาบัน นำมาสู่การใช้งานจริง และยังเป็นการส่งเสริมให้

คนรุ่นใหม่ได้เข้าถึงบทบาทการทำงานเพื่อสังคมได้มากขึ้น

ทั้งนี้ ภายหลังจากการประชุมการปฏิรูปวิศวกรไทย สภาวิศวกรจะนำความคิดเห็นที่ได้จากผู้ทรงคุณวุฒิ และหน่วยงานต่างๆ เพื่อนำไปประกอบการพิจารณายกร่างแผนแม่บทก้าวต่อไปของวิศวกรไทยในปี 2020 อย่างรอบด้าน ซึ่งแผนแม่บทดังกล่าวจะมีส่วนสำคัญในการกำหนดมาตรฐานของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกร โดยมุ่งเน้นกลุ่มไปยังเป้าหมายของคนรุ่นใหม่ตั้งแต่ในสถาบันการศึกษา ตลอดจนผู้ที่สำเร็จการศึกษาและก้าวสู่วิชาชีพวิศวกรที่มีทักษะความรู้เท่าทันต่อความเปลี่ยนแปลง ควบคู่กับการให้ความสำคัญ

ด้านจริยธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคม ซึ่งจะมีประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพการประกอบวิชาชีพวิศวกรไทย และ

เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ศาสตราจารย์ ดร.สุชัชวีร์ กล่าวสรุป

ติดตามข่าวสารและความเคลื่อนไหวกิจกรรมของสภาวิศวกร ได้ที่เว็บไซต์ www.coe.or.th และสายด่วน 1303


Latest Press Release

ภาพข่าว : นิติศาสตร์ SPU บริการวิชาการสู่สังคม!

ดร.ศิวพร เสาวคนธ์ อาจารย์หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม บริการวิชาการสู่สังคม ด้วยการถ่ายทอดความรู้ทางด้านกฎหมาย ในรายวิชา “กฎหมายว่าด้วยการทุจริตและวิธีพิจารณาคดีทุจริต” แก่นักศึกษา RMU โดยมีอาจารย์พิทักษ์ ธรรมะ...

TK Park ท้าประลองสมอง ปล่อยไอเดียออกแบบบอร์ดเกม Print and Play

เพราะการเล่นของเด็ก ๆ ก็คือการเรียนรู้รูปแบบหนึ่ง สถาบันอุทยานการเรียนรู้ TK Park หน่วยงานชั้นนำด้านการส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ จึงให้ความสำคัญกับการเรียนรู้ผ่านเกมและการเล่นหลากหลายรูปแบบ โดยล่าสุด จัดโครงการ “อบรมและประกวดออกแบบบอร์ดเกม...

BEM ห่วงใย มอบหน้ากากผ้าให้ รพ.รามาธิบดี รพ.ศิริราชและกรมวิทยาศาสตร์ทหารบก

นายอัลวิน จี รองกรรมการผู้จัดการ พร้อมด้วย นายไชยวัฒน์ จันทร์ผ่อง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ BEM ลงพื้นที่มอบหน้ากากผ้า BEM แทนความห่วงใย และขอบคุณจากหัวใจ BEM ภายใต้โครงการ “Healthy Journey with...

หลักสูตร Customer Delight (อบรม 13 ส.ค. 63)

การบริการด้วยสายสัมพันธ์กับลูกค้าโดยเฉพาะ Customer Delight ได้ทวีความสำคัญมากขึ้นในยุคนี้ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจขายสินค้าหรือธุรกิจให้บริการ หากธุรกิจใดไม่เน้นการบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า ธุรกิจนั้นย่อมสูญหายไปจากโลกของการแข่งขันอย่างแน่นอน...

ภาพข่าว: SFLEX เปิดโครงการ “สตาร์เฟล็กซ์ปันน้ำใจให้ผู้พิการ”

ดร.สมโภชน์ วัลยะเสวี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สตาร์เฟล็กซ์ จำกัด (มหาชน) หรือ SFLEX พร้อมทีมงานบริษัท ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลบางเพรียง อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ เข้ามอบสิ่งของอุปโภค บริโภคและเงินช่วยเหลือผู้พิการ ในโครงการ...

Related Topics