กระทรวงเกษตรฯ เตรียมมาตรการและการวางแผนการบริหารจัดการน้ำฤดูแล้ง ปี 2562/63 ให้สอดคล้องกับปริมาณน้ำต้นทุนตามลำดับความสำคัญของกิจกรรมการใช้น้ำ

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Thursday August 22, 2019 15:20
กรุงเทพฯ--22 ส.ค.--กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน เปิดเผยภายหลังร่วมประชุมเตรียมการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ณ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมกับกระทรวงมหาดไทย กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมติดตามสถานการณ์น้ำและแนวทางแก้ไขปัญหาภัยแล้ง โดยมุ่งเน้นการวางแผนเผชิญเหตุและแก้ไขปัญหาภัยแล้งอย่างรอบคอบ โดยให้ความสำคัญกับการจัดสรรน้ำอุปโภคบริโภคถึงระดับครัวเรือน การเชื่อมโยงการบริหารจัดการการน้ำในแต่ละลุ่มน้ำ การดูแลแหล่งกักเก็บน้ำในระดับหมู่บ้าน ทั้งการขุดลอกคูคลองและสระน้ำ การกำจัดวัชพืชและโคลนตมในคลองส่งน้ำ การจัดหาภาชนะกักเก็บน้ำขนาดใหญ่ประจำครัวเรือน รวมถึงการปฏิบัติการฝนหลวง เพื่อบรรเทาความเดือนร้อนของประชาชน

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมชลประทาน ได้รายงานการคาดการณ์สถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ 35 แห่ง และอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง 412 แห่ง ในช่วงฤดูฝน 2562 โดยได้คาดการณ์จาก Inflow ของปี 2558 ซึ่งมีปริมาณน้ำใกล้เคียงกับปัจจุบันว่าในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 จะมีปริมาณน้ำใช้การได้ 19,342 ล้าน ลบ.ม. หรือ 41% ซึ่งมีปริมาณน้ำใช้การน้อยกว่าปี 2561 จำนวน 13,052 ล้าน ลบ.ม. และจากการณ์คาดการณ์ปริมาณน้ำใช้การได้ใน 4 เขื่อนหลัก ได้แก่ เขื่อนภูมิพล เขื่อนสิริกิติ์ เขื่อนแควน้อย และเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ มีปริมาณ 4,149 ล้าน ลบ.ม. สำหรับการคาดการณ์ปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง มีปริมาณน้ำใช้การณ์ 1,923.22 ล้าน ลบ.ม.

อย่างไรก็ตาม ได้มีมาตรการและการวางแผนการบริหารจัดการน้ำฤดูแล้ง ปี 2562/63 กรณีสถานการณ์น้ำน้อยที่สุด ให้สอดคล้องกับปริมาณน้ำต้นทุนตามลำดับความสำคัญของกิจกรรมการใช้น้ำ ได้แก่ 1) การจัดสรรน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคฤดูแล้ง 2) การจัดสรรน้ำเพื่อการรักษาระบบนิเวศฤดูแล้ง 3) การสำรองน้ำไว้สำหรับการใช้น้ำในช่วงต้นฤดูฝน เพื่ออุปโภค-บริโภคและรักษาระบบนิเวศเดือนพฤษภาคม - กรกฎาคม 4) การจัดสรรน้ำเพื่อการเกษตรกรรม และ 5) การจัดสรรน้ำเพื่อการอุตสาหกรรม

สำหรับฤดูแล้งปี 2562/63 (เดือนพฤศจิกายน 2562 - เมษายน 2563) ปริมาณน้ำของลุ่มน้ำเจ้าพระยาที่จัดสรรให้กับทั้ง 3 กิจกรรมหลัก คือ อุปโภค-บริโภค รักษาระบบนิเวศและอื่น ๆ และเกษตรต่อเนื่อง อ้อย และอื่น ๆ วันละ 18 ล้าน ลบ.ม. ไม่เพียงพอที่จะจัดสรรน้ำให้ใช้เพื่อการเพาะปลูกข้าวนาปรัง จึงจำเป็นต้องงดส่งน้ำเพื่อปลูกข้าวนาปรังในลุ่มน้ำเจ้าพระยาในช่วงฤดูแล้งนี้ การจัดสรรน้ำจึงจำเป็นต้องพิจารณาความต้องการปริมาณน้ำต่ำสุดในกิจกรรมการใช้น้ำประเภทต่าง ๆ และควบคุมการระบายน้ำให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด คือวันละ 18 ล้าน ลบ.ม. ซึ่งกรมชลประทานได้ดำเนินการควบคุม ติดตามให้เป็นไปตามแผนการจัดสรรน้ำที่วางไว้ และสามารถทำให้มีน้ำใช้ในกิจกรรมที่จำเป็นได้ตลอดจนถึงสิ้นเดือนกรกฎาคม 2563

ทั้งนี้ อ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ที่ไม่สามารถส่งน้ำเพาะปลูกข้าวนาปรังฤดูแล้งได้ มีทั้งหมด 18 เขื่อน คือ ภาคเหนือ เขื่อนภูมิพล เขื่อนสิริกิติ์ เขื่อนแควน้อยฯ เขื่อนแม่งัดฯ เขื่อนแม่กวงฯ เขื่อนกิ่วคอหมา และเขื่อนแม่มอก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขื่อนห้วยหลวง เขื่อนอุบลรัตน์ เขื่อนจุฬาภรณ์ เขื่อนลำปาว เขื่อนลำพระเพลิง เขื่อนมูลบน เขื่อนลำแซะ และเขื่อนลำนางรอง ภาคกลาง เขื่อนกระเสียว เขื่อนทับเสลา และเขื่อนป่าสักฯ

นายเฉลิมชัย กล่าวเพิ่มเติมว่า กระทรวงเกษตรฯ มีกรอบมาตรการในการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาภัยแล้ง ปี 2562/63 ได้แก่ 1) การจ้างแรงงานชลประทาน 2) การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำ เช่น การปลูกข้าวโดยวิธีเปียกสลับแห้ง สร้างการรับรู้ผ่านสื่อ แจ้งเตือนสถานการณ์น้ำ แนวทางการบริหารจัดการน้ำ การช่วยเหลือ การนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นหลักคิดในการการส่งเสริมการปลูกพืชใช้น้ำน้อย และ 3) การเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุน เช่น ร่วมกับกรมฝนหลวงและการบินเกษตรในการปฏิบัติการฝนหลวง และสนับสนุนรถบรรทุกน้ำ


Latest Press Release

ตื่นตาตื่นใจกับสุดยอดอาหารอิตาเลียนที่คุณไม่ควรพลาด ที่ โรงแรม พูลแมน ขอนแก่นฯ

เชิญคุณมาสัมผัสอาหารอิตาเลียน ที่คัดสรรวัตถุดิบมีคุณภาพ พร้อมเมนูให้คุณเลือกมากมาย ไม่ว่าจะเป็น ขาหมูเยอรมัน ไส้กรอกเยอรมัน พิซซ่าหลากหลายหน้า พร้อมเครื่องดื่มจากโครเนน กับความคุ้มค่าคุ้มราคา ให้คุณได้รับประทานอาหารในบรรยากาศที่เพลิดเพลินไปกับเสียงดนตรี...

ไม่มีที่เรียน 63 มาสมัครทางนี้ได้นะ

กรุงเทพฯ--12 ธ.ค.--วิทยาลัยการภาพยนตร์ ศิลปะการแสดงและสื่อใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เหลือเวลาอีก 4 วัน!! SISA เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2563 รอบที่ 1 การรับด้วย Portfolio 1 เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ -16 ธันวาคม 2562...

ภาพข่าว: บตท. จัดประชุม Town Hall ครั้งที่ 4/2562

เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2562 บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย (บตท.) รัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงการคลัง นำโดยนางวสุกานต์ วิศาลสวัสดิ์ กรรมการและผู้จัดการ ประธานในการประชุม Town Hall ครั้งที่ 4/2562 กล่าวถึงการดำเนินงานที่ผ่านมา และแผนงานในปี 2563...

Xinhua Silk Road: จีนจัดประชุม SCO International Round Table ที่เมืองเหลียนหยุนกัง มุ่งส่งเสริมความร่วมมือด้านการค้าและโลจิสติกส์

การประชุม Shanghai Cooperation Organization (SCO) International Round Table จัดขึ้นเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา ณ เหลียนหยุนกัง ซึ่งเป็นเมืองท่าในมณฑลเจียงซู ทางภาคตะวันออกของจีน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านการค้าและโลจิสติกส์ระหว่างสมาชิก...

ฉลองวันคริสต์มาสสุดพิเศษ... กับไลน์บุฟเฟ่ต์สุดอลังการ! ณ ห้องอาหารบุฟเฟ่ต์นานาชาติปทุมมาศ โรงแรม เดอะ สุโกศล กรุงเทพ 24 และ 25 ธันวาคม 2562

เทศกาลคริสต์มาสปีนี้ร่วมเฉลิมฉลองความสุข อิ่ม อร่อย กับมื้ออาหารสุดอลังการ ท่ามกลางบรรยากาศที่แสนอบอุ่น ณ ห้องอาหารบุฟเฟต์นานาชาติปทุมมาศ โรงแรม เดอะ สุโกศล กรุงเทพ พบกับขบวนความอร่อยของเมนูบุฟเฟ่ต์อันหลากหลาย รังสรรค์โดยเชฟใหญ่ เจเรอมี แฮร์ริส...

Related Topics