หลักสูตรการจัดการการท่องเที่ยว คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ ม.อ.ตรัง ทัศนศึกษาและฝึกปฏิบัติการเป็นมัคคุเทศก์ ณ ภาคกลางและภาคเหนือ

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Thursday November 14, 2019 17:22
กรุงเทพฯ--14 พ.ย.--มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง

เมื่อเร็วๆ นี้ อาจารย์กานต์พิชชา ดุลยะลา อาจารย์กมลชนก เซ่งสวัสดิ์ และอาจารย์ธนโชค กาญจนนันทวงศ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการธุรกิจ คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง พร้อมด้วยนักศึกษาสาขาการจัดการการท่องเที่ยว ชั้นปีที่ 3 คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ ที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชา 946-371 Principles of Tour Guide (หลักการมัคคุเทศก์) จำนวน 90 คน ได้เดินทางไปทัศนศึกษาและฝึกปฏิบัติการเป็นมัคคุเทศก์ในภาคเหนือและภาคกลางของประเทศไทย ระหว่างวันที่ 2-10 พฤศจิกายน 2562 ในจังหวัดเชียงราย เชียงใหม่ พิษณุโลก พะเยา สุโขทัย และกรุงเทพมหานคร ซึ่งประกอบไปด้วย วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรวิหาร จังหวัดพิษณุโลก อุทยานประวัติศาสตร์แห่งชาติจังหวัดสุโขทัย พระตำหนักดอยตุงและสวนแม่ฟ้าหลวง แม่สาย แหล่งรวมสินค้ามากมายหลากชนิด วัดร่องขุ่น สิงค์ปาร์ค วัดห้วยปลากั้ง จังหวัดเชียงราย ดอยอินทนนท์ วัดพระธาตุดอยสุเทพ จังหวัดเชียงใหม่ วัดพระธาตุลำปางหลวง จังหวัดลำปาง วัดพระธาตุหริภุญชัยวรวิหาร จังหวัดลำพูน และพระบรมหาราชวัง วัดพระศรีรัตนศาสดาราม (วัดพระแก้ว) จังหวัดกรุงเทพมหานคร

ทั้งนี้ เพื่อให้นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติจริงในการเป็นมัคคุเทศก์ ได้เรียนรู้ศิลปะ และวัฒนธรรมของภาคกลางและภาคเหนือ สร้างแรงบันดาลใจในการทำงานด้านการจัดการการท่องเที่ยว ได้เรียนรู้กระบวนการบริหารจัดการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยได้นำความรู้จากห้องเรียนและจากวิทยากรมาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสม ซึ่งหลักสูตรฯ ได้เล็งเห็นถึงประโยชน์ของโครงการดังกล่าวเป็นอย่างมาก อีกทั้งเพื่อให้การจัดการเรียนการสอนสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ของรายวิชาที่มุ่งเน้นให้นักศึกษามีความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติควบคู่กันไป รวมทั้งให้นักศึกษาสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในอนาคตได้


Latest Press Release

สัมภาษณ์พิเศษน้องเฟรชชี่ ปี 1 เมื่อก้าวสู่รั้วลูกพระจอม และมาพร้อมคำว่า “New Normal”

การเปิดเรียนในปีการศึกษานี้ ทำให้นิสิตนักศึกษาต้องเตรียมตัว เตรียมความพร้อมพิเศษกว่าปีอื่น ๆ เนื่องจากวิกฤตการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ทำให้กิจกรรมทางการศึกษาเองก็ต้องขยับและปรับเปลี่ยนรูปแบบให้สอดคล้องกับคำว่า “New Normal”...

วิริยะประกันภัย ร่วมสนับสนุนพันธมิตร จ.น่าน ขับเคลื่อนเมืองต้นแบบสวมหมวกนิรภัย 100%

นางสาวกานดา วัฒนายิ่งสมสุข ที่ปรึกษาฝ่ายการตลาดผู้ผลิตและผู้แทนจำหน่ายรถยนต์ ผู้แทนจากบริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ในโครงการศูนย์เด็กเล็กปลอดโรค-ปลอดภัย...

เอสโซ่และบริษัทในเครือเอ็กซอนโมบิลในประเทศไทยมอบตู้เอกสารสำนักงานจำนวน 100 ตู้แก่มูลนิธิส่งเสริมการพัฒนาบุคคล (ศูนย์เมอร์ซี่)

บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือเอ็กซอนโมบิลในประเทศไทยมอบตู้เอกสารสำนักงานให้แก่มูลนิธิส่งเสริมการพัฒนาบุคคล (ศูนย์เมอร์ซี่) เพื่ออำนวยความสะดวกและเป็นประโยชน์ในการจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบ ในโอกาสนี้ ดร.ทวีศักดิ์ บรรลือสินธุ์...

วว. จับมือ ม.หอการค้าไทย พัฒนาทักษะบุคลากร/ บัณฑิต/ ผู้ประกอบการ ผลักดันงานวิจัยสู่เชิงพาณิชย์

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ลงนามบันทึกข้อตกลงกับมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ร่วมพัฒนาทักษะบุคลากรทั้งทักษะที่มีอยู่เดิม (Re skilling) การเสริมทักษะใหม่ (Up skilling)...

Better Group ปลูกจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม สู่เยาวชนนครหลวง

Better Group นำโดย บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน) บริษัท เบตเตอร์ เวสท์ แคร์ จำกัด และบริษัท รีคัฟเวอรี่เฮ้าส์ จำกัด ร่วมกับ นิคมอุตสาหกรรมนครหลวง จัดกิจกรรมในโครงการ “พัฒนาเครือข่าย Eco Green Network” อาทิ การปล่อยพันธุ์ปลา...

Related Topics