มหาวิทยาลัยทักษิณ โชว์ศักยภาพด้านดนตรี จัดคอนเสริ์ต Shades Of Emotion ดึง เครือข่าย 25 สถาบัน กว่า 130 คน บรรเลงร่วมกับ วง Parichat Wind Orchestra ถ่ายทอดบทเพลงสุดประทับใจ ณ หอเปรมดนตรี

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Monday December 9, 2019 17:20
กรุงเทพฯ--9 ธ.ค.--มหาวิทยาลัยทักษิณ

เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2562 คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ โดยนิสิตชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์ หลักสูตรดุริยางคศาสตร์สากล กลุ่มวงดุริยางค์เครื่องลม ร่วมกับสถาบันการศึกษาในพื้นที่ภาคใต้และจังหวัดใกล้เคียง รวม 15 สถาบัน จัดการแสดงคอนเสิร์ต "Parichat Wind Orchestra" ประจำปีการศึกษา 2562 ภายใต้ชื่องาน "Shades Of Emotion" คอนเสิร์ต "Shades Of Emotion" มีนักดนตรีร่วมบรรเลงเต็มวง จำนวน 130 คน ถ่ายทอดบทเพลง 13 บทเพลง และได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.วิชัย ชำนิ อธิการบดีบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ เป็นประธานเปิดงานแสดงคอนเสิร์ต

คอนเสิร์ต "Shades Of Emotion" เป็นการร่วมแรงร่วมใจระหว่างครูและเยาวชนที่รักดนตรีในจังหวัดสงขลาและจังหวัดใกล้เคียงรวมถึงศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยทักษิณ เพื่อร่วมรำลึกถึง พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ อดีตประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ ผู้มีคุณูปการอย่างใหญ่หลวงกับมหาวิทยาลัยทักษิณ และเป็นผู้ริเริ่มให้จัดสร้างหอเปรมดนตรี การแสดงคอนเสิร์ตจัดขึ้น ณ หอเปรมดนตรี มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลาโดยมีผู้เข้ารับชมล้นหลาม

อาจารย์ไกรศิลป์ โสดานิล ประธานสาขาวิชาดุริยางคศาสตร์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ในฐานะอาจารย์ที่ปรึกษาจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า "การจัดแสดงดนตรีวงดุริยางค์เครื่องลมแห่งมหาวิทยาลัยทักษิณ "Parichat Wind Orchestra" ภายใต้ชื่องาน "Shades of Emotion" ประจำปี 2562 เป็นการสร้างสรรค์ผลงานด้านการแสดงจากการจัดการของนิสิตชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ กลุ่มการจัดการวงดุริยางค์เครื่องลม ซึ่งใช้เสน่ห์ของการผสมเสียง สีสันของเครื่องลมทองเหลืองเครื่องลมไม้มาบรรเลง จากนักประพันธ์เพลงและนักเรียบเรียงเสียงประสานมาถ่ายทอดต่อผู้ฟัง ทั้งนี้นักดนตรีทุกคนยังต้องใช้ทักษะในการฝึกฝนและพัฒนาทักษะการบรรเลงดนตรีไปพร้อมๆกัน รวมถึงเป็นการฝึกนิสิตให้เรียนรู้บทบาทในการจัดการวงดนตรี ทักษะการแสดงดนตรี การทำงานร่วมกันกับหน่วยงานต่างๆ ซึ่งนำมาบูรณาการกับการเรียนการสอน ภายใต้แนวคิดที่ว่า "นิสิตสร้างสรรค์ เยาวชนรวมใจ ศูนย์กลางดนตรีในภาคใต้ สืบสาน สร้างสรรค์สู่สังคม" สมดัง"ปณิธาน" ของมหาวิทยาลัยทักษิณที่ว่า "มหาวิทยาลัยเพื่อสังคม" ซึ่งนิสิตชั้นปีที่ 4 ที่เป็นคณะทำงานจัดการแสดงคอนเสิร์ตในครั้งนี้ ประกอบด้วย นายกฤติพงศ์ เขาทอง นายชยพล เปศรียะโร นายภานุมาส สุขเพชร นายศราวุธ พรมนิตย์ นายศุภณัฐ์ สุขมี นางสาวนรุจิกร พูลสวัสดิ์ เป็นผู้ประสานและร่วมมือกับเครือข่ายด้านดนตรีจัดงาน"

นอกจากนี้การจัดแสดงคอนเสริ์ต "Shades of Emotion" มหาวิทยาลัยทักษิณ ยังได้รับการสนับสนุนผู้เล่นและเครื่องดนตรีจากหน่วยงานเครือข่าย ดังนี้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา สถาบันดนตรีกัลยานิวัฒนา โรงเรียนมหาวชิราวุธ จ.สงขลา โรงเรียนเทศบาล5 วัดหัวป้อมนอก โรงเรียนวรนารีเฉลิม โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 2 โรงเรียนเทศบาล 1 (เอ็งเสียงสามัคคี) วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ โรงเรียนพระแสงวิทยา จ.สุราษฎร์ธานี โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย จ.สุราษฎร์ธานี โรงเรียนอุปถัมถ์วิทยาพนม จ.สุราษฎร์ธานี โรงเรียนทางพูนพิทยาคาร จ.นครศรีธรรมราช โรงเรียนสุไหงโกลก โรงเรียนนราธิวาส โรงเรียนนราสิกขาลัย โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จ.ยะลา โรงพยาบาลหาดใหญ่ ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยทักษิณ หมวดดุริยางค์ ฆลฑลทหารบกที่ 42 ค่ายเสนาณรงค์ หมวดดุริยางค์ กองพันทหารอากาศโยธิน กองบิน 56 ทั้งนี้การบรรเลงบทเพลงแบ่งเป็น 4 ช่วง โดยช่วงพิธีการเริ่มด้วยบทเพลง สรรเสริญพระบารมี เพลงมาร์ชมหาวิทยาลัยทักษิณ เพลงศรัทธาในดวงใจ และเพลงตอบแทนบุญคุณแผ่นดิน สำหรับช่วงที่ 1 บรรเลงบทเพลง 2 บทเพลง คือ เพลง Aladin และเพลง Frozen ช่วงที่ 2 บรรเลง 2 บทเพลง คือ เพลง How To Train you dragon และ เพลง The Lion king ช่วงที่ 3 บรรเลงเพลง Pirates of the caribbean และเพลง Sea of wisdom และช่วงที่ 4 ซึ่งเป็นช่วงสุดท้ายของคอนเสริ์ต บรรเลงบทเพลง Omen of Love

นิสิตชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์ หลักสูตรดุริยางคศาสตร์สากล กลุ่มวงดุริยางค์เครื่องลม คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ซึ่งเป็นคณะจัดการวง Parichat Wind OrchestraThaksin University ประจำปี 2562 ภายใต้ชื่องาน "Shades Of Emotion" ยังได้กล่าวถึงความรู้สึกในการจัดงานคอนเสิร์ตครั้งนี้ว่า ทีมคณะทำงานทุกคนรู้สึกภาคภูมิใจในการจัดการแสดงดนตรีในครั้งนี้ คณะการจัดการวงทั้ง 6 คน ร่วมกันทำงานอย่างหนัก เพื่อให้การแสดงดนตรีในครั้งนี้ออกมาให้สมบูรณ์แบบที่สุด เพื่อแสดงศักยภาพทางด้านดนตรีของมหาวิทยาลัยทักษิณออกสู่สาธารณะชน และเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจงานทางด้านดนตรีได้เข้าร่วมบรรเลงในคอนเสิร์ตครั้งนี้ ในนามตัวแทนของคณะจัดการวง Parichat Wind Orchestra Thaksin University รู้สึกเป็นเกียรติที่ได้ทำการแสดงในหอเปรมดนตรี รู้สึกภาคภูมิใจที่ได้สร้างประวัติศาสตร์ครั้งใหม่ในการแสดงดนตรีในมหาวิทยาลัยทักษิณ และคณะการจัดการวง Parichat Wind Orchestra Thaksin University ยินดีที่จะสร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยทักษิณสืบไป


Latest Press Release

ต้อนรับฤดูกาลแห่งความรักกับคอนเสิร์ตการกุศล The Very Thought of You โดยสุรุจ ทิพากรเสนี

ต้อนรับฤดูกาลแห่งความรักอันหอมหวานที่จะตลบอบอวลไปด้วยความสุข กับคอนเสิร์ตการกุศล "The Very Thought of You" จากจุ้ย - สุรุจ ทิพากรเสนี นักร้อง นักแสดง และนักประพันธ์เพลงระดับแนวหน้าของประเทศ...

ลุงป้อมใจดี ส่งคณะทำงานแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ที่ลพบุรี

พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี มอบหมายให้ พล.อ.สุชาติ ผ่องพุฒิ หัวหน้าคณะทำงานกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาคเขตตรวจราชการที่ 1 นางสาวสุรุ่งลักษณ์ เมฆะอำนวยชัย ผู้ตรวจสำนักนายกรัฐมนตรี และ นางอำนวยพร ชลดำรงค์กุล คณะทำงานฯ พร้อมคณะ...

ฉลองตรุษจีนด้วยบุฟเฟต์กุ้งมื้อพิเศษที่โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพฯ สีลม โรด

เบิกฤกษ์ต้อนรับปีหนูทองด้วยบุฟเฟ่ต์มื้อค่ำวันตรุษจีน 25 มกราคม 2563 ที่ร้านอาหารเดอะสแควร์ โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพฯ สีลม โรด พบกับบุฟเฟ่ต์กุ้งเผายอดนิยมที่มาพร้อมอาหารจีนและขนมมงคลมากมาย...

กปภ.พระนครศรีอยุธยา จำเป็นต้องหยุดจ่ายน้ำประปาชั่วคราว

การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) สาขาพระนครศรีอยุธยา แจ้งหยุดจ่ายน้ำประปาชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมประตูน้ำ ในวันจันทร์ ที่ 20 มกราคม 2563 ตั้งแต่เวลา 09.00 - 20.00 น. เตือนผู้ใช้น้ำเตรียมสำรองน้ำไว้ใช้ในช่วงวันเวลาดังกล่าวด้วย นายขวัญชัย กิจกอบชัย ผู้จัดการ...

มอบของขวัญ สร้างความสุข สานฝันเยาวชนไทยตัวน้อย โดยโรงแรมเซ็นทาราแกรนด์บีชรีสอร์ทและวิลลา หัวหิน

อีกหนึ่งความมุ่งหมายพัฒนาเยาวชนและสร้างอนาคตการศึกษาเมืองหัวหิน โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์บีชรีสอร์ทและวิลลา หัวหิน และคณะผู้บริหารจัดกิจกรรมมอบของขวัญสร้างความสุข เสริมอนาคตเยาวชนหัวหิน ในพิธีมอบทุนการศึกษา โครงการสานฝันน้องให้เป็นจริงประจำปี 2563...

Related Topics