บ.เอกชนหนุนทุน ว.เทคนิคมาบตาพุด ต่อเนื่อง ย้ำความสำเร็จ12 ปี โครงการพัฒนาช่างเทคนิควิศวกรรมเคมีตอบโจทย์ความต้องการกำลังคน

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Wednesday February 12, 2020 09:24
กรุงเทพฯ--12 ก.พ.--สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

นายวราวิช กำภู ณ อยุธยา ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานสักขีพยานในพิธีลงนามความร่วมมือและรับมอบเงินสนับสนุนโครงการพัฒนาช่างเทคนิควิศวกรรมและเคมี และโครงการพัฒนาช่างเทคนิคสาขางานไฟฟ้าควบคุม โดยมี นางปัทมา วีระวานิช รองเลขาธิการคณะกรรมการ การอาชีวศึกษา นายพารณ อิศรเสนา ณ อยุธยา ที่ปรึกษาโครงการ ดร.ทองฉัตร หงศ์ลดารมภ์ ประธานกรรมการบริหารโครงการ นายไพโรจน์ อุทัยทรัพย์ ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมปิโตรเคมี สภาอุตสาหกรรม แห่งประเทศไทย ดร. คุรุจิต นาครทรรพ ผู้อำนวยการสถาบันปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย กรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มบริษัท ปิโตรเลียม ปิโตรเคมี กลุ่มผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชน และผู้แทนสถานประกอบการ ณ ห้องประชุม 5 ชั้น 1 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

ในโอกาสนี้ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้กล่าวว่าเป็นเรื่องที่น่ายินดี ที่กระทรวงศึกษาธิการได้ร่วมมือกับหน่วยงานภาคเอกชนที่เป็นกลุ่มอุตสาหกรรมหลักของการพัฒนาประเทศในด้านการพัฒนากำลังคน เพื่อผลิตช่างเทคนิคที่มีคุณลักษณะเฉพาะสอดคล้องกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรม และเป็นการเปิดโอกาสและโลกการเรียนรู้ให้กับนักศึกษา ที่จะช่วยพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศที่มั่งคง นับได้ว่าเป็นความสำเร็จที่สามารถผลิตและพัฒนากำลังคนด้านอาชีวศึกษาให้สามารถเข้าสู่ตลาดแรงงาน ได้อย่างมีคุณภาพ

ด้านนางปัทมา วีระวานิช รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดเผยว่า โครงการพัฒนา ช่างเทคนิควิศวกรรมเคมี หรือวี-เชฟ (V-ChEPC) ของวิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด ที่ประสบผลสำเร็จ ในการพัฒนานักศึกษาอาชีวะ กลุ่มอุตสาหกรรมปิโตรเลียม ปิโตรเคมี และกลุ่มพลังงานไฟฟ้า ให้เป็นคนเก่งและดี เน้นกระบวนการเรียนรู้แบบ Constructionism ต้นแบบความร่วมมือและการเรียนรู้ เพื่อมุ่งพัฒนาทักษะชีวิตให้เชื่อมโยงกับโลกการทำงาน จบออกมาได้งานและรายได้ดี

โดยในวันนี้กลุ่มอุตสาหกรรมด้านปิโตรเลียม ปิโตรเคมี และกลุ่มพลังงานไฟฟ้า จากบริษัทต่าง ได้มอบเงินสนับสนุนในส่วนของโครงการพัฒนาช่างเทคนิควิศวกรรมเคมี ประจำปี พ.ศ. 2563 รวมจำนวน 9,500,000 บาท (เก้าล้านห้าแสนบาท) ดังนี้ 1. บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) 3,500,000 บาท 2. บริษัท เอสซีจี เคิมีคอลล์ จำกัด 3,000,000 บาท 3. กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย 500,000 บาท 4. กลุ่มบริษัท อูเบะ (ประเทศไทย) 500,000 บาท 5. บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน) 1,000,000 บาทและ 6. บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) 1,000,000 บาท

รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เพิ่มเติมว่าพร้อมกันนี้ในกลุ่มสถานประกอบการได้มอบเงินสำหรับสนับสนุนโครงการพัฒนาช่างเทคนิคสาขางานไฟฟ้าควบคุม เพิ่มอีก 1 โครงการ เป็นเงินรวมจำนวน 1,400,000 บาท จาก บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) 500,000 บาท บริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร์ จำกัด 500,000 บาท สมาคมผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชน 200,000 บาท และ บริษัท บี. กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) จำนวน 200,000 บาท

โครงการพัฒนาช่างเทคนิควิศวกรรมเคมี หรือวี-เชฟ ของวิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด ซึ่งได้รับการยอมรับว่าเป็นโครงการที่ประสบความสำเร็จมากในการพัฒนานักศึกษาอาชีวะสาขาปิโตรเคมี โดยมีรูปแบบการเรียนการสอนด้วยการพัฒนากระบวนการเรียนรู้แบบสร้างสรรค์ด้วยปัญญา (Constructionism) ที่มีการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะตามมาตรฐานอาชีพปิโตรเคมี การจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานอาชีพ และการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และความสำคัญอีกประการ คือ เป็นการจัดอาชีวศึกษาในระบบทวิภาคี ที่ได้มีการระดมทรัพยากร การวัดผลและประเมินผล ร่วมกับสถานประกอบการ รวมถึงการสร้างเส้นทางอาชีพ และการวิจัยและพัฒนาในการผลิตกำลังคนรองรับเขตพื้นที่ EEC มาอย่างเข้มแข็งต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันเป็นเวลากว่า 12 ปีแล้ว ส่งผลให้ผู้สำเร็จการศึกษามีงานรองรับทั้งหมด 100 % และได้รับค่าตอบแทนสูง

"โครงการพัฒนาช่างเทคนิควิศวกรรมเคมี Vocational Chemical Engineering Practice College (V-ChEPC) ได้เริ่มโครงการมาตั้งแต่ปี 2551 ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน ได้แก่ วิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด มูลนิธิศึกษาพัฒน์ กลุ่มอุตสาหกรรมปิโตรเคมี สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สถาบันปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เพื่อเน้นการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาช่างเทคนิคที่มีความสามารถเฉพาะทางด้านปิโตรเคมี ปัจจุบันมีนักศึกษาสำเร็จการศึกษาไปแล้วทั้งหมด 10 รุ่น จำนวน 363 คน"


Latest Press Release

Carrier ประกาศแยกตัวเป็นบริษัทมหาชนอิสระ และเริ่มซื้อขายในตลาดหุ้นนิวยอร์ก

Carrier Global Corporation (NYSE: CARR) ประกาศเปิดตัวในฐานะบริษัทมหาชนอิสระ หลังจากดำเนินการแยกตัวออกจากบริษัท United Technologies เสร็จสมบูรณ์เป็นที่เรียบร้อย โดย Carrier...

ก.เกษตรฯ ร่วมส่งอาหารจากใจ ต้านภัยโควิด-19 มอบความห่วงใยแก่แพทย์พยาบาล และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน

นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผย ภายหลังร่วมมอบอาหารในโครงการ CPF ส่งอาหารจากใจ ร่วมต้านภัยโควิด-19 และเยี่ยมเยียนให้กำลังใจคณะแพทย์-พยาบาล ณ โรงพยาบาลผู้สูงวัย บางขุนเทียน ว่า ตามที่บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)...

สมาคมแพทย์ผิวหนังฯ เปิดเว็บเพจและคลิปวิดีโอป้องกันโควิด-19 (COVID-19 Fighting By DST)

สมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทย เป็นสมาคมที่ส่งเสริมการประกอบวิชาชีพเวชกรรมทางด้านผิวหนังให้แพร่หลายกว้างขวางอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการและให้การสนับสนุนส่งเสริมการวิจัยและเผยแพร่ความรู้สู่ประชาชน นี่คือความท้าทายที่ยิ่งใหญ่...

วาสลีนขอขอบคุณทุกมือที่เสียสละ สู้โควิด-19 เพื่อคนไทย บริจาคเจลล้างมือ 100,000 ชิ้น แก่โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

มร.โรเบิร์ต แคนเดลิโน ประธานกรรมการบริหาร กลุ่มบริษัท ยูนิลีเวอร์ ประเทศไทย ผู้ผลิตและ จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์วาสลีน (Vaseline) พร้อมด้วย นางผกาฉัตร เตชาบูรพานนท์ รองประธานผลิตภัณฑ์ความงามและของใช้ส่วนบุคคล กลุ่มบริษัท ยูนิลีเวอร์ ประเทศไทย และ...

Yellow Pages แหล่งรวมข้อมูลเพื่อรับมือสถานการณ์ไวรัสโควิด-19

ด้วยเหตุการณ์วิกฤติการแพร่ระบาดของเชื้อ COVID -19 ที่เกิดขึ้นในประเทศไทย ทางบริษัท เทเลอินโฟ มีเดีย จำกัด (มหาชน) ขอเป็นส่วนหนึ่งในการเป็นกำลังใจและให้ความช่วยเหลือพี่น้องชาวไทยผ่านพ้นวิกฤตินี้ไปได้ โดย www.yellowpages.co.th...

Related Topics