กรมชลฯเดินหน้าโครงการตามแผนแม่บทน้ำ 20 ปี

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Thursday March 19, 2020 12:50
กรุงเทพฯ--19 มี.ค.--กรมชลประทาน

แผนแม่บทการบริหารจัดการน้ำ 20 ปี (2561-80 ) ของไทยมีโครงการพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ ขนาดกลางและขนาดเล็ก ทั้งนี้คณะกรรมการนโยบายน้ำแห่งชาติได้ย้ำถึงโครงการสำคัญที่จะต้องพยายามขับเคลื่อนออกมา โดยเฉพาะโครงการที่จะมีนัยสำคัญกับการบริหารจัดการน้ำทั้งแล้ง-ท่วม

นายประพิศ จันทร์มา รองอธิบดีกรมชลประทาน ฝ่ายก่อสร้าง เปิดเผยว่าตามนโยบายของพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานคณะกรรมการนโยบายน้ำแห่งชาติ (กนช.) ให้ความสำคัญกับการขับเคลื่อนโครงการเพิ่มพื้นที่ชลประทานตามแผนแม่บท การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) ซึ่งหลายโครงการอยู่ระหว่างการขับเคลื่อนของรัฐบาล และกรมชลประทานที่กำลังดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมาย ทั้งโครงการผันน้ำเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุน การจัดหาแก้มลิงรับน้ำหลาก หรืออุโมงค์ผันน้ำ ทั้งหมดกรมชลประทานได้มีการดำเนินการตามแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำต่อเนื่องมาตลอด 3 ปี เพื่อจัดหาน้ำต้นทุนเพิ่ม ให้เป็นไปตามแผนกว่า 13,000 ล้านลูกบาศก์เมตร(ลบ.ม.)ในระยะแผน 20 ปี

โดยโครงการเพิ่มปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำ กรมชลประทานได้วางโครงการไว้หลายโครงการทั้งที่กำลังก่อสร้างและอยู่ระหว่างการศึกษา เช่นโครงการผันน้ำแม่ยวม เติมเขื่อนภูมิพล ปีละ 1,800 ล้านลบ.ม. อยู่ระหว่างการศึกษาของฝ่ายวิชาการ โครงการอุโมงค์ผันน้ำแม่แตง-แม่งัด -แม่กวง จังหวัดเชียงใหม่ ( 2559-64 ) อยู่ระหว่างก่อสร้าง ภาพรวมปัจจุบันมีความก้าวหน้า 42% จะเพิ่มน้ำต้นทุนในเขื่อนแม่กวงอุดมธาราได้ปีละประมาณ 160 ล้านลบ.ม. รองรับการใช้น้ำในอนาคตที่เพิ่มขึ้น 173 ล้านลบ.ม.ต่อปี ในอีก20ปีข้างหน้า สำหรับการขยายตัวของเขตเมือง ทั้งด้านเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว ในเชียงใหม่และจังหวัดใกล้เคียง รวมถึงบรรเทาอุทกภัยเมืองเชียงใหม่

โครงการประตูระบายน้ำ (ปตร.) ศรีสองรักอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.เลย อยู่ระหว่างก่อสร้าง ระหว่างนี้กรมชลฯได้เร่งสร้างประตูกั้นลำน้ำเดิมให้เสร็จก่อน เพื่อช่วยกักน้ำในแม่น้ำเลยก่อนที่จะลงแม่น้ำโขงเพื่อให้ประชาชนได้ใช้ในฤดูแล้ง ซึ่งปตร.ศรีสองรัก จะแล้วเสร็จในปี 65 โครงการประกอบด้วยการก่อสร้างปตร.ปิดกั้นระหว่างลำน้ำเลยกับแม่น้ำโขง 5 ช่องประตู กว้าง 15 เมตร สูง 13.2 เมตร สามารถระบายน้ำได้สูงสุด 2,500 ลบ.ม.ต่อวินาที จะช่วยบริหารน้ำในลำน้ำให้สอดคล้องกับฤดูกาลและกักน้ำไว้ในหน้าแล้งไม่ปล่อยทิ้งแม่น้ำโขง และสำหรับในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้มีโครงการก่อสร้างและปรับปรุงปตร.ในบริเวณปากแม่น้ำที่บรรจบแม่น้ำโขง ปัจจุบันมีการดำเนินการแล้วตั้งแต่ปากแม่น้ำเลย แม่น้ำมูล และบางจุดจะมีขุดลอกแก้มลิงธรรมชาติสองฝั่งแม่น้ำเพื่อกักน้ำในฤดูแล้ง

สำหรับการจัดหาพื้นที่แก้มลิงขนาดใหญ่รองรับน้ำหลาก เช่นบางระกำโมเดล จ.พิษณุโลก กรมชลฯได้มีการวางโครงการเพื่อเป็นแก้มลิงเก็บน้ำ เช่น การเตรียมทุ่งเจ้าพระยา 22 จังหวัดภาคกลางเป็นแก้มลิงธรรมชาติเพื่อบริหารน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยา การขุดลอกบึงบอระเพ็ด บึงสีไฟ ร่วมถึงการทำแก้มลิงขนาดเล็กกระจายในพื้นที่สองฝั่งแม่น้ำลุ่มน้ำชี ลุ่มน้ำมูล เป็นต้น

นอกจากนั้นในภาคใต้มีโครงการระบายน้ำเพื่อบรรเทาอุทกภัยในหลายจังหวัด มีการก่อสร้างปตร.ในปลายคลองของแต่ละโครงการเพื่อกักน้ำไว้ในฤดูแล้ง เช่น โครงการบริหารจัดการน้ำคาบสมุทรสทิงพระ จ.สงขลา และรอบทะเลสาบสงขลามีการจัดหาพื้นที่ทำแก้มลิงขนาดเล็กเพื่อกักเก็บน้ำจืด โครงการระบบระบายน้ำแม่น้ำตรัง โครงการบรรเทาอุทกภัยนครศรีธรรมราชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการพัฒนาลุ่มน้ำตาปี-พุ่มดวง จ.สุราษฏร์ธานี โครงการบรรเทาอุทกภัยเมืองชุมพร โครงการบรรเทาอุทกภัยพื้นที่ลุ่มน้ำเพชรบุรีตอนล่าง เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวา 3 และคลองระบาย D9 เพื่อตัดยอดน้ำไม่ให้ผ่านเข้าเมืองเกิน 150 ลบ.ม.ต่อวินาที ซึ่งเป็นศักยภาพของแม่น้ำในช่วงผ่านตัวเมืองเพชร ล่าสุดคืบหน้ากว่า 90 %

โครงการที่ยกตัวอย่างมานั้นกรมชลฯได้มีการเดินหน้าต่อยอดและพัฒนาให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ซึ่งแต่ละโครงการที่เดินหน้าได้นั้น ได้เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมทุกกระบวนการและมุ่งหวังให้เกิด ประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนเป็นสำคัญ


Latest Press Release

RDI NRRU ชวนนักวิจัย สมัครรับทุนสนับสนุนโครงการวิจัย และพัฒนาภาครัฐร่วมเอกชนเชิงพาณิชย์

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ขอเชิญผู้สนใจทุกท่าน สมัครขอรับทุนสนับสนุนโครงการวิจัยและพัฒนาภาครัฐร่วมเอกชนในเชิงพาณิชย์ เครือข่ายอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ภายใต้การสนับสนุนจากสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์...

ภาพข่าว: เบเยอร์มอบเงินจากกิจกรรม “เบเยอร์รัน...วิ่งปันบุญ”

ดร.จารุรัตน์ ชัยยศบูรณะ ประธานเจ้าหน้าที่สายงานการเงิน และตัวแทนพนักงาน จากกลุ่มบริษัทสีเบเยอร์ ร่วมส่งมอบเงินจากกิจกรรม “เบเยอร์รัน…วิ่งปันบุญ” จำนวน 200,000 บาท ให้แก่ สถาบันบำราศนราดูร สังกัดกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข...

ราชภัฏโคราชชวนสืบสานประเพณีสงกรานต์ ออนไลน์ “สงกรานต์ ต้านโควิด”

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ขอเชิญชวนทุกท่าน ร่วมส่งเสริม สืบสาน ประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปี 2563 ในกิจกรรม "ส่งความสุข สงกรานต์ออนไลน์ ต้านภัยโควิด-19" อยู่บ้าน งดออกไปเล่นน้ำสงกรานต์ หยุดการแพร่เชื้อช่วยชาติ...

ภาพข่าว: สุดว้าว! การอาชีพท่าแซะ จ.ชุมพร ผลิตสบู่เหลวล้างมือจากน้ำมะพร้าวกะทิวัตถุดิบชุมชน ต้านภัยโควิด-19

นายณรงค์ แผ้วพลสง เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดเผยว่า วิทยาลัยการอาชีพท่าแซะจังหวัดชุมพร ร่วมมือร่วมใจต้านภัยไวรัสโควิด-19 นำโดยนางสาวรัตนาภรณ์ ขาวสวี ครูประจำแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ ผลิต "สบู่เหลวล้างมือจากน้ำมะพร้าวกะทิ"...

ภาพข่าว: SVL Group ร่วมสมทบทุนต้านภัยโควิค -19

กลุ่มธุรกิจโลจิสติกส์ SVL Group นำโดย นายอุดม สดใส กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไลน์ ทรานสปอร์ต จำกัด เป็นตัวแทนผู้บริหารในนาม SVL Group ร่วมบริจาคเงินสมทบทุน จำนวน 30,000 บาท เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็นต่อการรักษาผู้ป่วยโรคโควิด-19 โดยมี...

Related Topics