ผลงานด้านการพัฒนาตลาดทุนของคุณไพบูลย์ วัฒนศิริธรรม กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย คนที่ 3

อังคาร ๑๐ เมษายน ๒๐๑๒ ๑๗:๓๙
- บทบาทในการวางรากฐานและพัฒนาตลาดทุนไทย

คุณไพบูลย์ วัฒนศิริธรรม ดำรงตำแหน่งกรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ระหว่างวันที่ 7 สิงหาคม 2523-1 เมษายน 2525 โดยในปี 2523 เป็นช่วงที่ตลาดซบเซาที่สุด หลังจากที่ราคาหุ้นขึ้นไปสูงไม่เป็นไปตามสภาวะตลาด ประกอบกับภาวะเศรษฐกิจที่ตกต่ำ โดยมีมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์ต่อวันเพียง 5-10 ล้านบาท บางวันเพียง 1-2 ล้านบาทเท่านั้น และขณะนั้นยังไม่มีหน่วยงานกำกับดูแล ตลาดหลักทรัพย์ฯ จึงต้องดำเนินการในด้านต่าง ๆ เพื่อให้หุ้นขึ้นลงตามสภาพตลาดและเป็นไปตามเหตุตามผล ดังนั้น ในช่วงการดำรงตำแหน่งของคุณไพบูลย์จึงถือเป็นยุคที่มีการวางรากฐานสำคัญ ซึ่งได้กลายเป็นพื้นฐานที่แข็งแกร่ง สนับสนุนพัฒนาการของตลาดหลักทรัพย์ฯ ในยุคต่อ ๆ มา

รากฐานสำคัญที่คุณไพบูลย์ได้มีการริเริ่มและมีส่วนส่งเสริมเสถียรภาพของตลาด รวมถึงการจัดระเบียบข้อบังคับ ให้กลไกการซื้อขายเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเป็นไปตามสภาพของตลาด โดยมีการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายเกี่ยวกับการปั่นหุ้น การกำหนดระเบียบการปฏิบัติงานด้านธุรกิจหลักทรัพย์ให้เป็นมาตรฐาน ขณะเดียวกัน ได้ขยายงานและพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

นอกจากนี้ ได้ส่งเสริมให้ผู้ลงทุนได้มีข้อมูลเพียงพอในการตัดสินใจลงทุน โดยได้กำหนดให้บริษัทจดทะเบียนจัดทำและนำส่งรายงานการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ รวมทั้ง เผยแพร่ความรู้ความเข้าใจแก่ผู้ลงทุน นักเรียนนักศึกษา และประชาชนทั่วไป ให้ทราบถึงบทบาทหน้าที่ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ในช่วงเวลาดังกล่าว ตลาดหลักทรัพย์ฯ ยังทำหน้าที่ประสานงานระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อวางแนวทางการพัฒนาตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้ก้าวหน้า และเสริมสร้างให้ตลาดทุนเอื้อต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมและเศรษฐกิจของประเทศ

- บทบาทในการผลักดันให้เกิดความรับผิดชอบต่อสังคมของตลาดทุนไทย

เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ คุณไพบูลย์ ได้มีดำริให้สำนักงาน ก.ล.ต. จัดตั้งคณะทำงานส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของบริษัทจดทะเบียน ให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจัดตั้งสถาบันธุรกิจเพื่อสังคม และให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จัดตั้งศูนย์ส่งเสริมธุรกิจเพื่อสังคม เพื่อให้เกิดการทำงานร่วมกันระหว่างภาครัฐและเอกชน ในการผลักดันและส่งเสริมให้เกิดจิตสำนึกและการปฏิบัติที่แสดงให้เห็นถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างกว้างขวาง และกำหนดให้เรื่องดังกล่าวเป็นวาระแห่งชาติ

สถาบันธุรกิจเพื่อสังคมจัดตั้งขึ้นในปี 2550 โดยคุณไพบูลย์ได้ให้เกียรติเป็นประธานคณะที่ปรึกษาสถาบันธุรกิจเพื่อสังคม มีเป้าหมายหลักในการเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจ สร้างความตระหนักถึงความสำคัญของการดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมให้แก่ภาคธุรกิจ ตลอดจนเป็นสถาบันตัวกลางในการประสานการทำงานร่วมกันระหว่างภาคธุรกิจเอกชน ภาครัฐ และภาคประชาสังคมที่เกี่ยวข้อง

“คุณไพบูลย์ วัฒนศิริธรรม กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย คนที่ 3 นับเป็นผู้มีคุณูปการต่อวงการตลาดทุนไทย ซึ่งท่านได้วางรากฐานที่แข็งแกร่ง ทำให้เกิดการพัฒนาตลาดทุนไทยมาจนถึงปัจจุบัน นอกจากนี้ ท่านยังเป็นกำลังสำคัญในการผลักดันให้ตลาดทุนไทยมีความรับผิดชอบต่อสังคม โดยในช่วงที่ท่านดำรงตำแหน่งเป็นรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้สนับสนุนให้เกิดการก่อตั้งสถาบันธุรกิจเพื่อสังคม (CSRI) ขึ้น การถึงแก่อนิจกรรมของท่านนับเป็นการสูญเสียบุคลากรคนสำคัญครั้งยิ่งใหญ่ของตลาดทุนไทย คุณความดีของท่านจะถูกบันทึกไว้ในประวัติศาสตร์ตลาดทุนไทยที่ชาวตลาดทุนจะไม่มีวันลืมเลือน” นายจรัมพร โชติกเสถียร กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กล่าว

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

๑๗:๒๕ วว.ร่วมสัมมนาแนวทางพัฒนาการเชื่อมโยงระบบขนส่งทางรางระหว่างประเทศไทย สปป. ลาวและจีน
๑๗:๒๗ ศูนย์หนังสือจุฬาฯ ชวนวัดอุณหภูมิใจ. ให้โลหิต
๑๗:๐๖ โรงพยาบาลหัวเฉียวจัดบรรยายธรรมะ เรื่อง เมตตาพาชีวิตเปลี่ยน
๑๗:๔๓ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ร่วมรณรงค์ต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน เนื่องในวันต่อต้านการทุจริตสากล
๑๗:๐๕ ฮอตไฟลุกไม่เกินจริง!! เมื่อแรปเปอร์เกิร์ล PRADAA เจ้าของเพลง ล่า (Roar) ถูกเลือกโชว์ Skill แรป ในรายการ Cypher สุดฮิตอย่าง 16 Baris (Season 3)
๑๗:๐๙ วว. ขับเคลื่อนโครงการศูนย์ BCG Farming @ เกาะสมุย ต้นแบบเพื่อการสร้างชุมชนพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน
๑๗:๒๒ บสย. หนุนเกษตร ค้ำสินเชื่อ โค้งสุดท้าย
๑๗:๔๑ สุขสันต์วันคริสต์มาสอีฟ ณ ห้องอาหารนัมเบอร์ 43 อิตาเลียน บิสโทร โรงแรมเคปเฮ้าส์ กรุงเทพฯ
๑๗:๐๖ อ.อ.ป. จัด สัมมนาวิชาการสวนป่า อ.อ.ป. ประจำปี 2565 มุ่งพัฒนาองค์ความรู้และต่อยอดการดำเนินงานด้านสวนป่า
๑๗:๒๓ หุ้นน้องใหม่ KTMS เปิดจองซื้อ 13-15 ธ.ค.นี้