มูลนิธิคุณแม่ลี้กิมเกียวฯ สานต่อเจตนารมณ์จุดประกายการอ่าน ร่วมกับทีเค พาร์ค และสสส. สนับสนุน “Read Thailand: อ่านเถิด...เด็กไทย อ่านถวายเจ้าฟ้านักอ่าน” เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

จันทร์ ๑๓ พฤษภาคม ๒๐๑๓ ๑๑:๔๗
มูลนิธิคุณแม่ลี้กิมเกียว (ประจักษ์-ละออ ตั้งคารวคุณ) นำโดย นายวนรัชต์ ตั้งคารวคุณ ประธานมูลนิธิฯ พร้อมด้วย นายประจักษ์ ตั้งคารวคุณ และนางปิยะชนก ตั้งคารวคุณ กรรมการมูลนิธิฯ สานต่อการปลูกฝังนิสัยรักการอ่านและการเรียนรู้ของเด็กไทย โดยร่วมสนับสนุนโครงการ “Read Thailand: อ่านเถิด...เด็กไทย อ่านถวายเจ้าฟ้านักอ่าน” เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุครบ 60 พรรษา ซึ่งเป็นโครงการภายใต้การดำเนินงานของ สำนักงานอุทยานการเรียนรู้ (ทีเค พาร์ค) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) โดยมอบเงินทุน 5.5 แสนบาท จัดซื้อหนังสือพระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ มอบให้แก่โรงเรียนใน 183 เขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ หวังกระตุ้นและสร้างนิสัยรักการอ่านแก่เด็กในระดับประถมศึกษาตอนปลาย ในโรงเรียนทุกสังกัดทั่วประเทศ

นายวนรัชต์ ตั้งคารวคุณ ประธานมูลนิธิคุณแม่ลี้กิมเกียว (ประจักษ์-ละออ ตั้งคารวคุณ) เปิดเผยว่า มูลนิธิฯ มีวิสัยทัศน์และพันธกิจ ที่ให้ความสำคัญกับการสนับสนุนด้านการศึกษาของเยาวชนด้อยโอกาสในทุกพื้นที่ของสังคมไทย ที่ผ่านมาได้ให้การสนับสนุนทั้งโอกาสทางการศึกษาผ่านการให้ทุนการศึกษา การสร้างโอกาสในการเข้าถึงเครื่องมือของการเรียนรู้ ทั้งหนังสือ ตำราเรียน และสื่อเสริมความรู้อื่นๆ รวมไปถึงการมุ่งปลูกฝังและกระตุ้นนิสัยรักการอ่าน เพื่อสร้างการเรียนรู้ทั้งเชิงลึกและเชิงกว้างในหมู่เยาวชน เมื่อทราบว่าทีเค พาร์ค จัดโครงการ Read Thailand จึงขอเข้าร่วมสนับสนุน เพราะนอกจากจะเป็นโครงการที่สอดคล้องกับแนวทางของมูลนิธิแล้ว ยังจะเป็นการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ให้เยาวชนไทยได้เดินตามพระจริยวัตรอันงดงามของพระองค์ท่านในฐานะเจ้าฟ้านักอ่านอีกด้วย

“อนาคตเมืองไทย ต้องการความก้าวหน้า เพื่อยกระดับคุณภาพทางสังคมให้ทัดเทียมนานาชาติ เราจึงต้องพัฒนาการศึกษา เพราะถือเป็นพื้นฐานสำคัญในการบริหารความก้าวหน้าของประเทศ และผมหวังว่า โครงการ Read Thailand นี้ จะสามารถพัฒนาศักยภาพการอ่าน ซึ่งเป็นการเรียนรู้ทั้งเชิงลึกและเชิงกว้างของนักเรียนระดับประถมศึกษาตอนปลาย เป็นการปูพื้นฐานที่สำคัญยิ่งด้านบุคลากรของชาติ ตลอดจนจุดประกายให้ นักเรียน ครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา มีนิสัยรักการอ่านการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพและยั่งยืน”

ที่ผ่านมา มูลนิธิคุณแม่ลี้กิมเกียวฯ ได้ดำเนินโครงการ “มอบหนังสือ มอบปัญญาสู่ 84 โรงเรียน เพื่อพัฒนาเด็กไทยอย่างยั่งยืน” และโครงการ “นำเด็กไทย ก้าวไกลด้วยหนังสือสู่ 85 โรงเรียนด้อยโอกาส” เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ โดยร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ บริษัท นานมีบุ๊คส์ จำกัด และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนทั่วประเทศ มอบโอกาสการเข้าถึงหนังสือดีให้แก่เยาวชนในระดับประถมศึกษา เพื่อกระตุ้นทักษะการอ่านและพัฒนาระบบความคิด สมอง ให้เป็นรากฐานการศึกษาในระดับสูง

“เราเล็งเห็นความสำคัญของการรักการอ่าน ที่จะเป็นกิจกรรมยามว่างที่ให้คุณประโยชน์ต่อเยาวชนอย่างมากมาย ไม่เพียงแต่เป็นการเพิ่มพูนความรู้ แต่ยังจะช่วยป้องกันเยาวชนจากกิจกรรมไม่พึงประสงค์ เช่น การพนัน การติดสิ่งเสพติดทั้งหลาย อันจะช่วยแก้ปัญหาเยาวชน ปัญหาสังคมในระยะยาวอีกด้านหนึ่ง ตลอดจน เราอยากเป็นผู้ริเริ่ม หยิบยื่นโอกาสการเข้าถึงหนังสือดีมีคุณค่า เพื่อให้เยาวชนไทยจำนวนไม่น้อยที่ยังขาดโอกาสการเข้าถึงหนังสือดี ให้ได้อ่าน เรียนรู้เพื่อพัฒนาตัวเอง ปลูกฝังนิสัยการใฝ่เรียน และใฝ่รู้นอกห้องเรียน อันจะนำมาซึ่งการพัฒนาคนคุณภาพสู่สังคมไทยต่อไปในอนาคต”

โดยมูลนิธิฯ ร่วมกับสำนักพิมพ์นานมีบุ๊คส์ คัดเลือกหนังสือดี มีคุณภาพ ให้ตรงกับความต้องการของแต่ละระดับชั้น จำนวนเพียงพอสำหรับห้องสมุดพร้อมบรรจุในตู้หนังสืออย่างดี และบริจาคไปยังห้องสมุดโรงเรียนที่ห่างไกลและขาดแคลน ซึ่งเป็นโรงเรียนในพระบรมราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อาทิ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน และโรงเรียนในเขตภาคต่างๆ รวมทั้งสิ้น 169 โรงเรียนใน 2 ปีที่ผ่านมา

ทั้งนี้โครงการ “Read Thailand” จัดทำขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุครบ 60 พรรษา ในปี 2558 โดยมุ่งหวัง “ปลุก” คนไทย ให้ลุกขึ้นมาอ่านหนังสือ โดยทีเค พาร์ค ร่วมกับ สสส. และกระทรวงศึกษาธิการ เชิญชวนให้เด็กนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ของโรงเรียนทุกสังกัดเข้าร่วมโครงการนี้ โดยจัดแบ่งการประกวดการอ่านและการประเมินผลออกเป็น 3 กลุ่ม ทั้งนี้ โครงการได้จัดเตรียมรายชื่อหนังสือแนะนำกว่า 400 เรื่อง ที่คัดสรรโดยคณะกรรมการว่าเหมาะสมกับช่วงวัย ความเข้มข้นของเนื้อหาไม่มากและไม่น้อยจนเกินไป และเชื่อมโยงกับกลุ่มการเรียนรู้ ทั้ง 5 สาระ โดยในการอ่านแต่ละครั้งจะมีตารางบันทึกการอ่าน ระบุชื่อหนังสือ และความประทับใจลงในเว็บไซต์ ครอบคลุมระยะเวลา 1 ปีการศึกษา (มิ.ย. 56 - ม.ค. 57) นอกจากนี้ จะมีการประเมินโรงเรียนที่ชนะเลิศในแต่ละกลุ่ม ได้แก่ กลุ่มโรงเรียนขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ โดยจะพิจารณาผู้ชนะในระดับเขต ระดับจังหวัด และระดับชาติ ซึ่งโรงเรียนที่ชนะในแต่ละระดับ แต่ละกลุ่มนั้น จะได้รับรางวัล ซึ่งผู้ชนะรางวัลระดับชาติได้รับถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระเทพฯ และเดินทางไปยังศูนย์เรียนรู้ที่ต่างประเทศร่วมกับชาว ทีเค พาร์ค อีกด้วย

ภายในงานแถลงข่าวโครงการ “Read Thailand: อ่านเถิด...เด็กไทย อ่านถวายเจ้าฟ้านักอ่าน”ฯ มูลนิธิคุณแม่ลี้กิมเกียวฯ ได้มอบเงินทุน 5.5 แสนบาท จัดซื้อหนังสือพระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และหนังสือที่สอดคล้องกับ 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ที่คณะกรรมการคัดสรรแล้วประมาณ 400 ชื่อเรื่อง โดยได้รับเกียรติจาก ดร. เบญจลักษณ์ น้ำฟ้า รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ และผู้อำนวยการเขตทั่วประเทศ รับมอบจาก นายวนรัชต์ ตั้งคารวคุณ ประธานมูลนิธิคุณแม่ลี้กิมเกียว (ประจักษ์-ละออ ตั้งคารวคุณ) โดยมี ดร.สิริกร มณีรินทร์ ประธานอนุกรรมการบริหารสำนักงานอุทยานการเรียนรู้ และกรรมการบริหาร สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ พร้อมด้วยนายประจักษ์ ตั้งคารวคุณ และนางปิยะชนก ตั้งคารวคุณ ร่วมในพิธี

“การส่งเสริมการอ่านให้แก่เยาวชน เป็นหน้าที่ของทุกภาคส่วนในสังคม ทั้งประชาชนทั่วไป พ่อแม่ ครูอาจารย์ หรือจะระดับสังคม ชุมชน ภาครัฐ ตลอดจนหน่วยงานองค์กรเอกชนต่างๆ ที่พอจะมีกำลังทำประโยชน์เพื่อสังคมได้ เพราะการส่งเสริมการอ่าน และสร้างนิสัยรักการอ่านนี้ ไม่สามารถทำได้สำเร็จในระยะเวลาอันสั้น แต่จะต้องได้รับการส่งเสริมอย่างต่อเนื่อง มูลนิธิคุณแม่ลี้กิมเกียว (ประจักษ์-ละออ ตั้งคารวคุณ) ตระหนักถึงคุณประโยชน์ของการอ่าน ซึ่งเป็นพื้นฐานที่สำคัญของการเรียนรู้ทั้งเชิงลึกและเชิงกว้างสำหรับเด็กและเยาวชนในชาติ และพร้อมจะให้การสนับสนุนโครงการดีๆ เช่นนี้อย่างต่อเนื่อง เพื่อสนับสนุนโอกาสการศึกษาและการส่งเสริมการอ่านของเด็กด้อยโอกาส ในทุกพื้นที่ของประเทศ” นายวนรัชน์ กล่าวทิ้งท้าย

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

๑๗:๔๕ อนันตรา สยาม กรุงเทพฯ ประกาศแต่งตั้ง ไมเคิล หยาง ดำรงตำแหน่งผู้จัดการโรงแรมคนใหม่
๑๗:๐๖ แอสเซทไวส์ มอบคอนโดฯจักรวาล แอทโมซ โอเอซิส อ่อนนุช ต้อนรับมิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ 2024 สู่ AssetWise Family
๑๖:๑๗ โซนี่ไทยพร้อมวางจำหน่ายผลิตภัณฑ์เครื่องเสียงในตระกูล ULT Power Sound Series ครบไลน์ ชูพลังเบสหนักแน่นทุกอารมณ์เพลง
๑๖:๓๒ เอ็มจี เผยสเปค ALL NEW MG3 HYBRID เปลี่ยนนิยามรถไฮบริด นำเสนอความเป็นที่สุดใน B-segment กับจุดเด่น ประหยัดกว่า แรงกว่า กว้างกว่า ปลอดภัยกว่า พร้อมเคาะราคาอย่างเป็นทางการ
๑๖:๓๗ โต๋ ศักดิ์สิทธิ์ ควงคุณแม่ ธนภรณ์ เวชสุภาพร ขึ้นแท่นพรีเซนเตอร์แม่ลูกคู่แรกของ ดีนี่ ดีลักซ์ นวัตกรรมใหม่เพื่อผู้สูงวัยโดยเฉพาะ พร้อมออนแอร์ภาพยนตร์โฆษณาชุดล่าสุด 16 ก.ค.
๑๖:๒๘ เมนูซิกเนเจอร์ห้องอาหาร 'เดอะ สเตชัน' ลดสูงสุด 30%
๑๖:๐๖ ดีป้า เยือน เมืองชล ยกทัพกูรู ปั้นอินฟลูเอนเซอร์ท้องถิ่น เพิ่มมูลค่าสินค้าชุมชน
๑๖:๒๑ มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบท CPF ผนึกกำลัง สพฐ. ตชด. ถอดบทเรียนความสำเร็จโครงการเลี้ยงไก่ไข่เพื่ออาหารกลางวันนักเรียน
๑๖:๒๗ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแพร่ ร่วมงานการแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 30 ระดับภาค กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ
๑๖:๓๖ KGI ร่วมสนับสนุนการแข่งขันฟุตบอลสิงห์โบรกเกอร์คัพประจำปี 2567