มูลนิธิสายเด็ก 1387 เดินหน้าขยายโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กต่อเนื่องวอนทุกภาคส่วนเพิ่มโอกาสและพื้นที่ช่วยเหลือปัญหาเด็ก

พุธ ๒๖ มิถุนายน ๒๐๑๓ ๑๑:๕๘
มูลนิธิสายเด็ก 1387 มุ่งมั่นในการเดินหน้าโครงการเพื่อช่วยเหลือเด็กตามสนธิสัญญาขององค์กรนานาชาติว่าด้วยสิทธิเด็กร่วมกับพันธมิตรทั้งในและนอกประเทศมาโดยตลอด เป็นระยะเวลากว่า 10 ปีแล้ว ที่มูลนิธิฯ มีส่วนสำคัญในการสนับสนุนโครงการเพื่อเพิ่มพื้นที่และโอกาสให้กับเด็ก โดยปัจจุบัน มีทั้งหมด 3 โครงการที่ดำเนินงานภายใต้มูลนิธิฯ ได้แก่ ศูนย์ฮอตไลน์สายเด็ก 1387 เริ่มต้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2546 ภายใต้เพื่อนแก้วสมาคมสนับสนุนโดยยูนิเซฟ เป็นโครงการแรกที่ครอบคลุมทั่วประเทศ เปิดให้บริการโทรฯ ฟรีตลอด 24 ชั่วโมง ทำหน้าที่ให้คำแนะนำในทุกเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเด็กและครอบครัว โครงการที่สอง คือ ศูนย์ “เดอะฮับ สายเด็ก” เพื่อช่วยเหลือเด็กที่ด้อยพัฒนาและเด็กเร่ร่อนในบริเวณหัวลำโพงและป้อมปราบฯ กรุงเทพมหานคร และโครงการล่าสุดคือ โครงการพัฒนาชุมชนชาวมอแกน ที่ได้ดำเนินการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กๆ ในชุมชนชาวมอแกน ที่อ่าวบอน หมู่เกาะสุรินทร์ จังหวัดพังงา และเริ่มเห็นความสำเร็จชัดเจนอย่างเป็นรูปธรรมแล้วภายในระยะเวลา 2 ปี

หม่อมราชวงศ์สุพินดา จักรพันธุ์ ผู้ก่อตั้งและประธานมูลนิธิสายเด็ก 1387 กล่าวว่า “10 ปีที่ผ่านมา การทำงานเกี่ยวกับสิทธิเด็กมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น มีบุคคลและหน่วยงานที่ตระหนักถึงเรื่องสิทธิเด็กแจ้งเข้ามาทางมูลนิธิฯ เพื่อให้ช่วยเหลือเด็กที่ประสบปัญหาในกรณีต่างๆ และทางเราได้ติดตามประสานงานกับเจ้าหน้าที่จนสามารถช่วยเหลือให้เด็กมีชีวิตที่ดีขึ้นได้ เราทุกคนต่างรู้ดีว่า เด็กคืออนาคตของชาติ ดังนั้น สิ่งสำคัญที่สุดสำหรับเด็กทุกๆคน คือ “โอกาส” จึงอยากขอให้สังคมร่วมมือร่วมใจกันสร้างโอกาสให้แก่เด็กๆ เพื่อให้พวกเขาสามารถเติบโตขึ้นมาเป็นบุคคลากรที่มีคุณภาพของสังคม และเมื่อเด็กได้รับโอกาสและสิทธิที่พึงได้รับ พวกเขาจะกลับมาเป็นผู้ให้คืนแก่สังคมต่อไปได้ในอนาคต”

มูลนิธิสายเด็ก 1387 ได้รายงานถึงความคืบหน้าของการดำเนินงานทั้ง 3 โครงการภายใต้มูลนิธิฯ เริ่มจากโครงการ “ศูนย์ฮอตไลน์สายเด็ก 1387” ในปีที่ผ่านมา มีสถิติสายโทรฯเข้าถึง 93,980 สาย ซึ่งร้อยละ 40 เป็นปัญหาเกี่ยวกับสังคมจิตวิทยาและสุขภาพจิต ทั้งปัญหาความรุนแรงในครอบครัว ปัญหาเด็กถูกล่วงละเมิดทางเพศ การถูกทอดทิ้ง ฯลฯ และมีกรณีจำเป็นที่ต้องให้ความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน 150-200 รายต่อปี

โครงการ “เดอะฮับ สายเด็ก” ก่อตั้งขึ้นในปี 2554 มีหน้าที่ช่วยเหลือเด็กเร่ร่อนและเด็กด้อยโอกาส ตั้งอยู่ที่ถนนไมตรีจิตร (หัวลำโพง) เป็นความร่วมมือระหว่างมูลนิธิสายเด็ก 1387 และ มูลนิธิเอกซอดัส ประเทศออสเตรเลีย ซึ่งได้จำลองศูนย์ฝึกทักษะการใช้ชีวิตสำหรับเด็กเร่ร่อนของประเทศออสเตรเลียที่ประสบความสำเร็จมาใช้ โดยให้แหล่งพักพิงและทำกิจกรรมสันทนาการในช่วงเวลากลางวัน เพื่อส่งเสริมให้เด็กมีความเคารพตัวเองและมีทัศนคติที่ดี สามารถรับมือกับปัญหาต่างๆและดำรงชีวิตอยู่ได้ ดูแลเรื่องสุขภาวะคือ กินอร่อย ท้องอิ่ม ตัวสะอาด โดยมูลนิธิฯยังคงต้องการการสนับสนุนอย่างต่อเนื่องจากทุกภาคส่วน เพื่อช่วยให้เด็กเติบโตอย่างมีคุณภาพ ทางมูลนิธิฯ มีความประสงค์ให้รัฐกำหนดมาตรฐานเดียวกัน ให้เด็กเข้าถึงบริการของภาครัฐในทุกเรื่อง ทั้งการศึกษาและสาธารณสุข

ส่วนโครงการ”พัฒนาชุมชนชาวมอแกน” หมู่เกาะสุรินทร์ ซึ่งเป็นโครงการล่าสุดที่มูลนิธิฯได้เข้าไปช่วยเหลือทั้งบริการสาธารณสุขและการศึกษากับชาวมอแกน ปัจจุบันโรงเรียนบนเกาะมีครูชาวมอแกนที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยราชภัฏจังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นคนแรก นอกนั้น ยังได้จัดทำโครงการอาหารกลางวันและก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์พร้อมแผงโซลาร์เซลล์ให้มีแสงสว่างใช้ เพื่อให้ชาวมอแกนสามารถดำรงชีพได้ด้วยตนเอง อิเลีย สมินอฟ ผู้อำนวยการมูลนิธิสายเด็ก 1387 กล่าวว่า “เรายังคงต้องการความร่วมมือจากภาคส่วนต่างๆ ให้เข้ามามีบทบาทในการช่วยเหลือ และสนับสนุนเรื่องสิทธิเด็ก รวมไปถึงการสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ผู้ปกครองเพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดปัญหาของเด็ก โดยเฉพาะภาคประชาสังคม ที่ต้องให้ความสนใจเรื่องมาตรฐานสิทธิเด็กมากขึ้น เพราะเด็กทุกคนควรจะได้รับการดูแล ได้รับโอกาสอย่างเท่าเทียม และส่งเสริมพัฒนาศักยภาพ เพื่อที่เด็กจะสามารถดูแลตนเอง และไม่เป็นภาระของสังคม ขอให้ช่วยกันเรียกร้องสิทธิให้แก่เด็ก โดยไม่นิ่งเฉยเมื่อพบการกระทำที่ไม่ถูกต้องหรือเลือกปฏิบัติกับเด็กเร่ร่อน เพราะพวกเขาทุกคนก็คืออนาคตของประเทศชาติ”

มูลนิธิสายเด็ก 1387 ยังคงเดินหน้าดำเนินโครงการต่างๆ ภายใต้มูลนิธิอย่างต่อเนื่อง โดยขอเชิญชวนผู้ใจบุญร่วมสนับสนุนโครงการต่างๆ ของมูลนิธิฯ ได้ โดยการบริจาคเงิน บริจาคสิ่งของ หรือการเข้าร่วมเป็นอาสาสมัคร ได้ที่ โทรศัพท์ : 02-561-0981 ต่อ 109 โทรสาร : 02-941-8306 ชื่อบัญชี มูลนิธิสายเด็ก1387 ธนาคารกสิกรไทย สาขาบางเขน เลขที่บัญชี 070-2-84387-1 เว็บไซต์: www.childlinethailand.org หรือ www.thehub.childlinethailand.org และ www.facebook.com/…hailand อีเมล์: [email protected] หรือ [email protected] ปัจจุบันมูลนิธิสายเด็ก 1387 ได้รับการประกาศจากกรมสรรพากรกระทรวงการคลังให้เป็นองค์กรที่ได้รับการลดหย่อนภาษีสำหรับผู้บริจาค

ติดต่อ:

มูลนิธิสายเด็ก โทรศัพท์ : 02-561-0981 ต่อ 109 โทรสาร : 02-941-8306

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

๑๗:๕๙ TM จัดงานทำบุญครบรอบ 19 ปี
๑๗:๒๖ LINE SHOPPING ร่วมกับ ไปรษณีย์ไทย ส่งแคมเปญช่วยร้านค้าออนไลน์ ลดต้นทุนเพิ่มกำไร ให้ค่าส่งเหลือเพียง 19
๑๗:๓๐ สนพ.พช.ออกตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่เต้นท์ให้บริการประชาชนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 64
๑๗:๓๔ แกรนด์ ยูนิตี้ ยกระดับคุณภาพการให้บริการ เดินหน้ามอบสิทธิพิเศษให้กับสมาชิก GRAND UNITY FAMILY ครอบคลุมทุกเหตุผลของการอยู่อาศัยและการใช้ชีวิต
๑๗:๒๕ ดีอีเอส สั่งการ NT หนุนไวไฟ-ซีซีทีวี อำนวยความสะดวก รพ.สนามสู้โควิด
๑๗:๓๑ OPPO เปิดตัว OPPO Premium Service บริการเอ็กซ์คลูซีฟและเป็นมิตรที่ตอบสนองความต้องการที่หลากหลายของคุณ
๑๖:๕๐ เอสซีจี เอสซีจีพี และมูลนิธิเอสซีจี เดินหน้าช่วยไทยพ้นโควิด 19 ระลอกใหม่ เร่งส่งมอบเตียงสนามกระดาษเอสซีจีพี นวัตกรรมเพื่อสังคมจากกระดาษรีไซเคิล
๑๖:๓๖ ที่สุดแห่งปีกับบริการ Baiyoke Delivery ทุเรียนสด เกรด A การันตีมาตรฐานคุณภาพส่งออก
๑๖:๔๓ ผ่าตัดขากรรไกรในยุค NEW NORMAL ปลอดภัยกว่าที่คิด
๑๖:๑๘ แม็คโคร ผนึกกำลังซัพพลายเออร์สู้โควิดรอบใหม่ เตรียมสต็อกสินค้า ย้ำเพียงพอความต้องการ พร้อมเข้มมาตรการป้องกันขั้นสูงสุดทุกสาขา