โครงการค่ายวิทยาศาสตร์ถาวร ศูนย์บริหารจัดการเทคโนโลยี สวทช. จัดกิจกรรมค่ายนักประดิษฐ์ไม้หัวใจสร้างสรรค์ส่งเสริมทักษะและกระบวนการคิดด้านวิทยาศาสตร์แก่เด็กและเยาวชน

อังคาร ๒๐ ธันวาคม ๒๐๐๕ ๑๔:๓๗
กรุงเทพฯ--20 ธ.ค.--สวทช.
เช้าวันพุธที่ 14 ธันวาคม 2548 ที่ผ่านมา ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี ดร. ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ได้เป็นประธานในพิธีเปิด “ค่ายนักประดิษฐ์ไม้หัวใจสร้างสรรค์” โดยมี ดร.สวัสดิ์ ตันติพันธุ์วดี รองผู้อำนวยการศูนย์บริหารจัดการเทคโนโลยี และ ดร.กฤษณ์ จงสฤษดิ์ กรรมการผู้จัดการบริษัท โมบิลิส ออโตมาต้า จำกัด ร่วมในพิธีเปิด
ดร. ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล ประธานในพิธีฯ กล่าวว่า นับตั้งแต่อดีต เครื่องจักรนั้นถูกสร้างขึ้นมา เพื่อให้เราสามารถทำงานได้ง่าย สะดวก รวดเร็ว และได้ปริมาณงานมากขึ้นกว่าการใช้แรงงานคน ต่อมาเมื่อนักวิทยาศาสตร์ได้คิดค้นเครื่องจักรระบบอัตโนมัติ และนำมาใช้ในกระบวนการผลิตของอุตสาหกรรมเกือบทุกประเภท อาทิ อุตสาหกรรมอาหารและยา อุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วน อุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อุตสาหกรรมปิโตรเลียม อุตสาหกรรมเครื่องจักรกลโลหะการ อุตสาหกรรมเยื่อกระดาษและการพิมพ์ เป็นต้น โดยเครื่องจักรระบบอัตโนมัตินี้ ได้เข้ามา มีบทบาทสำคัญในการผลักดันและขับเคลื่อนให้เศรษฐกิจของประเทศไทยให้เจริญก้าวหน้าทัดเทียมกับนานาประเทศ โดยเฉพาะอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับการผลิตและส่งออกสินค้าไปขายในต่างประเทศ ทำให้ประเทศมีรายได้เพิ่มมากขึ้น ส่งผลให้คุณภาพชีวิตของประชาชนในประเทศดีขึ้น
ด้วยการเล็งเห็นถึงความสำคัญดังกล่าว โครงการค่ายวิทยาศาสตร์ถาวร ศูนย์บริหารจัดการเทคโนโลยี สวทช. จึงได้จัด “ค่ายนักประดิษฐ์ไม้หัวใจสร้างสรรค์” เพื่อเปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนได้มีความรู้และความเข้าใจพื้นฐานด้านการออกแบบสิ่งประดิษฐ์ และการใช้ระบบอัตโนมัติ รวมทั้ง เป็นการส่งเสริมการพัฒนาทักษะและกระบวนการทางด้านวิทยาศาสตร์ผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ต่างๆ อันจะส่งผลให้เยาวชนเกิดความรัก และความสนใจในสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพิ่มมากขึ้น
ดร. ณรงค์ ฯ ยังกล่าวเพิ่มเติมว่า การดำเนินการจัดค่ายวิทยาศาสตร์ภายใต้โครงการค่ายวิทยาศาสตร์ถาวร ศูนย์บริหารจัดการเทคโนโลยี เป็นการดำเนินงานตามที่ได้รับนโยบายจากรัฐบาลให้มีการจัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ในเชิงลึก โดยจะมีการจัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์เป็นประจำอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี และเปิดโอกาสให้กับเยาวชนที่อยู่ในต่างจังหวัดได้เข้าร่วมกิจกรรมอย่างทั่วถึงด้วย
ทั้งนี้ ค่ายนักประดิษฐ์ไม้หัวใจสร้างสรรค์ เป็นค่ายวิทยาศาสตร์ที่เกิดขึ้นจากความร่วมมือระหว่าง 3 หน่วยงาน ได้แก่ โครงการค่ายวิทยาศาสตร์ถาวร ศูนย์บริหารจัดการเทคโนโลยี ร่วมกับ ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (MTEC) และ บริษัท โมบิลิส ออโตมาต้า จำกัด โดยจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 14 - 16 ธันวาคม 2548 ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ซึ่งประกอบด้วยกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 - 6 จำนวนประมาณ 60 คนจากทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ ได้เรียนรู้เกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมสำหรับออกแบบการสร้างสิ่งประดิษฐ์ การรับทราบถึงขั้นตอนวิธีการใช้เครื่องอัตโนมัติตัดไม้ และการสร้างสิ่งประดิษฐ์ตามจินตนาการ ของตนเอง โดยในกิจกรรมจะสอดแทรกความรู้พื้นฐานทางด้านเรขาคณิต ตรรกวิทยา กลศาสตร์ และทักษะกระบวนการคิดทางวิทยาศาสตร์ด้วย อาทิ การบรรยายพิเศษจากผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในสาขาต่าง ๆ ได้แก่ การบรรยายเรื่อง แนวคิดสรรค์สร้างงานไม้ด้วยระบบอัตโนมัติ โดย ดร. กฤษณ์ จงสฤษดิ์ และการบรรยายเรื่อง ข้อควรคำนึงถึงความปลอดภัยในการทำงาน โดย คุณสุเทพ ถิรสัตยาพิทักษ์ หัวหน้างานความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม ส่วนงานกลาง สวทช. กิจกรรมการเขียนโปรแกรมสำหรับออกแบบการสร้างสิ่งประดิษฐ์ โดย ดร.ฉัตรชัย จันทร์เด่นดวง และคณะนักวิจัย จากศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (MTEC) กิจกรรมเขียนโปรแกรม ระบบอัตโนมัติสำหรับออกแบบการสร้างสิ่งประดิษฐ์ โดยการดูแลของ อ.สุรพันธ์ จันทนะสุต พร้อมคณะนักศึกษา จากภาควิชาหัตกรรม คณะศิลปกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี และในวันสุดท้าย เยาวชนที่ได้มาร่วมกิจกรรมค่ายฯ ยังได้นำเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์ของเล่นตามจินตนาการของตน พร้อมได้รับเกียรติบัตรการเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ทั้งนี้ ในการดำเนินกิจกรรมค่ายฯ ได้รับการอนุเคราะห์ในเรื่องอุปกรณ์คอมพิวเตอร์จากบริษัท เอสวีโอเอ จำกัด (มหาชน)
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
นางสาวรัชราพร นีรนาทรังสรรค์ / นายวีระวุฒิ ฟุ้งรัตนตรัย
งานประชาสัมพันธ์ ศูนย์บริหารจัดการเทคโนโลยี สวทช.
โทรศัพท์ 0-9115-1341, 0-9521-2564, 0-2564-7000 ต่อ 1417
โทรสาร 0-2564-7004
e-mail: [email protected]จบ--

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

๒๔ พ.ค. C Rhyne Group ร่วมจัดงาน Asia Top Awards 2024 พร้อมรับรางวัล Business Awards
๒๔ พ.ค. FTI พบนักลงทุน Opportunity Day โชว์ผลงานไตรมาสแรก ปี 67
๒๔ พ.ค. ต้อนรับศูนย์อินเดียฯ สู่สถาบันเอเชียศึกษา พร้อมเปิดตัวหนังสือพุทธโคดม : บทวิเคราะห์เชิงรัฐศาสตร์ ว่าด้วยพุทธประวัติในบริบททางเศรษฐกิจ การเมือง
๒๔ พ.ค. Alibaba Cloud ประกาศเปิด Availability Zones ใหม่ และลงทุนทั่วโลกเพื่อขับเคลื่อนนวัตกรรมด้าน AI
๒๔ พ.ค. PwC ประเทศไทย แนะซีเอฟโอสร้างทัศนคติทางดิจิทัลเพื่อพลิกโฉมฝ่ายการเงิน
๒๔ พ.ค. เจแอนด์ที เอ็กซ์เพรส จับมือ กรมป่าไม้ จัดโครงการรักษาผืนป่า JT Forest สร้างการตระหนักถึงความสำคัญของการดูแลสิ่งแวดล้อม
๒๔ พ.ค. 3 นวัตกรรมจุฬาฯ คว้ารางวัลเหรียญทอง และถ้วยรางวัลพิเศษ จากเวทีนวัตกรรมนานาชาติในงาน ITEX 2024 ที่มาเลเซีย
๒๔ พ.ค. ส่องไอเดียเยาวชนสร้างสรรค์! DekSDM SPU ออกแบบ Art Toy สุดน่ารัก หนึ่งในผลงาน โชว์บนเวที Thailand Toy Expo
๒๔ พ.ค. MAGURO เคาะราคาไอพีโอ 15.90 บาท จองซื้อ 28-30 พ.ค.นี้ ระดมทุนขยายธุรกิจ- หนุนการเติบโต และเสริมแกร่งการเงิน จ่อเทรด 5 มิ.ย.
๒๔ พ.ค. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง สร้างอาชีพ สร้างชีวิต ร่วมกับกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว มอบอุปกรณ์ประกอบอาชีพให้กับสตรีที่ด้อยโอกาสในโครงการส่งเสริมอาชีพเพื่อสตรี ณ ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวรัตนาภา