“ทำเพื่อคุณภาพชีวิตคนไทย” วิถีซีเอสอาร์แบบ Nippon Paint

จันทร์ ๐๕ ตุลาคม ๒๐๑๕ ๑๕:๒๔
"บริษัท นิปปอนเพนต์ เดคโคเรทีฟโคทติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด" ผู้เชี่ยวชาญและผู้ผลิตสีทาบ้านและอาคาร ภายใต้การดูแลของ "นิปซี กรุ๊ป" (NIPSEA Group) ที่อยู่เคียงข้างสังคมไทยมายาวนานกว่า 48 ปี เป็นอีกหนึ่งองค์กรที่มีกำหนดนโยบายการบริหารงานต้องคำนึงถึงคุณภาพชีวิตคนไทยไว้อย่างชัดเจนโดยแบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือสังคม สิ่งแวดล้อม และเยาวชน
ทำเพื่อคุณภาพชีวิตคนไทย วิถีซีเอสอาร์แบบ Nippon Paint

นายเฉลิมพงษ์ มหาวาณิชย์วงศ์ ผู้จัดการทั่วไป บริษัท นิปปอนเพนต์ เดคโคเรทีฟโคทติ้ง (ประเทศไทย)จำกัดกล่าวว่า "นอกจากการเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านผลิตภัณฑ์สีแล้ว บริษัทฯ ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งอุตสาหกรรมที่ตระหนักและให้ความสำคัญกับคุณภาพชีวิตของคนไทย โดยกำหนดเป็นพันธกิจหลักของการบริหารงานที่องค์กรต้องคำถึง 3 ด้าน ได้แก่ ชุมชน โดยบริษัทฯ เชื่อว่าชุมชนถือเป็นจุดกำเนิดหรือรากฐานของสังคม หากชุมชนได้รับการพัฒนาที่ดีก็จะส่งผลให้เกิดสังคมที่ดีและยั่งยืน ดังนั้นบริษัทฯ จึงได้ทำกิจกรรมต่างๆ เพื่อยกระดับชุมชนให้น่าอยู่และช่วยกันแต่งแต้มสีสันให้อาคารบ้านเรือน วัด พื้นที่ส่วนกลางของชุมชนให้ดูสวยงาม มีสีสัน

สิ่งแวดล้อม เป็นหัวใจหรือโจทย์หลักในการพัฒนาหรือคิดค้นผลิตภัณฑ์ใหม่พร้อมกำหนดเป็นนโยบายสำคัญขององค์กรว่าด้วยการลดและเลิกใช้วัตถุดิบที่มีส่วนผสม จากสารตะกั่ว สารปรอท สารระเหย (VOC) ต่ำหรือมีเกณฑ์เท่ากับศูนย์ในการผลิตสีทุกชนิดเพื่อสร้างผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและมิตรต่อสุขภาพของเยาวชน ประชาชน และสิ่งแวดล้อม พร้อมกันนี้ยังได้ฝึกอบรมทีมงานให้เป็นผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญเรื่องสีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นตัวแทนบริษัทฯ นำความรู้ที่ได้ไปถ่ายทอดให้แก่ช่างสีอย่างถูกต้อง

สุดท้าย เยาวชน ด้วยการเปิดโอกาสให้เยาวชนที่มีใจรักด้านงานออกแบบ ได้มีเวทีแสดงออกทางความคิดกับกิจกรรม "นิปปอนเพนต์ ยังดีไซเนอร์อวอร์ด หรือ Nippon Paint Young Designer Awards" ซึ่งเป็นกิจกรรมที่นิปซี กรุ๊ป (NIPSEA Group) จัดมาอย่างต่อเนื่องมากว่า 8 ปี และสำหรับ นิปปอนเพนต์ ไทยแลนด์ ยัง ดีไซเนอร์อวอร์ด จัดมาต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 ในประเทศไทย เพื่อปลูกฝังในเยาวชนได้ตระหนักถึงความสำคัญของการออกแบบเชิงอนุรักษ์ และคำนึงถึงการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดให้เกิดประโยชน์สูงสุด ซึ่งถือเป็นนโยบายหลักในการบริหารงานของบริษัทฯ ที่ต้องการปลูกฝั่งและเน้นย้ำเรื่องดังกล่าวให้แก่เยาวชนนักออกแบบรุ่นใหม่ ร่วมสร้างสรรค์ผลงานที่สร้างสังคมให้เกิดความยั่งยืน

พร้อมทั้งค้นหาสุดยอดสถาปนิกและนักออกแบบตกแต่งภายในรุ่นใหม่ของประเทศไทย เข้าร่วมเป็นตัวแทนแข่งขันในเวทีระดับเอเชีย ได้แก่ ญี่ปุ่น, มาเลเซีย, เวียดนาม, สิงคโปร์, อินโดนีเซีย, จีน, ฟิลิปปินส์, ปากีสถาน, บังคลาเทศ, ศรีลังกา และปาปัวนิวกินี พร้อมร่วมชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 500,000 บาท

นายเฉลิมพงษ์ กล่าวต่อว่า "จากการประกวดในปีที่ผ่านมา น้องๆ ตัวแทนที่ชนะเลิศจากประเทศไทย ได้แก่ นางสาวกฤติกา วิรัติ หรือ น้องฟักแฟง นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาออกแบบภายใน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ชนะเลิศสาขาการออกแบบตกแต่งภายใน (Interior Design Category) ปี 2014 กับผลงาน Smoking Zone การนำปัญหาเรื่องมลพิษมาเป็นสร้างอาคารยืนรอผู้โดยสาร 2 ชั้นและ นายวีริศ วาณิชตันติกุล หรือ น้องเฟม นักศึกษาชั้นปีที่ 5 สาขาสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผู้ชนะเลิศสาขาสถาปัตยกรรม(Architecture Category) กับผลงานชื่อ Rebrown คือการเปลี่ยนพื้นที่รกร้างโรงงานยาสูบให้กลายเป็นพื้นที่เพาะปลูกผักปลอดสารพิษ ทำให้คนในชุมชนมีโอกาสทำกิจกรรมร่วมกัน

โดยน้องทั้งสองได้นำความรู้ความสามารถไปแสดงในเวทีระดับเอเชีย ด้วยการนำเสนอแนวคิดที่ตอบโจทย์การออกแบบเชิงอนุรักษ์ได้เด่นชัด และมีแนวทางที่ช่วยลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม ตลอดจนพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้อยู่อาศัยให้ดียิ่งขึ้นจากผลงานดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าเยาวชนไทยมีความสามารถด้านการออกแบบทัดเทียมกับประเทศในแทบเอเชีย หากได้รับการฝึกฝนและได้ร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ มุมมองในต่างๆ

สำหรับคอนเซ็ปต์การแข่งขัน "นิปปอนเพนต์ ไทยแลนด์ ยังดีไซเนอร์อวอร์ด 2015 ครั้งที่ 5" ในปีนี้คือ "ดีไซน์วิท ฮาร์ท (Design with Heart)" กับโจทย์ที่ท้าท้ายความสามารถของเหล่านักศึกษาด้วยการสร้างสรรค์พื้นที่และสภาพแวดล้อมให้เกิดประโยชน์การใช้สอยร่วมกันอย่างมีความสุขของบุคคลในทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็น เด็ก สตรี ผู้สูงวัยคนหนุ่มสาว และคนพิการ เพื่อเป็นชุมชนของการอยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืน

การแข่งขันแบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือ ประเภท Interior Design สำหรับนักศึกษาสาขาวิชาการออกแบบตกแต่งภายใน ตั้งแต่ระดับชั้นปีที่2 ขึ้นไปกับโจทย์การสร้าง "พื้นที่ทำงาน (Work Space)" โดยมีแนวคิดเพื่อสร้างสมดุลระหว่างการทำงานและการดำเนินชีวิต (Work-life balance) ด้วยดีไซน์และนวัตกรรมที่โดดเด่นและประเภท Architecture สำหรับนักศึกษาสาขาวิชาสถาปัตยกรรม ตั้งแต่ระดับชั้นปีที่ 3 ขึ้นไป กับโจทย์ "พื้นที่ส่วนกลางของชุมชน (Community Center)" เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมของชุมชนในฝันให้เป็นสถานที่ที่ทุกคนในครอบครัวและชุมชนสามารถสร้างสรรค์กิจกรรมร่วมกันได้

สำหรับนักศึกษาที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม สามารถสร้างสรรค์ผลงานออกแบบลงบนบอร์ดขนาด A2 จำนวน 3-4 แผ่น เพื่อนำเสนอภาพรวมของการออกแบบ และภาพการนำเสนอในแต่ละส่วนแบบ 3 มิติ พร้อมคำอธิบาย ส่งเข้าประกวดได้ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 30 ตุลาคม 2558ประกาศผลผู้เข้ารอบสุดท้ายในวันที่ 13พฤศจิกายน 2558 และตัดสินรอบชิงชนะเลิศในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2558"

สำหรับนักศึกษาที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมการประกวดดังกล่าว สามารถสอบถามข้อมูลที่ 02-462-5299 ต่อ 364 หรือดูรายละเอียดที่www.asiayoungdesigneraward-th.com และ www.facebook.com/YoungDesignerThailand\

ทำเพื่อคุณภาพชีวิตคนไทย วิถีซีเอสอาร์แบบ Nippon Paint ทำเพื่อคุณภาพชีวิตคนไทย วิถีซีเอสอาร์แบบ Nippon Paint ทำเพื่อคุณภาพชีวิตคนไทย วิถีซีเอสอาร์แบบ Nippon Paint

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

๑๒ พ.ค. เซ็นทรัลพัฒนา เปิดหน่วยบริการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ในศูนย์การค้าเป็นแห่งแรกในกรุงเทพฯ ที่เซ็นทรัล ลาดพร้าว
๑๒ พ.ค. สพร.9 พิษณุโลก ยกระดับฝีมือแรงงานช่างบำรุงรักษาระบบเซลล์แสงอาทิตย์
๑๒ พ.ค. ซีพีเอฟ ใส่ใจพลังงานหมุนเวียน รักษาสมดุลสิ่งแวดล้อม สร้างธุรกิจสีเขียวอย่างยั่งยืน
๑๒ พ.ค. ผู้ถือหุ้น PLANET เตรียมใช้สิทธิ์จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน 13-14 และ 17-19 พ.ค.นี้
๑๒ พ.ค. Study in ZJUT ทุนเรียนต่อป.ตรี-โท บริหาร วิศวะ มหาวิทยาลัยในเมืองหางโจว
๑๒ พ.ค. ออสซี่ออยล์ เปิดโมเดลธุรกิจใหม่ แฟรนไชส์น้ำมันแกลลอน
๑๒ พ.ค. 7 วิชาพิเศษที่เลือกเรียนได้! ที่ SPUIC Business Management Program
๑๒ พ.ค. Miss The Rage เพลงใหม่จาก 2 แรปเปอร์สุดฮอตขวัญใจวัยรุ่น Trippie Redd และ Playboi Carti มาพร้อม Lyric Video สุดเท่
๑๒ พ.ค. OPPO ประกาศการอัปเกรด OPPO App Market และ Gravity Plan อย่างเป็นทางการ
๑๒ พ.ค. ม.มหิดล จัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ดูแลเด็กในศตวรรษที่ 21 รองรับสังคมแตกต่างหลากหลาย