INET ลุยแผนเพิ่มทุน 262.52 ล้านหุ้น ที่ราคา 3 บ./หุ้น ระดมเงินเกือบ 800 ลบ.ขยายดาต้าเซ็นเตอร์

อังคาร ๐๓ พฤษภาคม ๒๐๑๖ ๑๘:๓๑
INET เดินหน้าเพิ่มทุนระดมเงินเกือบ 800 ล้านบาท ขยายศูนย์ดาต้า เซ็นเตอร์ เฟส 2 - เฟส 3 โดยเตรียมเสนอขายผู้ถือหุ้นเดิม 250.02 ล้านหุ้น ในอัตรา 1 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นใหม่ ราคาหุ้นละ 3 บาท และเสนอขายบุคคลที่ทำหน้าที่เป็นกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานราคาเดียวกันอีก 12.50 ล้านหุ้น "มรกต กุลธรรมโยธิน" กรรมการผู้จัดการ มั่นใจโครงการลงทุนสร้างดาต้า เซ็นเตอร์ ช่วยขยายธุรกิจและผลักดันรายได้รวมให้เติบโต ตอกย้ำการเป็นผู้ให้บริการไอซีที โซลูชั่นอย่างครบวงจร

นางมรกต กุลธรรมโยธิน กรรมการผู้จัดการ บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน) หรือ INETผู้ให้บริการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตและให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารครบวงจรรายใหญ่ของประเทศไทย เปิดเผยว่า คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2559 เพื่อพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ลงมาอยู่ที่ 250,020,799 บาท จากเดิมอยู่ที่ 333,333,333 บาท โดยตัดหุ้นที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายของบริษัทฯ จำนวน 83,312,534 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ซึ่งเป็นหุ้นที่จัดสรรไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2546

จากนั้นให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เป็นจำนวน 512,541,598 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 262,520,799 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ซึ่งจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (RO) จำนวน 250,020,799 หุ้น ในอัตรา 1 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุน ในราคาหุ้นละ 3 บาท รวมมูลค่าทั้งสิ้น 750,062,397 บาท โดยผู้ถือหุ้นอาจจองซื้อเกินสัดส่วนจำนวนหุ้นที่ถืออยู่ก็ได้ พร้อมทั้ง กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน (Record Date) ในวันที่ 21 มิถุนายน 2559 และให้รวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นโดยการปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น ตามมาตรา 225 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (และที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ในวันที่ 22 มิถุนายน 2559

นอกจากนี้ การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนส่วนที่เหลืออีกจำนวน 12,500,000 หุ้น เสนอขายให้แก่บุคคลที่ทำหน้าที่เป็นกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย ตามโครงการ ESOP INET 2016 ในราคาเสนอขายเท่ากันที่หุ้นละ 3 บาท รวมมูลค่าทั้งสิ้น 37,500,000 บาท เพื่อตอบแทนพนักงานที่มีความตั้งใจสูง และรักษาบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ รวมถึงเป็นการจูงใจให้ผู้ที่มีความรู้ความสามารถเข้ามาร่วมงานเพื่อสร้างประโยชน์และการเจริญเติบโตให้แก่บริษัทฯ ต่อไป

วัตถุประสงค์การเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวเพื่อใช้เป็นเงินลงทุนสร้างศูนย์ปฏิบัติการข้อมูลไอเน็ต 3 (INET IDC3) สำหรับแผนงานระยะที่ 2 และ 3 รวมจำนวน 300 ล้านบาท และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนสำหรับการดำเนินงานของบริษัทฯ จำนวน 487.56 ล้านบาท ระยะเวลาที่ใช้เงินประมาณ 3 ปี

ทั้งนี้ โครงการศูนย์ปฏิบัติการข้อมูลไอเน็ต 3 (INET IDC3) สำหรับแผนงานระยะที่ 2 และ 3 ตั้งอยู่บริเวณปากทางเข้าของ บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย (แก่งคอย) จำกัด ตำบลทับกวาง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี โดยเป็นส่วนขยายของโครงการศูนย์ปฏิบัติการข้อมูลไอเน็ต 3 (INET IDC3) ตามที่ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2558 ได้มีมติอนุมัติให้บริษัทเข้าลงทุนในโครงการดังกล่าวไปแล้ว โดยแผนงานระยะที่ 2 และ 3 มีงบประมาณการลงทุนที่ประเมินไว้รวมประมาณ 1,000 ล้านบาท แบ่งเป็นงบลงทุนในแผนงานระยะที่ 2 ประมาณ 550 ล้านบาท ประกอบด้วย อาคารศูนย์ข้อมูลคอมพิวเตอร์ (Data Center) จำนวน 1 อาคาร (Data Center อาคารที่ 2) พื้นที่ประมาณ 1,975 ตารางเมตร สามารถรองรับการให้บริการ Data Center และ Cloud Solution เพิ่มเติมจากแผนงานระยะที่ 1 และอาคารระบบสนับสนุน จำนวน 1 อาคาร (Utility อาคารที่ 2) เพื่อรองรับการดำเนินงานของอาคาร Data Center อาคารที่ 2 รวมทั้งอาคารสถานีไฟฟ้าย่อย (Sub Station ) จำนวน 1 อาคาร เพื่อเพิ่มกำลังในการจ่ายไฟฟ้าให้กับศูนย์ข้อมูลคอมพิวเตอร์ 3 (INET IDC3) ในแผนงานระยะที่ 2 , 3 และ 4 คาดว่าจะเริ่มดำเนินการก่อสร้างในไตรมาสที่ 1 ปี 2560 และสามารถดำเนินงานเชิงพาณิชย์ได้ภายในไตรมาสที่ 1 ปี 2561

สำหรับแผนงานระยะที่ 3 วางงบลงทุนประมาณ 450 ล้านบาท ประกอบด้วย อาคารศูนย์ข้อมูลคอมพิวเตอร์ (Data Center) จำนวน 1 อาคาร (Data Center อาคารที่ 3) พื้นที่ประมาณ 1,975 ตารางเมตร สามารถรองรับการให้บริการ Data Center และ Cloud Solution เพิ่มเติมจากแผนงานระยะที่ 1 และระยะที่ 2 อาคารระบบสนับสนุน จำนวน 1 อาคาร (Utility อาคารที่ 3) เพื่อรองรับการดำเนินงานของอาคาร Data Center อาคารที่ 3 คาดว่าจะเริ่มดำเนินการก่อสร้างในไตรมาสที่ 4/2560 และดำเนินงานเชิงพาณิชย์ได้ภายในไตรมาสที่ 4/2561

"INET เป็นผู้ให้บริการ Cloud Computing รายแรกๆ ในประเทศไทย ที่มีมาตรฐานความปลอดภัยสูงมีเสถียรภาพ และได้รับมาตรฐานความปลอดภัยทางสารสนเทศ CSA-STAR รายแรกในประเทศ ทำให้ในช่วงที่ผ่านมา INET ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าในการเลือกใช้บริการอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น เพื่อรองรับการขยายตัวของบริการ Cloud Solution ที่มากขึ้น พร้อมทั้งเป็นศูนย์สำรองข้อมูลของระบบ Cloud Solution ของบริษัทฯ และลูกค้า ปลายปี 58 ที่ผ่านมา บริษัทฯ จึงได้ลงทุนในโครงการศูนย์ปฏิบัติการข้อมูลไอเน็ต 3 (INET-IDC3) อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี ในเฟสแรก ซึ่งเริ่มก่อสร้างโครงการแล้วตั้งแต่ต้นปี 59 ที่ผ่านมา โดยคาดว่าจะแล้วเสร็จในช่วงต้นปี 60 และล่าสุด (29 เมษายน 59) ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติอนุมัติแผนการเพิ่มทุนเพื่อพัฒนา ดาต้า เซ็นเตอร์ เฟส 2 และ เฟส 3 ต่อไป เนื่องจาก เล็งเห็นความต้องการจากลูกค้ายังมีอยู่เป็นจำนวนมาก อีกทั้ง ปัจจุบันบริษัทฯ มีศูนย์ปฏิบัติการข้อมูล 2 แห่ง คือ ศูนย์ปฏิบัติการข้อมูลไอเน็ต 1 อาคารบางกอกไทยทาวเวอร์ (INET-IDC1) และ ศูนย์ปฏิบัติการข้อมูลไอเน็ต 2 (INET-IDC2) อาคารไทยซัมมิททาวเวอร์ การเชื่อมโยงศูนย์ปฏิบัติการข้อมูลทั้ง 3 แห่งเข้าด้วยกัน จะยิ่งเสริมเสถียรภาพและความปลอดภัยของข้อมูล ตอบสนองความต้องการของตลาด Co-Location และ Cloud Computing ที่จะเพิ่มขึ้นในอนาคตได้ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย รวมทั้ง สร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน เพิ่มส่วนแบ่งการตลาด และรักษาความเป็นผู้นำในตลาด Cloud Computing ทั้งจากฐานลูกค้าเดิมและลูกค้าใหม่ ดันเป้าหมายรายได้ให้เติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องในอนาคต นอกจากนี้ ยังเป็นการสร้างโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้รับผลตอบแทนที่ดีจากการลงทุนได้เป็นอย่างดี " นางมรกตกล่าว

นางมรกตกล่าวเพิ่มเติมอีกว่า ราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบ RO และ ESOP ในราคาหุ้นละ 3 บาท เป็นราคาที่มีส่วนลดสูงถึง 48.28% ของราคาตลาด โดยบริษัทฯ ได้พิจารณาจากความจำเป็นต้องใช้เงินตามแผนธุรกิจของบริษัทฯ และความเป็นไปได้ของการเสนอขายหุ้นสามัญภายใต้ช่วงราคาที่มีส่วนลดต่างๆ กัน ซึ่งบริษัทได้ประเมินมูลค่าเงินลงทุนโครงการศูนย์ปฏิบัติการข้อมูลไอเน็ต 3 (INET IDC3) แผนงานระยะที่ 2 และระยะที่ 3 รวมประมาณ 1,000 ล้านบาท โดยเป็นเงินที่ได้รับจากการเพิ่มทุนในครั้งนี้ 300 ล้านบาท ส่วนที่เหลือเป็นสัญญาเช่าทางการเงิน จำนวนประมาณ 700 ล้านบาท

ด้านคณะกรรมการบริษัทฯ อนุมัติให้จัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559 ในวันที่ 13 มิถุนายน 2559 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมไอเน็ตฮอลล์ ชั้นไอที บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน) อาคารไทยซัมมิท ทาวเวอร์ เลขที่ 1768 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร

ทั้งนี้ ผลประกอบการในปี 2558 บริษัทฯ มีรายได้รวมอยู่ที่ 640.35 ล้านบาท กำไรสุทธิอยู่ที่ 39.11 ล้านบาท สำหรับโครงสร้างผู้ถือหุ้น INET จำนวน 49% ถือโดยหน่วยงานรัฐบาล 3 หน่วยงาน ได้แก่ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช) ถือหุ้น 17% , บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ถือหุ้น 16%, บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) 16%

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

๑๙ ก.ค. กรุงไทยคว้ารางวัล ธนาคารยอดเยี่ยมด้านสินเชื่อบุคคลแห่งปี 2567 ตอกย้ำความมุ่งมั่นพัฒนาผลิตภัณฑ์ตอบโจทย์ลูกค้าตรงจุด
๑๙ ก.ค. NCP เนื้อหอม เปิดจอง IPO วันแรก กระแสตอบรับดีเกินต้าน
๑๙ ก.ค. การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์สำหรับ Gen Z: โอกาสและความท้าทายในยุคใหม่
๑๙ ก.ค. BDI เปิดเวที connect-the-dots #1: DATA-DRIVEN SUCCESS for SMEs ชี้ทางรอดผู้ประกอบการไทยด้วยการใช้ข้อมูลขับเคลื่อนธุรกิจ
๑๙ ก.ค. MOUAWAD ร่วมกับ CI Talks ประกาศผล สาวงามผู้ชนะ Gold Winner 3 ท่าน จากโครงการ Voice for Change
๑๙ ก.ค. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง สนับสนุนค่าพาหนะ และเครื่องอุปโภคบริโภค ให้แก่ผู้รับขาเทียม ช่างและอาสาสมัคร ในโครงการออกหน่วยทำขาเทียมพระราชทานเคลื่อนที่ ครั้งที่ 169
๑๙ ก.ค. ก.แรงงาน เสริมศักยภาพ 540 อาสาสมัครแรงงาน ผู้นำบริการแรงงานสู่ประชาชนในพื้นที่กรุงเทพฯ
๑๙ ก.ค. TCDC เตรียมพร้อมเปิดบริการใหม่ 'Creative Lab' พื้นที่ปฏิบัติการต่อยอด Empowering Local Stories ของประเทศ
๑๙ ก.ค. คณะการท่องเที่ยวฯ DPU จับมือ บสย.จัดงานเสวนา Start Street Food สู่ธุรกิจ 200 ล้าน เปิดเวทีแลกเปลี่ยนประสบการณ์ เฮียนพ จากพ่อค้าขายหมูปิ้งข้างทาง
๑๙ ก.ค. โก โฮลเซลล์ สนับสนุนการคัดแยกขยะ ลดปัญหาสิ่งแวดล้อม ส่งมอบถังขยะให้เทศบาลตำบลราไวย์ วางแหล่งท่องเที่ยว-ชุมชนสำคัญ