ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ประกาศกำไรสุทธิงวด 6 เดือน ปี 2559 จำนวน 367.2 ล้านบาท เติบโต 5.5% จากงวดเดียวกันของปี 2558 จากรายได้ดอกเบี้ยสุทธิเติบโตดีขึ้น และควบคุมต้นทุนได้ดีขึ้น

พฤหัส ๒๑ กรกฎาคม ๒๐๑๖ ๑๘:๓๕
นายสุภัค ศิวะรักษ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ผลการดำเนินงานของกลุ่มธนาคาร สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2559 มีรายได้จากการดำเนินงานจำนวน 6,487.9 ล้านบาทเพิ่มขึ้น 409.5 ล้านบาท หรือร้อยละ 6.7 เมื่อเปรียบเทียบกับงวดเดียวกันปี 2558 สาเหตุหลักเกิดจากการเพิ่มขึ้นของรายได้ดอกเบี้ยสุทธิร้อยละ 23.2 สุทธิกับการลดลงของรายได้ค่าธรรมเนียมและ บริการสุทธิและรายได้อื่น ร้อยละ 3.0 และร้อยละ 35.8 ตามลำดับ กำไรจากการดำเนินงานก่อนหักหนี้สงสัยจะสูญเพิ่มขึ้นร้อยละ 15.5 เป็นจำนวน 2,998.2 ล้านบาท เกิดจากการควบคุมต้นทุนที่ดีขึ้นส่งผลให้ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน เพิ่มขึ้นเพียงร้อยละ 0.2 กำไรสุทธิเพิ่มขึ้นจำนวน 19.1 ล้านบาท หรือร้อยละ 5.5 เป็นจำนวน 367.2 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับงวดเดียวกันสาเหตุหลักเกิดจากการเพิ่มขึ้นของรายได้จากการดำเนินงานและการบริหารต้นทุนที่ดีขึ้น สุทธิกับการเพิ่มขึ้นในสำรองหนี้สงสัยจะสูญร้อยละ 17.0 ซึ่งสอดคล้องกับการชะลอตัวของเศรษฐกิจ

เมื่อเปรียบเทียบผลการดำเนินงานงวดหกเดือนปี 2559 และ 2558 รายได้ดอกเบี้ยสุทธิเพิ่มขึ้น 918.5 ล้านบาท หรือร้อยละ 23.2 ส่วนใหญ่เกิดจากการขยายตัวของสินเชื่อและการลดลงของค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย ในขณะที่ รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิลดลง 22.9 ล้านบาท หรือร้อยละ 3.0 ส่วนใหญ่มาจากการลดลงของค่าธรรมเนียม จากการจัดหาเงินกู้ร่วมและค่าธรรมเนียมจากการให้บริการสินเชื่อ และรายได้จากการดำเนินงานอื่นลดลง 486.1 ล้านบาทหรือร้อยละ 35.8 ส่วนใหญ่เกิดจากธุรกรรมบริหารเงิน สุทธิกับการเพิ่มขึ้นของกำไรสุทธิจากเงินลงทุนและ รายได้จากการดำเนินงานอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานสำหรับงวดหกเดือนปี 2559 เปรียบเทียบกับงวดเดียวกันปี 2558 เพิ่มขึ้นจำนวน 6.6 ล้านบาทหรือร้อยละ 0.2 สาเหตุส่วนใหญ่มาจากการเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน สุทธิกับการลดลง ของค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคาร สถานที่และอุปกรณ์ และค่าภาษีอากร อัตราส่วนค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานต่อรายได้ จากการดำเนินงานงวดหกเดือนปี 2559 อยู่ที่ร้อยละ 53.8 ลดลงเมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปี 2558 อยู่ที่ ร้อยละ 57.3 เป็นผลจากแผนการบริหารจัดการเพื่อควบคุมค่าใช้จ่ายที่ดีผนวกกับรายได้ที่เพิ่มขึ้น

อัตราส่วนรายได้ดอกเบี้ยสุทธิต่อสินทรัพย์เฉลี่ย (Net Interest Margin – NIM) สำหรับงวดหกเดือนปี 2559 อยู่ที่ร้อยละ 3.79 เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันปี 2558 อยู่ที่ร้อยละ 3.05 เป็นผลจากการบริหารต้นทุนที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น

วันที่ 30 มิถุนายน 2559 เงินให้สินเชื่อสุทธิจากรายได้รอตัดบัญชี (รวมเงินให้สินเชื่อซึ่งค้ำประกันโดยธนาคารอื่นและเงินให้สินเชื่อแก่สถาบันการเงิน) ของกลุ่มธนาคารอยู่ที่ 202.5 พันล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.8 เมื่อเทียบกับ เงินให้สินเชื่อ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 กลุ่มธนาคารมีเงินฝาก (รวมตั๋วแลกเงิน หุ้นกู้ และผลิตภัณฑ์ทางการเงิน บางประเภท) จำนวน 214.8 พันล้านบาท ลดลงร้อยละ 1.7 จากสิ้นปี 2558 ซึ่งมีจำนวน 218.4 พันล้านบาท อัตราส่วนสินเชื่อต่อเงินฝาก (the Modified Loan to Deposit Ratio) ของกลุ่มธนาคารเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 94.3 จากร้อยละ 91.1 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

สินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPLs) อยู่ที่ 8.8 พันล้านบาท อัตราส่วนสินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ต่อ เงินให้สินเชื่อทั้งสิ้น (NPL ratio) อยู่ที่ร้อยละ 4.3 เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 อยู่ที่ร้อยละ 3.1 เป็นผลจากความสามารถในการชำระหนี้ลดลงซึ่งส่วนใหญ่เกิดจากลูกหนี้ภาคธุรกิจ สืบเนื่องมาจากสภาพแวดล้อม ทางเศรษฐกิจที่ชะลอตัวลง อย่างไรก็ตาม ธนาคารซีไอเอ็มบีไทยยังคงมาตรฐานการอนุมัติสินเชื่อ และนโยบาย การบริหารความเสี่ยงที่รัดกุมขึ้น ตลอดจนได้มีแนวทางเพิ่มประสิทธิภาพการติดตามหนี้ การดำเนินการดูแล และการแก้ไขลูกหนี้ที่ถูกผลกระทบดังกล่าวอย่างใกล้ชิด

อัตราส่วนค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญต่อเงินให้สินเชื่อด้อยคุณภาพ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559 อยู่ที่ร้อยละ 92.8 ลดลงจากสิ้นปี 2558 ซึ่งอยู่ที่ร้อยละ 106.5 ส่วนเงินสำรองของกลุ่มธนาคาร ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559 อยู่ที่จำนวน 8.1 พันล้านบาท ซึ่งเป็นสำรองส่วนเกินตามเกณฑ์ธนาคารแห่งประเทศไทยจำนวน 3.2 พันล้านบาท

เงินกองทุนรวมของกลุ่มธนาคาร ณ สิ้นวันที่ 30 มิถุนายน 2559 มีจำนวน 35.1 พันล้านบาท คิดเป็นอัตราส่วนเงินกองทุนรวมต่อสินทรัพย์เสี่ยงร้อยละ 15.1 โดยเป็นอัตราส่วนเงินกองทุนชั้นที่ 1 ร้อยละ 10.9

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

๐๓ ธ.ค. ม.มหิดล เตรียมปรับโฉม อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ สู่พื้นที่แห่งการสร้างสรรค์ และการเรียนรู้อย่างยั่งยืน
๐๓ ธ.ค. สนพ.นค. เตรียมความพร้อมนักศึกษา ชั้นปีสุดท้าย ก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน ด้านการบัญชี
๐๓ ธ.ค. ไปรษณีย์ไทยแจ้งเปิดให้บริการตามปกติในวันหยุด ประจำเดือนธันวาคม 2564
๐๓ ธ.ค. ออโต้แบคส์ จับมือ เทคนิคนครราชสีมา พัฒนาฝีมือเด็กอาชีวะ
๐๓ ธ.ค. โครงการ พะเยาเมืองแห่งการเรียนรู้ (Phayao Learning City) ได้รับรางวัล Silver Award ในงาน Thailand Research Expo
๐๓ ธ.ค. เตรียมแซ่บไฟลุกเวที โปรเจกต์ รันเวย์ ไทยแลนด์ คว้าลูกเกด เมทินี เฟ้นนางแบบเดินเฉิดฉายบนรันเวย์
๐๓ ธ.ค. Florasis เปิดตัวเพลงโปรโมทแบรนด์ฉบับสากล ขับร้องโดยนักร้องขวัญใจ โจว เซิน
๐๓ ธ.ค. COMMANDER ซัดหนัก! กลับมาพร้อมเพลงใหม่ ภักดีกว่า ใส่เต็มความเดือดพล่านแบบสาแก่ใจ!
๐๓ ธ.ค. คริสปี้ ครีม ส่งขบวนความน่ารัก ฮอลิเดย์ โดนัท ฉลองเทศกาลแห่งความสุข
๐๓ ธ.ค. 'เอส แอนด์ พี' เผยภาพรวมความสำเร็จฝ่าวิกฤตโควิด ตั้งเป้าขยายอาณาจักรอาหารและเบเกอรี่รูปแบบใหม่ปี 2565!!