ภาพข่าว: คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาฯ จับมือ เมก้า ไลฟ์ไซแอ็นซ์ ลงนามความร่วมมือผลักดันการแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการ และสนับสนุนวิชาชีพเภสัชกรหลากหลายมิติ

พุธ ๒๗ กรกฎาคม ๒๐๑๖ ๑๒:๓๓
บรรยายภาพจากซ้าย: รองศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.สุรีย์ เจียรณ์มงคล ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาวิชาการและวิชาชีพ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.บุญศรี องค์พิพัฒนกุล รองคณบดีฝ่ายพัฒนาวิชาการและวิชาชีพ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.รุ่งเพ็ชร สกุลบำรุงศิลป์ คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, นายวิเวก ดาวัน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และหัวหน้าฝึกอบรมบริษัท เมก้า ไลฟ์ไซแอ็นซ์ จำกัด (มหาชน), เภสัชกรหญิงดวงนภา ตงศิริ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เมก้า ไลฟ์ไซแอ็นซ์ พีทีวาย จำกัด และ เภสัชกรหญิงวิชชุลดา ผรณเกียรติ์ ผู้อำนวยการฝ่ายขาย และการตลาด บริษัท เมก้า ไลฟ์ไซแอ็นซ์ พีทีวาย จำกัด
ภาพข่าว: คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาฯ จับมือ เมก้า ไลฟ์ไซแอ็นซ์ ลงนามความร่วมมือผลักดันการแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการ และสนับสนุนวิชาชีพเภสัชกรหลากหลายมิติ

เมื่อเร็วๆนี้ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.รุ่งเพ็ชร สกุลบำรุงศิลป์ คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ และบริษัท เมก้า ไลฟ์ไซแอ็นซ์ จำกัด (มหาชน) ผู้นำด้านเวชภัณฑ์คุณภาพสูงและผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพของไทย นำโดย นายวิเวก ดาวัน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และหัวหน้าฝึกอบรม ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เพื่อการแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการด้านเภสัชกรรม ระหว่างคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และบริษัท เมก้า ไลฟ์ไซแอ็นซ์ จำกัด (มหาชน) ณ โรงแรมโนโวเทล สยามแสควร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.รุ่งเพ็ชร สกุลบำรุงศิลป์ คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวว่า "ความร่วมมือในครั้งนี้จะนำไปสู่การพัฒนาความแข็งแกร่งด้านวิชาการและวิชาชีพด้านเภสัชกรรมทั้งสำหรับนิสิตคณะเภสัชศาสตร์ในด้านการเข้าถึงองค์ความรู้และการประกอบอาชีพ นอกจากนี้ การจัดการอบรมร่วมกันระหว่างคณะเภสัชศาสตร์และบริษัทฯ ยังช่วยเปิดโอกาสให้เภสัชกรทั่วไปที่ปฏิบัติงานในสายงานต่าง ๆ เช่น เภสัชกรชุมชน และเภสัชกรโรงพยาบาล หรืออื่นๆ ให้ได้มีโอกาสเก็บหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์ หรือ Continuing Pharmaceutical Education (CPE) ตามข้อบังคับสภาเภสัชกรรม ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ.2558และยังจะสามารถเข้าถึงการเรียนรู้ผ่านสื่อออนไลน์เพื่ออำนวยความสะดวกในการเข้าถึงการเก็บหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์ได้อย่างครอบคลุมมากยิ่งอีกด้วย"

นายวิเวก ดาวัน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และหัวหน้าฝึกอบรมบริษัท เมก้า ไลฟ์ไซแอ็นซ์ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า "เมก้า ไลฟ์ไซแอ็นซ์รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้รับความเชื่อมั่นจากคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ให้ร่วมเป็นภาคีในการส่งเสริมและผลักดันความแข็งแกร่งด้านวิชาการเภสัชกรรมในประเทศไทย เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการสนับสนุนจากเมก้า ไลฟ์ไซแอ็นซ์ รวมถึงความสัมพันธ์ระดับประเทศจากการที่เมก้าเข้าไปดำเนินธุรกิจอยู่ในหลายประเทศในอาเซียน อาทิ กัมพูชา และเมียนมาร์ จะเป็นการเปิดโอกาสในการแลกเปลี่ยนความรู้ ความเชี่ยวชาญ และแรงงานให้เกิดขึ้นในระดับภูมิภาค ซึ่งจะเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับนิสิตนักศึกษา และบุคคลากรด้านเภสัชกรรมได้มีโอกาสประกอบวิชาชีพในระดับอาเซียน อันจะเป็นการส่งเสริมให้เกิดยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้คนทั่วโลกให้ดีขึ้นทั้งในด้านสุขภาพ เศรษฐกิจ และสังคมตามไปด้วย ซึ่งตรงกับจุดมุ่งหมายในการดำเนินธุรกิจของเมก้า ไลฟ์ไซแอ็นซ์"

การลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ความเชี่ยวชาญ และต่อยอดการศึกษาด้านเภสัชศาสตร์ โดยมีขอบเขตความร่วมมือในการสนับสนุนการเรียนรู้และต่อยอดการปฏิบัติงานวิชาชีพสำหรับนิสิตในหลักสูตรเภสัชศาสตร์บัณฑิตทั้งในระดับปริญญาตรีและโท การร่วมจัดอบรมความรู้ การสัมมนา การจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการในหัวข้อที่เกี่ยวกับกับการสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรคและหัวข้ออื่นๆ ที่มีความสำคัญต่ออุตสาหกรรมยารักษาโรค เภสัชกร บุคคลากรทางด้านสาธารณสุข ทั้งนี้ความร่วมมือยังครอบคลุมถึง การทำการวิจัยร่วมกัน การสนับสนุนข้อมูลทางวิชาการ การสนับสนุนทางด้านสื่อการเรียนรู้ในรูปแบบต่างๆทั้งออนไลน์และออฟไลน์ และการบริหารจัดการด้านเภสัชกรรม และการสนับสนุนการพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างอุตสาหกรรมยาและสถาบันทีเกี่ยวข้องต่างๆ ในระดับนานาชาติโดยเฉพาะในภูมิภาคอาเซียน

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

๑๖:๑๙ ชุดตรวจเอชไอวีด้วยตัวเอง การพลิกโฉมครั้งใหญ่ของคนไทยในการตรวจเอชไอวี!
๑๖:๐๖ LINE จัดงาน Business Matching 2021: Tech Marketplace for Data Solution รูปแบบออนไลน์
๑๖:๑๖ สธ. รณรงค์ เลี้ยงลูกด้วยนมแม่ ตั้งเป้า ปี '68' ดันทารกร้อยละ 50 ได้กินนมแม่อย่างเดียว 6 เดือนเต็ม
๑๖:๕๙ ผ่าความสำเร็จของ 'ยูนิลิเวอร์' เจ้าแห่ง Gamification บนโลกอีคอมเมิร์ซ เชื่อมผู้บริโภคผ่านเกมและความบันเทิงเข้าสู่วิถีช้อปปิ้งออนไลน์
๑๖:๔๔ Huawei Cloud Thailand จับมือร่วมกับ Metro Systems Corporation PLC. เปิดศูนย์บริการ Technical Support Center
๑๖:๕๒ Stay Home Online Auction 8/8 ธอส. เปิดประมูลขายบ้านมือสองออนไลน์ 88 รายการ ลดสูงสุดเกือบ 40% และได้ลุ้นรับสลากออมทรัพย์ ธอส.
๑๖:๕๕ WIIK ส่ง บ. ย่อย วิค วอเตอร์ รับงาน นิคมอุตสาหกรรม TFD 2 โชว์ประสิทธิภาพบริหารจัดการ-ระบบบำบัดน้ำ
๑๕:๐๙ เบิ้ล ปทุมราช เปิดโหมดจริงจัง นั่งโต๊ะคอมเมนต์ ลั่น! เวที ร้องต้องรอด ช่วยชาร์จแบต ทำให้คนไม่ล้มเลิกที่จะร้องเพลง
๑๕:๒๒ ชีวาทัยแต่งตั้งกสิกรไทยจำหน่ายหุ้นกู้ 200 ล้านบาท
๑๕:๔๔ ม.หอการค้าไทย แถลงข่าวผลสำรวจดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค ประจำเดือนกรกฎาคม 2564