NPP พร้อมเดินหน้าหลังผู้ถือหุ้นโหวตเพิ่มทุนผ่านฉลุย เชื่อมั่นแผนพัฒนาธุรกิจ พร้อมเพิ่มทุนสนับสนุนให้โตระยะยาวไปด้วยกัน

อังคาร ๐๗ กุมภาพันธ์ ๒๐๑๗ ๐๙:๒๗
นายสุรพงษ์ เตรียมชาญชัย กรรมการผู้จัดการ บริษัท นิปปอน แพ็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ NPP แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์ เกี่ยวกับผลการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 ในวันจันทร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2560 โดยการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 มีวาระทั้งหมด 7 วาระ

วาระที่ 1รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2559 ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย จำนวน 524,245,703 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000

วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียน จำนวน 10,129,113 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท อนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากจำนวน 1,162,751,814 บาท เป็น 1,152,622,701 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่ยังไม่ได้จำหน่ายจำนวน 10,129,113 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท (ยกเว้นหุ้นสามัญที่สำรองไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 2 (NPP-W2) ที่ยังคงเหลืออยู่จำนวน 159,931,891 หุ้น) คะแนนเสียงเห็นด้วย จำนวน 524,308,526 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย จำนวน 524,308,526 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียน จากจำนวน 1,152,622,701 บาท เป็น 1,648,968,105 บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 496,345,404 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เห็นด้วยจำนวน 524,068,526 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9542 ไม่เห็นด้วย จำนวน 240,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0457

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน เห็นด้วย จำนวน 524,068,526 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9542 ไม่เห็นด้วย จำนวน 240,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0457

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน อนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 496,345,404 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท โดยจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (Right Offering) ตามสัดส่วนการถือหุ้นในอัตราส่วน 4 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 248,172,702 หุ้น ในราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนหุ้นละ 1.10 บาท และ จัดสรรเพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทครั้งที่ 3 (NPP-W3) ที่ออกให้แก่ผู้ที่จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนในอัตราส่วน 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ จำนวน 248,172,702 หุ้น ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย จำนวน 523,795,773 เสียง หรือร้อยละ 99.9022 ไม่เห็นด้วย จำนวน 240,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0457

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 3 (NPP-W3) ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่จองซื้อและได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน เห็นด้วย จำนวน 523,795,773 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9022 ไม่เห็นด้วย จำนวน 240,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0457

โดยเป้าหมายหลักในการเพิ่มทุนแบ่งเป็น 3 ส่วน คือการนำเงินทุนที่ได้มาขยายธุรกิจหลักในปัจจุบัน, นำไปลงทุนในธุรกิจใหม่ และเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจ

ทั้งนี้บริษัทฯ กำหนดให้วันที่ 8 – 15 กุมภาพันธ์ 2560 เป็นวันที่ใช้สิทธิจองซื้อและชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

๒๕ พ.ย. อีอีซี ร่วมถวายแจกันดอกไม้ พร้อมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
๒๕ พ.ย. หัวเว่ย ประเทศไทย รับรางวัลพระราชทานอันทรงเกียรติ Thailand Corporates Excellence Awards 2022 สาขาความเป็นเลิศด้านนวัตกรรม
๒๕ พ.ย. ลอรีอัล ประเทศไทยชวนทุกคนร่วมเฉลิมฉลองเทศกาลแห่งความสุข กับดินแดนของขวัญสุดมหัศจรรย์ใจกลางกรุงเทพฯ CHRISTMAS FACTORY : A Wonderful World of
๒๕ พ.ย. End of Year Sale : ประมูลบ้านมือสอง ธอส. เสาร์ที่ 3 ธันวาคม 2565 ลดราคาสูงสุดถึง 50% ราคาต่ำสุดเริ่มต้นแค่ 5
๒๕ พ.ย. ฟิทช์คงอันดับเครดิต บมจ. สยามฟิวเจอร์ ดีเวลอปเมนท์ ที่ BBB (tha) และยกเลิกอันดับเครดิต
๒๕ พ.ย. เปิดตัวเป็นที่เรียบร้อย โรงรับจำนำอีซี่มันนี่ สาขาถนนราชพฤกษ์-ชัยพฤกษ์ มาพร้อมบริการระดับ Premium เดินทางง่าย
๒๕ พ.ย. META ร่วมจัดกิจกรรมภายใต้ โครงการรวมใจรักษ์สวนป่าชายเลนทูลกระหม่อม ย้ำแนวคิดคืนประโยชน์เพื่อสังคม
๒๕ พ.ย. สยามเซ็นเตอร์ จัดงาน Siam Center Siam Smiley Celebration Infinite Happiness มอบความสุขต้อนรับปีใหม่สุดยิ่งใหญ่ในการร่วมคอลลาบอเรชั่นระดับโลกกับ
๒๕ พ.ย. คาเฟ่ อเมซอน รับรางวัล The Most Powerful Brands of Thailand 2022 เป็นครั้งที่ 2 ตอกย้ำความเป็นแบรนด์ที่ทรงพลังที่สุดของประเทศไทยในหมวด Coffee
๒๕ พ.ย. เฟรชมิ้น คว้ารางวัล Guru's Pick Natural Personal Care 2 ปีซ้อน