NPP พร้อมเดินหน้าหลังผู้ถือหุ้นโหวตเพิ่มทุนผ่านฉลุย เชื่อมั่นแผนพัฒนาธุรกิจ พร้อมเพิ่มทุนสนับสนุนให้โตระยะยาวไปด้วยกัน

อังคาร ๐๗ กุมภาพันธ์ ๒๐๑๗ ๐๙:๒๗
นายสุรพงษ์ เตรียมชาญชัย กรรมการผู้จัดการ บริษัท นิปปอน แพ็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ NPP แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์ เกี่ยวกับผลการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 ในวันจันทร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2560 โดยการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 มีวาระทั้งหมด 7 วาระ

วาระที่ 1รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2559 ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย จำนวน 524,245,703 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000

วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียน จำนวน 10,129,113 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท อนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากจำนวน 1,162,751,814 บาท เป็น 1,152,622,701 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่ยังไม่ได้จำหน่ายจำนวน 10,129,113 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท (ยกเว้นหุ้นสามัญที่สำรองไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 2 (NPP-W2) ที่ยังคงเหลืออยู่จำนวน 159,931,891 หุ้น) คะแนนเสียงเห็นด้วย จำนวน 524,308,526 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย จำนวน 524,308,526 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียน จากจำนวน 1,152,622,701 บาท เป็น 1,648,968,105 บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 496,345,404 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เห็นด้วยจำนวน 524,068,526 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9542 ไม่เห็นด้วย จำนวน 240,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0457

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน เห็นด้วย จำนวน 524,068,526 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9542 ไม่เห็นด้วย จำนวน 240,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0457

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน อนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 496,345,404 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท โดยจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (Right Offering) ตามสัดส่วนการถือหุ้นในอัตราส่วน 4 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 248,172,702 หุ้น ในราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนหุ้นละ 1.10 บาท และ จัดสรรเพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทครั้งที่ 3 (NPP-W3) ที่ออกให้แก่ผู้ที่จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนในอัตราส่วน 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ จำนวน 248,172,702 หุ้น ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย จำนวน 523,795,773 เสียง หรือร้อยละ 99.9022 ไม่เห็นด้วย จำนวน 240,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0457

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 3 (NPP-W3) ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่จองซื้อและได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน เห็นด้วย จำนวน 523,795,773 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9022 ไม่เห็นด้วย จำนวน 240,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0457

โดยเป้าหมายหลักในการเพิ่มทุนแบ่งเป็น 3 ส่วน คือการนำเงินทุนที่ได้มาขยายธุรกิจหลักในปัจจุบัน, นำไปลงทุนในธุรกิจใหม่ และเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจ

ทั้งนี้บริษัทฯ กำหนดให้วันที่ 8 – 15 กุมภาพันธ์ 2560 เป็นวันที่ใช้สิทธิจองซื้อและชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

๑๗:๐๗ EXIM BANK ส่งมอบนมกล่องพร้อมดื่ม น้ำดื่มและชุดตรวจ ATK ให้แก่สถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี
๑๗:๔๕ นักบุญนาร์โค (Narco-Saints)เผยทีเซอร์แรก! ผลงานสุดประณีตจากผู้สร้างและนักแสดงระดับท็อปของเกาหลี รวมตัวเปิดโปงเรื่องราวสุดระทึก พรีเมียร์พร้อมกันทั่วโลก 9
๑๗:๑๐ SGP บุ๊คกำไร 6 เดือน 1,165 ลบ. มีรายได้กว่า 51,415 ลบ. บอร์ดอนุมัติจ่ายปันผลระหว่างกาล 0.20 บาท/หุ้น
๑๗:๒๕ JAS ผลประกอบการครึ่งปีแรก/65 ฟันรายได้รวม 10,186 ล้านบาท
๑๗:๑๑ ตลาดหลักทรัพย์ฯ ร่วมกับ บลจ.กสิกรไทย และ บลจ.ไทยพาณิชย์ ส่งเสริมการวางแผนการเงินหลังเกษียณแก่บุคลากรไปรษณีย์ไทย
๑๗:๔๕ Time Lock หยุดเวลาเพื่อเซลล์ผิวหน้าที่อ่อนวัย ปราศจากริ้วรอยและจุดด่างดำ ด้วยศาสตร์ตะวันออก ที่เน้นฟื้นฟู 35 จุดฝังเข็มทั่วใบหน้า ผ่าน Meridian
๑๗:๑๘ มิสเตอร์ โดนัท ประกาศความสำเร็จ คว้ารางวัล Marketeer No.1 Brand Thailand 2021 - 2022 ต่อเนื่องปีที่ 6
๑๑ ส.ค. จับตาเทรนด์อสังหาฯ ในกรุงเทพฯ ราคาที่อยู่อาศัยยังไม่ปรับขึ้น โอกาสทองของคนอยากมีบ้าน
๑๗:๐๖ กิจกรรม Big Cleaning Day 5ส สำนักงานอธิการบดี พัฒนาวัฒนธรรม 5ส อย่างยั่งยืน
๑๑ ส.ค. เรียน online- เทรดหุ้นให้รวยด้วยกราฟเทคนิค (CHOR01)