บล.ไทยพาณิชย์ รุกตลาด DW ต่อเนื่อง เสนอขายล็อตใหม่ 19 รุ่นศักยภาพสูง ครอบคลุมหุ้นอ้างอิงทุกกลุ่ม เพิ่มทางเลือกการลงทุนได้ครบถ้วนยิ่งขึ้น

พุธ ๒๙ มีนาคม ๒๐๑๗ ๑๕:๔๘
บริษัทหลักทรัพย์ไทยพาณิชย์ จำกัด (SCBS) นำเสนอใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (Derivative Warrants : DW) ในหุ้นสามัญรุ่นใหม่ 19 รุ่น สะท้อนประสิทธิภาพของระบบดูแลสภาพคล่อง(DW Market Making) ที่บริษัทได้มีการพัฒนาระบบใหม่เพื่อเสริมศักยภาพที่ดียิ่งขึ้น ปัจจุบัน DW ที่ SCBS เป็นผู้ออกจำหน่ายครอบคลุมถึง 90% ของหุ้นอ้างอิงที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอนุญาต ซึ่งทำให้นักลงทุนมีทางเลือกการลงทุนในหุ้นได้หลากหลายอุตสาหกรรมและครบถ้วนยิ่งขึ้น ทั้งนี้ DW ที่ออกในล็อตนี้ ประกอบด้วย ประเภทสิทธิในการซื้อ (Call Warrant) จำนวน 16 ตัว ได้แก่ BBL23C1803A BCH23C1803A CHG23C1803A DELT23C1803A EGCO23C1803A GLOB23C1803A KTB23C1803A PSH23C1803A SCC23C1803A SIRI23C1803A SPAL23C1803A SPCG23C1803A SUPE23C1803A TKN23C1803A TOP23C1803A TVO23C1803A และประเภทสิทธิในการขาย (Put Warrant)จำนวน 3 ตัว ได้แก่ KTB23P1803A SCC23P1803A TOP23P1803A โดยเป็น DW ที่อ้างอิงหุ้นที่มีอัตราทดสูง (High Gearing) : 3 – 5 เท่า อีกทั้งยังมี Time Decay ต่ำ จึงสามารถถือหน่วยลงทุนได้ระยะเวลานาน นับเป็นโอกาสในการสร้างผลตอบแทนที่ดี นอกจากนี้ DW ที่ออกในล็อตนี้มีอายุยาวถึง 1 ปี จึงเหมาะสมสำหรับนักลงทุนทุกประเภท ทั้งนักลงทุนระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว และมี Bid/Offer Volume หนา พร้อมการทำราคาที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยจะเปิดซื้อขายพร้อมกันตั้งแต่วันที่ 30 มีนาคม 2560 เป็นต้นไป

ปัจจุบัน SCBS มี DW เสนอขายให้กับนักลงทุนรวม 117 ตัว ประกอบด้วยประเภท Call Warrant บนหุ้นอ้างอิง จำนวน 99 ตัว และมี DW ประเภท Put Warrant บนหุ้นอ้างอิง จำนวน 18 ตัว สามารถตอบสนองความต้องการของนักลงทุนได้อย่างหลากหลาย ทั้งนี้ DW ที่ออกโดย SCBS ยังมีความเสี่ยงต่ำกว่า DW ที่ออกโดยผู้ออกรายอื่น เนื่องจากบริษัทฯ ได้รับการจัดอันดับเครดิตโดยสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระดับสากล "ฟิทช์ เรทติ้ง" ที่AA (tha) แนวโน้มอันดับเครดิตมีเสถียรภาพ และอันดับเครดิตภายในประเทศระยะสั้น ที่ F1+ (tha) ซึ่งสะท้อนถึงความน่าเชื่อถือและประสิทธิภาพในการดำเนินงานของ SCBS รวมทั้งความสามารถในเชิงกลยุทธ์ของบริษัทแม่ คือ ธนาคารไทยพาณิชย์ ซึ่งเป็นธนาคารที่มีความแข็งแกร่งโดยเฉพาะในด้านลูกค้าบุคคลและผลการดำเนินงานที่ดี นักลงทุนจึงสามารถให้ความเชื่อมั่นในตราสารทางการเงินที่ออกโดย SCBS

นอกจากนี้ยังมีเครื่องมือช่วยนักลงทุน "Price Guideline" ซึ่งเป็นตารางราคารับซื้อคืนโดยผู้ดูแลสภาพคล่องที่ช่วยนักลงทุนในการประมาณราคา DW ที่เหมาะสมเมื่อเปรียบเทียบกับหุ้นอ้างอิงที่ระดับราคาต่างๆ และอายุคงเหลือต่างๆ โดยคำนวณจากสูตร Black-Scholes ตามสมมติฐานที่ผู้ดูแลสภาพคล่องกำหนด และผู้ดูแลสภาพคล่องรับประกันราคา DW ตามตารางราคารับซื้อคืนภายใต้เงื่อนไขที่ผู้ดูแลสภาพคล่องกำหนด นักลงทุนสามารถศึกษาเงื่อนไขต่างๆและวิธีใช้ได้ใน www.scbs.com/DW

ผลิตภัณฑ์ DW ที่นำเสนอในครั้งนี้เป็นประเภทสิทธิในการซื้อ Call Warrant ที่ผ่านการคัดสรรมาเป็นอย่างดี บนหุ้นอ้างอิงที่มีพื้นฐานแข็งแกร่ง จำนวน 16 รุ่น ได้แก่

ผลิตภัณฑ์ DW ที่นำเสนอในครั้งนี้เป็นประเภทสิทธิในการซื้อ Call Warrant จำนวน 16 รุ่น ดังนี้

1. ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ในหุ้นสามัญของ บมจ. ธนาคารกรุงเทพ ได้แก่ (BBL23C1803A)

2. ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ในหุ้นสามัญของ บมจ. บางกอก เชน ฮอสปิทอล (BCH23C1803A)

3. ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ในหุ้นสามัญของ บมจ. โรงพยาบาลจุฬารัตน์ (CHG23C1803A)

4. ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ในหุ้นสามัญของ บมจ. เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) (DELT23C1803A)

5. ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ในหุ้นสามัญของ บมจ. ผลิตไฟฟ้า (EGCO23C1803A)

6. ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ในหุ้นสามัญของ บมจ. สยามโกลบอลเฮ้าส์ (GLOB23C1803A)

7. ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ในหุ้นสามัญของ บมจ. ธนาคารกรุงไทย (KTB23C1803A)

8. ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ในหุ้นสามัญของ บมจ. พฤกษา โฮลดิ้ง (PSH23C1803A)

9. ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ในหุ้นสามัญของ บมจ. ปูนซิเมนต์ไทย (SCC23C1803A)

10. ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ในหุ้นสามัญของ บมจ. แสนสิริ (SIRI23C1803A)

11. ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ในหุ้นสามัญของ บมจ. สยามเวลเนสกรุ๊ป (SPAL23C1803A)

12. ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ในหุ้นสามัญของ บมจ. เอสพีซีจี (SPCG23C1803A)

13. ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ในหุ้นสามัญของ บมจ. ซุปเปอร์บล๊อก (SUPE23C1803A)

14. ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ในหุ้นสามัญของ บมจ. เถ้าแก่น้อย ฟู๊ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง (TKN23C1803A)

15. ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ในหุ้นสามัญของ บมจ. ไทยออยล์ (TOP23C1803A)

16. ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ในหุ้นสามัญของ บมจ. น้ำมันพืชไทย (TVO23C1803A)

ประเภทสิทธิในการขาย (Put warrant) จำนวน 3 รุ่น ดังนี้

1. ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ในหุ้นสามัญของ บมจ. ธนาคารกรุงไทย (KTB23P1803A)

2. ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ในหุ้นสามัญของ บมจ. ปูนซีเมนต์ไทย (SCC23P1803A)

3. ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ในหุ้นสามัญของ บมจ. ไทยออยล์ (TOP23P1803A)

DW ประเภท หุ้นอ้างอิง ราคาใช้สิทธิ อัตราใช้สิทธิ ซื้อขายวันสุดท้าย

(DW:หุ้นอ้างอิง)

BBL23C1803A Call BBL 240.00 24.70 30 มีนาคม 2561

BCH23C1803A Call BCH 19.00 5.50

CHG23C1803A Call CHG 3.50 1.20

DELT23C1803A Call DELTA 115.00 15.40

EGCO23C1803A Call EGCO 270.00 50.00

GLOB23C1803A Call GLOBAL 23.00 6.00

KTB23C1803A Call KTB 27.00 5.20

PSH23C1803A Call PSH 31.00 7.00

SCC23C1803A Call SCC 700.00 103.00

SIRI23C1803A Call SIRI 2.70 0.56

SPAL23C1803A Call SPALI 35.00 12.70

SPCG23C1803A Call SPCG 30.00 5.60

SUPE23C1803A Call SUPER 2.00 0.60

TKN23C1803A Call TKN 40.00 15.50

TOP23C1803A Call TOP 100.00 14.60

TVO23C1803A Call TVO 47.00 16.70

KTB23P1803A Put KTB 14.00 2.00

SCC23P1803A Put SCC 370.00 40.00

TOP23P1803A Put TOP 50.00 5.30

สำหรับนักลงทุนที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ SCBS Call Center0-2949-1999หรือสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมของผลิตภัณฑ์ใหม่ DW ทั้ง 19 ตัว ได้ที่ www.scbsonline.com, www.scbs.com/DW

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

๑๖:๕๓ บมจ.ไทยเซ็นทรัลเคมีฯ ร่วมสืบสานประเพณีกวนข้าวทิพย์กับชุมชน เนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา
๑๖:๒๗ NRF พาเหรดสินค้าเครื่องปรุง ซอส เครื่องแกง โชว์เคสในมหกรรมระดับโลก ThaiFex Anuga Asia 2024
๑๖:๐๖ บริษัท ผลิตภัณฑ์สมุนไพร ดร.สาโรช ออกบูธร่วมกับศูนย์ฯ ลพบุรี ที่ห้างบิ๊กซีลพบุรี
๑๕:๓๖ ฝนมาแล้ว! เตือนชาวสวนระวังโรคลำต้นเน่าปาล์มน้ำมัน
๑๕:๓๕ กลุ่มธุรกิจ TCP เดินหน้ารุกตลาดต่างประเทศ ส่งผลิตภัณฑ์สปอนเซอร์ เรดดี้ วอริเออร์ เจาะตลาดแอฟริกา อินเดีย และตะวันออกกลาง พร้อมโชว์ศักยภาพผู้นำธุรกิจ
๑๕:๐๔ กทม. เตรียมพร้อมป้องกัน-บรรเทาความเดือดร้อนจากน้ำทะเลหนุน
๑๕:๓๔ กทม. เร่งตรวจสอบ-ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างเพิ่มเติมในสวนจตุจักร
๑๕:๓๒ เครืออนันตราฉลองความสำเร็จกับก้าวสำคัญในการขยายโรงแรมกว่า 50 แห่งทั่วโลก พร้อมเปิดตัวอัตลักษณ์แบรนด์ใหม่
๑๕:๔๕ TikTok Shop มุ่งสนับสนุนแบรนด์แฟชั่นไทยเติบโตสู่สากล ปูพรมจัดเวที TikTok Shop | Em District Exclusive Runway นำเสนอคอลเลกชันพิเศษสำหรับ TikTok Shop
๑๕:๒๘ META ผสานกำลัง Meta S บุกตลาดอสังหาริมทรัพย์ เปิดตัวโครงการบ้าน THE SHADI ในคอนเซปต์ THE SHADE OF SMART