นิตยา พร้อมพอชื่นบุญ & ดำรงค์ บุญยัง คว้ารางวัล ประทีป อึ้งทรงธรรม ฮาตะ สาขาป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จากโครงการ “10 ปี SET เชิดชูผู้ทำความดีเพื่อสังคม”

พฤหัส ๒๗ เมษายน ๒๐๑๗ ๑๑:๑๔
จัดต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 10 แล้ว สำหรับ โครงการ เชิดชูผู้ทำความดีเพื่อสังคม โดยมูลนิธิ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำหรับปีนี้ได้จัดให้มีพิธีมอบรางวัลกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยมีผู้ได้รับรางวัลประจำปี 2559 จำนวนทั้งสิ้น 11 ราย จาก 7 สาขา โดย สาขาการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ในชุมชนและสังคมประจำปี 2559 มีผู้ได้รับรางวัล 2 รายด้วยกัน ได้แก่ นิตยา พร้อมพอชื่นบุญ และ ดำรงค์ บุญยัง ซึ่งได้รับคัดเลือกจากมูลนิธิดวงประทีป ให้เป็นผู้ทำความดีเพื่อสังคม รับรางวัล ประทีป อึ้งทรงธรรม ฮาตะ

สำหรับ นางนิตยา พร้อมพอชื่นบุญ ประธานกรรมการ มูลนิธิพร้อมใจพัฒนา ผู้หญิงแกร่ง ที่ต้องมาอาศัยในชุมชนคลองเตย เธอได้พบเห็นปัญหายาเสพติดที่เป็นปัญหาหลักของชุมชน จึงได้ทุ่มเทแรงกายแรงใจ อุทิศตนกว่า 30 ปี ทำงานร่วมกับเครือข่ายชุมชนแออัด เพื่อลดปัญหายาเสพติดในชุมชนคลองเตย โดยได้ริเริ่มโครงการส่งเสริมเขตปลอดยาเสพติด และจัดตั้งเป็นสมาคมอาสาสมัครต่อต้านยาเสพติดคลองเตย โครงการป้องกันโรคเอดส์ของมูลนิธิดวงประทีป จนเป็นที่ยอมรับ และส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเป็นที่ประจักษ์ชัดเจน

ผลงานดีเด่นด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน ที่นอกเหนือจากโครงการที่ริเริ่มมา ยังมีบทบาทในการเป็นวิทยากร การทำโครงการร่วมกับสถานพินิจกลาง เป็นที่ปรึกษาผู้ป่วยเอดส์ ผู้เสพยาเสพติดและงานเสี่ยงภัย คือ เป็นสายสืบเฝ้าระวังสอดส่องพฤติกรรมเยาวชน และผู้ที่มีพฤติกรรมเสี่ยงการกระทำผิดกฏหมายร่วมกับ สน.ท่าเรือ ซึ่งได้สร้างแนวร่วมชุมชนอาสาสมัครป้องกันยาเสพติดที่เข้มแข็ง ให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมใน 18 ชุมชน กว่า 360 คน ทำหน้าที่ดูแลชุมชนที่มีผู้อาศัยอยู่เกือบแสนคน ให้มีความปลอดภัยและห่างไกลจากยาเสพติดโดยไม่ย่อท้อ และได้จัดตั้งขึ้นเป็นมูลนิธิพร้อมใจพัฒนา เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้คนในชุมชนแออัดคลองเตย

"หลายสิบปีที่ผ่านมา แม้ว่าปัญหาเรื่องยาเสพติดในชุมชนก็เบาบางลงมาก แต่ดิฉันยังไม่พอใจ เป้าหมายคือ เราไม่อยากให้ทั้งผู้ค้า ทั้งคนติดยารายใหม่ๆ เกิดขึ้น วันนี้ เราใช้แกนนำอาสาสมัครของเราหนึ่งคนไปขยายเครือข่าย 5 บ้าน เพื่อทำให้เกิดความต่อเนื่องและยั่งยืน แต่อย่างไรก็ตาม ปัญหายาเสพติด ถือเป็นปัญหาที่เปราะบาง เราก็ยังคงต้องได้รับความช่วยเหลือจากรัฐบาลในการแก้ปัญหายาเสพติด อย่างจริงจัง" นิตยา สะท้อนความรู้สึกในสิ่งที่ตัวเองได้ทำ

ด้าน นายดำรงค์ บุญยัง ประธานเครือข่ายบรรเทาสาธารณภัยชุมชนในกรุงเทพมหานคร ผู้ที่ได้รับรางวัลเดียวกันนี้ บอกว่า " ทุกวันนี้ ผมและน้องๆ ทุกคน มีความภูมิใจว่า จากที่เราเป็นคนในชุมชนที่ไม่เคยมีคุณค่าเลย แทบจะเรียกได้ว่า ไม่มีแม้กระทั่งที่ยืนในสังคม แต่ในวันนี้ หลายๆ คนก็ได้เห็นถึงคุณค่าของเรา พวกเราทุกคนเองก็รู้สึกภาคภูมิใจที่ได้มีโอกาสเป็นคนดีของสังคมได้ สิ่งที่เราคงยังทำอยู่ตลอดในวันนี้ คือสร้างน้องๆ รุ่นต่อๆ ไป และเราก็ยังต้องเฝ้าระวังภัยที่มากขึ้นในสังคม เพื่อจะให้พี่น้องประชาชนอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข"

เส้นทางชีวิตของงดำรงค์ ไม่ได้โดยด้วยกลีบกุหลาบ จากเด็กยากจนที่อาศัยในชุมชนคลองเตยและติดยาเสพติด ได้ผ่านพ้นวิกฤติชีวิตในขุมนรก กลับมาเป็นผู้นำได้อย่างภาคภูมิ เพื่อจัดตั้งและเจาะกลุ่มชักชวนเยาวชนกลุ่มเสี่ยงในชุมชนตนเองเข้าเป็นอาสาสมัคร เพื่อทำหน้าที่ป้องกันภัยเฝ้าระวังเหตุไฟไหม้ ซึ่งใช้หลักคิดที่ให้การทำงานมาหล่อหลอมพฤติกรรมทำความดีเพื่อเอาชนะยาเสพติดแก่กลุ่มเสี่ยง

ในวันนี้ ดำรงค์ ประสบความสำเร็จในฐานะหัวหน้าโครงการป้องกันและควบคุมอัคคีภัยมูลนิธิดวงประทีป ประธานเครือข่ายบรรเทาสาธารณภัยชุมชนในกรุงเทพมหานคร และผู้นำเครือข่ายเยาวชนอาสาสมัครป้องกันอัคคีภัยแห่งประเทศไทย ที่ทำงานด้วยความมุ่งมั่นและอุทิศตน เพื่อช่วยเหลือชุมชนด้านการป้องกันภัยจากเพลิงไหม้ เป็นผู้นำของอาสาสมัครชุมชน และผู้นำของกลุ่มอาสาสมัครบรรเทาสาธารณภัยกว่า 400 คน ที่พร้อมทุกวินาทีที่จะให้การช่วยเหลือสังคมประสบภัย จนได้รับการยกย่องให้เป็นต้นแบบขยายผลไปในชุมชนอื่นๆ ในกรุงเทพมหานคร ซึ่งพร้อมที่จะช่วยเหลือ และเป็นอาสาสมัครในทุกกิจกรรมเพื่อสังคม โดยไม่หวังสิ่งตอบแทนใดๆ นอกเหนือจากที่ยืนที่มั่นคงในสังคม และโอกาสที่ได้เป็นคนดีของสังคมไทย

ด้วยความมุ่งมั่นและทุ่มเททำความดีเพื่อสังคม ทำให้ทั้งสองท่านได้รับเครื่องหมายการันตีความดี รางวัล ประทีป อึ้งทรงธรรม ฮาตะ ซึ่งคัดเลือกโดย มูลนิธิดวงประทีป ให้เป็นผู้ทำความดีเพื่อสังคมสาขาการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชนและสังคม ประจำปี 2559 ในโครงการ "10 ปี SET เชิดชูผู้ทำความดีเพื่อสังคม" โดยมูลนิธิตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

๑๔:๔๒ เฮลท์สเคป (Healthscape)' นำร่องส่ง 'MADE BY SILVER' ชวนสัมผัสผลิตภัณฑ์เพื่อไลฟ์สไตล์สำหรับกลุ่มซิลเวอร์เจน 20 พ.ค. - 2 มิ.ย. 67 ณ ศูนย์การค้า ดิ เอ็ม
๑๔:๐๗ HENG เสนอขายหุ้นกู้ครั้งที่ 1/2567 จำนวน 2 ชุด อัตราดอกเบี้ยคงที่ 5.25% และ 5.50% เปิดจองซื้อ 23-24 และ 27 พ.ค. 67 เดินหน้าเสริมแกร่งธุรกิจ
๑๓:๑๕ กลุ่มบริษัทศรีตรัง ลุยติดตั้ง EV Charger ในโรงงานทั่วประเทศ สนับสนุนพนักงานใช้พลังงานสะอาด ร่วมลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ตอกย้ำจุดยืน Green Rubber
๑๓:๒๔ Bitkub Chain และ The Sandbox ร่วมยกระดับวงการ Metaverse ในตลาดเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
๑๓:๔๗ AJA โชว์แกร่ง!! งบโค้งแรกพลิกมีกำไรพุ่งเกือบ 452% ชูกลยุทธ์ปี 67 กระจายลงทุนในธุรกิจหลากหลาย-สร้างฐานการเติบโตยั่งยืน
๑๓:๕๙ KJL โชว์นวัตกรรมในงาน SUBCON Thailand 2024 เพื่อตอบโจทย์อุตสาหกรรมพลังงานไฟฟ้า
๑๓:๐๑ ITEL อวดกำไร Q1/67 โต 113% กำไรสุทธิ 123 ล้านบาท ล่าสุด ก.ล.ต. ไฟเขียวนับหนึ่งไฟลิ่ง บ.ย่อย BLUE เรียบร้อยแล้ว
๑๓:๒๓ โอยิกะ ผู้นำด้านโซลูชั่นเทคโนโลยีแบตเตอรี่จากสิงคโปร์ ชูนวัตกรรมพลังงานสะอาด มุ่งขยายธุรกิจตู้สลับแบตเตอรี่สำหรับตลาดรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทย
๑๓:๔๗ ดื่มด่ำกับรสชาติของเนื้อโกเบจากโอซาก้า ที่ห้องอาหารฮากิ เซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว
๑๓:๕๒ W9 เผยไทยเผชิญฝุ่นพิษล้อมเมืองติดอันดับโลก เปิด 5 กลุ่มเสี่ยงรับฝุ่นพิษ ภัยเงียบสะสม แนะวิธีรับมือเชิงเวลเนส