ก.ล.ต. ขอให้ผู้ถือหุ้น RCI ไปใช้สิทธิออกเสียงกรณีให้สัตยาบันการเข้าทำสัญญาซื้อขายสินค้ากับ DCC

พุธ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๐๑๗ ๑๖:๔๓
ก.ล.ต. ขอให้ผู้ถือหุ้นบริษัท โรแยล ซีรามิค อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) (RCI) ศึกษาข้อมูลและไปใช้สิทธิออกเสียงในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ในวันที่ 27พฤศจิกายน 2560 ในวาระพิจารณาให้สัตยาบันการเข้าทำสัญญาซื้อขายสินค้าคงเหลือและสัญญาอื่น ๆ กับบริษัท ไดนาสตี้ เซรามิค จำกัด (มหาชน) (DCC) ซึ่งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเห็นว่าไม่เหมาะสม

เนื่องจาก RCI จะขออนุมัติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2560 เพื่อพิจารณาให้สัตยาบันรายการที่ RCI ได้ทำสัญญากับ DCC ในเดือนเมษายน2560 ได้แก่ รายการขายสินค้าคงเหลือทั้งหมดแบบเหมายกคลังและสินค้าที่ผลิตในเดือนเมษายน 2560 ในราคาต่ำกว่าทุน (lot 1) และรายการขายสินค้าที่ผลิตได้ทั้งหมดในแต่ละวันตั้งแต่เดือนพฤษภาคม – กรกฎาคม 2560 (lot 2) โดยทั้งสองรายการรวมแล้วมีขนาดร้อยละ 62.43 ของมูลค่าทรัพย์สินที่มีตัวตนสุทธิของ RCI รวมทั้งให้สัตยาบันในการทำสัญญาอื่น ๆ กับ DCC อีก เช่น สัญญาจ้างบริหาร สัญญาเช่าพื้นที่อาคาร เป็นต้น

คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบของ RCI เห็นว่า การจัดการสินค้าคงเหลือด้วยการขายแบบเหมายกคลังเป็นวิธีที่เหมาะสม โดยทำให้สามารถแปลงเป็นเงินสดได้ทันทีในช่วงเวลาดังกล่าวซึ่งบริษัทประสบปัญหาขาดสภาพคล่องอย่างมาก เพื่อให้ชำระหนี้สถาบันการเงินได้ตามกำหนด และราคาขายเหมาสินค้าในราคาต่ำกว่าทุนถือว่าสมเหตุสมผล เนื่องจากสินค้าคงเหลือมีสภาพเก่าและชำรุด นอกจากนี้ การตกลงขายสินค้าที่ผลิตได้ทั้งหมดในแต่ละวันในช่วงเดือนพฤษภาคม - กรกฎาคม 2560 ใน lot 2 ก็เป็นไปเพื่อให้บริษัทมีเงินทุนหมุนเวียนเพียงพอในเบื้องต้น และสามารถดำเนินธุรกิจต่อไปได้

อย่างไรก็ดี ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ (IFA) เห็นว่า ผู้ถือหุ้นไม่ควรให้สัตยาบันในการทำรายการดังกล่าวเนื่องจากมีประเด็นราคาที่ขายมีมูลค่าต่ำกว่ามูลค่ายุติธรรมที่IFA ประเมิน รวมทั้งความจำเป็นที่จะต้องทำรายการดังกล่าวกับ DCC ในช่วงระยะเวลา พฤษภาคม – กรกฎาคม 2560 (lot 2) เพียงรายเดียว

ภายหลังจากได้รับความเห็นของ IFA แล้ว คณะกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบของ RCI ยังคงมีความเห็นเช่นเดิม โดยคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นเพิ่มเติมสรุปได้ว่า RCI มีนโยบายขายสินค้าทั่วไปให้กับลูกค้าทุกรายเท่าเทียมกัน แต่การตัดสินใจขายให้ DCC เป็นเพราะ DCC มีศักยภาพการซื้อในปริมาณมากและประวัติการเงินดี ซึ่งช่วงระยะเวลาที่ขายสินค้าที่ผลิตใหม่ใน lot 2 นั้นเป็นเพียงช่วงเวลาที่บริษัทมีข้อจำกัดด้านเวลาในการระดมเงินมาใช้เป็นทุนหมุนเวียนเพื่อชำระหนี้กับสถาบันการเงิน ชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า และชำระเงินเดือนพนักงานเท่านั้น ซึ่งต่อไปในอนาคต RCI จะขายสินค้าให้แก่ DCC ในราคาเดียวกับลูกค้ารายอื่นในเงื่อนไขการค้าปกติ ทั้งนี้ บริษัทได้ชี้แจงกับ ก.ล.ต. แล้ว ซึ่ง ก.ล.ต. เห็นว่า คณะกรรมการบริษัทควรให้ข้อมูลและอธิบายรายละเอียดให้ชัดเจนเกี่ยวกับสถานการณ์และความจำเป็นในการดำเนินการดังกล่าวของบริษัทกับผู้ถือหุ้น เพื่อให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงสาเหตุที่คณะกรรมการบริษัทไม่ดำเนินการตามความเห็นของ IFA

ก.ล.ต. จึงขอให้ผู้ถือหุ้นศึกษาข้อมูลโดยละเอียดและใช้สิทธิของผู้ถือหุ้นในการรักษาประโยชน์ของตนเอง พร้อมซักถามผู้บริหาร RCI ถึงข้อมูลต่าง ๆ เพื่อให้มีข้อมูลครบถ้วนในการประกอบการตัดสินใจด้วย

อนึ่ง รายการดังกล่าวข้างต้นต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

๐๒ ก.ค. มหาวิทยาลัยบูรพาร่วมลงนาม MOU กับ BkkGI สนับสนุนร่วมมือด้าน จีโนมิกส์
๐๑ ก.ค. ศูนย์หนังสือจุฬาฯ ชวนครูอบรม Plan-See-Reflect
๐๑ ก.ค. โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทาราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ ให้การต้อนรับพลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ
๐๑ ก.ค. คณะศิลปศาสตร์ ม.ศรีปทุม ผุดไอเดียเก๋ จัดกิจกรรมสร้างสรรค์ สานใยรักน้องพี่ชาวศิลปศาสตร์ ปิดโรงดูหนังฟอร์มยักษ์ JURASSIC
๐๑ ก.ค. 'อารียา พรอพเพอร์ตี้' เปิด Exhibition Nothing is everything by COMO Bianca X Tul Add
๐๑ ก.ค. เอาใจสมาชิก Watsons Club #Club Of More คลับของสมาชิกวัตสันที่คุ้มค่ากว่า สะสมง่ายใช้ได้มากกว่า และประสบการณ์จากแบรนด์ชั้นนำที่มากกว่าเดิม
๐๑ ก.ค. เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ อินดัสเทรียล (ประเทศไทย) ตอกย้ำความเป็นผู้พัฒนาโรงงาน-คลังสินค้าชั้นนำ
๐๑ ก.ค. SINGER ไม่กระทบ สคบ.คุมเพดานดอกเบี้ยเช่าซื้อรถยนต์-จักรยานยนต์ มั่นใจ ภาพรวมธุรกิจเดินหน้าตามเป้า
๐๑ ก.ค. หุ้นกู้อนุพันธ์แฝง Krungthai Inverse Floater สุดปัง นักลงทุนจองซื้อเกือบ 5,000 ล้านบาท เตรียมออก รุ่นทวีคูณ
๐๑ ก.ค. IN2IT ร่วมเป็น GLAM PARTNER งาน THAILAND FASHION WEEK 2022 AUTUM-WINTER 22-23