จุฬาฯ ร่วมกับ ม.เอเชียอาคเนย์ จัดนิทรรศการวันดินโลก น้อมรำลึก เทิดพระเกียรติในหลวง ร.๙

ศุกร์ ๐๘ ธันวาคม ๒๐๑๗ ๑๗:๐๔
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ ร่วมจัดนิทรรศการวันดินโลก 5ธันวาคม พร้อมหน่วยงานและองค์กรต่างๆ กว่า 500 แห่งทั่วโลก เพื่อสร้างการรับรู้ถึงความสำคัญของดินและเทิดพระเกียรติในหลวง ร.๙ ที่ทรงพระราชกรณียกิจเพื่อป้องกัน แก้ไข และพัฒนาดินให้เหมาะแก่การเกษตรเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของประชาชนชาวไทย ผู้สนใจเข้าชมได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 11 ธันวาคม 2560 เวลา 09.00 - 20.30 น. ณ หลักสูตรภาควิชานิเทศศิลป์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
จุฬาฯ ร่วมกับ ม.เอเชียอาคเนย์ จัดนิทรรศการวันดินโลก น้อมรำลึก เทิดพระเกียรติในหลวง ร.๙

รายงานข่าวจากผู้จัดงานนิทรรศการวันดินโลก เปิดเผยว่า ในวันที่ 5 ธันวาคมของทุกปี นอกจากจะเป็นวันสำคัญที่ตรงกับวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชแล้ว ทางองค์การสหประชาชาติโดยหน่วยงาน FAO (Food and Agriculture Organization of the United Nations)หรือองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ ได้ประกาศอย่างเป็นทางการให้วันที่ 5 ธันวาคม ของทุกปีเป็นวันดินโลก หรือ World Soil Day และเคยกำหนดให้ปี พ.ศ. 2558 เป็นปีดินสากล เพื่อใช้เป็นโอกาสในการขับเคลื่อนกิจกรรมการรณรงค์และเผยแพร่ความรู้ทางด้านดินและสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของดินต่อมนุษยชาติและสภาพแวดล้อมทั้งในระดับประเทศและระดับโลก นอกจากนี้ หน่วยงาน IUSS (The International Union of Soil Sciences ) หรือสหภาพวิทยาศาสตร์ทางดินนานาชาติ ได้เคยทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายรางวัลนักวิทยาศาสตร์ดินเพื่อมนุษยธรรม หรือ The Humanitarian Soil Scientist เนื่องจากพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ได้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเกี่ยวกับการพัฒนาที่ดินมาอย่างต่อเนื่องและยาวนาน ปรากฏผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์อย่างกว้างขวางทั้งในประเทศและนานาชาติ นับเป็นความภูมิใจที่ประชาชนชาวไทยควรทราบและร่วมน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านในวันนี้ของทุกปี

เหตุที่ดินมีความสำคัญและต้องมีการกำหนดวันดินโลกนั้นเป็นเพราะดินเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่มีความสำคัญต่อสิ่งมีชีวิตทุกชนิดบนโลกและมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับชีวิตความเป็นอยู่ของมนุษย์โดยตรง ทั้งเป็นแหล่งผลิตอาหาร ยารักษาโรค เครื่องนุ่งห่ม ที่อยู่อาศัย เชื้อเพลิง อีกทั้งช่วยพัฒนาระบบนิเวศให้มีความยั่งยืน เอื้อให้เกิดความหลากหลายทางชีวภาพ ช่วยดูดซับคาร์บอนและบรรเทาผลกระทบจากสภาวะการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ และอื่น ๆ อีกมากมาย แต่ในปัจจุบันทั่วโลกมีความต้องการใช้ที่ดินเพิ่มมากขึ้น หลายบริเวณมีการใช้ที่ดินเพื่อทำการเกษตรโดยขาดการอนุรักษ์ ปรับปรุง บำรุงดิน ทำให้เกิดปัญหาการเสื่อมคุณภาพลงของดิน ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงทางอาหารของมนุษย์ ซึ่งหากดินมีความเสื่อมโทรมที่รุนแรงมาก การฟื้นฟูดินให้สามารถนำกลับมาใช้ประโยชน์เหมือนเดิมจะทำได้ยากยิ่งขึ้น

สำหรับกิจกรรมวันดินโลกได้มีการจัดขึ้นโดยหน่วยงานองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนกว่า 500 แห่งในหลายสิบประเทศทั่วโลก กิจกรรมที่จัดขึ้นมีด้วยกันหลากหลายรูปแบบ เช่น เป็นการจัดเชิงวิชาการ ให้ความรู้ผ่านการนำเสนอที่หลากหลาย หรือเป็นการจัดเชิงศิลปะแนวอนุรักษ์ เช่น ให้ผู้ร่วมงานสามารถทำงานศิลปะจากดิน ซึ่งมีด้วยกันหลายประเภท อาจจะเป็นการนำมาปั้น นำมาทาสี หรือนำมาตกแต่งเป็นงานศิลปะหลากหลายแบบ

สำหรับในประเทศไทย ได้มีการจัดกิจกรรมวันดินโลก ได้จัดขึ้นจากความร่วมมือระหว่างหลักสูตรภาควิชานิเทศศิลป์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ โดยสองสถาบันได้ร่วมจัดงานนิทรรศการดินดี "Din D" นำโดยนายเสริมสิน สมะลาภา นายกสภามหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ นายฉัททวุฒิ พีชผล อธิการบดีมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ และ ผศ.ภูวไนย ทรรทรานนท์ ประธานหลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ ภาควิชาการออกแบบอุตสาหกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ภายในงานมีไฮไลน์ที่น่าสนใจในรูปแบบ Multimedia Installation Art ให้ผู้เข้าชมได้รับประสบการณ์ผ่านการนำเสนอด้วยจอขนาดใหญ่ติดผนังรอบด้าน และใช้เทคโนโลยีแสง สี เสียง เต็มรูปแบบ เพื่อให้เห็นผลงานที่เป็นความอุตสาหะและพระปรีชาสามารถของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชที่เกี่ยวกับดิน ตลอดช่วงเวลาที่พระองค์ท่านได้ทรงพระราชกรณียกิจเพื่อประชาชนชาวไทยตลอดมา นอกจากนี้นิทรรศการนี้ยังได้รับความร่วมมือที่สำคัญผ่านการสนับสนุนข้อมูลงานวิจัยจากมหาวิทยาลัยคอร์เนล ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงด้านการศึกษาเรื่องดินและมีผลงานวิชาการเป็นที่ยอมรับในระดับสากล โดยงานนิทรรศการวันดินโลก ได้จัดขึ้นที่หลักสูตรภาควิชานิเทศศิลป์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 11 ธันวาคม 2560 เวลา 09.00 - 20.30 น. ผู้สนใจเข้าชมงานโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น

จุฬาฯ ร่วมกับ ม.เอเชียอาคเนย์ จัดนิทรรศการวันดินโลก น้อมรำลึก เทิดพระเกียรติในหลวง ร.๙ จุฬาฯ ร่วมกับ ม.เอเชียอาคเนย์ จัดนิทรรศการวันดินโลก น้อมรำลึก เทิดพระเกียรติในหลวง ร.๙ จุฬาฯ ร่วมกับ ม.เอเชียอาคเนย์ จัดนิทรรศการวันดินโลก น้อมรำลึก เทิดพระเกียรติในหลวง ร.๙

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

๐๙:๔๓ สถาบันวิจัยโสมเกาหลีเผย โสมแดง ช่วยเสริมฤทธิ์วัคซีนโควิด-19
๐๙:๓๕ Xinhua Silk Road: งานมหกรรมโลจิสติกส์นานาชาติเส้นทางสายไหมของจีน (เหลียนหยุนกัง) ครั้งที่ 7 จัดขึ้นในเมืองเหลียนหยุนกังทางตะวันออกของจีน
๐๙:๑๑ เซ็นทรัลพัฒนา รุกเจาะใจกลางศรีราชาสร้างย่านดาวน์ทาวน์แห่ง EEC ปั้น เซ็นทรัล ศรีราชา ต้นแบบโครงการมิกซ์ยูสแห่งอนาคต ตอบรับเทรนด์ระดับโลกด้วย Eco-Friendly Mall แห่งแรกในภาคตะวันออก พร้อมเปิดตัว 27 ต.ค.
๐๙:๔๐ The Peri Hotels ฉลองครบรอบ 1 ปี มอบของขวัญพิเศษเอาใจเหล่านักเดินทางสุดฮิป ลุ้นรับรางวัลห้องพักและอาหารมื้อพิเศษ ฟรี! รวมกว่า 20,000 บาท ที่ หัวหิน
๐๙:๕๗ ท็อปส์ และ เซ็นทรัล ฟู้ด ฮอลล์ ฉลองเทศกาล OKTOBERFEST ลดสูงสุด 25% กับสินค้าบาวาเรียและเยอรมันยอดนิยม
๐๙:๐๙ ACT ผนึก 14 องค์กรฯ ระดมไอเดีย ขับเคลื่อนข้อตกลงคุณธรรม ชูการเปิดเผยข้อมูลให้ประชาชนรับรู้โดยตรง เพื่อการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน
๐๙:๕๘ สมาคมกีฬาฟุตบอลฯ - AIS - ช่องวัน31 ชวนแฟนบอลส่งแรงใจเชียร์ทัพช้างศึก คว้าตั๋วสู่รอบชิงในศึกชิงแชมป์เอเชีย U23 รอบคัดเลือก พร้อมกัน 25 ตุลาคม 2564 ดูฟรีบน AIS PLAY และช่องวัน
๐๙:๕๑ จีเอสเค จับมือ กลุ่มทรู ยกระดับบริการทางการแพทย์เพื่อผู้ป่วยโรคระบบทางเดินหายใจ ผนึกเครือข่ายคลินิกโรคหืดและปอดอุดกั้นเรื้อรังแบบง่าย (EACC) เปิดโครงการ Telehealth Together คลินิกออนไลน์
๐๙:๑๘ ประธานกรรมการเครือซีพี ผนึกกำลังกองทัพภาคที่ 1 จัดทีมเฉพาะกิจตะลุยน้ำท่วมแจกถุงยังชีพ ช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้กับชาวบ้านในพื้นที่อำเภอบางประหัน
๐๙:๕๗ กองทุนฮอนด้าเคียงข้างไทย รวมพลังผู้แทนจำหน่ายรถยนต์และรถจักรยานยนต์ฮอนด้า ร่วมบรรเทาทุกข์และส่งมอบความช่วยเหลือให้ผู้ประสบอุทกภัยใน 6 จังหวัด รวม 1