การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อซักซ้อมแนวทางการบริหารงาน เพื่อการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบอย่างบูรณาการและยั่งยืน และการสัมมนา เรื่อง การประกอบธุรกิจสินเชื่อรายย่อยระดับจังหวัดภายใต้การกำกับ (สินเชื่อพิโกไฟแนนซ์) ณ จังหวัดภูเก็ต

พฤหัส ๒๑ ธันวาคม ๒๐๑๗ ๑๐:๔๙
นางสาวกุลยา ตันติเตมิท ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า เมื่อวันพุธที่ 20 ธันวาคม 2560 เวลา 9.00 น. ณ โรงแรมภูเก็ต รอยัล ชิตี้ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต

ปลัดกระทรวงการคลังเป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อซักซ้อมแนวทางการบริหารงานเพื่อการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบอย่างบูรณาการและยั่งยืน ร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต (นายนรภัทร ปลอดทอง) รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต (นายถาวรวัฒน์ คงแก้ว) พร้อมด้วยผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง (นางสาวกุลยา ตันติเตมิท และนางสาวบัณฑรโฉม แก้วสอาด) ที่ปรึกษาการคลัง กระทรวงการคลัง (นางศิริพร เหลืองนวล) รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง (นางภัทรพร วรทรัพย์) ผู้แทนธนาคารออมสิน และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) คณะอนุกรรมการไกล่เกลี่ยประนอมหนี้นอกระบบประจำจังหวัดภูเก็ต คณะอนุกรรมการฟื้นฟูและพัฒนาศักยภาพการหารายได้ของลูกหนี้ นอกระบบประจำจังหวัดภูเก็ต ตลอดจนผู้แทนตำรวจภูธรภาค 8 และกองทัพภาค 4 ทั้งนี้ ในการประชุม ปลัดกระทรวงการคลังได้เน้นย้ำและขอความร่วมมือจากหน่วยงานในพื้นที่ให้ร่วมกันแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ ตามนโยบายของรัฐบาลอย่างเข้มข้นมากยิ่งขึ้น โดยดำเนินการให้ครอบคลุม 5 มิติ ได้แก่

1. ดำเนินการอย่างจริงจังกับเจ้าหนี้นอกระบบ โดยขอให้เจ้าหน้าที่ตำรวจและหน่วยงาน

ด้านความมั่นคงในพื้นที่ดำเนินการติดตามจับกุมเจ้าหนี้นอกระบบที่ผิดกฎหมายอย่างจริงจังต่อเนื่อง และประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้เจ้าหนี้นอกระบบปรับตัวเข้าสู่การเป็นผู้ให้สินเชื่อในระบบต่อไป

2. เพิ่มช่องทางการเข้าถึงสินเชื่อในระบบ ขอให้เร่งรัดประชาสัมพันธ์แหล่งสินเชื่อในระบบที่สำคัญ

ได้แก่ (1) สินเชื่อรายย่อยระดับจังหวัดภายใต้การกำกับ (สินเชื่อพิโกไฟแนนซ์) โดยนิติบุคคลที่ได้รับอนุญาต

จากกระทรวงการคลัง สามารถให้สินเชื่อกับประชาชนในจังหวัดที่สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ในวงเงินไม่เกินรายละ 50,000 บาท คิดอัตราดอกเบี้ย รวมค่าปรับ ค่าบริการ และค่าธรรมเนียมใด ๆ ไม่เกินร้อยละ 36 ต่อปี (Effective Rate) และ (2) สินเชื่อรายย่อยเพื่อใช้จ่ายฉุกเฉิน ของธนาคารออมสิน และ ธ.ก.ส. ซึ่งออกแบบสำหรับช่วยเหลือประชาชนที่มีความจำเป็นต้องใช้จ่ายฉุกเฉิน ในวงเงินไม่เกินรายละ 50,000 บาท โดยสินเชื่อดังกล่าวเป็นสินเชื่อที่มีเงื่อนไขผ่อนปรนที่สามารถช่วยป้องกันและแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบได้

3. ลดภาระหนี้นอกระบบโดยการไกล่เกลี่ยประนอมหนี้ ขอให้สร้างการรับรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับ

กลไกที่คณะอนุกรรมการไกล่เกลี่ยประนอมหนี้นอกระบบประจำจังหวัด ซึ่งมีอัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดเป็นประธานอนุกรรมการ จะทำหน้าที่ให้ความช่วยเหลือประชาชนในการเจรจาประนอมหนี้กับเจ้าหนี้นอกระบบเพื่อลดมูลหนี้ที่เกิดจากอัตราดอกเบี้ยหรือเงื่อนไขที่เอารัดเอาเปรียบ โดยยึดหลักของความเป็นธรรมในการเจรจาไกล่เกลี่ยเพื่อให้ทั้งฝ่ายลูกหนี้และเจ้าหนี้พึงพอใจ

4. เพิ่มศักยภาพของลูกหนี้นอกระบบ ขอความร่วมมือให้คณะอนุกรรมการฟื้นฟูและพัฒนาศักยภาพการหารายได้ของลูกหนี้นอกระบบประจำจังหวัด ซึ่งมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดที่ได้รับมอบหมายจากผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน ขับเคลื่อนการทำงานเพื่อให้ความช่วยเหลือลูกหนี้ด้านการเพิ่มรายได้ของตัวเอง การให้ความรู้ทางการเงิน รวมถึงการพิจารณาการให้สวัสดิการแก่ประชาชนที่มีปัญหาหนี้นอกระบบที่อาจไม่มีศักยภาพในการพึ่งพาตัวเองได้

5. สนับสนุนการดำเนินงานแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบของหน่วยงานภาครัฐและองค์กรการเงินชุมชนที่เกี่ยวข้อง โดยกระทรวงการคลังอยู่ระหว่างจัดทำฐานข้อมูลหนี้นอกระบบ ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายองค์กรการเงินชุมชนเพื่อร่วมแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ และเผยแพร่ความรู้และทักษะทางการเงินแก่ประชาชน

ในการประชุมได้หารือเกี่ยวกับแนวทางการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบอย่างบูรณาการและยั่งยืนสำหรับผู้มีรายได้น้อย (ผู้มีสิทธิ์ตามโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2560) ในจังหวัดภูเก็ต จำนวน 3,738 ราย มูลหนี้นอกระบบ รวมเป็นเงิน 185.21 ล้านบาท (เฉลี่ย 49,548 บาทต่อราย) ซึ่งเป็นกลุ่มที่ต้องการความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน ในการนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตได้สั่งการให้หน่วยงานทุกภาคส่วนร่วมขับเคลื่อนการทำงานตามกลไกของกระทรวงการคลัง โดยเร่งติดต่อลูกหนี้แต่ละรายเพื่อให้การช่วยเหลือไกล่เกลี่ยประนอมหนี้นอกระบบ พิจารณาช่วยเหลือด้านสินเชื่อ และดูแลฟื้นฟูศักยภาพการหารายได้ซึ่งรวมถึงการพัฒนาอาชีพให้แล้วเสร็จโดยเร็ว

สำหรับในช่วงบ่าย กระทรวงการคลังได้จัดการสัมมนา ในหัวข้อ "การประกอบธุรกิจสินเชื่อรายย่อยระดับจังหวัดภายใต้การกำกับ" (สินเชื่อพิโกไฟแนนซ์) เพื่อเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์เงื่อนไขในการประกอบธุรกิจและขั้นตอนในการยื่นขออนุญาตประกอบธุรกิจสินเชื่อพิโกไฟแนนซ์กับกระทรวงการคลังให้กับธุรกิจ ห้างร้าน ประชาชนผู้สนใจ และหน่วยราชการส่วนภูมิภาค ทั้งนี้ ปัจจุบันมีนิติบุคคลที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจสินเชื่อพิโกไฟแนนซ์ ซึ่งเริ่มให้บริการแก่ประชาชนแล้ว 125 ราย ใน 44 จังหวัด โดยผู้สนใจสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้ประกอบธุรกิจสินเชื่อพิโกไฟแนนซ์ที่เปิดดำเนินการแล้วได้จากเว็บไซต์ www.1359.go.th

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

๒๑ ม.ค. สพร.7 อุบลฯ ร่วมกับหอการค้า จัดอบรบหลักสูตรการฝึกอาชีพเสริม สาขาการตลาดออนไลน์ ให้กับผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา
๒๑ ม.ค. ห้องอาหารจีนแทพเพสทรี โรงแรมแคนทารี โคราช ฉลองเทศกาลตรุษจีน จัดเมนูพิเศษเพื่อเสริมสิริมงคล และความรุ่งเรืองตลอดปี
๒๑ ม.ค. มาพร้อมกับความปัง!!!! Conan Gray ศิลปินสุดฮอตขวัญใจ Gen Z ปล่อยซิงเกิล Jigsaw ให้แฟนๆหายคิดถึง
๒๑ ม.ค. พร้อมยัง ! 5 จุดสำคัญในบ้านต้องสะอาด รับโชคลาภตรุษจีน
๒๑ ม.ค. ส่งท้ายปีวัว ต้อนรับปีเสือ ฉลองเทศกาลตรุษจีนกับ อนันตรา เชียงใหม่ รีสอร์ท
๒๑ ม.ค. มท.2 ติดตามต่อเนื่อง เขื่อนป้องกันตลิ่งริมโขง พร้อมบูรณาการแลนด์มาร์ค หนุนท่องเที่ยว จ.บึงกาฬ
๒๑ ม.ค. TMILL เปิดบ้านต้อนรับ นมธ. รุ่นที่ 18 เยี่ยมชมกิจการ
๒๑ ม.ค. ดีอีเอส เปิดสถิติ 15 ปัญหาซื้อขายทางออนไลน์ในรอบปี 64
๒๑ ม.ค. เบลลินี่ เบค แอนด์ บรู เบเกอรี่เฮ้าส์ระดับพรีเมียม เตรียมเปิดสาขาใหม่ที่โครงการ @EKKAMAI
๒๑ ม.ค. ไทรอัมพ์ มอเตอร์ไซเคิลส์ พาเจาะลึกที่สุดของสปอร์ตเน็กเก็ตไบค์ที่ไรเดอร์ต้องหลงรัก สปีด ทริปเปิล 1200 อาร์อาร์ และ สปีด ทริปเปิล 1200 อาร์เอส เร็ว แรง