“กรอบคุณวุฒิวิชาชีพ” เครื่องมือวัดสมรรถนะของคนทำงานในศตวรรษที่ 21

จันทร์ ๑๘ ธันวาคม ๒๐๑๗ ๑๒:๔๓
สคช. เชิญผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้าร่วมการประชาพิเคราะห์ ก่อนที่จะประกาศใช้ในการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพเพื่อการยกระดับกำลังคน และได้มีการปรับระดับจากเดิม 7 ระดับ เป็น 8 ระดับ ตามอาเซียน เพื่อประโยชน์ในการเทียบเคียงร่วมกันในอนาคตต่อไป

นายนคร ศิลปอาชา ประธานกรรมการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ เปิดเผยว่า จากการรวมตัวกันเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเพื่อให้เกิดการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรการผลิตร่วมกัน ทรัพยากรมนุษย์ จึงถือว่าเป็นปัจจัยสำคัญที่สุดที่จะสร้างความมั่นคงด้านเศรษฐกิจของภูมิภาค รวมถึงการเชื่อมโยงกำลังคนในภูมิภาคอาเซียน เพื่อให้ทุกประเทศมีมาตรฐานด้านความสามารถกำลังคนที่เทียบเคียงกันได้ โดยการกำหนดกรอบคุณวุฒิอ้างอิงอาเซียน (AQRF) ที่ใช้เทียบเคียงกับกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ (NQF) ของแต่ละประเทศในภูมิภาคอาเซียน เป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนในโลกธุรกิจยุค 4.0 ว่าจะได้กำลังคนที่มีคุณภาพมีสมรรถนะทางอาชีพมีความพร้อมในการทำงานแบบไร้พรมแดน ในสังคมพหุวัฒนธรรม และการทำงานในยุคดิจิทัลดึงดูดนักลงทุนในธุรกิจด้าน นวัตกรรม เทคโนโลยี และ Startup ที่เกิดขึ้นใหม่ในโลก

ประเทศไทยได้มีการตั้งคณะกรรมการกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ ที่มีรองนายกรัฐมนตรี พล.อ.อ ประจิน จั่นตอง เป็นประธานในการขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติเพื่อรับรองคุณวุฒิต่างๆ ในประเทศไทย ซึ่งสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) เป็นหน่วยงานหลักในการพัฒนาระบบคุณวุฒิวิชาชีพ ที่ใช้เป็นเครื่องมือเชิงยุทธศาสตร์ในการพัฒนากำลังคน ด้วยหลักประชารัฐ สร้างการมีส่วนร่วมในการพัฒนากำลังคนของภาคเอกชนและผู้ประกอบการที่ใช้กำลังคน เป็นผู้กำหนดความต้องการกำลังคนเชิงคุณภาพของภาคเศรษฐกิจและสังคม ในการสร้างมูลค่าเศรษฐกิจ โดยระบบคุณวุฒิวิชาชีพจะให้ความสำคัญกับการรับรองความสามารถของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ ที่จำเป็นต้องพัฒนา "กรอบคุณวุฒิวิชาชีพ" เพื่อกำหนดระดับความสามารถของบุคคล และใช้เป็นเครื่องมือในการจัดทำมาตรฐานอาชีพสำหรับเป็นเกณฑ์การรับรองการให้คุณวุฒิวิชาชีพของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพร่วมกับภาคเอกชน และนำไปสู่การเทียบเคียงกับกรอบคุณวุฒิแห่งชาติและกรอบคุณวุฒิอื่นต่อไป

ดร. นพดล ปิยะตระภูมิ ประธานคณะทำงานทบทวนกรอบคุณวุฒิวิชาชีพ และรองผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (สคช.) เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2560 คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ ฉบับปรับปรุง และมอบหมายให้กระทรวงศึกษาธิการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการจัดทำแผนการขับเคลื่อนกรอบคุณวุฒิแห่งชาติสู่การปฏิบัติ และนำเสนอความก้าวหน้าการบูรณาการดำเนินงานดังกล่าวต่อคณะรัฐมนตรี

สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ เป็นหน่วยงานที่มีบทบาทในการพัฒนาระบบคุณวุฒิวิชาชีพ โดยมีการกำหนดกรอบคุณวุฒิวิชาชีพเพื่อใช้ในการพัฒนาคุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานอาชีพ ตั้งแต่ปี 2556 – ปัจจุบัน โดยกำหนดกรอบคุณวุฒิวิชาชีพไว้ 7 ระดับ และเพื่อให้สอดคล้องและเป็นไปตามนโยบายการขับเคลื่อนกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ ทางสถาบันฯ จึงได้มีนโยบายในการปรับปรุงกรอบคุณวิชาชีพให้เป็น 8 ระดับสอดคล้องกับกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ โดยได้ดำเนินการศึกษาและจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ ผ่านการพิจารณาของคณะทำงานทบทวนกรอบคุณวุฒิวิชาชีพแล้ว เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2560 ได้เป็นร่างกรอบคุณวุฒิวิชาชีพ และเพื่อให้เกิดการยอมรับและการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการพัฒนากำลังคน สคช. จึงจัดให้มีการประชาพิเคราะห์กรอบคุณวุฒิวิชาชีพในครั้งนี้ขึ้นก่อนที่จะนำกรอบคุณวุฒิวิชาชีพ 8 ระดับไปสู่การพัฒนาระบบคุณวุฒิวิชาชีพของชาติ และผลักดันให้เกิดการสนับสนุนกำลังคนให้เข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการพัฒนากำลังคนและประเทศในที่สุด

"การนำกรอบคุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานวิชาชีพไปใช้ ต้องคำนึงถึงผลกระทบของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในทุกภาคส่วนทั้งให้ผู้จ้างและผู้รับจ้าง เพื่อให้เกิดความเป็นระบบ โปร่งใส ยุติธรรม ในการประกันคุณภาพการให้คุณวุฒิวิชาชีพ จึงต้องกำหนดระดับของคุณวุฒิวิชาชีพให้ชัดเจน เพื่อให้ผู้ประกอบการเกิดความเชื่อมั่นในผู้ได้รับการรับรองและมีคุณวุฒิวิชาชีพเป็นหลักฐานแสดงระดับความสามารถ เกิดประโยชน์สร้างผลงานที่มีคุณภาพ ลดความเสี่ยงในการจ้างงานบุคคลที่ไม่สามารถทำงานได้ตามที่ผู้จ้างคาดหวังไว้ ส่วนผู้รับจ้างจะได้ค่าตอบแทนอย่างเหมาะสมตามสมรรถนะอาชีพในระดับต่าง ๆ เป็นการลดความเหลื่อมล้ำให้แก่สังคม " ดร. นพดล กล่าว

นางสาวจุลลดา มีจุล ผู้อำนวยการสำนักผู้อำนวยการ สคช. กล่าวเพิ่มเติมว่า สืบเนื่องมาจากประเทศไทยได้ร่วมกับประเทศสมาชิกอาเซียนในการพัฒนากรอบคุณวุฒิอ้างอิงอาเซียน เพื่ออำนวยความสะดวกในการเคลื่อนย้ายผู้เรียน/แรงงานระหว่างประเทศสมาชิกตามมาตรฐานที่ประเทศสมาชิกให้การรับรอง ภายใต้โครงการความร่วมมือด้านเศรษฐกิจเขตการค้าเสรีอาเซียน ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์ ของประเทศสมาชิกทั้ง 10 ประเทศ และการสนับสนุนทางวิชาการและงบประมาณของประเทศออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ ในปี พ.ศ. 2559 – 2561

ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการเทียบเคียงกรอบคุณวุฒิแห่งชาติของไทยกับกรอบคุณวุฒิอ้างอิงอาเซียนประสบความสำเร็จในการดำเนินการ คณะกรรมการกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ จึงได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเทียบเคียงกรอบคุณวุฒิแห่งชาติกับกรอบคุณวุฒิอ้างอิงอาเซียนของประเทศไทย ซึ่งประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกว่า 20 หน่วยงาน ทำหน้าที่จัดทำแผนการดำเนินงานเทียบเคียง และกระบวนการเทียบเคียงกรอบคุณวุฒิอ้างอิงอาเซียน ตลอดจนจัดทำเค้าโครง และ (ร่าง) รายงานการเทียบเคียงกรอบคุณวุฒิอ้างอิงอาเซียน เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ และคณะกรรมการกรอบคุณวุฒิอ้างอิงอาเซียนต่อไป

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ งานสื่อสารองค์กร สำนักพัฒนาธุรกิจ โทร 02 617 7970 ต่อ 203

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

๒๑ มิ.ย. PHOL ขนทัพสินค้าร่วมออกบูธงาน THAILAND SAFE@WORK ครั้งที่ 36
๒๑ มิ.ย. COM7 ติดอันดับบริษัทชั้นนำใน Fortune Southeast Asia 500 และเข้าคำนวณดัชนี SETHD ครึ่งปีหลัง 67
๒๑ มิ.ย. บมจ. เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) แนะนำ กล้องติดรถยนต์รุ่น Dash Cam A510 นวัตกรรมความเป็นเลิศสู่ความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยี จากแบรนด์
๒๑ มิ.ย. ประสิทธิภาพระดับเรือธง HUAWEI Pura 70 Series เสริมความแข็งแกร่งด้วยกระจก Kunlun Crystal Armour และ UI
๒๑ มิ.ย. อาร์เอ็กซ์ เทรดเด็กซ์ ชวนนักอุตสาหการภาคการผลิตทุกกลุ่ม ไปชมนวัตกรรมล้ำๆ ของเครื่องจักรรุ่นใหม่ในงาน แมนูแฟกเจอริ่ง เอ็กซ์โป
๒๑ มิ.ย. มรภ.สงขลา ร่วมงานวันสหกิจศึกษาบูรณาการกับการทำงาน CWIE DAY ครั้งที่ 14
๒๑ มิ.ย. ไฟ-ฟ้า โดย ทีทีบี แนะ 9 วิธีรับมือเมื่อโดนบูลลี่ ร่วมผลักดันหยุดวงจรบูลลี่ พร้อมสร้างความเข้าใจ ลดปัญหาบูลลี่ในรั้วโรงเรียนผ่านโครงการ
๒๑ มิ.ย. คึกคักคับคั่งเอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ !! รวมพลคอสเพลย์ชาวสปายแฟมิลี ครอบครัวสายลับสุดป่วน ห้ามพลาด SPYxFAMILY POP UP STORE THAILAND
๒๑ มิ.ย. เอปสันโชว์สุดยอดนวัตกรรมเพื่ออุตสาหกรรมในสองงานใหญ่แห่งปี ASSEMBLY AUTOMATION TECHNOLOGY 2024 และ GFT
๒๑ มิ.ย. แอลจี เปิดตัว LG SIGNATURE OLED M4 นวัตกรรมทีวีไฮเอนด์ไร้สายครั้งแรกในไทย รับเทรนด์ปี 2567 มั่นใจตลาดทีวีพรีเมียมโตต่อเนื่อง