ม.ศรีปทุม จับมือ CAT และ เครือข่าย Maker Club ทั่วประเทศ รวม 28 สถาบัน นำ IOT ร่วมพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษาและการสื่อสาร

จันทร์ ๒๙ มกราคม ๒๐๑๘ ๑๑:๑๙
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิรัช เลิศไพฑูรย์พันธ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีปทุม(ที่3จากซ้าย) และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนา สุขวารี คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรีปทุม(ที่2จากซ้าย) ร่วมลงนามกับ พันเอกสรรพชัย หุวะนันทน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท กสท. โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) หรือ CAT พร้อมด้วย อธิการบดี ผู้แทนของมหาวิทยาลัยต่างๆและ เครือข่าย Maker Club จากทั่วประเทศ รวม 28สถาบัน ว่าด้วยการศึกษาและพัฒนาระบบโครงข่ายสารสนเทศและการสื่อสาร(LoRa Network) เพื่อศึกษาและพัฒนาระบบ Internet of Things (IoT) ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 30 อาคาร CAT Tower บางรัก กรุงเทพฯ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิรัช เลิศไพฑูรย์พันธ์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม กล่าวว่า มหาวิทยาลัยศรีปทุม โดย สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ SPU มีคณาจารย์ซึ่งเป็นคนรุ่นใหม่ที่มีความรู้ความสามารถและมีความเชี่ยวชาญในการพัฒนาระบบ Internet of Things (IoT) หลายท่าน จึงได้ส่งทีมคณาจารย์ อาทิ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จิโรจน์ จริตควร หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์,ดร.สุรชัย ทองแก้ว และอาจารย์นิมิตร ทักษวิทยาพงศ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เข้าร่วมในโครงการฯดังกล่าว เพื่อร่วมกันศึกษาและพัฒนาระบบ Internet of Things (IoT)

ผศ.ดร.วิรัช กล่าวเพิ่มเติมว่า มหาวิทยาลัยและสถาบัน Maker Club จากทั่วประเทศที่ตอบรับจะร่วมกันพัฒนาระบบสื่อสารโทรคมนาคมและเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ล้วนเป็นแหล่งรวมของบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ มีความเชี่ยวชาญในแต่ละด้านที่หลากหลาย ตลอดจนมีศักยภาพในการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ซึ่งเมื่อนำจุดแข็งของแต่ละสถาบันมารวมกับเทคโนโลยีสื่อสาร IOT ที่ CAT มีน่าจะทำให้เกิดการถ่ายทอดองค์ความรู้และประสบการณ์ระหว่างกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ ทาง CATเอง ถือว่าการพัฒนาบุคลากรเป็นการลงทุนระยะยาวที่จะส่งผลต่อความสำเร็จ และสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่องค์กร จึงมีความยินดีที่จะแลกเปลี่ยนความรู้ที่มีกับมหาวิทยาลัยที่มีความสนใจ เพื่อให้การพัฒนาของบุคลากรและเทคโนโลยี รวมถึงนวัตกรรมของทุกองค์กรสามารถก้าวสู่ความเป็นเลิศในอนาคตได้

นอกจากนี้ยังจะได้แลกเปลี่ยนและถ่ายทอดองค์ความรู้ระหว่างบุคลากรของแต่ละหน่วยงาน ซึ่งถือเป็นการต่อยอดและช่วยเพิ่มขีดความสามารถให้แก่บุคลากรได้นำไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดได้อีกทางหนึ่ง โดย ทางบริษัท กสท. โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) หรือ CAT ยินดีจะให้การสนับสนุนระบบสื่อสารโทรคมนาคมและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง อาทิ ระบบ Low Power Wide Area Network (LPWAN), เครือข่ายอินเทอร์เน็ต, Cloud Computing และบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ my เพื่อร่วมกันพัฒนาระบบนิเวศน์นวัตกรรมบนพื้นฐานเทคโนโลยี Internet of Things (IOT) ระหว่างหน่วยงานให้ดียิ่งขึ้น

ทั้งนี้สาระสำคัญของบันทึกข้อตกลงในการศึกษาและพัฒนาระบบโครงข่ายสารสนเทศและการสื่อสาร เกิดขึ้นจากเจตนารมณ์ของบริษัท กสท. โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) หรือ CAT ที่ต้องการพัฒนา IOT & Big Data Platform and Applications ร่วมกับมหาวิทยาลัยและเครือข่าย Maker Club จากทั่วประเทศ รวม 28 สถาบัน ประกอบด้วย สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT) มหาวิทยาลัยศิลปากร มหาวิทยาลัยศรีปทุม มหาวิทยาลัยสยาม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่และวิทยาเขตภูเก็ต มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยนเรศวร โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามHome of Maker Bangkok, ChiangMai Maker Club, KhonKaen Maker Club, Deaware Systems, Phuket Maker Club และเพื่อพัฒนาระบบนิเวศน์นวัตกรรมบนพื้นฐานเทคโนโลยี Internet of Thing (IOT) โดยจะเริ่มตั้งแต่การพัฒนาระบบโครงข่ายสื่อสัญญาณ และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใช้ในการศึกษา ด้วยการกำหนดแนวทางการวางแผนการดำเนินงานในการพัฒนาในลักษณะ Road Map ตลอดจนกำหนดรูปแบบของระบบโครงข่าย ระบบสื่อสัญญาณ และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึงระบบอินเทอร์เน็ต เพื่อรองรับการศึกษาที่ล้ำสมัยที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

Cr. ข้อมูล https://news.pdamobiz.com/cat-and-maker-club/

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

โทร. 0-2579-1111 ต่อ 2195 โทรสาร 0 2579 1111 ต่อ 2196

อีเมล์ : [email protected] เว็บไซต์ https://www.spu.ac.th/fac/informatics

หรือติดตามกิจกรรมต่างๆได้ที่ https://www.facebook.com/spu.informatics

หรือเยี่ยมชมวิดีทัศน์แนะนำมหาวิทยาลัยศรีปทุมได้ที https://www.youtube.com/user/SPUFriends

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

๑๗:๒๗ นักศึกษา DTC โชว์ฝีมืออวดนักการทูต ในงาน Sawasdee France ที่สถานทูตฝรั่งเศส
๑๗:๓๕ ttb analytics คาดธุรกิจบริการดิจิทัลปี 2566 โตแตะ 5.6 แสนล้าน แรงหนุนจากกระแสบริโภคในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล
๑๗:๔๗ ธนาคารกสิกรไทย ยืนหยัดช่วยเหลือลูกค้า ขึ้นดอกเบี้ยเงินกู้รายย่อยเพียง 0.10% และขึ้นดอกเบี้ยเงินฝากสูงสุดถึง
๑๗:๕๒ เจมาร์ท ประกันภัย เปิดตัวแคมเปญใหม่ Embedded Stackable Insurance มุ่งสู่ Lifestyle Insurance Technology
๑๗:๔๑ คอนเฟิร์ม ไม่เพิ่มราคา!! ไปรษณีย์ไทยพร้อมส่งด่วนด้วย EMS ทุกเส้นทางทั่วไทย พื้นที่ห่างไกลแค่ไหนก็ไม่บวกเพิ่ม
๑๗:๓๔ ฟอร์ดฉลองชัย 4 รางวัลแห่งปี ที่งาน The Night of Champions 2022
๑๗:๑๒ ศูนย์คุณธรรม จับมือ สำนักงาน ป.ย.ป. ขับเคลื่อนแนวคิดการพัฒนาการใช้ระบบเครดิตสังคมในประเทศไทยอย่างเป็นรูปธรรม
๑๗:๒๗ จ๊อบซ์มอลล์ เว็บไซต์ที่รวบรวมวิดีโอเรซูเม่ของคนหางานไว้มากที่สุดในโลก
๑๖:๒๘ WORLD นักพัฒนาอสังหาฯมือทอง
๑๖:๒๒ เจนเนอราลี่ ไทยแลนด์ จัดงาน Generali Kick Off 2023 มุ่งยกระดับมาตรฐานตัวแทน เพื่อความสุขของลูกค้า