ฟิทช์ปรับลดอันดับเครดิตของ บล. ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด เป็น 'AA-(tha)’ และให้เครดิตพินิจแนวโน้มเป็นลบ และประกาศคงอันดับเครดิตของสถาบันการเงินไทย 3 แห่งที่เป็นบริษัทลูกของสถาบันการเงินต่างชาติ

พฤหัส ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๐๑๘ ๑๖:๒๖
ฟิทช์ เรทติ้งส์ ประกาศปรับลดอันดับเครดิตภายในประเทศระยะยาวของบริษัทหลักทรัพย์ ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด หรือ CIMBS เป็น 'AA-(tha)' จาก 'AA(tha)' และให้เครดิตพินิจแนวโน้มเป็นลบ (Rating Watch Negative)

พร้อมกันนี้ฟิทช์ประกาศคงอันดับเครดิตของสถาบันการเงินไทยที่เป็นบริษัทลูกของสถาบันการเงินต่างชาติ ดังนี้

- ธนาคารยูโอบี (ไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ UOBT

- ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) หรือ CIMBT

- บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ MBKET

และฟิทช์ประกาศคงอันดับเครดิตของหุ้นกู้มีผู้ค้ำประกันของบริษัท ซีไอเอ็มบี ไทย ออโต้ จำกัด หรือ CIMBT Auto (ซึ่งเดิมคือ บริษัท เซ็นเตอร์ ออโต้ ลีส จำกัด)

สำหรับรายละเอียดของอันดับเครดิตทั้งหมดแสดงไว้ในส่วนท้าย

ปัจจัยสนับสนุนอันดับเครดิต- อันดับเครดิตสากล อันดับเครดิตภายในประเทศ และอันดับเครดิตหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ

อันดับเครดิตภายในประเทศของ CIMBS พิจารณาจากปัจจัยสนับสนุนจากบริษัทแม่ ซึ่งคือ CIMB Group ของประเทศมาเลเซีย การปรับลดอันดับเครดิตภายในประเทศของ CIMBS สะท้อนถึงการที่ฟิทช์มองว่าโอกาสที่บริษัทแม่จะให้การสนับสนุนแก่ CIMBS มีการปรับตัวลดลง เนื่องจาก CIMB Group มีแผนการที่ชัดเจนที่จะลดสัดส่วนการถือหุ้นบริษัทในกลุ่มธุรกิจหลักทรัพย์ โดย CIMB Group ได้ประกาศที่จะขายหุ้นใน CIMB Securities International Pte Ltd. (หรือ CSI) ซึ่งเป็นบริษัทแม่ที่เป็นผู้ถือหุ้นโดยตรงของ CIMBS ในสัดส่วน 50% ให้แก่ China Galaxy International Holdings (หรือ CGIH) ฟิทช์เชื่อว่าแผนการลดสัดส่วนการถือหุ้นดังกล่าวจะส่งผลกระทบในเชิงลบต่อบทบาทและการผสานการดำเนินการ (integration) ของ CIMBS กับ CIMB Group ในระยะปานกลาง

พร้อมกันนี้ฟิทช์ยังให้เครดิตพินิจแนวโน้มเป็นลบแก่อันดับเครดิตภายในประเทศของ CIMBS เนื่องจากโอกาสที่ CIMB Group จะให้การสนับสนุนแก่ CIMBS อาจจะปรับตัวลดลงได้อีก หลังจากกระบวนการซื้อขายหุ้นดังกล่าวแล้วเสร็จ ฟิทช์เชื่อว่า CIMB Group มีแนวโน้มที่จะลดระดับของโอกาสที่จะให้การสนับสนุนแก่ CIMBS เนื่องจาก CIMB Group มีสิทธิที่จะขายหุ้นเพิ่มเติมได้อีก 25% ให้แก่ CGIH ตามที่ระบุไว้ในสัญญาซื้อขายหลักทรัพย์ดังกล่าว

ฟิทช์จะทำการประเมินระดับการสนับสนุนที่ CIMBS จะได้รับจากบริษัทแม่ที่เป็นสถาบันการเงินรายใหม่ ซึ่งคือ CGIH แต่อย่างไรก็ตามฟิทช์เชื่อว่าระดับของการสนับสนุนจากผู้ถือหุ้นรายใหม่ ไม่น่าจะอยู่ในระดับที่สูงกว่าเมื่อเทียบกับระดับการสนับสนุนเดิมที่ CIMB Group มีให้แก่ CIMBS ในขณะเดียวกันก็มีความเป็นไปได้ที่ฟิทช์อาจมองว่าระดับและโอกาสที่ผู้ถือหุ้นร่วมทั้ง 2 ราย จะให้การสนับสนุนแก่ CIMBS นั้น อาจไม่มีความชัดเจนพอ และการประเมินอันดับเครดิตของ CIMBS อาจจะต้องพิจารณาจากความแข็งแกร่งทางการเงินของตัวบริษัทเอง และในกรณีดังกล่าวอันดับเครดิตภายในประเทศระยะยาวของ CIMBS อาจถูกปรับลดอันดับลงได้อีก 3 อันดับหรือมากกว่า

ปัจจัยด้านการสนับสนุนจากธนาคารแม่เป็นปัจจัยพิจารณาหลักสำหรับอันดับเครดิตสากลและอันดับเครดิตภายในประเทศของ UOBT รวมทั้งอันดับเครดิตภายในประเทศของ CIMBT และ MBKET ฟิทช์เชื่อว่าสถาบันการเงินทั้ง 3 แห่งนี้จะได้รับการสนับสนุนเป็นพิเศษที่นอกเหนือจากการสนับสนุนในด้านการดำเนินงานปรกติ (extraordinary support) จากธนาคารแม่แต่ละแห่ง ซึ่งได้แก่ United Overseas Bank Limited (UOB, AA-/แนวโน้มอันดับเครดิตมีเสถียรภาพ), CIMB Bank Berhad (CIMB) และ Malayan Banking Berhad (Maybank, A-/แนวโน้มอันดับเครดิตมีเสถียรภาพ) ทั้งนี้ธนาคารแม่มีการผสานการดำเนินงานกับบริษัทลูกในประเทศไทยอย่างใกล้ชิดและเป็นถือหุ้นใหญ่ในบริษัทลูก อีกทั้งยังมีอำนาจควบคุมการบริหารงานในบริษัทลูกในประเทศไทยทั้ง 3 แห่ง นอกจากนี้ธนาคารแม่ยังให้สิทธิบริษัทลูกในการใช้ชื่อและสัญลักษณ์ทางการค้าร่วมกันกับธนาคารแม่ และธนาคารแม่ยังคงให้การสนับสนุนทั้งในด้านการเงินและการดำเนินงานแก่บริษัทลูก

อันดับเครดิตสากลสกุลเงินต่างประเทศของ UOBT ที่ 'A-' ถูกจำกัดโดยเพดานอันดับเครดิตของประเทศไทย (Country Ceiling) ที่ 'A-'

อันดับเครดิตภายในประเทศของหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีหลักประกันสกุลเงินบาทของ UOBT และ CIMBT อยู่ในระดับเดียวกันกับอันดับเครดิตภายในประเทศของแต่ละธนาคาร สะท้อนถึงการที่หุ้นกู้ดังกล่าวเป็นภาระผูกพันที่ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีหลักประกันและมีสิทธิเทียบเท่า (pari passu) ภาระไม่ด้อยสิทธิและไม่มีหลักประกันอื่นของธนาคาร

การค้ำประกันในลักษณะไม่มีเงื่อนไขและไม่สามารถเพิกถอนได้ของ CIMBT เป็นปัจจัยสนับสนุนอันดับเครติดของหุ้นกู้มีผู้ค้ำประกันของ CIMBT Auto ที่ 'AA(tha)' ทั้งนี้ CIMBT เป็นบริษัทแม่โดยตรงและมีสัดส่วนการถือหุ้นที่ 99.99% ในCIMBT Auto

ปัจจัยสนับสนุนอันดับเครดิต – อันดับความแข็งแกร่งทางการเงิน

อันดับความแข็งแกร่งทางการเงิน (Viability Rating) ของ UOBT มีปัจจัยหลักในการพิจารณามาจากการที่ธนาคารมีเครือข่ายธุรกิจในประเทศที่ค่อนข้างเล็ก อีกทั้งธนาคารยังมีความสามารถในการทำกำไรที่ด้อยกว่าเมื่อเทียบกับธนาคารพาณิชย์อื่นที่มีขนาดใหญ่กว่า อันดับความแข็งแกร่งทางการเงินของ UOBT ยังสะท้อนถึงฐานะเงินกองทุนที่เหมาะสมกับอันดับเครดิต

ผลการดำเนินงานที่มีความสม่ำเสมออย่างต่อเนื่อง รวมทั้งการสนับสนุนในด้านของการดำเนินงานตามปรกติจาก UOB (เช่นในด้านการบริหารงานและการตลาด)

ปัจจัยสนับสนุนอันดับเครดิต – อันดับเครดิตหุ้นกู้ด้อยสิทธิ

ฟิทช์ให้อันดับเครดิตภายในประเทศแก่หุ้นกู้ด้อยสิทธิที่นับเป็นเงินกองทุนชั้นที่ 2 ตามเกณฑ์บาเซล 3 (Basel III-compliant Tier 2 subordinated unsecured notes) ของ UOBT ต่ำกว่าอันดับเครดิตภายในประเทศระยะยาวของ UOBT หนึ่งอันดับ เนื่องจากข้อกำหนดสิทธิโดยรวมของหุ้นกู้ด้อยสิทธิดังกล่าวสอดคล้องกับข้อกำหนดสิทธิของหุ้นกู้ด้อยสิทธิประเภทเดียวกันที่มีการออกเสนอขายแล้วก่อนหน้านี้ในประเทศไทย ซึ่งไม่มีคุณสมบัติในการรองรับผลขาดทุนระหว่างการดำเนินกิจการ (going-concern loss absorption feature) และไม่มีการบังคับให้ตัดหนี้สูญทั้งจำนวน (mandatory full write-down)

อันดับเครดิตของหุ้นกู้ด้อยสิทธิของ MBKET อยู่ต่ำกว่าอันดับเครดิตที่ใช้อ้างอิง (anchor rating) ซึ่งคือ 'AA+(tha)' อยู่ 1 อันดับ ผู้ถือหุ้นกู้ด้อยสิทธิจะมีลำดับสิทธิในการเรียกร้อง (priority of claims) ด้อยกว่าเจ้าหนี้บุริมสิทธิและเจ้าหนี้สามัญอื่นๆ ของบริษัท (senior creditors) ซึ่งอันดับเครดิตของหุ้นกู้ด้อยสิทธิดังกล่าวที่อยู่ต่ำกว่าอันดับเครดิตอ้างอิง 1 อันดับเป็นการสะท้อนถึงการที่หุ้นกู้ด้อยสิทธิดังกล่าวไม่มีคุณสมบัติรองรับผลขาดทุนระหว่างการดำเนินกิจการและความเสี่ยงของการขาดทุนจากการชำระคืนเงินกู้ (loss severity risks) ของหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีมากกว่าเมื่อเทียบกับตราสารหนี้ที่ไม่ด้อยสิทธิ

ปัจจัยที่อาจส่งผลต่ออันดับเครดิตในอนาคต – อันดับเครดิตสากล อันดับเครดิตภายในประเทศ และอันดับเครดิตหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ

ฟิทช์คาดว่าจะสามารถยกเลิกเครดิตพินิจแนวโน้มเป็นลบของ CIMBS ได้ภายใน 6 เดือนข้างหน้าเมื่อฟิทช์มีข้อมูลที่มีความชัดเจนมากขึ้นในด้านปัจจัยการสนับสนุนที่ CIMBS จะได้รับจากผู้ถือหุ้นที่เป็นสถาบันการเงิน อันดับเครติดของ CIMBS น่าจะเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางเดียวกันกับการเปลี่ยนแปลงในโครงสร้างเครดิตของ CIMB Group และโอกาสที่ทางกลุ่มจะให้การสนับสนุนแก่ CIMBS อีกทั้งอันดับเครดิตภายในประเทศของ CIMBS อาจได้รับผลกระทบจากผลของการประเมินโอกาสที่ CGIH จะให้การสนับสนุนพิเศษนอกเหนือจากการสนับสนุนในด้านการดำเนินงานปรกติแก่ CIMBS

การเปลี่ยนแปลงของอันดับเครดิตสากลสกุลเงินต่างประเทศระยะยาวของ UOB ไม่น่าจะส่งผลกระทบต่ออันดับเครดิตสากลสกุลเงินต่างประเทศระยะยาวของ UOBT ยกเว้นในกรณีที่อันดับเครดิตสากลของ UOB ถูกปรับลดอันดับลง 3 อันดับหรือมากกว่า เนื่องจากปัจจุบันอันดับเครดิตสากลสกุลเงินต่างประเทศระยะยาวของ UOBT ถูกจำกัดโดยเพดานอันดับเครดิตของประเทศไทย (Country Ceiling) ที่ 'A-' การเปลี่ยนแปลงของเพดานอันดับเครดิตของประเทศไทยน่าจะส่งผลกระทบในทิศทางเดียวกันกับอันดับเครดิตสากลสกุลเงินต่างประเทศระยะยาวของ UOBT อันดับเครดิตภายในประเทศและอันดับเครดิตสนับสนุนของ UOBT เป็นอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงสุด จึงไม่มีปัจจัยใดที่อาจทำให้อันดับเครดิตได้รับการปรับเพิ่มอันดับ

ฟิทช์อาจปรับลดอันดับเครดิตภายในประเทศของ CIMBT และ MBKET หากโครงสร้างเครดิตของธนาคารแม่แต่ละแห่งปรับตัวแย่ลงหรือหากธนาคารแม่ลดโอกาสในการให้การสนับสนุนเป็นพิเศษที่นอกเหนือจากการสนับสนุนในด้านการดำเนินงานปรกติแก่บริษัทลูก ทั้งนี้การลดลงของโอกาสในการให้การสนับสนุนอาจจะแสดงได้จากการลดสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทลูกลงอย่างมาก หรือการลดลงของระดับการสนับสนุนทางการเงิน เป็นต้น แต่อย่างไรก็ตามฟิทช์ไม่ได้คาดว่าเหตุการณ์ดังกล่าวจะเกิดขึ้น

การเปลี่ยนแปลงของอันดับเครดิตภายในประเทศของ UOBT หรือ CIMBT จะส่งผลในทิศทางเดียวกันต่ออันดับเครดิตภายในประเทศของหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิของแต่ละธนาคาร

อันดับเครดิตของหุ้นกู้มีผู้ค้ำประกันของ CIMBT Auto จะได้รับผลกระทบโดยตรงจากการเปลี่ยนแปลงของอันดับเครดิตภายในประเทศระยะยาวของ CIMBT

ปัจจัยที่อาจมีผลต่ออันดับเครดิตในอนาคต – อันดับความแข็งแกร่งทางการเงิน

ฟิทช์อาจปรับเพิ่มอันดับความแข็งแกร่งทางการเงินของ UOBT หากธนาคารสามารถรักษาความสามารถในการทำกำไรให้ปรับตัวดีขึ้นต่อเนื่องในขณะที่ยังคงระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (risk appetite) และฐานะเงินกองทุนที่แข็งแกร่ง อีกปัจจัยหนึ่งที่สำคัญคือการที่ธนาคารสามารถรักษาขนาดสินทรัพย์ให้มีขนาดใหญ่เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับธนาคารขนาดเล็ก ในทางกลับกัน ฟิทช์อาจปรับลดอันดับความแข็งแกร่งทางการเงินของธนาคารหากความสามารถในการทำกำไร คุณภาพสินทรัพย์และฐานะเงินกองทุนปรับตัวแย่ลงอย่างมาก

ปัจจัยที่อาจมีผลต่ออันดับเครดิตในอนาคต – อันดับเครดิตหุ้นกู้ด้อยสิทธิ

การเปลี่ยนแปลงอันดับเครดิตภายในประเทศระยะยาวของ UOBT น่าจะส่งผลในทิศทางเดียวกันกับอันดับเครดิตของหุ้นกู้ด้อยสิทธิ

การเปลี่ยนแปลงของอันดับเครดิตภายในประเทศระยะยาวของ MBKET น่าจะส่งผลกระทบในทิศทางเดียวกันกับอันดับเครดิตของหุ้นกู้ด้อยสิทธิ

รายละเอียดของอันดับเครดิตมีดังต่อไปนี้:

UOBT:

- อันดับเครดิตสากลสกุลเงินต่างประเทศระยะยาวคงอันดับที่ 'A-'; แนวโน้มอันดับเครดิตมีเสถียรภาพ

- อันดับเครดิตสากลสกุลเงินต่างประเทศระยะสั้นคงอันดับที่ 'F2'

- อันดับความแข็งแกร่งทางการเงินคงอันดับที่ 'bb+'

- อันดับเครดิตสนับสนุนคงอันดับที่ '1'

- อันดับเครดิตภายในประเทศระยะยาวคงอันดับที่ 'AAA(tha)'; แนวโน้มอันดับเครดิตมีเสถียรภาพ

- อันดับเครดิตภายในประเทศระยะสั้นคงอันดับที่ 'F1+(tha)'

- อันดับเครดิตในประเทศของหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิไม่มีหลักประกันคงอันดับที่ 'AAA(tha)'

- อันดับเครดิตในประเทศของหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่นับเป็นเงินกองทุนชั้นที่ 2 ตามเกณฑ์บาเซล 3 คงอันดับที่ 'AA+ (tha)'

CIMBT:

- อันดับเครดิตภายในประเทศระยะยาวคงอันดับที่ 'AA(tha)'; แนวโน้มอันดับเครดิตมีเสถียรภาพ

- อันดับเครดิตภายในประเทศระยะสั้นคงอันดับที่ 'F1+(tha)'

- อันดับเครดิตภายในประเทศระยะสั้นของโครงการหุ้นกู้ระยะสั้น คงอันดับที่ 'F1+(tha)'

CIMBS:

- อันดับเครดิตภายในประเทศระยะยาว ปรับลดอันดับเป็น 'AA-(tha)' จาก 'AA (tha)'; เครดิตพินิจแนวโน้มเป็นลบ

- อันดับเครดิตภายในประเทศระยะสั้นที่ 'F1+(tha)'; เครดิตพินิจแนวโน้มเป็นลบ

MBKET:

- อันดับเครดิตภายในประเทศระยะยาวคงอันดับที่ 'AA+(tha)'; แนวโน้มอันดับเครดิตมีเสถียรภาพ

- อันดับเครดิตภายในประเทศระยะสั้นคงอันดับที่ 'F1+(tha)'

- อันดับเครดิตภายในประเทศระยะยาวของหุ้นกู้ด้อยสิทธิคงอันดับที่ 'AA(tha)'

CIMBT Auto:

- อันดับเครดิตภายในประเทศระยะยาวของหุ้นกู้มีผู้ค้ำประกันคงอันดับที่ 'AA(tha) ; แนวโน้มอันดับเครดิตมีเสถียรภาพ

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

๒๖ ม.ค. สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบูรณ์ ดำเนินการจัดประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพจังหวัด (กพร.ปจ.) ครั้งที่ 1ประจำปี
๒๖ ม.ค. เดลี่ฟู้ดส์ ชวนพระเอกสุดฮอต เข้ม หัสวีร์ ร่วมฉลองครบรอบ 50 ปี โชคดี มีแต่เฮง พร้อมจัดเต็มในเทศกาล พาเลซ คนทะลุล้าน แจกโชคกว่า 20
๒๖ ม.ค. เกทเวย์ เอกมัย ฉลองตรุษจีนต้อนรับปีเสือทอง ชวนช้อปสุดปังในงาน Chinese New Year 2022 Lucky เฮง เฮง เฮง
๒๖ ม.ค. realme ประกาศเปิดตัว สมาร์ตโฟนรุ่น 9 Pro series ที่มาพร้อม 5G และชิปประมวลผล MediaTek Dimensity 920 5G
๒๖ ม.ค. ผลสำรวจชี้ มัลติคลาวด์ยังได้รับความนิยมต่อเนื่อง แต่ความซับซ้อนและความท้าทายต่าง ๆ ก็ยังคงอยู่เช่นกัน
๒๖ ม.ค. กรุงเทพประกันชีวิต พร้อมอยู่เคียงข้างดูแลผู้เอาประกันด้วย 3 มาตรการความช่วยเหลือในสถานการณ์โควิด-19 ระลอกใหม่
๒๖ ม.ค. สร้างสุขภาพที่ดีรับปีใหม่กับแพ็กเกจเสริมภูมิต้านทานและความอ่อนเยาว์กับวิวิด
๒๖ ม.ค. โรงแรม ดิ โอกุระ เพรสทีจ กรุงเทพฯ ประกาศแต่งตั้ง เชฟเจอราร์ด วิลลาเรท ฮอร์คาโญ เป็นหัวหน้าพ่อครัวประจำห้องอาหาร เอเลเมนท์ อินสไปร์ บาย เซล
๒๖ ม.ค. เชิญร่วมสมทบทุน เพื่อสร้าง ศูนย์วิทยาการเวชศาตร์ผู้สูงอายุระดับชาติ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
๒๖ ม.ค. คุณหญิงกัลยา เปิดวิสัยทัศน์ ปี 65 เร่งปฏิรูปการศึกษา สร้างเด็กไทย สู่พลเมืองโลก ชูเข็มทิศการศึกษา คือเข็มทิศประเทศไทย