ผลการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสกระทรวงการคลังและธนาคารกลางอาเซียน+3 (ASEAN+3 Finance and Central Bank Deputies’ Meeting: AFCDM+3) และการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสกระทรวงการคลังอาเซียน (The ASEAN Finance Deputies’ Meeting: AFDM)

พฤหัส ๐๕ เมษายน ๒๐๑๘ ๑๖:๔๔
ผลการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสกระทรวงการคลังและธนาคารกลางอาเซียน+3 (ASEAN+3 Finance and Central Bank Deputies' Meeting: AFCDM+3) และการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสกระทรวงการคลังอาเซียน (The ASEAN Finance Deputies' Meeting: AFDM) เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2561 ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์

นายสมชัย สัจจพงษ์ ปลัดกระทรวงการคลัง เข้าร่วมการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสกระทรวงการคลังและธนาคารกลางอาเซียน+3 (ASEAN+3 Finance and Central Bank Deputies' Meeting: AFCDM+3) และการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสกระทรวงการคลังอาเซียน (ASEAN Finance Deputies' Meeting: AFDM) ในวันที่ 4 เมษายน 2561 ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์ โดยในช่วงเช้า ปลัดกระทรวงการคลังเป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทยร่วมกับรองผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยในการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสกระทรวงการคลังและธนาคารกลางอาเซียน+3 โดยที่ประชุมรับทราบความคืบหน้าและร่วมให้ความเห็นต่อการดำเนินการต่าง ๆ ภายใต้มาตรการริเริ่มเชียงใหม่ไปสู่การเป็นพหุภาคี (Chiang Mai Initiative Multilateralisation: CMIM) ดังนี้ 1) การดำเนินการทบทวนความตกลง CMIM) 2) การจัดทำแนวปฏิบัติในการแลกเปลี่ยนข้อมูลล่วงหน้าระหว่างกลไก CMIM และกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (International Monetary Fund: IMF) และ 3) การจัดทำกรอบเงื่อนไขในการขอรับความช่วยเหลือทางการเงินจาก CMIM (CMIM Conditionality Framework) ซึ่งคาดว่าจะสามารถดำเนินการได้แล้วเสร็จภายในปี 2561

นอกจากนี้ ที่ประชุมได้ให้ความเห็นชอบต่อแผนการทดสอบกลไกการทำงาน (Test Run) ของ CMIM ครั้งที่ 9 ซึ่งจะเป็นการจำลองสถานการณ์ให้ประเทศสมาชิกที่ขอรับความช่วยเหลือทางการเงินก่อนการเกิดวิกฤตเปลี่ยนแปลงจากการรับความช่วยเหลือภายใต้กลไก CMIM ไปเป็นการรับความช่วยเหลือภายใต้กลไก CMIM ร่วมกับกลไก IMF และโครงการนำร่อง (Pilot Project) การทดสอบตัวชี้วัด Economic Review and Policy Dialogue Matrix (ERPD Matrix) ในระยะต่อไป ซึ่งประเทศไทยและสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามยืนยันการเข้าร่วมโครงการแล้ว

ในส่วนของมาตรการริเริ่มพัฒนาตลาดพันธบัตรเอเชีย (Asian Bond Markets Initiatives: ABMI) ที่ประชุมรับทราบความคืบหน้าการดำเนินการของคณะทำงานต่าง ๆ ภายใต้ ABMI อาทิ สถานะปัจจุบันของการเพิ่มทุนของหน่วยงานค้ำประกันเครดิตและการลงทุนแห่งภูมิภาคอาเซียน+3 (Credit Guarantee and Investment Facility: CGIF) จากเดิม 700 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ไปเป็น 1,200 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ซึ่งได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้วและมีประเทศสมาชิกชำระเงินเพิ่มทุนแล้วจำนวน 4 ประเทศ ได้แก่ ประเทศญี่ปุ่นและสาธารณรัฐสิงคโปร์ที่ชำระเต็มจำนวน และประเทศกัมพูชาและสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ที่ชำระแล้วบางส่วน นอกจากนี้ ที่ประชุมได้ให้ความเห็นชอบต่อร่างหลักการทั่วไปในการอนุญาตให้ผู้แทนจากประเทศที่ไม่ใช่สมาชิกอาเซียน+3 เข้าร่วมในการประชุม ASEAN+3 Bond Market Forum (ABMF) แล้ว โดยจะมีผู้แทนจากประเทศมองโกเลียเข้าร่วมการประชุม ABMF ภายใต้หลักการนี้เป็นประเทศแรก

ในช่วงบ่าย นายสมชัย สัจจพงษ์ ปลัดกระทรวงการคลัง ได้เข้าร่วมการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสกระทรวงการคลังอาเซียน (The ASEAN Finance Deputies' Meeting: AFDM) โดยที่ประชุมรับทราบรายงานความคืบหน้าการดำเนินการและพิจารณาให้ความเห็นในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้

ปลัดกระทรวงการคลังได้แสดงความเห็นสนับสนุนให้กองทุนเพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในภูมิภาคอาเซียน (ASEAN Infrastructure Fund: AIF) ยังคงมีบทบาทในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในภูมิภาค โดยขอให้ธนาคารพัฒนาเอเชีย (Asian Development Bank: ADB) ทำการศึกษาและเสนอแนะแนวทางการบริหารเงินกองทุนที่มีจำกัดให้สามารถสนับสนุนโครงการต่างๆ ให้มากขึ้น รวมถึงความเป็นไปได้ในการขยายจำนวนสมาชิกให้ครอบคลุมถึงประเทศสมาชิกอาเซียน+3 ด้วย

ที่ประชุมรับทราบความคืบหน้าการดำเนินการภายใต้ความร่วมมือด้านศุลกากรอาเซียนและแสดงความยินดีที่ประเทศสมาชิกสามารถลงนามพิธีสารฉบับที่ 2 ว่าด้วยการกำหนดที่ทำการพรมแดน (Designation of Frontier Points) ภายใต้กรอบความตกลงว่าด้วยการอำนวยความสะดวกการขนส่งสินค้าผ่านแดน (ASEAN Framework Agreement on the Facilitation of Goods in Transit) ได้ครบทั้ง 10 ประเทศแล้ว พร้อมทั้งขอให้ประเทศสมาชิกดำเนินการให้สัตยาบันพิธีสารฉบับที่ 2 และฉบับที่ 7 ว่าด้วยระบบศุลกากรผ่านแดน (Customs Transit System) ภายใต้กรอบความตกลงว่าด้วยการอำนวยความสะดวกการขนส่งสินค้าผ่านแดนเพื่อให้มีผลบังคับใช้ ซึ่งจะเป็นการอำนวยความสะดวกทางการค้า และเป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจในภาพรวมของอาเซียนต่อไป

ความร่วมมือทางด้านภาษีอากรมีความคืบหน้าเป็นที่น่าพอใจ โดยประเทศไทยอยู่ระหว่างการเจรจาจัดทำอนุสัญญาภาษีซ้อน (Double Taxation Agreement: DTA) เพื่อให้ครบทุกประเทศสมาชิก พร้อมทั้งแสดงความยินดีกับความคืบหน้าในการเจรจาอนุสัญญาภาษีซ้อนระหว่างประเทศสมาชิก การพัฒนาแนวทางการหักภาษี ณ ที่จ่าย มาตรการป้องกันการถูกกัดกร่อนฐานภาษีและการโอนกำไรไปต่างประเทศ (Base Erosion and Profit Shifting: BEPS) และการแลกเปลี่ยนข้อมูลทางภาษี (Exchange of Information: EOI) นอกจากนี้ ที่ประชุมรับทราบความคืบหน้าการรับรองมาตรฐานพันธบัตรสีเขียว (ASEAN Green Bond Standard) โดยคณะทำงานเพื่อพัฒนาตลาดทุน (Working Committee on Capital and Market Development: WC-CMD) และ ASEAN Capital Markets Forum (ACMF)

ทั้งนี้ ในโอกาสที่ประเทศไทยจะเป็นประธานและเจ้าภาพในการประชุมครั้งต่อไป ปลัดกระทรวงการคลังได้แจ้งให้ประเทศสมาชิกอาเซียนทราบว่าการประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังอาเซียน (ASEAN Finance Ministers' Meeting: AFMM) ครั้งที่ 23 และการประชุมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องจะจัดขึ้นในปี 2562 ระหว่างวันที่ 1 – 5 เมษายน 2562 ณ จังหวัดเชียงราย

สำนักนโยบายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง

โทร. (02) 273-9020 ต่อ 3621, 3663

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

๑๔:๒๗ ไลท์อัพ โทเทิล โซลูชั่น ต้อนรับนักวิเคราะห์ เตรียมเดินหน้าเข้า mai ภายในไตรมาส 2/2567
๑๔:๑๓ INNISFREE เปิดตัว 'THE ISLE ADVENTURE' เกมส์โลกเสมือนจริงสำหรับคน Gen Z เพียงเล่น! ลุ้นรับตั๋วเครื่องบินมูลค่า
๑๔:๐๔ เจ็ตต์ ลอว์เรนซ์ บิดเดือด Honda CRF450R ครองรั้งจ่าฝูงคะแนนสะสม AMA Supercross 2024 สนามที่ 13
๑๔:๔๐ สมศักดิ์ศรีเทศกาลดนตรีที่ทุกคนรอคอย Pepsi presents S2O Songkran Music Festival 2024 ทำถึง! จัดเต็ม ดีเจระดับโลก โปรดักชั่นสุดยิ่งใหญ่ พลุ น้ำ และเซอร์ไพรซ์ตลอด 3
๑๔:๐๓ กทม.เร่งประสาน ขบ.ปรับปรุงข้อมูลเลขสายรถเมล์ เดินหน้าติดตั้งป้าย-ศาลาที่พักรูปแบบใหม่
๑๔:๔๘ 'เจ้าสัว' คว้ารางวัล Thailand's Most Admired Brand ปี 2024 ครองใจผู้บริโภคกลุ่มสแน็คไทย 2 ปีซ้อน
๑๔:๑๐ KBank Private Banking ตอกย้ำภารกิจพิชิตโลกเดือด ชี้โอกาสการลงทุนอย่างมั่งคั่งและยั่งยืน ผ่าน 3 กองทุนด้านความยั่งยืน K-PLANET K-TNZ-ThaiESG และ
๑๔:๕๖ STX เปิดจองซื้อ IPO กระแสดี ชูหุ้นเหมืองหินตัวแรกในตลาดทุน ไร้หนี้ - เพอร์ฟอร์แมนซ์เยี่ยม
๑๔:๑๕ เรเว่ คอมเมอร์เชียล วีฮิเคิลส์ ทดสอบรถบัสไฟฟ้า BYD B70 ให้บริการรับ-ส่ง ย่านทองหล่อ ฟรี! ชวนสัมผัสประสบการณ์การเดินทางด้วยไฟฟ้า 100%
๑๔:๒๑ กทม.รุกมาตรการเฝ้าระวัง-ป้องกันการแพร่ระบาดโรคพิษสุนัขบ้า ตั้งเป้าทำหมัน-ฉีดวัคซีน 200,000 ตัวในปี 67