ม.เอเชียอาคเนย์ ร่วมมือ 15 โรงเรียน เปิดโครงการ ม.พี่เลี้ยงเพื่อพัฒนาโรงเรียนเครือข่ายด้วยนวัตกรรม

พุธ ๐๘ สิงหาคม ๒๐๑๘ ๑๕:๑๓
มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ ร่วมพัฒนาระบบการเรียนการสอนด้วยนวัตกรรม เทคโนโลยียุคดิจิทัล เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอนให้ครูและนักเรียนโรงเรียนเครือข่ายจำนวน 15 โรงเรียน ตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อก้าวสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 ภายใต้ชื่อ "โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนาท้องถิ่น" หรือ มหาวิทยาลัยพี่เลี้ยง
ม.เอเชียอาคเนย์ ร่วมมือ 15 โรงเรียน เปิดโครงการ ม.พี่เลี้ยงเพื่อพัฒนาโรงเรียนเครือข่ายด้วยนวัตกรรม

อาจารย์อุษา กล้าวิจารณ์ ผู้อำนวยการศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ ในฐานะหัวหน้าโครงการฯ กล่าวว่า มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ ได้นำนวัตกรรมทางการศึกษาสมัยใหม่เข้ามาสร้างระบบการจัดการการเรียนการสอนให้กับโรงเรียนเครือข่าย เพื่อให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพ โดยวางรูปแบบเป็น 4 หัวข้อหลัก ได้แก่ (1) การวิจัยในห้องเรียน (2) การเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยี AR (Augmented Reality) (3) การนำระบบ IOT for Start Up 4.0 มาใช้ในด้านการสอน และ (4) การออกแบบสื่อการเรียนการสอนด้วย Google Application โดยทั้ง 4 หัวข้อนี้จะได้ถูกสอดแทรกในหัวข้อการนำเทคโนโลยีและโปรแกรมใหม่ๆ ที่แนะนำให้ครูผู้สอนสามารถนำไปใช้สอนนักเรียนในโรงเรียนได้ ส่วนกิจกรรมที่ทำร่วมกับนักเรียน จะเป็นการพัฒนาและปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม รวมถึงการแก้ปัญหา หรือทักษะการใช้ชีวิตประจำวัน รวมถึงสามารถจะนำไปต่อยอดให้ประกอบอาชีพได้ โดยทางมหาวิทยาลัยได้มีจิตอาสาจากกลุ่มอาจารย์และนักศึกษาจากหลากหลายสาขาร่วมกันสอนการสร้างอาชีพต่าง ๆ เช่น จิตอาสาจากคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ หลักสูตรดิจิตอลมีเดีย จิตอาสาจากคณะวิศวกรรมสาขาสิ่งแวดล้อม และวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ iOT และอีกหลากหลายสาขาร่วมกันทำงานในโครงการพี่เลี้ยงเพื่อเพิ่มเติมความรู้ให้นักเรียน เช่น อบรมให้นักเรียนสามารถออกแบบสติกเกอร์ไลน์ โดยใช้โปรแกรมโฟโต้ชอป การตัดต่อวิดีโอโดยใช้โปรแกรมอย่างง่าย และมีการจัดกิจรรมไอทีแคมป์ในทุกโรงเรียนที่เราเป็นพี่เลี้ยงเพื่อจะเข้ามาทำกิจกรรมร่วมกัน และในปีต่อ ๆ ไป มหาวิทยาลัยพี่เลี้ยงก็จะต้องวางแผนศึกษาและตามเก็บข้อมูลตามด้วย

อาจารย์อุษากล่าวว่า การทำกิจกรรม "โครงการมหาวิทยาลัยพี่เลี้ยง" ในครั้งนี้ ประกอบด้วย 15โรงเรียน ประกอบด้วยโรงเรียนกระทุ่มแบน "วิเศษสมุทคุณ",โรงเรียนเทศบาลอ้อมน้อย, โรงเรียนภัทรญาณวิทย, โรงเรียนพันท้ายนรสิงห์วิทยา, โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม, โรงเรียนฤทธิณรงค์รอน, โรงเรียนเทศบาล 1 วัดเทียนดัด, โรงเรียนวัดท้ายหาด (พลอยเจียเส็ง), โรงเรียนศรีสุวรรณคงคาราม, โรงเรียนเมธีชุณหะวัณวิทยาลัย, โรงเรียนวัดธรรมสถิติ์วราราม, โรงเรียนสกลวิสุทธิ, โรงเรียนวัดบางกะพ้อม, โรงเรียนวัดบางขันแตก (บำเพ็ญอยู่รังสฤษดิ์) และโรงเรียนวัดประดู่ในทรงธรรม

ทั้งนี้โครงการมหาวิทยาลัยพี่เลี้ยงภายใต้การดูแลของมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์จะแตกต่างจากที่อื่น โดยเราจะมุ่งการทำงานในลักษณะประสานการทำงานร่วมกันกับโรงเรียน เพราะเรามั่นใจว่า องค์ความรู้ของการเรียนการสอนในระดับมัธยมศึกษาก็มีความสำคัญที่สามารถนำมาทำวิจัยและพัฒนาต่อยอดในอนาคตได้ ดังนั้น นอกจากการเป็นผู้ให้ความรู้และทักษะใหม่ๆ แก่โรงเรียนแล้ว ทางม.เอเชียอาคเนย์ ยังมุ่งศึกษาและนำประสบการณ์รวมถึงมุมมองการเรียนการสอนในระดับมัธยมมาแลกเปลี่ยนกับทีมคณาจารย์ระดับมหาวิทยาลัย เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกันที่มีคุณค่าอย่างยิ่งด้วย

ด้านอาจารย์ณัฏฐ์ โอธนาทรัพย์ ผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษาและหัวหน้าสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ [IoT] มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ ซึ่งเป็นกำลังหลักของโครงการนี้ได้กล่าวเพิ่มว่า เด็กนักเรียนทุกโรงเรียนเกิดมาพร้อมกับเทคโนโลยี ซึ่งเราสามารถเรียกเด็กยุคนี้ได้ว่า เป็นเด็กยุค 4.0 โดยนักเรียนมีความสามารถในการใช้เครื่องมือต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นสมาร์ทโฟนและคอมพิวเตอร์ได้อย่างคล่องแคล่ว เมื่อมีการนำความรู้ใส่เข้าไป ก็สามารถเข้าใจได้อย่างรวดเร็ว โครงการนี้จึงเป็นการตอบสนองต่อนโยบายภาครัฐที่ต้องการให้เด็กนักเรียนมีความรู้ด้านไอที ที่สามารถเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันได้

โครงการมหาวิทยาลัยพี่เลี้ยง ถือเป็นทางเลือกของนักเรียนที่เรียนอยู่ในพื้นที่ใกล้มหาวิทยาลัย และถือเป็นการเปิดทางเลือกให้นักเรียนได้มีทางเลือกเรียนในระดับชั้นอุดมศึกษาใกล้บ้าน ไม่ต้องเดินทางไกล ลดค่าใช้จ่ายที่บ้าน ด้วยเหตุนี้ มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ จึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งในเขตพื้นที่ภาคกลางตอนล่างและมีศักยภาพที่สามารถผลิตน้อง ๆ เหล่านี้ไปทำงานในสังคมได้อย่างมีคุณภาพ

ม.เอเชียอาคเนย์ ร่วมมือ 15 โรงเรียน เปิดโครงการ ม.พี่เลี้ยงเพื่อพัฒนาโรงเรียนเครือข่ายด้วยนวัตกรรม ม.เอเชียอาคเนย์ ร่วมมือ 15 โรงเรียน เปิดโครงการ ม.พี่เลี้ยงเพื่อพัฒนาโรงเรียนเครือข่ายด้วยนวัตกรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

๑๑:๐๐ เปิดตัวหนังสือ เปลือยใจ อีจัน
๑๑:๕๒ Xinhua Silk Road: งานแสดงสินค้า Zhangshu National Traditional Chinese Materia Medica Trade Fair ครั้งที่ 52 จัดขึ้นในวันที่ 16-18 ต.ค. ณ
๑๑:๐๒ บ้านปู' เชื่อมโยงประสบการณ์พนักงานเข้ากับธุรกิจ เดินหน้าพลิกโฉม Digital HR ด้วยบริการ SAP Social Media
๑๑:๒๖ ซมโปะ ประกันภัย เดินหน้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมพื้นที่กทม. - อยุธยา ตอกย้ำความมุ่งมั่นในการ ดูแลคนไทยด้วยหัวใจญี่ปุ่น
๑๑:๓๐ ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ต้อนรับ บมจ. รุ่งเรืองตลอดไป (GLORY) เริ่มซื้อขาย 25 ต.ค. นี้
๑๐:๐๘ เปิดตัวอย่างเป็นทางการ! OPPO A53 NEW รุ่น RAM 4GB, ROM 128GB ใหม่ มอบความสนุกได้มากกว่า พร้อมเป็นเจ้าของได้ตั้งแต่วันที่ 22 ตุลาคมนี้ ในราคา 6,499
๑๐:๑๑ ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อรับมอบอาหารสนับสนุนจาก เซเว่น อีเลฟเว่น หนุนเจ้าหน้าที่ในการฉีดวัคซีน เพื่อสู้ภัย
๑๐:๕๗ Aruba เปิดตัววิวัฒนาการขั้นถัดไปของสถาปัตยกรรมระบบสวิตช์
๑๐:๒๗ โซนี่ไทยเปิดตัวผลิตภัณฑ์โฮมเธียเตอร์ระดับเรือธงรุ่นล่าสุด HT-A9 และ HT-A7000 มาพร้อมเทคโนโลยีเสียงเซอร์ราวด์ขั้นสุด
๑๐:๕๕ แบงค์-พบเอก ขอพักลาหน้าจอ MONO29