IOD เปิดโผ 35 บจ. เข้ารอบลุ้นรางวัล Board of the Year Awards

ศุกร์ ๑๘ มกราคม ๒๐๑๙ ๑๒:๑๙
นายกุลเวช เจนวัฒนวิทย์ กรรมการผู้อำนวยการ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) เปิดเผยรายชื่อ 35 บริษัทจดทะเบียนที่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติเบื้องต้นเพื่อเข้ารอบไปลุ้นรางวัล Board of the Year Awards ซึ่งเป็นรางวัลอันทรงเกียรติเพียงหนึ่งเดียวในตลาดทุนที่มอบให้กับคณะกรรมการของบริษัทจดทะเบียนไทย เพื่อสะท้อนถึงประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทที่ครอบคลุมทั้งในแง่ของการกำกับดูแลกิจการที่ดี การสร้างผลตอบแทนให้กับผู้ถือหุ้น และการให้ความสำคัญกับผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ

IOD จะประกาศผลรางวัล Board of the Year ในเดือนมิถุนายน 2562 โดยในรอบล่าสุดนี้ จะแบ่งประเภทรางวัลตามขนาดธุรกิจใหญ่ กลาง เล็ก ตาม market capitalization โดยรางวัลของบริษัทในแต่ละขนาดจะแบ่งเป็นประเภท Gold, Silver และ Bronze โดยหลังจากนี้ IOD จะทำการประเมินเชิงลึก ซึ่งรวมถึงการสัมภาษณ์คณะกรรมการบริษัทที่ผ่านเข้ารอบมา เพื่อให้ได้คณะกรรมการที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะได้รับรางวัลนี้ในแต่ละขนาดธุรกิจ

"การสัมภาษณ์คณะกรรมการถือเป็นเอกลักษณ์ของรางวัล Board of the Year ซึ่งจะทำให้มั่นใจได้ว่า คณะกรรมการที่ได้รับรางวัลนี้ ได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพจริงๆ ไม่ได้มีแค่รูปแบบ หรือ form ที่ดูดี แต่ว่ามีเนื้อหา หรือ substance ที่หนักแน่นด้วย" นายกุลเวช กล่าว และเสริมว่า "นอกจากนี้ การที่ IOD ดึงผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ ทั้งที่เป็นหน่วยงานกำกับดูแล ผู้ลงทุนสถาบัน และบริษัทที่ปรึกษาชั้นนำ ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการพิจารณารางวัลด้วย ทำให้ถือได้ว่าคณะกรรมการที่ได้รับรางวัล Board of the Year คือผู้ที่ได้รับการยอมรับจากประชาคมในตลาดทุนโดยรวมด้วย"

ในการพิจารณารางวัลรอบนี้ IOD ได้ปรับปรุงหลักเกณฑ์และกระบวนการพิจารณารางวัล Board of the Year ให้เข้มข้น และครอบคลุมมากขึ้น รวมถึงให้ความสำคัญกับผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ มากขึ้นด้วย โดยเปิดโอกาสให้ผู้ลงทุนสถาบันภายใต้ความร่วมมือกับสมาคมบริษัทจัดการลงทุน สมาคมประกันชีวิตไทย และกลุ่มกรรมการ ได้แก่ สมาชิกผู้ทรงคุณวุฒิอาวุโสของ IOD กรรมการอาชีพในทำเนียบ IOD และสมาชิกในชมรมกรรมการอิสระ มีส่วนร่วมในการเสนอชื่อคณะกรรมการที่สมควรผ่านเข้าสู่กระบวนการสัมภาษณ์ นอกจากนี้ได้มีการเชิญบริษัทที่ปรึกษาชั้นแนวหน้า ได้แก่ Bain & Company, Baker & McKenzie, Grant Thornton, Heidrick & Struggles, PwC (Thailand) ให้เข้ามาร่วมกำหนดเกณฑ์พิจารณารางวัล และมีการตรวจสอบความโปร่งใสในการพิจารณาให้รางวัลโดย EY อีกด้วย

IOD ยังได้กำหนดให้มีรางวัลใหม่คือ Visionary Board Award สำหรับคณะกรรมการที่มีวิสัยทัศน์ ในการปฏิบัติหน้าที่กำกับดูแลให้ธุรกิจสามารถปรับตัวภายใต้สภาวะการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นได้อย่างเหมาะสม นอกจากนี้ ยังเพิ่มรางวัล Rising Star สำหรับคณะกรรมการบริษัทที่มีพัฒนาการด้านการกำกับดูแลกิจการอย่างโดดเด่นด้วย

นอกจากความชื่นชม และการยอมรับจากประชาคมในตลาดทุนแล้ว คณะกรรมการที่ได้รับรางวัล Board of the Year ยังจะได้รับสิทธิประโยชน์ในลักษณะของการส่งเสริมความรู้ และประสบการณ์ในการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะคณะกรรมการ จาก IOD อย่างเช่น การเข้าอบรมในหลักสูตรที่กำหนดโดยไม่มีค่าใช้จ่าย และยังมีสิทธิใช้บริการรับคำปรึกษาตามหัวข้อที่กำหนดไว้ จากบริษัทที่ปรึกษาชั้นนำอย่าง Bain & Company โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายอีกด้วย

รายชื่อบริษัทในกลุ่มที่ Market Cap. >100,000 ล้านบาท ที่คณะกรรมการผ่านเข้ารอบ* ได้แก่

(เรียงตามตัวอักษรของชื่อย่อหลักทรัพย์)

ลำดับ ชื่อย่อหลักทรัพย์ บริษัท

1 ADVANC บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)

2 BTS บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

3 CPN บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)

4 EGCO บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)

5 HMPRO บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)

6 IRPC บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)

7 KBANK ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)

8 MINT บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

9 PTT บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

10 PTTEP บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)

11 SCB ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

12 SCC บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด(มหาชน)

13 TOP บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)

รายชื่อบริษัทในกลุ่มที่ Market Cap. อยู่ระหว่าง 30,000-100,000 ล้านบาท ที่คณะกรรมการผ่านเข้ารอบ* ได้แก่

(เรียงตามตัวอักษรของชื่อย่อหลักทรัพย์)

ลำดับ ชื่อย่อหลักทรัพย์ บริษัท

1 BANPU บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)

2 BCP บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

3 HANA บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส จำกัด (มหาชน)

4 KKP ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)

5 KTC บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

6 MTC บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)

7 ROBINS บริษัท โรบินสัน จำกัด (มหาชน)

8 SPALI บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)

9 TISCO บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

10 TU บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

11 VGI บริษัท วี จี ไอ โกลบอล มีเดีย จำกัด (มหาชน)

รายชื่อบริษัทในกลุ่มที่ Market Cap. < 30,000 ล้านบาท ที่คณะกรรมการผ่านเข้ารอบ* ได้แก่

(เรียงตามตัวอักษรของชื่อย่อหลักทรัพย์)

ลำดับ ชื่อย่อหลักทรัพย์ บริษัท

1 BAFS บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

2 DTC บริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน)

3 GFPT บริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน)

4 ICC บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

5 LPN บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)

6 MBK บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)

7 PSL บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จำกัด (มหาชน)

8 SAMART บริษัท สามารถคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

9 SAT บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

10 SITHAI บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน)

11 SVI บริษัท เอสวีไอ จำกัด (มหาชน)

*การเข้าร่วมพิจารณารางวัลเป็นไปตามความสมัครใจของแต่ละบริษัท

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

๐๙:๕๘ เยี่ยมชมอุโมงค์ ระบายน้ำบางซื่อ
๐๙:๑๘ วันสุข ไม่หยุดยิ้มกับหนังดี แฮปปี้ มูฟวี่ ไทม์ มามา มียา! 2 ศุกร์ที่ 22 ต.ค.นี้ ช่อง MONO29
๐๘:๔๙ รพ.พระรามเก้า เปิดตัว แอนติบอดี ค็อกเทล ยาใหม่ที่พลิกแนวทางการรักษาผู้ป่วยโควิด พร้อมเดินหน้าดูแลฟื้นฟูผู้ป่วยหลังหายจากการเชื้อโควิด
๐๘:๐๙ เซ็นทรัลพัฒนา จัดแคมเปญ 'Step Up Challenge' ชวนสายสปอร์ตและคนรักสุขภาพร่วมแข่งขันนับก้าวเดิน-วิ่ง-ชิม-ช้อป สะสมลุ้นรับของรางวัลรวมกว่า 1 ล้านบาท
๐๘:๕๘ องค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลกชี้ภัยเสี่ยง ตลาดค้าสัตว์ป่าผิดกฎหมายสู่ภัยคุกคามด้านสาธารณสุข
๐๘:๐๒ สนพ.สระบุรี เดินหน้าขับเคลื่อนแผนพัฒนากำลังคนระดับจังหวัด
๐๘:๔๔ พัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน ส่งเสริมและสนับสนุนให้ภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา เป็นเครือข่ายการพัฒนาฝีมือแรงงาน สร้างมาตรฐานฝีมือแรงงาน
๐๘:๐๕ รมว.สุชาติ จับเข่าคุยลูกจ้างบริลเลียนท์ฯ เคลียชัดผลักดันการช่วยเหลือเยียวยาเต็มที่
๐๙:๔๓ โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นดิจิทัล 2564 ประสบความสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่ ด้วยผลงานสุดยอดนวัตกรรมจากหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศ
๐๘:๒๔ AnyMind Group เปิดตัวเครื่องมือวิเคราะห์โซเชียลมีเดียในแพลตฟอร์ม AnyManager เสริมกำลังให้ผู้เผยแพร่โฆษณาทั้งบนเว็บและแอป