ก.แรงงาน รับรางวัลดีเด่นด้านการป้องกันยาเสพติด เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ปี 2562

พุธ ๒๖ มิถุนายน ๒๐๑๙ ๑๖:๑๓
นายสุทธิ สุโกศล ปลัดกระทรวงแรงงาน มอบหมายให้ นายทศพล กฤตวงศ์วิมาน ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน เป็นผู้แทนเข้าร่วมเป็นเกียรติและรับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณบุคคลและองค์กรที่มีผลงานยอดเยี่ยมและดีเด่นในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี 2562 ณ ห้องประชุมมัฆวานรังสรรค์ สโมสรทหารบก โดยมีนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธี
ก.แรงงาน รับรางวัลดีเด่นด้านการป้องกันยาเสพติด เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ปี 2562

ทั้งนี้ ในพิธีดังกล่าว สำนักตรวจและประเมินผล สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ได้รับรางวัลดีเด่นด้านการป้องกันยาเสพติด เนื่องจากเป็นหน่วยงานสำคัญในการขับเคลื่อนการนำนโยบาย แผนงานและงบประมาณด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในกลุ่มแรงงานไปสู่การปฏิบัติในพื้นที่ รวมทั้งกำกับติดตามการดำเนินงาน โดยบูรณาการไปกับภารกิจของกระทรวงแรงงาน และขับเคลื่อนผ่านสำนักงานแรงงานจังหวัดทั่วประเทศ ซึ่งเป็นกลไกสำคัญในการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดให้แก่แรงงานในสถานประกอบการที่มีลูกจ้างต่ำกว่า 10 คนลงมา โดยมีอาสาสมัครแรงงานประจำตำบล 7,255 ตำบลทั่วประเทศ มีการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครแรงงานประจำตำบลมาอย่างต่อเนื่อง ในการทำหน้าที่ถ่ายทอดความรู้ การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดให้ผู้ใช้แรงงานในสถานประกอบการ และแรงงานนอกระบบในพื้นที่ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง กลุ่มรับจ้างและกลุ่มเกษตรกร ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของยาเสพติด นอกจากนี้ยังได้มีการขยายเครือข่ายอาสาสมัครแรงงานด้านยาเสพติดจากระดับตำบาลไปสู่ระดับหมู่บ้าน เพื่อร่วมกันป้องกันและเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดในกลุ่มผู้ใช้แรงงาน สำหรับรางวัลด้านบุคคลที่มีผลงานด้านการป้องกันยาเสพติดระดับดีเด่นในปีนี้ บุคลากรสังกัดกระทรวงแรงงาน ได้รับ 1 รางวัล ได้แก่ นายวิชาญ สุขสำราญ นักวิชาการแรงงานชำนาญการ สังกัด สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เนื่องจากเป็นนักวิชาการแรงงานที่มีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนการดำเนินงานป้องกันและเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ก.แรงงาน รับรางวัลดีเด่นด้านการป้องกันยาเสพติด เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ปี 2562

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

๑๗:๔๑ การเติบโตของ 'Digital Life Commerce' ต้องการนวัตกรรมมากขึ้นในปีนี้
๑๗:๑๘ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบุรี จัดฝึกอบรมตามโครงการฝึกอบรมแรงงานผู้สูงอายุเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ หลักสูตรการทำสายคล้องหน้ากาก รุ่นที่
๑๗:๐๐ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน พร้อมจัดฝึกทักษะฟรี ! สร้างแรงงานใหม่ อย่างมีคุณภาพ เพิ่มโอกาสผู้ที่อยากมีทักษะฝีมือ
๑๗:๓๐ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบุรี เปิดฝึกอบรม หลักสูตรการประกอบอาหารเพื่อสุขภาพ รุ่นที่ 1/2565 ระหว่างวันที่ 17 - 21 มกราคม
๑๗:๓๕ รพ.เวชธานี รับคณะผู้บริหาร CEO#4 ศึกษาดูงาน-ประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
๑๗:๐๑ เริ่มต้นปีใหม่ด้วยสุขภาพที่แข็งแรงไปกับซันคิสท์
๑๗:๕๑ สพร.6 ขอนแก่น ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานผู้ประกอบอาชีพช่างไฟฟ้า
๑๗:๐๐ กสร. แจงข้อปฏิบัติด้านความปลอดภัยในกิจการก่อสร้าง คุมเข้มให้นายจ้างปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด
๑๗:๒๑ สพร.19 เชียงใหม่ ส่งเสริมเอกชนพัฒนาศักยภาพลูกจ้าง ขับเคลื่อนโครงการสัมมนาสิทธิประโยชน์จากกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน
๑๗:๐๔ ประกาศ! สพร.17 ระยอง รับสมัครฝึกอบรม