OPEN-TEC แพลตฟอร์มสัญชาติไทย จับมือ W.Media สิงคโปร์ แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีระหว่างประเทศ

พุธ ๑๗ กรกฎาคม ๒๐๑๙ ๑๑:๕๐
จากซ้าย - ทีมบริหารจากทีซีซีเทค บุศรินทร์ ประดิษฐยนต์ General Manager วลีพร สายะสิต ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร ถ่ายภาพร่วมกับคณะผู้บริหารจาก W.Media ได้แก่ Vincent Liew- Co-Founder & Director, Stephanie Chiang- General Manager
OPEN-TEC แพลตฟอร์มสัญชาติไทย จับมือ W.Media สิงคโปร์ แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีระหว่างประเทศ

ณ มารีน่า เบย์ แซนด์ส สิงค์โปร์ OPEN-TEC ศูนย์รวมองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยี (Tech Knowledge Sharing Platform) ร่วมลงนามความตกลงร่วมมือ (MoU) กับ WMedia Pte, Ltd. ว่าด้วยเรื่องการแบ่งปันองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีระหว่างประเทศ หรือ Cross Country Tech Knowledge Base ซึ่งวัตถุประสงค์หลักของความร่วมมือดังกล่าวเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการทำงานร่วมกันภายใต้ Technology Ecosystem ระหว่างสมาชิกของทั้ง 2 แพลตฟอร์มในประเทศแถบอาเซียน อาทิ มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ เวียดนาม ไทยและสิงคโปร์ พร้อมผลักดันให้เกิดการสร้างนวัตกรรม เครือข่ายระดับสากล รวมถึงโอกาสใหม่ๆ ทางธุรกิจ ตลอดจนขยายช่องทางการประชาสัมพันธ์ข้อมูล กิจกรรม หรือบุคลากรผู้เชี่ยวชาญของแต่ละประเทศให้กลายเป็นศูนย์รวมทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพด้านเทคโนโลยี

ทั้งนี้ OPEN-TEC แพลตฟอร์มภายใต้การดูแลของ TCC TECHNOLOGY GROUP ที่มีความเชี่ยวชาญด้านโครงสร้างพื้นฐานไอทีแบบครบวงจร พร้อมทำงานร่วมกับ W.Media ซึ่งถือเป็นองค์กรสื่อสารและประชาสัมพันธ์ชั้นนำจากสิงคโปร์เชี่ยวชาญด้านการตลาด ประชาสัมพันธ์และกิจกรรมต่างๆ ให้กับองค์กรเทคโนโลยีระดับโลก โดยขอบข่ายความร่วมมือที่เกิดขึ้นใหม่นี้ ตั้งอยู่บนพื้นฐานของการส่งเสริมและสนับสนุนซึ่งกันและกัน ภายใต้ 4 องค์ประกอบหลักดังนี้

- Cross-Border Activities : ร่วมกันพัฒนาทักษะที่จำเป็นทางด้าน Cloud & Datacenter รวมถึงเทรนด์เทคโนโลยีอื่นๆ ในยุคดิจิทัล ให้กับสมาชิกในแต่ละประเทศ

- Cross-Ecosystem : ร่วมกันสรรหากระบวนการใหม่ เพื่อเชื่อมโยง Ecosystem สำหรับการเรียนรู้ร่วมกันในระยะยาวที่เหมาะสมกับความต้องการของสมาชิก รวมถึงติดตาม เผยแพร่ทิศทางการเปลี่ยนแปลงของแต่ละประเทศสมาชิก

- Cross-Platform : ร่วมกันสร้างความเชื่อมั่นและความสำเร็จให้กับอุตสาหกรรม Cloud & Datacenter ผ่านการยกระดับองค์ความรู้ระหว่างแพลตฟอร์มที่น่าเชื่อถือ

- Cross-Media : ร่วมกันเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร กิจกรรม ตลอดจนผลงานหรือความสำเร็จของบุคลากรในประเทศสมาชิก

"OPEN-TEC คือแพลตฟอร์มที่เกิดจากเป้าหมายเล็กๆ ของ TCC Technology Group ในการรวบรวมและแบ่งปันองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีสำหรับการสร้างนวัตกรรมระดับองค์กร ให้กับบุคลากรในกลุ่ม TCC Group รวมถึงสตาร์ทอัพองค์กรและนักศึกษาภายในประเทศ ซึ่งความร่วมมือครั้งนี้ถือเป็นความภูมิใจที่มาพร้อมกับความท้าทายในการขยายประโยชน์ให้เกิดขึ้นกับบุคลากรในระดับภูมิภาค ตนเชื่อว่า ณ ปัจจุบันในแต่ละประเทศต่างแสวงหายุทธศาสตร์พันธมิตรกับองค์กรระหว่างประเทศ ที่จะนำไปสู่การทำงานร่วมกันใหม่ๆ และสร้างผลกระทบเชิงบวกที่เพิ่มขึ้นให้กับธุรกิจตลอดจนความยั่งยืนของสังคมรอบข้าง โดยการแบ่งปันความรู้และการเรียนรู้ร่วมกันในระดับนานาชาติถือเป็นอีกหนึ่งแนวทางที่สำคัญสำหรับการพัฒนาอย่างยั่งยืนแบบครบวงจร" กล่าวโดย วลีพร สายะสิต ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร บริษัทที.ซี.ซี. เทคโนโลยี จำกัด (ทีซีซีเทค)

"คาดว่าประเทศในแถบอาเซียนจะมีการเติบโตจนกลายเป็นกลุ่มเศรษฐกิจที่ใหญ่เป็นอันดับสี่ของโลก (The World's Fourth Largest Economy) ภายในปี 2030 รวมถึงการขับเคลื่อนแนวคิด digital transformation สู่อุตสาหกรรม 4.0 (Industry 4.0) สามารถเร่งทำได้ผ่านการผนึกกำลังทั้งทางด้านไอเดียและทรัพยากร" กล่าวโดย Vincent Liew - Co-Founder & Director (W.Media)

เกี่ยวกับ W.Media (สิงคโปร์)

W.Media องค์กรสื่อสารและประชาสัมพันธ์ชั้นนำจากสิงคโปร์ที่เชี่ยวชาญด้านการตลาด ประชาสัมพันธ์และกิจกรรมต่างๆ ให้กับองค์กรเทคโนโลยีระดับโลก อีกทั้งยังส่งเสริมและสนับสนุนการให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับการพัฒนาในอุตสาหกรรมคลาวด์และดาต้าเซ็นเตอร์ โดยการมอบประสบการณ์เฉพาะด้านและการมีส่วนร่วมกับผู้เล่นในตลาด ทั้งนี้ ที่ผ่านมา W.Media ประสบความสำเร็จอย่างสูงจากการจัดประชุมแลกเปลี่ยนความรู้ด้านเทรนด์เทคโนโลยีรวมถึงคลาวด์และดาต้าเซ็นเตอร์ในกลุ่มประเทศอาเซียน

รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาเยี่ยมชม https://w.media/

เกี่ยวกับ OPEN-TEC

OPEN-TEC คือ ศูนย์รวมองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยี (Tech Knowledge Sharing Platform) ที่สามารถนำมาใช้ประโยชน์ทั้งต่อภาคธุรกิจ การศึกษา และสังคม โดยถูกออกแบบให้เป็นเสมือน Corporate Innovation Lab เคลื่อนที่ ซึ่งจะก้าวไปข้างหน้าพร้อมด้วยเทคโนโลยี เครือข่ายของผู้เชี่ยวชาญ และองค์ความรู้หลากหลายสาขาทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยมีเป้าหมายในการสร้างเครื่องมือที่เป็นประโยชน์ 3 มิติหลัก ได้แก่ 1. ด้านการสร้างเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้ Learning Society 2. ด้านการยกระดับดิจิตอลให้กับองค์กร Digitalization 3. ด้านการสร้างคุณค่าร่วมสู่การพัฒนาในวงกว้างเพื่อความยั่งยืนของชุมชน (Create Shared Value towards Sustainable Community)

รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาเยี่ยมชม www.open-tec.com

เกี่ยวกับ ทีซีซี เทคโนโลยี กรุ๊ป

กลุ่มบริษัท ที.ซี.ซี. เทคโนโลยี จำกัด เป็นผู้ให้บริการโครงสร้างพื้นฐานด้านไอทีแบบครบวงจร ที่ประกอบไปด้วยบริษัทในเครือได้แก่ บริษัท ที.ซี.ซี. เทคโนโลยี จำกัด (ทีซีซีเทค) บริษัท ลีพ โซลูชั่นส์ เอเชีย จำกัด และบริษัท ชินทรัพย์ จำกัด โดยเป็นกลุ่มบริษัทแรกในประเทศไทยที่ได้รับสถานะพันธมิตรด้านโซลูชันจากเอสเอพีใน 3 ด้าน ได้แก่ SAP Hosting/SAP Cloud/ SAP Hana Certified Partner ทั้งนี้กลุ่มบริษัท ที.ซี.ซี. เทคโนโลยี จำกัดยังร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับพันธมิตรชั้นนำระดับโลกอีกหลายแห่ง เช่น ไมโครซอฟท์ ไอบีเอ็ม เดลล์ และซิสโก้ อนึ่ง เพื่อสร้างความไว้วางใจในบุคลากร ลูกค้า และพันธมิตร กลุ่มบริษัทจึงตั้งเป้าหมายสู่การเติบโตอย่างยั่งยืนและพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อเป็นทางเลือกที่ตอบโจทย์ลูกค้าในระดับภูมิภาค สร้างความแตกต่างด้วยมูลค่าสูงสุดในการให้บริการ (Best Valued Solutions) ผ่านการสร้างนวัตกรรม (Innovation) โครงสร้างพื้นฐานที่ปลอดภัย (Secured Facilities) ทีมผู้เชี่ยวชาญที่เปี่ยมด้วยประสบการณ์ (Experienced Professionals)

รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาเยี่ยมชม www.tcc-technology.com

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

๑๖:๒๓ โมรินากะ ลุยตลาดออนไลน์ ส่งตรงผลิตภัณฑ์ อร่อย-กินเพลิน-ดีต่อสุขภาพ มัดใจผู้บริโภคไทย
๑๖:๐๓ TM เผยงบปี 2563 กำไรสุทธิ 41.69 ล้านบาท เดินหน้าปันผล 0.10 บาทต่อหุ้น พร้อมเคาะจ่ายปันผล 14 พ.ค.นี้
๑๖:๒๔ ทริส คอร์ปอเรชั่น เตรียมจัดงาน TRIS Annual Forum ภายใต้แนวคิด Maturity in Privacy เผยแพร่ความสำคัญของ Data Governance และ
๑๖:๑๑ อินโดรามา เวนเจอร์ส แถลงผลประกอบการปี 2563
๑๖:๓๕ 'เดอะเซนโทร คอนโด บางแสน' ยอดขายดีต่อเนื่อง ตอกย้ำความเป็นหนึ่ง แบบห้อง Dual Key แห่งเดียวในภาคตะวันออก มั่นใจ EEC
๑๖:๑๐ ดาร์วิดฯ จับมือธ.ไทยเครดิตขายสินทรัพย์ติดจำนอง
๑๖:๕๘ ATT จับมือ TEPCO PG คว้างานที่ปรึกษาก่อสร้างสถานีไฟฟ้าย่อยใต้ดินลุมพินี กฟน.
๑๖:๐๙ เอ็นไอเอ เตรียมส่ง 66 สตาร์ทอัพฮีโร่ ร่วมแก้วิกฤตภาคเกษตรไทย พร้อมโชว์ 3 เทรนด์นวัตกรรมเกษตรทำแล้วรวย ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์การบริโภคปี
๑๖:๐๖ ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ ประกาศผลประกอบการปี 2563 รับรู้รายได้ 5,748.82 ล้านบาท ขยายตัว 24% กำไรสุทธิ 1,333.17 ล้านบาท ขยายตัว
๑๖:๒๔ คณะวิศวฯ มก. สนับสนุนงบฯ 3 ล้านบาท เดินหน้าพัฒนา นวัตกรรมต้านภัยโควิด-19 อย่างต่อเนื่อง