ราชมงคลพระนคร รับโควตาพิเศษ วุฒิ ปวช./ปวส. เข้าศึกษาต่อ ป.ตรี ปี 63

อังคาร ๑๐ กันยายน ๒๐๑๙ ๐๙:๔๑
รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เปิดเผยว่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เปิดรับสมัครผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประเภทโควตา กรณีพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2563 โดยมีรายละเอียดดังนี้ ระดับ ปวช. ใน 9 คณะ ได้แก่ คณะศิลปศาสตร์ สาขาการโรงแรม การท่องเที่ยว ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล ภาษาไทยประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาการข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ วัสดุศาสตร์อุตสาหกรรม คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด การจัดการทั่วไป-การจัดการโลจิสติกต์และโซ่อุปทาน การเงิน ระบบสารสนเทศ การบัญชี การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงธุรกิจ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์และระบบการผลิตอัตโนมัติ วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมการผลิตเครื่องมือและแม่พิมพ์ และวิศวกรรมการผลิตเครื่องประดับ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สาขาวิชาเครื่องกล อุตสาหการ คอมพิวเตอร์ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น สาขาเทคโนโลยีเสื้อผ้า นวัตกรรมและเทคโนโลยีสิ่งทอ ออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ สาขาออกแบบเครื่องแต่งกายแฟชั่น อาหารและโภชนาการ อุตสาหกรรมการบริการอาหาร และการบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์ คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน สาขาเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน และคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ สาขาการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม การออกแบบบรรจุภัณฑ์และการพิมพ์ และระดับ ปวส. ใน 4 คณะ ได้แก่ คณะบริหารธุรกิจ สาขาการบัญชี การตลาด การจัดการ ระบบสารสนเทศ การเงิน การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงธุรกิจ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาเทคโนโลยีวิศวกรรมนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สาขาวิศวกรรมเครื่องกลวิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรมไฟฟ้า และคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ สาขาบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์ สาขาอาหารและโภชนาการ

โดยผู้สนใจดูรายละเอียดและคุณสมบัติเพิ่มเติมที่เว็บไซต์ www.rmutp.ac.th และยื่นใบสมัครทางเว็บไซต์ http://rmutp.ac.th เข้าสู่เมนูรับสมัครนักศึกษา ตั้งแต่บัดนี้ – 15 ธันวาคม 2562 สอบถามเพิ่มเติมที่ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทรศัพท์ 0 2665 3777 ต่อ 6636

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

๑๖:๐๐ ซมโปะ ประกันภัย จัดงาน SompOrientation ต้อนรับพนักงานใหม่ สานต่อความตั้งใจ ดูแลคนไทยด้วยหัวใจญี่ปุ่น
๑๖:๔๖ รมว.เฮ้ง นำผู้บริหารกระทรวงแรงงาน รับมอบสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย จากหอการค้าไทย และสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
๑๖:๔๒ บัณฑิตพันธุ์ใหม่ SPU รับการตรวจเยี่ยมจาก กระทรวง อว.
๑๖:๒๑ ไฮโปรตีน ไอซ์ คอฟฟี่ ดริ้งค์ มิกซ์ โดยเฮอร์บาไลฟ์ นิวทริชั่น ชนะรางวัลสุดยอดผลิตภัณฑ์แห่งปี จากเวที HELLO! Beauty Awards
๑๖:๐๘ ดีป้า เผยผลสำรวจอุตสาหกรรมดิจิทัล ปี 2564
๑๖:๐๕ สพร. 17 ระยอง ขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมอาชีพผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ในการขนส่งสินค้า (Rider)
๑๖:๕๐ กรมวิชาการเกษตร โชว์นวัตกรรมฟิล์มเจาะรูขนาดไมครอน ตัวช่วยยืดอายุผักและผลไม้คงความสดใหม่ เพิ่มโอกาสวางจำหน่ายได้นานขึ้น
๑๖:๑๔ วว. พัฒนากระบวนการแยกกระดาษ พลาสติกพอลิเอทิลีน ออกจากอะลูมิเนียมฟอยล์ สนองนโยบาย BCG Model ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
๑๖:๐๑ NTSC ใส่ใจสุขภาพพนักงานจัดการตรวจสุขภาพประจำปี 2565
๑๖:๕๔ วช. หนุนประเทศไทยไร้ขยะ ให้ทุนวิจัยทีมจุฬาฯสร้างฐานข้อมูลจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์ฯ