อาชีวศึกษาเกษตรอ้าแขนรับความร่วมมือจากออสเตรีย

อังคาร ๒๒ ตุลาคม ๒๐๑๙ ๐๙:๒๒
นายณรงค์ แผ้วพลสง เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดเผยว่า สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้นำคณะผู้แทนหอการค้าเกษตรแห่งรัฐโฟราร์ลแบร์ก สาธารณรัฐออสเตรียซึ่งเป็นหนึ่งในเก้าของหอการค้าเกษตร ประจำสาธารณรัฐออสเตรีย จำนวน 14 คน นำโดย นายฟิฟเฟอร์ เจอร์เก้น กงสุลใหญ่ประจำรัฐโฟราร์ลแบร์ก นางรูชช์ คริสติน่า รองผู้อำนวยการหอการค้ารัฐโฟราร์ลแบร์ก และกรรมการผู้จัดการหอการค้าเกษตรออสเตรีย ผู้ช่วยสถาบันเทคโนโลยีชีวภาพ หัวหน้าแผนกต่างประเทศนักเรียนแลกเปลี่ยน เพื่อเข้าพบ ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในการประสานความร่วมมือระหว่างสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) กับหอการค้าเกษตรแห่งรัฐโฟราร์ลแบร์ก สาธารณรัฐออสเตรีย โดยมีวัตถุประสงค์หลัก 3 ข้อ คือ การแสวงหาความร่วมมือทางการศึกษากับสาธารณรัฐออสเตรีย การส่งเสริมและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนด้านการเกษตรให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน และส่งเสริมให้เกิดการเกษตรในรูปแบบ Smart Farmer ซึ่งในช่วงแรกจะเป็นการลงนามความร่วมมือระหว่างวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 10 แห่ง กับหอการค้าเกษตรแห่งรัฐโฟราร์ลแบร์ก สาธารณรัฐออสเตรีย โดยจะมีการพัฒนาวิชาการด้านการเกษตรสมัยใหม่ร่วมกัน ตลอดจนสนับสนุนให้มีการแลกเปลี่ยนนักเรียน นักศึกษา ผู้บริหาร ครูผู้สอน

เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (กอศ.) กล่าวต่อไปว่า เนื่องจากพื้นฐานของประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรม มีความอุดมสมบูรณ์ของพื้นที่และภูมิประเทศ เป็นแหล่งผลิตอาหารที่สร้างรายได้มหาศาลให้กับประเทศ ตลอดจนนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการ ต้องการพลิกฟื้นให้เกษตรกรรมของไทยมีความทันสมัยและมีความเข้มแข็งมากขึ้น ประกอบกับปัจจุบันประเทศต้องการกำลังคนที่มีทักษะวิชาชีพที่เข้มข้น และแหล่งผลิตกำลังคนที่กล่าวถึงนี้คือกำลังคนของอาชีวศึกษา ดังที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ ได้กล่าวไว้ว่า "การศึกษาสร้างคน อาชีวะสร้างชาติ" ภารกิจของอาชีวศึกษาจึงต้องผลิตและพัฒนากำลังคนด้านอาชีพระดับฝีมือ เทคนิค และเทคโนโลยี โดยใช้รูปแบบการศึกษาระบบทวิภาคีเป็นหลัก ซึ่งที่ผ่านมาความร่วมมือในการพัฒนาผู้เรียนที่ประสบความสำเร็จด้านอาชีวศึกษาเกษตรมีอยู่ 3 โครงการ คือ โครงการอาชีวศึกษาเกษตรระบบทวิภาคีไทย – อิสราเอล โครงการศึกษาระบบทวิภาคีไทย-เดนมาร์ก และโครงการอาชีวศึกษาเพื่อการพัฒนาชนบท

เลขาธิการฯ กล่าวปิดท้ายว่า การขยายความร่วมมือด้านการเกษตรกับสาธารณรัฐออสเตรีย ซึ่งเป็นประเทศที่ประสบความสำเร็จด้านการเกษตรสมัยใหม่และเกษตรอินทรีย์ จึงเป็นผลดีกับอาชีวศึกษา ที่จะได้พัฒนากำลังคนในภาคเกษตรไปสู่การเป็น Smart Farmer, Smart Farming, Smart Teacher, Smart Student และ Smart College ซึ่งอาชีวะคาดว่าจะได้รับผลดังกล่าวจากความร่วมมือครั้งนี้เป็นอย่างดี และยังจะได้มีโอกาสพัฒนาองค์ความรู้และประสบการณ์ของครูและนักศึกษา (Reskill, Upskill) เพื่อให้ออกไปประกอบอาชีพเกษตรสมัยใหม่ได้ สามารถผลิตอาหารที่มีคุณภาพจากธรรมชาติ มีความปลอดภัย มีการนำเทคโนโลยีมาใช้มากขึ้น มีระบบการจัดการน้ำอย่างถูกวิธี ผู้ที่มีอาชีพเกษตรมีรายได้มากขึ้น มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และจะสร้างสังคมให้เป็นสังคมแห่งความสุขคือ สังคมเกษตรที่ยืนอยู่ได้ด้วยตนเอง

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

๐๒ มิ.ย. ชาเม่ ครึ่งปีแรกกวาด 4 รางวัลระดับประเทศ
๐๒ มิ.ย. สุดยอดนิสิต BCA คว้ารางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 และอันดับที่ 2 มาครอง บนเวทีการแข่งขัน Startup Thailand League 2023 ระดับภูมิภาค
๐๒ มิ.ย. วว./สวทช. มอบประกาศนียบัตร เนื่องในพิธีปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ Renewable Energy Technologies and Knowledge Transfer for Strengthening and achieving ASEAN's Sustainable Development
๐๒ มิ.ย. UCC จัดงาน CHAMPION BARISTA ที่ UCC COFFEE ROASTERY
๐๒ มิ.ย. พิพิธภัณฑ์ผ้าฯ จัดกิจกรรมเรียนรู้ประวัติศาสตร์ผ่านการบรรยายพิเศษ เครื่องแต่งกายประติมากรรมอินเดีย ที่ส่งอิทธิพลต่อศิลปะในพื้นที่เอเชียอาคเนย์
๐๒ มิ.ย. วิศวะมหิดล จัดเวิร์กชอป การประมวลผลและวิเคราะห์สัญญาณชีวการแพทย์ (Biomedical Signals Processing and Analysis) สมัครวันนี้ - 19 มิ.ย.
๐๒ มิ.ย. เคหะสุขประชา จับมือ เครือเจริญโภคภัณฑ์ ร่วมกันพัฒนาพื้นที่โครงการบ้านเช่า พร้อมส่งเสริมอาชีพ ในโครงการ ร้อยเรียงความดี
๐๒ มิ.ย. LINE รังสรรค์ค่ำคืนสุดพิเศษ มอบรางวัลแบรนด์ผู้สร้างสรรค์ผลงานการตลาดยอดเยี่ยมแห่งปี ในงาน LINE Thailand Awards
๐๒ มิ.ย. แอ็กซอลตา ร่วมกิจกรรมแรลลี่การกุศล จัดโดย สมาคมการซ่อมรถยนต์แห่งประเทศไทย
๐๒ มิ.ย. โรงพยาบาลพระรามเก้า เปิดตัว 9Care Application มิติใหม่การดูแลสุขภาพ รองรับ Decentralized Healthcare Services