ทรัสต์ AIMIRT โชว์กำไรไตรมาส 3/2562 เติบโตแข็งแกร่งต่อเนื่องตามเป้า หลังลงทุนเพิ่มในทรัพย์สินใหม่สำเร็จ ขยายขนาดกองทรัสต์โต 3 เท่า โชว์ผลงานทรัพย์สินมีคุณภาพ อัตราการเช่าพื้นที่เต็ม 100% ต่อเนื่อง

พุธ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๐๑๙ ๑๔:๓๘
'เอไอเอ็ม รีท แมนเนจเม้นท์' ผู้จัดการกองทรัสต์อิสระรายแรกในประเทศไทย ประกาศผลการดำเนินงานสุดแข็งแกร่ง โชว์กำไรไตรมาส 3 ปี 2562 โดดเด่นต่อเนื่องตามเป้า หลังเพิ่มทุนและเข้าซื้อทรัพย์สินใหม่เพิ่มสำเร็จ ขนาดกองทรัสต์เติบโตขึ้นกว่า 3 เท่า พร้อมรักษาอัตราการเช่าพื้นที่เต็ม 100% ในทุกโครงการ ช่วยเสริมผลการดำเนินงานกองทรัสต์เติบโตเป็นไปตามคาดหมาย พร้อมประกาศจ่ายเงินปันผล
ทรัสต์ AIMIRT โชว์กำไรไตรมาส 3/2562 เติบโตแข็งแกร่งต่อเนื่องตามเป้า หลังลงทุนเพิ่มในทรัพย์สินใหม่สำเร็จ ขยายขนาดกองทรัสต์โต 3 เท่า โชว์ผลงานทรัพย์สินมีคุณภาพ อัตราการเช่าพื้นที่เต็ม 100% ต่อเนื่อง

นางสาวญาณิชศา ชาติวุฒิกอบกุล ผู้อำนวยการฝ่ายการเงินและนักลงทุนสัมพันธ์ บริษัท เอไอเอ็ม รีท แมนเนจเม้นท์ จำกัด ผู้จัดการกองทรัสต์อิสระรายแรกในประเทศไทย ในฐานะผู้ก่อตั้งทรัสต์และผู้จัดการกองทรัสต์ เอไอเอ็ม อินดัสเทรียล โกรท หรือ 'AIMIRT' เปิดเผยว่า ภาพรวมผลการดำเนินงานของทรัสต์ AIMIRT ในไตรมาส 3 ของปี 2562 (ก.ค. - ก.ย. 2562) เติบโตขึ้นจากไตรมาสเดียวกันของปีก่อนหน้าแบบก้าวกระโดดตามเป้า หลังจากเข้าลงทุนในทรัพย์สินเพิ่มเติมสำเร็จในช่วงเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา ทำให้ทรัสต์ AIMIRT มีสินทรัพย์รวมเป็นจำนวนทั้งสิ้น 6,786 ล้านบาท เพิ่มสูงขึ้นจากงวดเดียวกันของปีก่อนที่มีสินทรัพย์รวมอยู่ที่ 2,402 ล้านบาท หรือเติบโตขึ้นกว่า 3 เท่าตัว โดยในไตรมาส 3 ของปี 2562 ทรัสต์ AIMIRT มีรายได้รวมเท่ากับ 102 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปีก่อน 58 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 133% และมีกำไรจากการดำเนินงาน (รายได้จากการลงทุนสุทธิ) เท่ากับ 68 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปีก่อน 37 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 118% เนื่องจากมีการรับรู้รายได้จากทรัพย์สินที่ลงทุนเพิ่มเติมดังกล่าวเป็นระยะเวลาประมาณ 2 เดือน หลังจากเข้าลงทุนในทรัพย์สินเพิ่มเติมสำเร็จเมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2562 โดยอัตราการเช่าพื้นที่ยังคงเต็ม 100% อย่างต่อเนื่อง ซึ่งถือว่าโดดเด่นมากเมื่อเทียบกับกลุ่มกองทรัสต์ที่ลงทุนในทรัพย์สินประเภทเดียวกัน สะท้อนให้เห็นถึงคุณภาพและศักยภาพในการสร้างรายได้ของทรัพย์สินรวมถึงการบริหารจัดการทรัพย์สินอย่างมีประสิทธิภาพ

จากผลการดำเนินงานที่ออกมาดีตามที่คาดหมายส่งผลให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหน่วยทรัสต์ สำหรับผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2562 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2562 (ผลการดำเนินงานรวม 2 เดือน) ในอัตรา 0.1365 บาทต่อหน่วย หลังจากที่ได้มีการประกาศจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2562 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2562 (ผลการดำเนินงานรวม 4 เดือน) ให้กับผู้ถือหน่วยทรัสต์ก่อนการเพิ่มทุนไปแล้วเมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาในอัตรา 0.2430 บาทต่อหน่วย และเมื่อรวมกับการประกาศจ่ายเงินปันผลอย่างต่อเนื่องก่อนหน้านี้จึงทำให้ทรัสต์ AIMIRT ประกาศจ่ายเงินปันผลไปแล้วรวมทั้งสิ้น 1.3291 บาทต่อหน่วยนับตั้งแต่เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ เมื่อต้นปี 2561 โดยเชื่อว่าทรัสต์ AIMIRT จะสามารถสร้างรายได้ในระดับที่ดีได้อย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้สามารถจ่ายผลตอบแทนให้กับผู้ถือหน่วยทรัสต์อย่างสม่ำเสมอได้ในระยะยาว

นายอมร จุฬาลักษณานุกูล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอไอเอ็ม รีท แมนเนจเม้นท์ จำกัด กล่าวว่า ผลการดำเนินงานของทรัสต์ AIMIRT นับตั้งแต่จัดตั้งอยู่ในระดับที่ดีตามเป้าหมายมาโดยตลอด สามารถจ่ายผลตอบแทนได้ตามคาดการณ์นับตั้งแต่เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และมั่นใจว่าด้วยทรัพย์สินที่มีคุณภาพและอัตราการเช่าที่เต็ม 100% มาอย่างต่อเนื่อง ทรัสต์ AIMIRT จะสามารถจ่ายผลตอบแทนภายหลังการลงทุนเพิ่มเติมได้ตามที่ประมาณการไว้ โดยบริษัทฯ จะมุ่งมั่นในการบริหารจัดการกองทรัสต์อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อสร้างผลตอบแทนให้กับผู้ถือหน่วยอย่างสม่ำเสมอและยั่งยืนต่อไป

นายจรัสฤทธิ์ อรรถเวทยวรวุฒิ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอไอเอ็ม รีท แมนเนจเม้นท์ จำกัด เปิดเผยว่า บริษัทฯ มีความมั่นใจในศักยภาพของทรัพย์สินและเสถียรภาพของทรัสต์ AIMIRT ภายหลังการเข้าลงทุนเพิ่มเติม เนื่องจากทรัพย์สินทุกโครงการตั้งอยู่ในทำเลที่เป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์ของแต่ละอุตสาหกรรมจึงมีความต้องการเช่าพื้นที่จากลูกค้าอย่างต่อเนื่อง และมีการกระจายการลงทุนในทรัพย์สินภาคอุตสาหกรรมที่หลากหลายเพื่อลดการกระจุกตัวของรายได้ ทั้งนี้ ทรัสต์ AIMIRT มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่า 90% ของกำไรสุทธิที่ปรับปรุงแล้วต่อรอบปีบัญชี การลงทุนในกองทรัสต์ หรือ REIT จึงเป็นทางเลือกในการลงทุนที่น่าสนใจจากจุดเด่นของผลตอบแทนเงินปันผลที่สม่ำเสมอและมีอัตราผลตอบแทนเงินปันผลสูงกว่าผลตอบแทนจากดอกเบี้ยเงินฝาก พันธบัตรรัฐบาลหรือตราสารหนี้โดยทั่วไป อีกทั้งยังมีความผันผวนต่ำเมื่อเทียบกับการลงทุนในหุ้น

ทรัสต์ AIMIRT โชว์กำไรไตรมาส 3/2562 เติบโตแข็งแกร่งต่อเนื่องตามเป้า หลังลงทุนเพิ่มในทรัพย์สินใหม่สำเร็จ ขยายขนาดกองทรัสต์โต 3 เท่า โชว์ผลงานทรัพย์สินมีคุณภาพ อัตราการเช่าพื้นที่เต็ม 100% ต่อเนื่อง ทรัสต์ AIMIRT โชว์กำไรไตรมาส 3/2562 เติบโตแข็งแกร่งต่อเนื่องตามเป้า หลังลงทุนเพิ่มในทรัพย์สินใหม่สำเร็จ ขยายขนาดกองทรัสต์โต 3 เท่า โชว์ผลงานทรัพย์สินมีคุณภาพ อัตราการเช่าพื้นที่เต็ม 100% ต่อเนื่อง

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

๑๗:๐๕ ซิตี้แบงก์ โชว์จุดแข็งธนาคารเพื่อภาคธุรกิจที่มีเครือข่ายทั่วโลก พร้อมโชว์รางวัลธนาคารยอดเยี่ยม ด้านไฟแนนซ์ จากยูโรมันนี่
๑๗:๓๘ SWC ทุ่มงบ 100 ล้านบาท รีแบรนด์ดิ้ง 'เชนไดร้ท์' ครั้งใหญ่รอบ 5 ปี เพิ่มดิสทริบิวเตอร์เสริมความแกร่งกระจายสินค้าเข้าถึงผู้บริโภค
๑๗:๒๒ OCEAN ลุยอสังหาฯ แนวราบย่านรามอินทรา มูลค่าโครงการ 480 ลบ. เริ่มทยอยโอนต้นปี 65 พร้อมจับมือพันธมิตรบุกกัญชง-กัญชาสร้าง New S
๑๖:๓๒ ตรวจเยี่ยมโครงการ Smart Safety Zone 4.0 เมืองทองธานี
๑๗:๓๖ คริสปี้ ครีม ยกทัพความสดชื่นแบบเป็นคู่ กับโปรฯ สุดปัง Let's have a drink !!
๑๖:๕๔ อิมแพ็ค สร้างทีม Innovation Project สร้างสรรค์นวัตกรรมป้องกันโควิด-19
๑๖:๑๐ อินทรี อีโคไซเคิล ร่วมทำลายของกลาง สินค้าละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา
๑๖:๓๔ กองทุนบัวหลวงชี้ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ยังน่าลงทุน กำไรของบริษัทจดทะเบียนยังเติบโตได้ดี ทยอยสะสมได้
๑๖:๔๗ PROS คว้างานใหม่ มูลค่ากว่า 330 ล้านบาท จ่อลุ้นงานประมูลโซน EEC หนุน BACKLOG ครึ่งปีหลัง
๑๖:๑๘ กรุงศรี ออโต้ ชู Customer-based Lending นำร่องสินเชื่อยานยนต์ดิจิทัล ผ่าน GO Application by Krungsri Auto