SMEs เฮ...!!! กสอ. จัดซอฟต์แวร์แบบ Full version เพื่อธุรกิจ ฟรี 6 เดือน หวังผลักดันให้เกิด Digital Transformation อย่างเป็นรูปธรรม

พฤหัส ๓๐ มกราคม ๒๐๒๐ ๑๖:๕๑
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) ดีเดย์ จัดงาน Digital Day ขนสตาร์ทอัพและผู้ให้บริการซอฟต์แวร์กว่า 20 ราย นำเสนอโปรแกรมให้เอสเอ็มอีใช้ฟรีไม่น้อยกว่า 6 เดือน หวังผลักดันให้เกิดดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชัน ปรับตัวสู้ศึกยุค 4.0 อย่างเป็นรูปธรรม พร้อมขยายฐานลูกค้าให้สตาร์ทอัพและผู้ผลิตซอฟต์แวร์ไทย ตั้งเป้าปี 63 มีเอสเอ็มอีเปลี่ยนมาใช้ระบบดิจิทัลไม่น้อยกว่า 2,000 ราย และมีภาคีเครือข่ายบริษัทผู้ให้บริการซอฟต์แวร์ ไม่น้อยกว่า 50 บริษัท ลดต้นทุน เพิ่มยอดขาย ไม่น้อยกว่า 20 ล้านบาท
SMEs เฮ.!!! กสอ. จัดซอฟต์แวร์แบบ Full version เพื่อธุรกิจ ฟรี 6 เดือน หวังผลักดันให้เกิด Digital Transformation อย่างเป็นรูปธรรม

นายณัฐพล รังสิตพล อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กล่าวว่า ปัจจุบันสภาวะการณ์เศรษฐกิจและอุตสาหกรรมของโลกมีความผันผวนอยู่ตลอดเวลา เป็นผลมาจากความก้าวหน้าในการพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ ๆ อย่างต่อเนื่อง รัฐบาลโดย นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี จึงได้มีข้อสั่งการให้กระทรวงอุตสาหกรรม ภายใต้การนำของนายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เร่งดำเนินการสร้างกลไกเพื่อยกระดับประสิทธิภาพในการประกอบธุรกิจของเอสเอ็มอี รวมทั้งเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันทางเศรษฐกิจของประเทศให้เท่าทันต่อความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่ปรับเปลี่ยนอย่างรวดเร็ว กระทรวงอุตสาหกรรมจึงได้กำหนดยุทธศาสตร์กับการพัฒนาอุตสาหกรรม 4.0 หรือ Industry 4.0 ซึ่งมุ่งเน้นการขับเคลื่อนภาคอุตสาหกรรมด้วยนวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัล ซึ่งเทคโนโลยีดิจิทัลเป็นเครื่องมือสำคัญที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการปรับเปลี่ยนรูปแบบการดำเนินธุรกิจของเอสเอ็มอี ซึ่งมีอยู่กว่าร้อยละ 99.7 ของอุตสาหกรรมทั้งประเทศให้สามารถเพิ่มยอดขาย ลดต้นทุน เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ เพิ่มช่องทางการบริการ รวมทั้งสร้างนวัตกรรมสินค้าและบริการต่าง ๆ ทั้งนี้ ได้มอบหมายให้กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) หาแนวทางในการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีปรับเปลี่ยนมาใช้ระบบดิจิทัลในการบริหารจัดการธุรกิจอย่างเป็นรูปธรรม

ขณะเดียวกัน กสอ. ได้เล็งเห็นความสำคัญของการนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการดำเนินธุรกิจของผู้ประกอบการเอสเอ็มอี รวมทั้งผู้ผลิตและให้บริการซอฟต์แวร์ที่เป็นของคนไทย จึงได้จัดงาน Digital Day : D-Day ขึ้น เพื่อเป็นเวทีให้ทั้งสองฝ่ายได้ติดต่อเชื่อมโยง เจรจาธุรกิจ มีการให้คำปรึกษาแนะนำแก่ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีเพื่อนำซอฟต์แวร์มาประยุกต์ใช้ในการดำเนินธุรกิจต่อไป โดย กสอ. ได้รับความร่วมมือจากสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (DEPA) สมาคมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทย และบริษัทผู้ผลิตซอฟต์แวร์ไทยและสตาร์ทอัพกว่า 20 ราย นำซอฟต์แวร์การประมวลผลผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตที่พร้อมให้บริการแก่ผู้ใช้งาน โดยไม่มีข้อจำกัดด้านปริมาณและเวลา (Cloud Computing) อย่างเต็มรูปแบบ (Full Version) ซึ่งปกติต้องมีค่าใช้จ่ายมาเสนอให้ผู้ประกอบการใช้ฟรีโดยไม่มีเงื่อนไขไม่น้อยกว่า 6 เดือน ครอบคลุมทุกภาคธุรกิจ อาทิ ด้านการเงินการบัญชี ด้านบริหารการขาย ด้านบริหารการจัดซื้อการบริหารการผลิต ด้านควบคุมคลังสินค้า ด้านบริหารงานขนส่ง และด้านบริหารลูกหนี้เจ้าหนี้ ทั้งนี้ ผู้ประกอบการที่สนใจ ต้องลงทะเบียนเป็นสมาชิกในระบบ i-Industry ซึ่งเป็นระบบฐานข้อมูลดิจิทัลของกระทรวงอุตสาหกรรม

"เจ้าของธุรกิจสามารถเลือกใช้ซอฟต์แวร์ให้เหมาะสมกับกิจการ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการประกอบธุรกิจ อีกทั้งยังเป็นการสนับสนุนสตาร์ทอัพและผู้ผลิตซอฟต์แวร์คนไทยให้ขยายฐานลูกค้าที่เป็นกลุ่มผู้ประกอบการเอสเอ็มอีเพิ่มขึ้น โดยเชื่อว่างานวันนี้จะเป็นก้าวย่างที่สำคัญในการส่งเสริมผู้ประกอบการเอสเอ็มอีให้เตรียมพร้อมสำหรับการเปลี่ยนผ่านเข้าสู่ยุคดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชันอย่างเป็นรูปธรรม ทั้งนี้ กสอ. ได้ตั้งเป้าหมายในปี พ.ศ. 2563 จะมีผู้ประกอบการเอสเอ็มอีปรับเปลี่ยนมาใช้ระบบดิจิทัลในการประกอบธุรกิจไม่น้อยกว่า 2,000 ราย และมีภาคีเครือข่ายบริษัทสาตร์ทอัพและผู้ให้บริการซอฟต์แวร์ไม่น้อยกว่า 50 บริษัท ซึ่งจะช่วยลดต้นทุนหรือเพิ่มยอดขาย ไม่น้อยกว่า 20 ล้านบาท" นายณัฐพล กล่าวทิ้งท้าย

สำหรับผู้ประกอบการที่สนใจ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กองพัฒนาอุตสาหกรรมดิจิทัล กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ถนนพระรามที่ 6 เขตราชเทวี กรุงเทพฯ โทรศัพท์ 0 2202 4535 หรือ www.dip.go.th

SMEs เฮ.!!! กสอ. จัดซอฟต์แวร์แบบ Full version เพื่อธุรกิจ ฟรี 6 เดือน หวังผลักดันให้เกิด Digital Transformation อย่างเป็นรูปธรรม SMEs เฮ.!!! กสอ. จัดซอฟต์แวร์แบบ Full version เพื่อธุรกิจ ฟรี 6 เดือน หวังผลักดันให้เกิด Digital Transformation อย่างเป็นรูปธรรม SMEs เฮ.!!! กสอ. จัดซอฟต์แวร์แบบ Full version เพื่อธุรกิจ ฟรี 6 เดือน หวังผลักดันให้เกิด Digital Transformation อย่างเป็นรูปธรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

๐๓ ก.พ. มหาวิทยาลัยพะเยา ติดอันที่ 19 ของประเทศไทยจากการจัดอันดับของ Webometrics Ranking January 2023
๐๓ ก.พ. PQS เคาะราคาไอพีโอ 6 บาท เสนอขาย 7-9 ก.พ. พร้อมลงสนามเทรดกระดาน SET ภายในกุมภาฯ นี้ หวังเสริมศักยภาพธุรกิจแป้งมันสำปะหลัง-ธุรกิจผลิตไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพ
๐๓ ก.พ. เคทีซีจับมือ 10 โรงแรมลักซ์ชัวรี่ เปิดตัวแคมเปญ Layers of love มอบผ้าพันคอลายพิมพ์พิเศษ ฉลองเทศกาลแห่งความรัก
๐๓ ก.พ. LINE MELODY เปิดชาร์ตเพลงฮิตประจำเดือนมกราคม 2566 รับปีใหม่ด้วยแคมเปญพิเศษลุ้นบัตรคอนเสิร์ต Bowkylion Lanta
๐๓ ก.พ. มาสด้าส่งแคมเปญ Mazda Family Day ช่วงเวลาดีๆ กับข้อเสนอสุดพิเศษ ร่วมเป็นครอบครัวมาสด้า มอบความคุ้มค่าให้ลูกค้าตลอดกุมภาพันธ์
๐๓ ก.พ. สมาคมผู้ปกครองและครูเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์ จัดงาน SF Family Rally ครั้งที่ 5 ชิงถ้วยพระราชทาน กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
๐๓ ก.พ. ทรู 5G จับมือซัมซุง มอบข้อเสนอสุดเอ็กซ์คลูซีฟกับ Samsung Galaxy S23 Series สมาร์ทโฟนแห่งปี พิเศษเฉพาะลูกค้าทรูเท่านั้น เปิดจองแล้วที่ทรูช็อป ทรูสเฟียร์
๐๓ ก.พ. FTREIT โชว์ผลประกอบการไตรมาส 1 ปี'66 แข็งแกร่ง! พร้อมจ่ายปันผล 0.1870 บาทต่อหน่วย เล็งทุ่ม 3,500 ล้านลงทุน พื้นที่เช่าเพิ่มเป็น 2.3
๐๓ ก.พ. เปอโยต์-จี๊ป ไลอ้อน ออโตโมบิล สยายปีกครั้งใหญ่ ปักหมุดย่านพระราม 5-ราชพฤกษ์ อวดโฉมโชว์รูมทันสมัย รองรับไลฟ์สไตล์ยุคใหม่
๐๓ ก.พ. บล.ทิสโก้ลุ้น ! เลือกตั้งหนุนหุ้นไทยทะลุ 1,700 จุดแต่โอกาสปรับขึ้นต่อจากนี้เริ่มจำกัด