กลุ่มบริษัทปูนซีเมนต์นครหลวง จับมือ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ส่งมอบปะการังเทียม สานต่อโครงการอินทรีปะการังสร้างสรรค์อย่างยั่งยืน มุ่งฟื้นฟูระบบนิเวศแนวชายฝั่ง ส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน

อังคาร ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๐๒๐ ๑๕:๐๙
การฟื้นฟูระบบนิเวศและทรัพยากรชายฝั่ง รวมถึงทรัพยากรสัตว์น้ำตามแนวชายฝั่งทะเล ให้มีความอุดมสมบูรณ์ขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม ตลอดจนเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลในการดำน้ำชมสัตว์น้ำและปะการัง สร้างรายได้ให้กับประมงพื้นบ้านและชุมชนท้องถิ่น ล่าสุด กลุ่มบริษัทปูนซีเมนต์นครหลวง ร่วมกับ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผนึกกำลังสานต่อพันธกิจด้านสิ่งแวดล้อม ภายใต้ชื่อ "โครงการอินทรีปะการังสร้างสรรค์อย่างยั่งยืน" ซึ่งเป็นหนึ่งกิจกรรมในการช่วยฟื้นฟูดูแลทรัพยากรธรรมชาติและระบบนิเวศทางทะเล โดยนำคอนกรีตผสมเสร็จที่เหลือคืนจากลูกค้ามาทำเป็นปะการังเทียม
กลุ่มบริษัทปูนซีเมนต์นครหลวง จับมือ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ส่งมอบปะการังเทียม สานต่อโครงการอินทรีปะการังสร้างสรรค์อย่างยั่งยืน มุ่งฟื้นฟูระบบนิเวศแนวชายฝั่ง ส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน

โดยมี นายอุกฤต สตภูมินทร์ ผู้อำนวยการกองอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เป็นประธานในกิจกรรมส่งมอบปะการังเทียมแบบโดม จำนวน 105 แท่ง ร่วมด้วย วีระพันธ์ ทองมาก ผู้อำนวยการส่วนพัฒนาแหล่งทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมทางทะเล นายปฏิคม วัชโรภาส ผู้จัดการสายงานคอนกรีตผสมเสร็จ บริษัท นครหลวงคอนกรีต จำกัด และนายยงยุทธ สง่างาม ผู้อำนวยการฝ่ายภาพลักษณ์องค์กร บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) ในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 ณ เกาะล้าน เมืองพัทยา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี

นายอุกฤต สตภูมินทร์ ผู้อำนวยการกองอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง(ทช.) กล่าวว่า การดำเนิน โครงอินทรีปะการัง สร้างสรรค์อย่างยั่งยืน โดยความร่วมมือระหว่างกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กับ บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) หรือที่เรารู้จักในชื่อ ปูนอินทรี โดยบริษัทมีแนวคิดที่จะนำคอนกรีตผสมเสร็จที่เหลือคืนกลับมาจากลูกค้าที่สามารถนำกลับมาใช้ประโยชน์นำมาหล่อแท่งปะการังเทียม นำมามอบให้กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งนำไปจัดวางในทะเลเพื่อเป็นการฟื้นฟูระบบนิเวศทางทะเลและชายฝั่งให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้นไป อีกทั้งยังตอบสนองต่อนโยบายลดการทิ้งขยะของรัฐบาลได้เป็นอย่างดี

โดยแท่งปะการังเทียม จำนวน 105 แท่ง ที่ได้รับมอบจากปูนอินทรี กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งขอเป็นสื่อกลางรับมอบและส่งต่อไปยังพี่น้องประชาชนผู้ประกอบอาชีพที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็นการประมง ท่องเที่ยว ดำน้ำ ตกปลา มีส่วนร่วมเข้าไปใช้ประโยชน์ได้อย่างคุ้มค่าทั้งทางตรงและทางอ้อมมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังรักษาไม่ให้ผู้ใดผู้หนึ่งใช้เครื่องมือที่ผิดกฎหมายในบริเวณดังกล่าว

ในนามของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งขอขอบคุณปูนอินทรี ที่มีความมุ่งหวังที่จะรักษาสิ่งแวดล้อม และมอบสิ่งที่ดีๆ ให้กับพี่น้องประชาชนชายฝั่งทะเล ทำให้เกิดการสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ มีผลไปถึงร้านค้าน้อยใหญ่ แพปลา แรงงานที่เกี่ยวข้องต่างๆ ได้รับประโยชน์อย่างกว้างขวาง ทำให้ทุกภาคส่วนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เกิดความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนอย่างแท้จริง

นายยงยุทธ สง่างาม ผู้อำนวยการฝ่ายภาพลักษณ์องค์กร บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) หรือ ปูนอินทรี กล่าวถึง วัตถุประสงค์ของโครงการว่า "ปัจจุบันพื้นที่แนวปะการังของประเทศไทยประมาณร้อยละ 40 อยู่ในสภาพเสียหายมาก การอนุรักษ์และการฟื้นฟูแนวปะการัง เป็นมาตรการสำคัญที่จะช่วยฟื้นฟูระบบนิเวศและทรัพยากรชายฝั่ง รวมถึงทรัพยากรสัตว์น้ำตามแนวชายฝั่งทะเล ให้มีความอุดมสมบูรณ์ขึ้น ปูนอินทรีจึงจัดทำโครงการ "อินทรีปะการัง สร้างสรรค์อย่างยั่งยืน" โดยนำคอนกรีตผสมเสร็จที่เหลือคืนจากลูกค้ามาหล่อแบบเป็นปะการังเทียม ตามนโยบายด้านซีเอสอาร์ของปูนอินทรี ที่มุ่งเน้นการดูแลสิ่งแวดล้อม และชุมชน และสอดคล้องแนวคิด เศรษฐกิจหมุนเวียน หรือที่เรียกว่า Circular Economy ในการใช้ทรัพยากรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดครบวงจร ตั้งแต่การผลิต การบริโภค ไปจนถึงการจัดการของเสียด้วยการนำมาผลิตใหม่ อันจะนำไปสู่ความยั่งยืนทั้งกับสังคมและองค์กรไปคู่กัน ซึ่งในครั้งนี้ ทางกลุ่มบริษัทฯ ได้ร่วมมือกับกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง วางบ้านปะการังจำนวน 105 แท่ง ณ เกาะล้าน เมืองพัทยา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี ซึ่งเป็นโครงการที่ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง และเมื่อปี 2561 ที่ผ่านมา ทางกลุ่มบริษัทฯ ได้ร่วมกับกรม ทช. วางบ้านปะการังจำนวน 110 แท่ง ณ เกาะมันนอก อ.แกลง จ.ระยอง เป็นที่เรียบร้อย"

นายปฏิคม วัชโรภาส ผู้จัดการสายงานคอนกรีตผสมเสร็จ บริษัท นครหลวงคอนกรีต จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทในเครือปูนซีเมนต์นครหลวง กล่าวว่า "เราส่งมอบผลิตภัณฑ์คุณภาพแก่ลูกค้า ไม่ใช่เพียงแค่การสร้างบ้านในฝัน แต่ทุกอย่างจะถูกนำมาใช้ประโยชน์สูงสุด และในแต่ละครั้ง ตามหน้างานจะมีคอนกรีตเหลือใช้ แทนที่จะนำคอนกรีตเหล่านี้ ไปกำจัด แต่นำกลับมาหล่อเป็นปะการังเทียมที่สร้างสรรค์จากนวัตกรรมการออกแบบ โดยกลุ่มบริษัทปูนซีเมนต์ นครหลวง ซึ่งคุณสมบัติเด่นของปะการังเทียมที่หล่อจากคอนกรีต คือ ไม่ปล่อยสารพิษลงทะเล ที่สำคัญเนื้อวัสดุยังมีความพรุน ปะการังยึดเกาะได้ง่าย เอื้อต่อการเติบโตของปะการัง และสิ่งมีชีวิตใต้ทะเล"

นายยงยุทธ กล่าวเสริมว่า "กลุ่มบริษัทปูนซีเมนต์นครหลวง ร่วมมือกับผู้เชี่ยวชาญอย่างกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เพื่อค้นหาแหล่งที่ต้องการฟื้นฟูระบบนิเวศร่วมกับชาวบ้านในพื้นที่ ทำประชามติร่วมกัน จากนั้นจึงนำปะการังเทียมที่มีขนาดและน้ำหนักที่เหมาะสมขนส่งต่อไปยังจุดหมาย แล้วนำไปหย่อนลงทะเล เพื่อเริ่มกระบวนการสร้างบ้านใหม่ให้ปลา และสิ่งมีชีวิตใต้ทะเล เป็นระบบนิเวศแหล่งใหม่ที่เพิ่มความอุดมสมบูรณ์ทางทะเล พร้อมไปกับสร้างคุณค่าทางเศรษฐกิจให้กับประมงพื้นบ้านและชุมชนท้องถิ่น"

ติดตามกิจกรรมน่าสนใจของครอบครัวอินทรีที่อาจเป็นแรงบันดาลใจดี ๆ ให้ทุกคน ได้ทางเว็บไซต์ www.siamcitycement.com หรือได้ทางแฟนเพจ www.facebook.com/INSEEGroup

กลุ่มบริษัทปูนซีเมนต์นครหลวง จับมือ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ส่งมอบปะการังเทียม สานต่อโครงการอินทรีปะการังสร้างสรรค์อย่างยั่งยืน มุ่งฟื้นฟูระบบนิเวศแนวชายฝั่ง ส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน กลุ่มบริษัทปูนซีเมนต์นครหลวง จับมือ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ส่งมอบปะการังเทียม สานต่อโครงการอินทรีปะการังสร้างสรรค์อย่างยั่งยืน มุ่งฟื้นฟูระบบนิเวศแนวชายฝั่ง ส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

๑๗:๒๖ วว.ต้อนรับคณะผู้บริหารสถาบันพลาสติก /ผู้แทนจากสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย
๑๗:๐๒ วว.จัดฝึกอบรมการทดสอบบรรจุภัณฑ์พลาสติกเสริมแกร่งผู้ประกอบการไทย
๑๗:๑๘ การบินไทยเสิร์ฟเมนูพิเศษเฉลิมฉลองวันแม่แห่งชาติ
๑๗:๐๖ Crazy Sale ลดคลั่ง พลังนักช้อป ลดสูงสุด 80%
๑๗:๕๔ ผู้เชี่ยวชาญการดำเนินคดีทางการแพทย์
๑๗:๓๘ วธ.เปิดตัว 4 ดีไซเนอร์ชื่อดังออกแบบ-แคทวอล์คแฟชั่นผ้าไทยลายอัตลักษณ์สุดล้ำนำเทรนด์ สร้างสีสันผ้าไทยฟีเว่อร์ในงานผ้ายิ่งใหญ่ ภูษาศิลป์
๑๗:๐๘ แอ็กซิส แบงก์ จับมือ ซีอาร์เอ็มเน็กซ์ คว้ารางวัลการจัดการลูกค้าสัมพันธ์ยอดเยี่ยมจากเอเชียน แบงเกอร์
๑๗:๕๔ 2 โรงแรมสุดหรูวิวทะเลหัวหินและภูเก็ตชวนคุณลูกๆ พาคุณแม่เที่ยวทะเล พร้อมฉลองวันแม่กับมื้อพิเศษ ณ โรงแรมเคปนิทรา หัวหิน และ โรงแรมเคปพันวา
๑๗:๓๗ คนบันเทิง คิมเบอร์ลี่ , ขวัญ ,พุฒิ , จุ๋ย , วุ้นเส้น พาเหรดรับรางวัลสุดยิ่งใหญ่ THAILAND HEALTH AND BEAUTY AWARDS
๑๗:๒๗ เอชพี เพิ่มพลังความคิดสร้างสรรค์ไร้ขีดจำกัด ยกระดับประสิทธิภาพ HP Spectre 13 และ HP Envy รุ่นใหม่ ขับเคลื่อนแรงบันดาลใจบนโลกไฮบริด