กรมส่งเสริมการเกษตร-สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตร 4 ภาค พร้อมร่วมมือพัฒนากำลังคนภาคการเกษตรไทย

จันทร์ ๑๖ มีนาคม ๒๐๒๐ ๑๐:๕๗
กรมส่งเสริมการเกษตร พร้อมร่วมมือสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตร 4 ภาค ผลักดันการพัฒนากำลังคนภาคการเกษตรในอนาคต
กรมส่งเสริมการเกษตร-สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตร 4 ภาค พร้อมร่วมมือพัฒนากำลังคนภาคการเกษตรไทย

ตามที่สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตร ซึ่งเป็นสถาบันการศึกษาในระดับอุดมศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ เปิดการเรียนการสอนในด้านวิชาชีพและเทคโนโลยี การถ่ายทอดวิทยาการและเทคโนโลยีด้านการเกษตร โดยมีเป้าหมายเพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนให้มีคุณภาพตามแนวทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายของกรมส่งเสริมการเกษตรในการส่งเสริมสนับสนุนให้กำลังคนภาคการเกษตร ทั้งเกษตรกร และสถาบันเกษตรกร มีความรู้ ความเข้มแข็ง มีคุณภาพชีวิตที่ดี ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม และมีรายได้ที่มั่นคง สามารถเป็นพลังในการขับเคลื่อนภาคการเกษตรของประเทศสืบไป

นายชาตรี บุญนาค รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า กรมส่งเสริมการเกษตรตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนากำลังคนภาคการเกษตรมาโดยตลอด ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน โดยเฉพาะกลุ่มเด็กและเยาวชนที่จะเติบโตไปเป็นบุคลากรภาคการเกษตรในอนาคตที่มีคุณภาพ อาทิ ยุวเกษตรกร เกษตรกรรุ่นใหม่ ตลอดจน Young Smart Farmer เพื่อให้กลุ่มคนดังกล่าวนี้มีความรู้ด้านการเกษตรรอบด้านและสามารถนำไปปรับใช้กับการประกอบอาชีพด้านการเกษตรของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป ดังนั้น เพื่อให้การพัฒนาความรู้ เพิ่มพูนประสบการณ์ พัฒนาศักยภาพทั้งด้านวิชาการและทักษะความชำนาญให้กับกำลังคนภาคการเกษตรในอนาคตดังกล่าว เกิดสัมฤทธิ์ผลอย่างเป็นรูปธรรม กรมส่งเสริมการเกษตรจึงหารือแนวทางความร่วมมือกับสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตร 4 สถาบัน ได้แก่ 1) สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคกลาง ซึ่งมีวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีในกำกับ จำนวน 10 แห่ง 2) สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคเหนือ มีวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีในกำกับ จำนวน 9 แห่ง 3) สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีในกำกับ จำนวน 10 แห่ง และ 4) สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคใต้ มีวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีในกำกับ จำนวน 12 แห่ง ซึ่งตั้งกระจายอยู่ในภูมิภาคต่าง ๆ ทั่วประเทศ โดยได้หารือแนวทางความร่วมมือต่าง ๆ ได้แก่ การผลิตและพัฒนากำลังคน การจัดการศึกษาด้านอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และระดับปริญญาตรี เทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) เป็นต้น ขณะนี้อยู่ระหว่างเตรียมการร่างบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) กับ สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตร ทั้ง 4 ภาค เพื่อร่วมกันส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาภาคการเกษตรของประเทศอย่างเป็นระบบแล้ว

รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวเพิ่มเติมว่า กรมส่งเสริมการเกษตรเล็งเห็นว่า การทำ MOU กับ สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรทั้ง 4 สถาบันดังกล่าว จะก่อให้เกิดประโยชน์แก่เด็กและเยาวชนทั่วประเทศที่สนใจงานภาคการเกษตรและกำลังจะเติบโตก้าวเข้าสู่ภาคการเกษตรในอนาคต โดยจะร่วมกันพัฒนาหลักสูตร สื่อการเรียนการสอนด้านการส่งเสริมการเกษตร และทักษะวิชาชีพให้แก่นักศึกษา ตลอดจนเปิดโอกาสให้นักศึกษาสังกัดสถาบันได้เข้าฝึกงาน เพื่อหาประสบการณ์ในหน่วยงานสังกัดกรมส่งเสริมการเกษตร ตามหลักสูตรฝึกปฏิบัติจริง ในขณะเดียวกัน ยังเป็นการเปิดโอกาสให้บุคลากรในสังกัดกรมส่งเสริมการเกษตร ได้เข้ามาฝึกประสบการณ์ เพิ่มพูนความรู้ ความสามารถ พัฒนาศักยภาพด้านวิชาการ ในสถานศึกษาสังกัดสถาบัน เป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ และทำงานวิจัยร่วมกันอีกด้วย

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

๐๒ มิ.ย. ชาเม่ ครึ่งปีแรกกวาด 4 รางวัลระดับประเทศ
๐๒ มิ.ย. สุดยอดนิสิต BCA คว้ารางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 และอันดับที่ 2 มาครอง บนเวทีการแข่งขัน Startup Thailand League 2023 ระดับภูมิภาค
๐๒ มิ.ย. วว./สวทช. มอบประกาศนียบัตร เนื่องในพิธีปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ Renewable Energy Technologies and Knowledge Transfer for Strengthening and achieving ASEAN's Sustainable Development
๐๒ มิ.ย. UCC จัดงาน CHAMPION BARISTA ที่ UCC COFFEE ROASTERY
๐๒ มิ.ย. พิพิธภัณฑ์ผ้าฯ จัดกิจกรรมเรียนรู้ประวัติศาสตร์ผ่านการบรรยายพิเศษ เครื่องแต่งกายประติมากรรมอินเดีย ที่ส่งอิทธิพลต่อศิลปะในพื้นที่เอเชียอาคเนย์
๐๒ มิ.ย. วิศวะมหิดล จัดเวิร์กชอป การประมวลผลและวิเคราะห์สัญญาณชีวการแพทย์ (Biomedical Signals Processing and Analysis) สมัครวันนี้ - 19 มิ.ย.
๐๒ มิ.ย. เคหะสุขประชา จับมือ เครือเจริญโภคภัณฑ์ ร่วมกันพัฒนาพื้นที่โครงการบ้านเช่า พร้อมส่งเสริมอาชีพ ในโครงการ ร้อยเรียงความดี
๐๒ มิ.ย. LINE รังสรรค์ค่ำคืนสุดพิเศษ มอบรางวัลแบรนด์ผู้สร้างสรรค์ผลงานการตลาดยอดเยี่ยมแห่งปี ในงาน LINE Thailand Awards
๐๒ มิ.ย. แอ็กซอลตา ร่วมกิจกรรมแรลลี่การกุศล จัดโดย สมาคมการซ่อมรถยนต์แห่งประเทศไทย
๐๒ มิ.ย. โรงพยาบาลพระรามเก้า เปิดตัว 9Care Application มิติใหม่การดูแลสุขภาพ รองรับ Decentralized Healthcare Services