มทร.พระนคร ขยายเวลาปิดทำการชั่วคราว ระหว่าง 1-31 พ.ค. 63 พร้อมกำหนดการเปิด-ปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 1/2563

ศุกร์ ๐๘ พฤษภาคม ๒๐๒๐ ๐๘:๓๗
รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ออกประกาศเรื่อง การปิดที่ทำการเป็นการชั่วคราวเนื่องจากการแพร่ระบาดของโรค ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 3 โดยระบุว่า ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ประกอบกับความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2563 ให้ขยายระยะเวลาการใช้บังคับประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักรออกไปอีกคราวหนึ่ง ตั้งแต่วันที่ 1-31 พฤษภาคม 2563 และสั่งปิดสถานศึกษาทุกระดับชั้น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จึงเห็นสมควรกำหนดมาตรการเพื่อลดโอกาสมิให้เชื้อโรคดังกล่าวแพร่ระบาดไปสู่นักศึกษา บุคลากร ตลอดจนประชาชน และเพื่อให้การดำเนินงานของมหาวิทยาลัยเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ มหาวิทยาลัยจึงขยายเวลาปิดที่ทำการทุกพื้นที่ศูนย์การศึกษาเป็นการชั่วคราวตั้งแต่วันที่ 1-31 พฤษภาคม 2563 โดยให้บุคลากรสังเกตอาการและปฏิบัติหน้าที่จากที่บ้าน พร้อมทั้งจัดระบบการเรียนการสอนในระบบออนไลน์ เพื่อลดความเสี่ยงของการสัมผัสระหว่างบุคคล และให้รายงานภาวะสุขภาพต่อหัวหน้าหน่วยงานในสังกัดเป็นประจำทุกวัน
มทร.พระนคร ขยายเวลาปิดทำการชั่วคราว ระหว่าง 1-31 พ.ค. 63 พร้อมกำหนดการเปิด-ปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 1/2563

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ กล่าวอีกว่า มหาวิทยาลัยได้กำหนดการเปิด-ปิดภาคเรียนปีการศึกษา 2563 ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) เปิดภาคการศึกษาที่ 1/2563 วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 และปิดภาคการศึกษาที่ 1/2563 ระหว่างวันที่ 11-22 พฤศจิกายน 2563 ส่วนระดับอุดมศึกษา (ปริญญาตรี /โท/เอก) เปิดภาคการศึกษา 1/2563 วันที่ 20 กรกฎาคม 2563 และปิดภาคการศึกษาที่ 1/2563 ระหว่างวันที่ 9-22 พฤศจิกายน 2563 ทั้งนี้กำหนดเปิดภาคเรียนที่ 2/2563 ทุกระดับ วันที่ 23 พฤศจิกายน 2563 นักศึกษาสามารถติดตามรายละเอียดได้จากเว็บไซต์มหาวิทยาลัย www.rmutp.ac.th และ http://reg.rmutp.ac.th/registrar/home.asp

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

๑๖:๐๐ ซมโปะ ประกันภัย จัดงาน SompOrientation ต้อนรับพนักงานใหม่ สานต่อความตั้งใจ ดูแลคนไทยด้วยหัวใจญี่ปุ่น
๑๖:๔๖ รมว.เฮ้ง นำผู้บริหารกระทรวงแรงงาน รับมอบสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย จากหอการค้าไทย และสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
๑๖:๔๒ บัณฑิตพันธุ์ใหม่ SPU รับการตรวจเยี่ยมจาก กระทรวง อว.
๑๖:๒๑ ไฮโปรตีน ไอซ์ คอฟฟี่ ดริ้งค์ มิกซ์ โดยเฮอร์บาไลฟ์ นิวทริชั่น ชนะรางวัลสุดยอดผลิตภัณฑ์แห่งปี จากเวที HELLO! Beauty Awards
๑๖:๐๘ ดีป้า เผยผลสำรวจอุตสาหกรรมดิจิทัล ปี 2564
๑๖:๐๕ สพร. 17 ระยอง ขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมอาชีพผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ในการขนส่งสินค้า (Rider)
๑๖:๕๐ กรมวิชาการเกษตร โชว์นวัตกรรมฟิล์มเจาะรูขนาดไมครอน ตัวช่วยยืดอายุผักและผลไม้คงความสดใหม่ เพิ่มโอกาสวางจำหน่ายได้นานขึ้น
๑๖:๑๔ วว. พัฒนากระบวนการแยกกระดาษ พลาสติกพอลิเอทิลีน ออกจากอะลูมิเนียมฟอยล์ สนองนโยบาย BCG Model ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
๑๖:๐๑ NTSC ใส่ใจสุขภาพพนักงานจัดการตรวจสุขภาพประจำปี 2565
๑๖:๕๔ วช. หนุนประเทศไทยไร้ขยะ ให้ทุนวิจัยทีมจุฬาฯสร้างฐานข้อมูลจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์ฯ