ครั้งแรกของภาคใต้ ม.ทักษิณ ปลูกและปลุกจิตสำนึกต่อต้านการทุจริต บุคลากรกว่า 500 คน ร่วมอบรมผ่านระบบออนไลน์

พฤหัส ๒๑ พฤษภาคม ๒๐๒๐ ๑๔:๑๒
ฝ่ายตรวจสอบภายใน และฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยทักษิณ ร่วมกันจัดโครงการปลูกและปลุกจิตสำนึกต่อต้านการทุจริตในมหาวิทยาลัยทักษิณ เพื่อมุ่งสร้างจิตสำนึกต่อต้านการทุจริตแก่บุคลากรมหาวิทยาลัยทักษิณ
ครั้งแรกของภาคใต้ ม.ทักษิณ ปลูกและปลุกจิตสำนึกต่อต้านการทุจริต บุคลากรกว่า 500 คน ร่วมอบรมผ่านระบบออนไลน์

รองศาสตราจารย์ ดร.วิชัย ชำนิ อธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ เป็นประธานเปิด”

โครงการปลูกและปลุกจิตสำนึกต่อต้านการทุจริตในมหาวิทยาลัยทักษิณ

เมื่อวันอังคารที่ 19 พฤษภาคม 2563 ที่ผ่านมา พร้อมทั้งกล่าวว่า “โครงการปลูกและปลุกจิตสำนึกต่อต้านการทุจริตในมหาวิทยาลัยทักษิณ ผู้บริหาร และบุคลากรทุกคนควรมีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการปฏิบัติงาน โดยเฉพาะการสื่อสาร การสร้างความเข้าใจ เพื่อสร้างการรับรู้ให้กับบุคลากรภายในและภายนอกอย่างทั่วถึงในประเด็นที่สำคัญๆ และเป็นส่วนสำคัญที่จะช่วยเสริมสร้างความตระหนักให้ผู้บริหารและบุคลากรทุกคนในมหาวิทยาลัย ร่วมกันเสริมสร้างค่านิยม สุจริตและการต่อต้านการทุจริตที่อาจจะเกิดขึ้น รวมทั้งการปฏิบัติงานในหน้าที่โดยใช้ธรรมาภิบาลในการบริหารงาน มีความซื่อสัตย์สุจริต ยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม ร่วมกันป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน เพื่อไม่ให้เกิดการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัว และก่อให้เกิดผลเสียต่อผลประโยชน์ส่วนรวม

อาจารย์สายพิณ วิไลรัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาองค์กรและทรัพยากรบุคคล ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า “โครงการปลูกและปลุกจิตสำนึกต่อต้านการทุจริตของมหาวิทยาลัยทักษิณ” จัดขึ้นโดยการประสานความร่วมมือระหว่างฝ่ายตรวจสอบภายใน และฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล ในฐานะผู้รับผิดชอบจัดโครงการ

ตามที่สำนักงาน ป.ป.ช. ได้พัฒนาเครื่องมือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) เพื่อใช้เป็นมาตรการป้องกันการทุจริต และเป็นกลไกในการสร้างความตระหนักให้หน่วยงานภาครัฐมีการดำเนินงานอย่างโปร่งใสและมีคุณธรรม ซึ่งเครื่องมือดังกล่าวได้ถูกกำหนดไว้ในแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่ 21 การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ. 2561 – 2565 โดยกำหนด ค่าเป้าหมายให้หน่วยงานภาครัฐที่มีผลการประเมินผ่านเกณฑ์ 85 คะแนนขึ้นไป ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 สำหรับมหาวิทยาลัยทักษิณได้ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้และได้นำการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐมาใช้เป็นกรอบในการดำเนินงาน และยกระดับการบริหารจัดการให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยเป็นไปตามจรรยาบรรณการบริหารงานอย่างมีจริยธรรม รวมทั้งปลุกและปลูกจิตสำนึกต่อต้านการทุจริต มหาวิทยาลัยได้นำผลการประเมิน ITA ไปกำหนดเป็นตัวชี้วัดในแผนกลยุทธ์ และกำหนดให้ทุกส่วนงานและหน่วยงานลงนามคำรับรองในการปฏิบัติงานประจำปีกับท่านอธิการบดีอย่างต่อเนื่อง ปีนี้เป็นปีที่ 2 และมีผลการประเมินที่ดีขึ้นเป็นลำดับ กล่าวคือ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ผลการประเมินอยู่ที่ 83.57 (ระดับสูงมาก) และปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ผลการประเมินอยู่ที่ 87.28 ระดับดี ผ่านเกณฑ์เป้าหมายที่ ป.ป.ช. กำหนดไว้ที่ 85 คะแนน เมื่อวิเคราะห์ผลการประเมิน พบว่า มหาวิทยาลัย/ส่วนงาน/หน่วยงานยังมีปัญหาในการสร้างความเข้าใจหรือการสื่อสาร ส่งผลให้การรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในและภายนอกที่มีต่อการปฏิบัติงานของส่วนงาน/หน่วยงาน ยังไม่เป็นไปตามเป้าหมายในประเด็นที่สำคัญ เช่น การรับรู้ของบุคลากรเกี่ยวกับแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี การเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกเข้าไปมีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงาน/การให้บริการให้ดีขึ้น ขั้นตอนการยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้ปฏิบัติงานในหน่วยงาน การเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานที่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกติดต่อ การให้บริการผู้ที่มาติดต่ออย่างเท่าเทียมกันและการปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติงาน/การให้บริการที่ดีขึ้น เป็นต้น ซึ่งมหาวิทยาลัยได้จัดทำแนวทางการปรับปรุง/พัฒนาให้ทุกส่วนงาน/หน่วยงานร่วมดำเนินการไปแล้ว

สำหรับการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สำนักงาน ป.ป.ช. ยังคงใช้

กรอบแนวทางการประเมินเช่นเดียวกับการประเมิน ITA ปีที่ผ่านมา เพื่อให้หน่วยงานของรัฐได้มีการปรับปรุงพัฒนาอย่างเชื่อมโยงและต่อเนื่อง โดยมีการปรับปรุงในระเบียบวิธีการประเมินและประเด็นการประเมินเพียงเล็กน้อย เพื่อให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เน้นการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการประเมินมากยิ่งขึ้น รวมทั้งการรับรู้และการเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายไม่ซับซ้อน การจัดโครงการปลูกและปลุกจิตสำนึกต่อต้านการทุจริตในมหาวิทยาลัยทักษิณในวันนี้

เป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการดำเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1) เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนและเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรและธรรมาภิบาลในการบริหารงานให้ผู้บริหารและบุคลากรของมหาวิทยาลัยทักษิณมีทัศนคติ ค่านิยมในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริตอย่างชัดเจน 2) เพื่อปลุกจิตสำนึก ปลูกฝังค่านิยมสุจริตและการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนให้กับผู้บริหารและบุคลากรตระหนักถึงการปฏิบัติงานในหน้าที่ด้วยความสุจริต ยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม และ 3) เพื่อตอบสนองเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ความท้าทายที่ 4 การบริหารจัดการเพื่อการดำเนินงานที่เป็นเลิศ ตัวชี้วัด TSU05 ระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ. 2561 – 2565 โดยผู้เข้าร่วมโครงการ ประกอบด้วย รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี คณบดี/รองคณบดี ผู้อำนวยการ /รองผู้อำนวยการวิทยาลัย /สถาบัน /สำนัก /หัวหน้าฝ่าย /หัวหน้างาน /ประธานสาขา บุคลากร ลงทะเบียนเข้ารับการอบรมออนไลน์จำนวน 502 คน ซึ่งได้รับเกียรติจากคุณมีชัย โอ้น เจ้าพนักงานตรวจสอบทรัพย์สินชำนาญการพิเศษ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เป็นวิทยากรบรรยาย ผ่านระบบออนไลน์ Cisco webex หัวข้อ “เรื่อง ธรรมาภิบาลในการบริหารงาน เรื่อง ผลประโยชน์ทับซ้อน ภัยร้ายทำลายองค์กรและการตรวจสอบทรัพย์สิน และ “วินัยและความผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินและการบริหารงบประมาณ” นับเป็นการอบรมออนไลน์ครั้งแรกที่มีจำนวนผู้เข้ารับการอบรมจำนวนมากกว่า 500 คน

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

๑๖ เม.ย. ไมโครลิสซิ่ง (MICRO) จัดประชุมผู้ถือหุ้นปี 2564 ไฟเขียวจ่ายปันผล 0.055 บาทต่อหุ้น
๑๖ เม.ย. คนเดียวก็อิ่มได้ ไม่ต้องง้อเพื่อน กับ มายบ็อกซ์ ซีรีส์ จากพิซซ่า ฮัท
๑๖ เม.ย. อัปเดตใหม่! อาชีพใหม่ 'สกอลาร์' มาแล้ว! พร้อมพบโบนัสพัฒนา 5 เท่า ใน A3: STILL ALIVE
๑๖ เม.ย. ไทยพาณิชย์ จับมือ เดอะมอลล์ กรุ๊ป และ ไทยไพบูลย์ประกันภัย เปิดตัว ประกันภัยไซเบอร์ (Cyber Insurance)
๑๖ เม.ย. เอ็นทีที เปิดเวที NTT Digital Innovation Challenge 2021 คัดเลือกสุดยอดคนไอทีรุ่นใหม่
๑๖ เม.ย. Wealth Dynamix เปิดตัวโซลูชัน SaaS บริหารวงจรชีวิตลูกค้าบนคลาวด์ สำหรับบริษัทบริหารจัดการความมั่งคั่ง
๑๖ เม.ย. PROS ตั้ง KGI ลีดอันเดอร์ไรท์เตอร์ เคาะราคาขายหุ้น IPO ที่ 2 บ./หุ้น ระดมทุน 280 ลบ. เปิดจองซื้อ 19-21 เม.ย. เทรด 27
๑๖ เม.ย. ดั๊บเบิ้ล เอ ส่งความสุขและห่วงใยในกิจกรรมเลี้ยงน้องวันเกิด
๑๖ เม.ย. ออฟฟิศเมท เปิดร้านบน GrabMart Application ช้อปอุปกรณ์สำนักงาน ส่งด่วนภายใน 2 ชั่วโมง
๑๖ เม.ย. เกมมือถือ Kingdom Heroes M เปิดตัวอย่างเป็นทางการบน iOS และ Android