ธอส. ส่งมอบสายคล้องหน้ากากอนามัย 250,000 ชิ้น ให้แก่ 5 โรงพยาบาลรัฐ พร้อมมอบเงินสนับสนุนด้านการแพทย์ ร่วมใจ ต้านภัย COVID-19

พฤหัส ๒๘ พฤษภาคม ๒๐๒๐ ๑๗:๑๓
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ธนาคารบ้านของคนไทย ส่งมอบสายคล้องหน้ากากอนามัย จำนวน 250,000 ชิ้น ให้แก่ 5 โรงพยาบาลของรัฐ ได้แก่ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ โรงพยาบาลรามาธิบดี โรงพยาบาลศิริราช และโรงพยาบาลราชวิถี เพื่อบรรเทาความเจ็บจากการกดทับของสายหน้ากากอนามัยเมื่อใส่เป็นเวลานานให้กับบุคลากรทางการแพทย์ และทุกสาขาอาชีพ ที่ปฏิบัติหน้าที่ดูแลประชาชนในช่วงสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 พร้อมมอบเงินสนับสนุนโรงพยาบาล ร่วมใจ ต้านภัย COVID-19 จำนวนรวม 1,000,000 บาท และบริจาคสมทบทุนโครงการวิจัยและการจัดหาเครื่องมือแพทย์ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า จำนวน 1,500,000 บาท
ธอส. ส่งมอบสายคล้องหน้ากากอนามัย 250,000 ชิ้น ให้แก่ 5 โรงพยาบาลรัฐ พร้อมมอบเงินสนับสนุนด้านการแพทย์ ร่วมใจ ต้านภัย COVID-19

นายปริญญา พัฒนภักดี ประธานกรรมการธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) เปิดเผยว่า ตามที่ธนาคารอาคารสงเคราะห์ได้จัดโครงการ “ร้อยพลังเล็ก สู่ล้านพลังยิ่งใหญ่ โดย ธอส.” เพื่อให้ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานของ ธอส. ทั่วประเทศ หน่วยงานพันธมิตร ผู้สูงอายุหรือผู้พิการในความดูแลของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และกลุ่มผู้สูงอายุในชุมชนที่ธนาคารให้การสนับสนุน รวมพลังประดิษฐ์สายคล้องหน้ากากอนามัย จำนวน 1,000,000 ชิ้น เพื่อมอบให้แก่บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข รวมถึงผู้ปฏิบัติหน้าที่ให้บริการประชาชนนำไปคล้องหน้ากากอนามัย เพื่อบรรเทาปัญหาการบาดเจ็บจากการถูกสายรัดหน้ากากอนามัยกดทับ เป็นเวลานานระหว่างใส่ปฏิบัติหน้าที่นั้น โดยภายหลังจากที่เริ่ม Kick Off โครงการตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม 2563 ล่าสุด ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานของ ธอส. ได้ร่วมกันประดิษฐ์สายคล้องหน้ากากอนามัยได้แล้วเป็นจำนวนถึง 250,000 ชิ้น ทำให้ในวันที่ 28 พฤษภาคม และวันที่ 1 มิถุนายน 2563 ธนาคารจึงได้มีกำหนดส่งมอบสายคล้องหน้ากากอนามัยที่ผ่านการอบฆ่าเชื้อ เรียบร้อยแล้วให้แก่บุคลากรทางการแพทย์และผู้ปฏิบัติหน้าที่ให้บริการประชาชนในโรงพยาบาลของรัฐ 5 แห่ง ในพื้นที่กรุงเทพฯ แห่งละ 50,000 ชิ้น แบ่งเป็นการส่งมอบในวันที่ 28 พฤษภาคม 2563 จำนวน 4 แห่ง ได้แก่ 1.โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า 2.โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ 3.โรงพยาบาลรามาธิบดี และ 4.โรงพยาบาลศิริราช ส่วนในวันที่ 1 มิถุนายน 2563 ธนาคารจะนำสายคล้องหน้ากากอนามัยไปส่งมอบให้กับโรงพยาบาลราชวิถีต่อไป พร้อมกันนี้ ธอส. ยังได้มอบเงินสนับสนุนเพื่อร่วมใจ ต้านภัย โควิด-19 ให้แก่ทั้ง 5 โรงพยาบาล ๆ ละ 200,000 บาท รวมเป็นเงิน 1,000,000 บาท และมอบงบประมาณสมทบทุน โครงการ “วิจัยและการจัดหาเครื่องมือแพทย์” ของโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า จำนวนเงิน 1,500,000 บาท ทั้งนี้ เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานที่จำเป็นทางการแพทย์ ซึ่งจะมีส่วนสำคัญต่อการอำนวยความสะดวก ในการรักษาและให้บริการประชาชน รวมถึงป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด-19 ได้ดียิ่งขึ้นต่อไป

“จากที่ได้ชมคลิปของ คุณยายประเพ็ญ ฮั่นตระกูล วัย 92 ปี นั่งทำสายคล้องหน้ากาอนามัยให้แพทย์ ซึ่งดูเหมือนเป็นเรื่องเล็กๆ แต่ ธอส. คิดว่ามันยิ่งใหญ่และสำคัญ จึงเป็นที่มาของโครงการนี้ ธอส. ขอชื่นชมการทำหน้าที่ของบุคลากรทางการแพทย์ของไทย ซึ่งถือเป็นกลุ่มบุคคลสำคัญที่ปฏิบัติหน้าที่อย่างทุ่มเทและเต็มกำลัง เพื่อดูแลรักษาให้บริการประชาชนตลอดระยะเวลาที่เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด-19 และเป็นส่วนสำคัญ ที่ทำให้ประเทศไทย มีจำนวนผู้ติดเชื้อลดลงอย่างต่อเนื่อง และเราหวังว่าการจัดทำโครงการ “ร้อยพลังเล็ก สู่ล้านพลังยิ่งใหญ่ โดย ธอส.” จะถือเป็นหนึ่งในกำลังใจและสะท้อนให้เห็นถึงความห่วงใยที่พวกเราได้ส่งผ่านสายคล้องหน้ากากอนามัย ตามแนวคิดในการจัดทำโครงการเพื่อสังคมของ ธอส.คือ “ไม่ใช่แค่หน้าที่ แต่คือความห่วงใย” สอดคล้องกับ “บ้าน ธอส.ที่มีนโยบายสร้างรากฐานแห่งความสุข ความอบอุ่น “ทำให้คนไทยมีบ้าน” และจะเติมเต็มส่วนที่ขาดให้กับ “คนไทย สังคมไทย เศรษฐกิจไทย และ แผ่นดินไทย” ในเชิงคุณภาพชีวิตของคนไทย” นายปริญญา กล่าว

ทั้งนี้ ตลอดระยะเวลาเกือบ 67 ปี ธอส. ได้สนับสนุนสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยแก่ประชาชน โดยเฉพาะกลุ่มผู้มีรายได้น้อยและปานกลางให้สามารถมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองตามควรแก่อัตภาพมาแล้วมากกว่า 3.7 ล้านครอบครัว ตามพันธกิจ “ทำให้คนไทยมีบ้าน” ควบคู่ไปกับการให้ความสำคัญกับการดำเนินกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ทั้งด้านที่อยู่อาศัย การศึกษา สังคมและสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมสถาบันพระมหากษัตริย์/ศาสนา/ศิลปวัฒนธรรม และกีฬา โดยคำนึงถึงการมีส่วนร่วมของชุมชน และปลูกจิตอาสาช่วยเหลือสังคมของพนักงานในองค์กร รวมทั้งการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างชุมชน และสร้างสังคมไทยให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและเติบโตอย่างยั่งยืน

ธอส. ส่งมอบสายคล้องหน้ากากอนามัย 250,000 ชิ้น ให้แก่ 5 โรงพยาบาลรัฐ พร้อมมอบเงินสนับสนุนด้านการแพทย์ ร่วมใจ ต้านภัย COVID-19 ธอส. ส่งมอบสายคล้องหน้ากากอนามัย 250,000 ชิ้น ให้แก่ 5 โรงพยาบาลรัฐ พร้อมมอบเงินสนับสนุนด้านการแพทย์ ร่วมใจ ต้านภัย COVID-19 ธอส. ส่งมอบสายคล้องหน้ากากอนามัย 250,000 ชิ้น ให้แก่ 5 โรงพยาบาลรัฐ พร้อมมอบเงินสนับสนุนด้านการแพทย์ ร่วมใจ ต้านภัย COVID-19

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

๒๑ ต.ค. ชัยวุฒิ เตรียมคลอด กม.บังคับขึ้นทะเบียนแพลตฟอร์มดิจิทัล คุ้มครองนักช้อปออนไลน์
๒๑ ต.ค. Menarini Group และ Radius Health ประกาศผลการศึกษาหลักเชิงบวกในการทดลองระยะ 3 จากโครงการ EMERALD เพื่อประเมินการใช้ยา Elacestrant
๒๑ ต.ค. กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และเครือเจริญโภคภัณฑ์ ขอเชิญร่วมกิจกรรมอบรมถ่ายภาพออนไลน์ การประกวดภาพถ่าย 'สัตว์มีค่า ป่ามีคุณ' ประจำปี 2564 ในหัวข้อ 'สร้างสรรค์ภาพถ่ายให้ได้ระดับโปร
๒๑ ต.ค. แม็คโคร ร่วมกับสถานทูตออสเตรเลีย ขนวัตถุดิบราคาดี รับเปิดประเทศ ฟื้นธุรกิจร้านอาหาร ปูพรมจัด Taste of Australia
๒๑ ต.ค. สนพ.มุกดาหาร จัดกิจกรรม วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ ประจำปี พ.ศ.2564
๒๑ ต.ค. ชวนสายรักสุขภาพบอกลาไลฟ์สไตล์ออกกำลังกายแบบเดิมๆ เตือนผิดวิธีอันตราย แนะเลือกใช้เทรนเนอร์มืออาชีพ
๒๑ ต.ค. พัฒนาฝีมือแรงงานนราธิวาสลุยสร้างผู้ประกอบอาหารไทยและผู้ประกอบขนมอบเบเกอรี่สร้างรายได้ชุมชนฐานรากรองรับการท่องเที่ยว
๒๑ ต.ค. คาราบาวกรุ๊ป บริจาคเครื่องดื่มวิตามินซี วู้ดดี้ ซี ล็อค ร่วมส่งต่อ กล่องกำลังใจ ช่วยผู้ได้รับผลกระทบจากไวรัสโควิด-19 ในกิจกรรม Nine Entertain Birthday Charity ครบรอบ 19
๒๑ ต.ค. บัณฑิตพันธุ์ใหม่ คณะบัญชี ม.ศรีปทุม ศึกษาดูงานออนไลน์ บริษัท ฟู้ด อีควิปเม้นท์ จำกัด
๒๑ ต.ค. เอฟแอลเอส และ รัตนากร ลงนามข้อตกลงร่วมลงทุน เร่งการเติบโตด้านคลังสินค้าและบริการโลจิสติกส์