ภาพข่าว: TBS-GSB S2 Space @ Thammasat Rangsit

อังคาร ๐๙ มิถุนายน ๒๐๒๐ ๐๙:๒๙
ภาพข่าว: TBS-GSB S2 Space @ Thammasat Rangsit
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับธนาคารออมสิน ลงนามความร่วมมือโครงการ TBS-GSB S2 Space @ Thammasat Rangsit รศ.เกศินี วิฑูรชาติ อธิการบดี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง TBS – GSB S2 Space @ Thammasat Rangsit กับ ดร.ชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน ในการพัฒนาพื้นที่ทำงานร่วมกัน (Co-Working Space) บริเวณชั้น 1 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ศูนย์รังสิต ให้เป็นพื้นที่แห่งการเรียนรู้ สร้างสรรค์นวัตกรรม แลกเปลี่ยนประสบการณ์ เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษามีศักยภาพที่พร้อมจะช่วยเสริมสร้างและพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นตลอดจนต่อยอดไปยังธุรกิจในรูปแบบอื่นได้ โดยมีผู้บริหารคณะพาณิชย์ฯ ม.ธรรมศาสตร์ รศ.ดร.รุธิร์ พนมยงค์ คณบดี รศ.ดร.สถาพร โอภาสานนท์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร ผศ.ดร.คมน์ พันธรักษ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ และเจ้าหน้าคณะฯ ที่ไปเป็นสักขีพยาน เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2563 ณ ห้องประชุมรามจิตติ ธนาคารออมสิน สำนักงานใหญ่

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

๐๘:๒๐ สพร.42 หนองคาย ร่วมบูรณาการทำงานด้านการพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยวเพื่อรองรับกระแสนิยมการท่องเที่ยวเชิงอัตลักษณ์อาหารพื้นถิ่น (Gastronomy
๐๘:๑๘ กสอ. เล่นใหญ่ 5 Day Trip Biz X 5 วัน ธุรกิจพันธุ์ X
๐๘:๓๑ ฟอร์ติเน็ต จับมือ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ เปิดหลักสูตรการรักษาความปลอดภัยบนไซเบอร์ สร้างกำลังพลคนรุ่นใหม่เต็มรูปแบบ
๐๘:๔๗ ซินเน็คฯ เริ่มใช้ รถขนส่งพลังงานไฟฟ้า 100% ลดการปล่อยคาร์บอน สร้างซัพพลายเชนที่ยั่งยืน
๐๘:๕๐ INET รับประกาศนียบัตรรับรองการต่ออายุ สมาชิกแนวร่วมต่อต้านคอรัปชั่นภาคเอกชนไทย ครั้งที่ 2
๐๘:๒๒ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร Docker and Kubernetes Essentials รุ่นที่ 2
๐๘:๐๑ TLC SPU อบรมบุคลากร พัฒนาทักษะ การวัดและประเมินผลแบบอิงเกณฑ์
๐๘:๓๐ การเคหะแห่งชาติจัดประชุมเผยแพร่การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการกำหนดนโยบาย
๐๘:๕๒ ดร.พิมพ์ขวัญ บุญจิตต์พิมล สุดตื้นตัน หลังคว้า 3 รางวัล บนเวที Miss Universe Thailand 2024
๐๘:๒๙ เชิญร่วมงาน BEDO CONNEXT 2024 ต่อยอดธุรกิจ สร้างเศรษฐกิจชุมชน สู่ความยั่งยืน ระหว่างวันที่ 23-25 กรกฎาคม 2567 ณ ลานอเนกประสงค์ ชั้น 2 อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคาร B) ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา