กรมส่งเสริมการเกษตร ติวเข้มเจ้าหน้าที่ถ่ายทอดความรู้การใช้น้ำอย่างมีประสิทธิภาพในระดับไร่นา

พุธ ๒๔ มิถุนายน ๒๐๒๐ ๐๙:๕๑
กรมส่งเสริมการเกษตร ติวเข้มเจ้าหน้าที่เพื่อสนับสนุนการใช้น้ำอย่างมีประสิทธิภาพในระดับไร่นาแก่เกษตรกร โดยให้เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ด้านระบบการให้น้ำแก่พืช สามารถนำไปออกแบบและวางระบบการให้น้ำแก่พืชอย่างถูกต้อง วางแผนสร้างแปลงเรียนรู้ด้านการให้น้ำอย่างมีประสิทธิภาพในพื้นที่
กรมส่งเสริมการเกษตร ติวเข้มเจ้าหน้าที่ถ่ายทอดความรู้การใช้น้ำอย่างมีประสิทธิภาพในระดับไร่นา

นายอาชว์ชัยชาญ เลี้ยงประยูร รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า กรมส่งเสริมการเกษตร ให้ความสำคัญในการส่งเสริมให้เกษตรกรวางแผนการเพาะปลูกพืชอย่างเหมาะสม เพื่อให้เกษตรกรสามารถผลิตสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพ ลดต้นทุนการผลิต ตลอดจนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นจากการประกอบอาชีพการเกษตร โดยหนึ่งในปัจจัยสำคัญสำหรับอาชีพเกษตรคือ น้ำ ดังนั้นการวางแผนจัดการน้ำสำหรับทำการเกษตรที่ดี จะช่วยลดผลกระทบจากปัญหาภัยแล้งและฝนทิ้งช่วง ซึ่งเป็นปัญหาหลักที่ภาคการเกษตรต้องเผชิญในทุกปีได้ กรมส่งเสริมการเกษตรจึงจัดทำโครงการส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำในระดับไร่นาปี 2563 เพื่อให้เกษตรกรสามารถใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า ประหยัด และมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ให้มีความรู้ด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำ เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานสู่เกษตรกร โดยจะมีการดำเนินงาน 4 กิจกรรม ได้แก่ การประชุมเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการ การถ่ายทอดความรู้แก่เกษตรกร การจัดทำแปลงเรียนรู้เกษตรกรต้นแบบ และการติดตามประเมินผลโครงการ

รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวอีกว่า ขณะนี้ กรมส่งเสริมการเกษตรดำเนินการจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำในระดับไร่นา ปี 2563 ณ โรงแรม ทีเค พาเลซ แอนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร เพื่อพัฒนาเจ้าหน้าที่รวมทั้งสิ้น 80 คน ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัด สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร และศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จากทั่วประเทศอย่างเข้มข้นเป็นระยะเวลา 6 วัน ตั้งแต่วันที่ 21 – 26 มิถุนายน 2563 เพื่อให้เจ้าหน้าที่กลุ่มเป้าหมายดังกล่าวได้เรียนรู้ เกิดความเข้าใจในการออกแบบและการใช้ระบบการให้น้ำแก่พืชอย่างถูกต้อง ตลอดจนฝึกปฏิบัติออกแบบระบบการให้น้ำแก่พืชอย่างถูกต้อง สามารถนำความรู้ไปถ่ายทอดสู่เกษตรกรในพื้นที่เป้าหมาย ร่วมจัดทำแปลงเรียนรู้การใช้ระบบน้ำอย่างมีประสิทธิภาพ สร้างเกษตรกรต้นแบบเพื่อการขยายผลสู่เกษตรกรและชุมชนได้ต่อไป

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

๑๗:๐๓ ขอเป็นส่วนหนึ่งทีได้ดูแล.ทรูพร้อมเคียงคู่สู้โควิดไปด้วยกันให้บริการช่วยเหลือลงทะเบียนรับวัคซีน หมอพร้อม ณ
๑๗:๕๖ วว. ได้รับรางวัลดีเด่น Thailand Energy Awards 2020 ด้านผู้ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พลังงานทดแทน ประเภท สมาคม องค์กร
๑๗:๐๗ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา เชิญชวนลงทะเบียนรับวัคซีนป้องกัน Covid-19 หมอพร้อม
๑๗:๕๒ LPH บุ๊คงบ Q1/64 รายได้โต 13% อยู่ที่ 479.99 ลบ. มีกำไร 40.39 ลบ. อานิสงส์ผู้ป่วยนอกพุ่ง - ปกส.หนุน การันตีรายได้ปีนี้โต 15-20%
๑๗:๐๑ Exablate Neuro เทคโนโลยีรักษาโรคอาการสั่นด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง โดยไม่ต้องผ่าตัดใหญ่ แห่งแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
๑๗:๔๘ สพร.9 พิษณุโลก ยกระดับช่างเชื่อมไทยสู่มาตรฐานสากล
๑๗:๑๓ แสนสิริเข้าถือหุ้นใหญ่อันดับ 1 ใน XSpring ประกาศลงทุน 15% ด้วยเงินลงทุนกว่า 2,000 ล้านบาท
๑๗:๐๘ MOVE Pr Agency เดินหน้าปรับตัวก้าวสู่ The Next Normal พร้อมนำพันธมิตรทางธุรกิจสู่เป้าหมายด้วยทีม Digital PR
๑๗:๔๐ ม.ธุรกิจบัณฑิตย์ มอบเงิน 500,000 บาท ให้กับมูลนิธิศิริราช เพื่อสนับสนุนงานโรงพยาบาลสนามของ อว.
๑๗:๕๐ สพร.9 พิษณุโลก จัดพิธีเปิดฝึกอบรมภายใต้โครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ ปีงบประมาณ