วิศวะมหิดล -วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี ยกระดับทักษะนศ.และครูอาชีวะหนุนอุตสาหกรรมแห่งอนาคตและเครื่องมือแพทย์

จันทร์ ๑๗ สิงหาคม ๒๐๒๐ ๑๔:๒๒
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล นำโดย รศ.ดร. จักรกฤษณ์ ศุทธากรณ์ คณบดี ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ร่วมกับ วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี โดย นายเรวัช ศรีแสงอ่อน ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคลพบุรี โดยมี คุณอุบลศักดิ์ บัวหลวงงาม นายกสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 2 เป็นประธานในงาน เพื่อผนึกกำลังร่วมกันพัฒนาระบบการเรียนการสอน การสร้างองค์ความรู้ร่วมกันเพื่อให้นักเรียนอาชีวะมีศักยภาพสู่ระดับสากล และสามารถรองรับอุตสากรรมแห่งอนาคตและเครื่องมือแพทย์ได้ครบวงจร ณ โดมอเนกประสงค์ วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี จังหวัดลพบุรี
วิศวะมหิดล -วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี ยกระดับทักษะนศ.และครูอาชีวะหนุนอุตสาหกรรมแห่งอนาคตและเครื่องมือแพทย์

รศ.ดร. จักรกฤษณ์ ศุทธากรณ์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวว่า ความร่วมมือระหว่างคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และ วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี ครั้งนี้ มีกำหนดระยะเวลา 5 ปี โดยทั้งสองฝ่ายได้ตกลงร่วมมือกัน มีขอบเขตดังนี้

ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาทางด้านวิชาการ และร่วมกันพัฒนาระบบการเรียนการสอน การพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษา การถ่ายทอดองค์ความรู้ การฝึกอบรม การสร้างองค์ความรู้ร่วมกันเพื่อให้นักเรียนอาชีวะมีศักยภาพสูงขึ้นทั้งสองฝ่ายยินดีสนับสนุนให้บุคลากรทางการศึกษาที่ประสงค์เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโท และปริญญาเอกที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อมุ่งเน้นการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้มีทักษะความชำนาญด้านวิชาชีพและเทคโนโลยีส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรทางการศึกษาของอาชีวะเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรต่าง ๆ (Reskill And Upskill) เพื่อเป็นการเพิ่มพูนศักยภาพครูอาชีวะให้มีความรู้และทักษะความชำนาญด้านวิชาชีพมากยิ่งขึ้น สามารถรองรับเทคโนโลยีใหม่ๆ รูปแบบการทำงานใหม่และตลาดแรงงาน ตลอดจนระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก EEC ที่มาจากการลงทุนในอุตสาหกรรมเป้าหมาย S-Curve และ อุตสาหกรรมแห่งอนาคต New S-Curve

จากวิกฤติโควิด-19 ทำให้ประเทศไทยและประชาคมโลกตระหนักถึงความสำคัญของความมั่นคงทางสุขภาพและการเตรียมความพร้อมด้านเทคโนโลยีวิศวกรรมการแพทย์ สุขภาพและกำลังคนในซัพพลายเชนที่จะต้องพร้อมรองรับการผลิตและบริการในอุตสาหกรรมการแพทย์ทั้งในภาวะฉุกเฉินและปกติ ทางคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ร่วมหารือกับสภาสถาบันการอาชีวศึกษาและวิทยาลัยเทคนิคลพบุรี ถึงการสร้างบุคคลากรอาชีวะในอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์และสุขภาพ โดยมีแนวคิดการพัฒนาหลักสูตรระดับอาชีวะสากลและประสานความร่วมมือกับโรงพยาบาลขนาดใหญ่ในเครือข่ายมหาวิทยาลัยมหิดลร่วมเป็นภาคี ในแต่ละปีจะมีอุปกรณ์เครื่องมือแพทย์ของโรงพยาบาลที่ต้องการการซ่อมบำรุงหรือการปรับแต่งทางวิศวกรรมก็สามารถให้เครือข่ายอาชีวะดำเนินการซ่อมแก้ไขได้ หรือหากไม่ใช้แล้วก็สามารถนำมาเป็นอุปกรณ์การเรียนการสอนแก่นักศึกษาอาชีวะได้เรียนรู้ด้านวิศวกรรมเครื่องมือแพทย์และเทคโนโลยีได้ ช่วยเสริมขีดความสามารถทางวิศวกรรมเครื่องมือแพทย์แก่บุคคลากรของไทยในทุกระดับ ซึ่งจะเป็นผลดีต่อประเทศไทยในการรองรับการขยายตัวของการลงทุนโดยเฉพาะอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์ใน EEC ที่มีการขอรับส่งเสริมการลงทุนเพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดด

นายเรวัช ศรีแสงอ่อน ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคลพบุรี กล่าวว่า ความร่วมมือกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล สอดคล้องกับการพัฒนาสู่ประเทศไทย 4.0 ขณะที่ภาคอุตสาหกรรมมีเป้าหมายที่จะยกระดับอุตสาหกรรมไทยสู่การเป็น Industry 4.0 นั้น การผลิตและพัฒนากำลังคนด้านวิชาชีพที่มีคุณภาพเป็นที่ต้องการอย่างสูง ตามแผนยุทธศาสตร์พัฒนาอาชีวศึกษา ปี 2560 - 2579 การยกระดับแรงงานอาชีวศึกษาในอนาคตจะยึดหลักคุณภาพ ผสมผสานคุณธรรม ความร่วมมือ สามารถทำงานเป็นทีม มีความคิดสร้างสรรค์ จิตอาสา จรรยาบรรณวิชาชีพ ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 และความเป็นมืออาชีพ เพื่อไปสู่การเป็นอาชีวะระดับสากล ความร่วมมือครั้งนี้ยังช่วยเสริมสร้างความมั่นคงทางสาธารณสุข และการเน้นพึ่งพาตนเองภายในประเทศซึ่งเป็นแนวโน้มของทั่วโลก นับเป็นโจทย์ในการเรียนรู้และฝึกฝนเสริมทักษะแก่บุคคลากรอาชีวะศึกษา ให้ตอบสนองวิถีใหม่ของธุรกิจและอุตสาหกรรมอย่างมีประสิทธิภาพด้วย

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

๑๗:๕๓ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแม่ฮ่องสอน ได้ดำเนินโครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงานสู่ SME 4.0 ในกิจกรรมการให้คำปรึกษาครั้งที่
๑๗:๐๐ มูลนิธิปีจาร์ ร่วมกับเครือข่ายเอ็ดฮีโร่ส์ ลงนามข้อตกลงเชิงกลยุทธ์ จัดตั้งสมาพันธ์บุคลากรแห่งอนาคตระดับโลกและฮับเอ็ดฮีโร่ส์ในอินโดนีเซีย
๑๗:๐๓ คณะวิทยาศาสตร์ ม.พะเยา ต้อนรับน้องๆ จากโรงเรียนพะเยาพิทยาคม ดูงานฝึกปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์และปฏิบัติการคณิตศาสตร์
๑๖:๔๔ ไปรษณีย์ไทย จับมือ NT เปิดจุดให้บริการ EMS Point นำร่อง 52 สาขา ครอบคลุม 16 จังหวัดภาคอีสาน
๑๖:๓๓ LINE จับกระแสโลก ต่อยอดธุรกิจไทยด้วยการตลาด NFT
๑๖:๑๙ ม.หอการค้าไทย ยืนยันพร้อมปฏิบัติตาม พรบ.ข้อมูลใหม่ PDPA พร้อมตั้งคลีนิกให้คำปรึกษา
๑๖:๕๓ ไทยคม เปิดตัว IoT Solution ผ่านดาวเทียม LEO พัฒนาเทคโนโลยีเพื่อความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยวทางทะเล
๑๖:๓๗ กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เผยทางรอดส่งออกไทย ต้องปรับตัวมุ่งสู่ Net Zero
๑๖:๔๙ เดอะ พิซซ่า คอมปะนี เปิดร้านใหม่ 'เดอะ คอมปะนี' สไตล์โมเดิร์นอิตาเลียน รวมเมนูฮิต เสิร์ฟครบจบในร้านเดียว
๑๖:๕๓ ทีเคพาร์ค เสกความสนุกใน Play Matters เรื่องเล่นเรื่องใหญ่ เปิดพื้นที่การเล่นเติมเต็มจินตนาการให้กับเด็ก