วิศวะมหิดล -วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี ยกระดับทักษะนศ.และครูอาชีวะหนุนอุตสาหกรรมแห่งอนาคตและเครื่องมือแพทย์

จันทร์ ๑๗ สิงหาคม ๒๐๒๐ ๑๔:๒๒
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล นำโดย รศ.ดร. จักรกฤษณ์ ศุทธากรณ์ คณบดี ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ร่วมกับ วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี โดย นายเรวัช ศรีแสงอ่อน ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคลพบุรี โดยมี คุณอุบลศักดิ์ บัวหลวงงาม นายกสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 2 เป็นประธานในงาน เพื่อผนึกกำลังร่วมกันพัฒนาระบบการเรียนการสอน การสร้างองค์ความรู้ร่วมกันเพื่อให้นักเรียนอาชีวะมีศักยภาพสู่ระดับสากล และสามารถรองรับอุตสากรรมแห่งอนาคตและเครื่องมือแพทย์ได้ครบวงจร ณ โดมอเนกประสงค์ วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี จังหวัดลพบุรี
วิศวะมหิดล -วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี ยกระดับทักษะนศ.และครูอาชีวะหนุนอุตสาหกรรมแห่งอนาคตและเครื่องมือแพทย์

รศ.ดร. จักรกฤษณ์ ศุทธากรณ์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวว่า ความร่วมมือระหว่างคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และ วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี ครั้งนี้ มีกำหนดระยะเวลา 5 ปี โดยทั้งสองฝ่ายได้ตกลงร่วมมือกัน มีขอบเขตดังนี้

ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาทางด้านวิชาการ และร่วมกันพัฒนาระบบการเรียนการสอน การพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษา การถ่ายทอดองค์ความรู้ การฝึกอบรม การสร้างองค์ความรู้ร่วมกันเพื่อให้นักเรียนอาชีวะมีศักยภาพสูงขึ้นทั้งสองฝ่ายยินดีสนับสนุนให้บุคลากรทางการศึกษาที่ประสงค์เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโท และปริญญาเอกที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อมุ่งเน้นการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้มีทักษะความชำนาญด้านวิชาชีพและเทคโนโลยีส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรทางการศึกษาของอาชีวะเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรต่าง ๆ (Reskill And Upskill) เพื่อเป็นการเพิ่มพูนศักยภาพครูอาชีวะให้มีความรู้และทักษะความชำนาญด้านวิชาชีพมากยิ่งขึ้น สามารถรองรับเทคโนโลยีใหม่ๆ รูปแบบการทำงานใหม่และตลาดแรงงาน ตลอดจนระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก EEC ที่มาจากการลงทุนในอุตสาหกรรมเป้าหมาย S-Curve และ อุตสาหกรรมแห่งอนาคต New S-Curve

จากวิกฤติโควิด-19 ทำให้ประเทศไทยและประชาคมโลกตระหนักถึงความสำคัญของความมั่นคงทางสุขภาพและการเตรียมความพร้อมด้านเทคโนโลยีวิศวกรรมการแพทย์ สุขภาพและกำลังคนในซัพพลายเชนที่จะต้องพร้อมรองรับการผลิตและบริการในอุตสาหกรรมการแพทย์ทั้งในภาวะฉุกเฉินและปกติ ทางคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ร่วมหารือกับสภาสถาบันการอาชีวศึกษาและวิทยาลัยเทคนิคลพบุรี ถึงการสร้างบุคคลากรอาชีวะในอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์และสุขภาพ โดยมีแนวคิดการพัฒนาหลักสูตรระดับอาชีวะสากลและประสานความร่วมมือกับโรงพยาบาลขนาดใหญ่ในเครือข่ายมหาวิทยาลัยมหิดลร่วมเป็นภาคี ในแต่ละปีจะมีอุปกรณ์เครื่องมือแพทย์ของโรงพยาบาลที่ต้องการการซ่อมบำรุงหรือการปรับแต่งทางวิศวกรรมก็สามารถให้เครือข่ายอาชีวะดำเนินการซ่อมแก้ไขได้ หรือหากไม่ใช้แล้วก็สามารถนำมาเป็นอุปกรณ์การเรียนการสอนแก่นักศึกษาอาชีวะได้เรียนรู้ด้านวิศวกรรมเครื่องมือแพทย์และเทคโนโลยีได้ ช่วยเสริมขีดความสามารถทางวิศวกรรมเครื่องมือแพทย์แก่บุคคลากรของไทยในทุกระดับ ซึ่งจะเป็นผลดีต่อประเทศไทยในการรองรับการขยายตัวของการลงทุนโดยเฉพาะอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์ใน EEC ที่มีการขอรับส่งเสริมการลงทุนเพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดด

นายเรวัช ศรีแสงอ่อน ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคลพบุรี กล่าวว่า ความร่วมมือกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล สอดคล้องกับการพัฒนาสู่ประเทศไทย 4.0 ขณะที่ภาคอุตสาหกรรมมีเป้าหมายที่จะยกระดับอุตสาหกรรมไทยสู่การเป็น Industry 4.0 นั้น การผลิตและพัฒนากำลังคนด้านวิชาชีพที่มีคุณภาพเป็นที่ต้องการอย่างสูง ตามแผนยุทธศาสตร์พัฒนาอาชีวศึกษา ปี 2560 - 2579 การยกระดับแรงงานอาชีวศึกษาในอนาคตจะยึดหลักคุณภาพ ผสมผสานคุณธรรม ความร่วมมือ สามารถทำงานเป็นทีม มีความคิดสร้างสรรค์ จิตอาสา จรรยาบรรณวิชาชีพ ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 และความเป็นมืออาชีพ เพื่อไปสู่การเป็นอาชีวะระดับสากล ความร่วมมือครั้งนี้ยังช่วยเสริมสร้างความมั่นคงทางสาธารณสุข และการเน้นพึ่งพาตนเองภายในประเทศซึ่งเป็นแนวโน้มของทั่วโลก นับเป็นโจทย์ในการเรียนรู้และฝึกฝนเสริมทักษะแก่บุคคลากรอาชีวะศึกษา ให้ตอบสนองวิถีใหม่ของธุรกิจและอุตสาหกรรมอย่างมีประสิทธิภาพด้วย

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

๑๗:๒๘ ห้างเซ็นทรัลชิดลม ในเครือเซ็นทรัล รีเทล ประกาศความเป็นเลิศบนเวทีนานาชาติ คว้ารางวัล ห้างสรรพสินค้าแห่งปี ที่สุดแห่งภาคพื้นเอเชียจากเวทีใหญ่ Retail Asia Awards
๑๗:๑๓ ดร.คงกระพัน แถลงกลยุทธ์ พร้อมขับเคลื่อน ปตท. ให้แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตระดับโลกอย่างยั่งยืน
๑๗:๑๘ มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง สร้างอาชีพ สร้างชีวิต มอบอุปกรณ์ประกอบอาชีพแก่สตรีแม่เลี้ยงเดี่ยวหรือด้อยโอกาส ในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี
๑๖:๓๖ มกอช. นั่งหัวโต๊ะประชุม EWG-OA พิจารณามาตรฐานเกษตรอินทรีย์
๑๖:๐๑ พ.ร.บ. สมรสเท่าเทียม ฟันเฟืองขับเคลื่อนตลาดที่อยู่อาศัยภายใต้เศรษฐกิจสีรุ้ง (Rainbow Economy)
๑๖:๕๗ ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จัดคอนเสิร์ต CIMB Concert : 15 Years of Growing Forward ฉลองครบรอบ 15 ปี ด้วยสุดยอด 15 ศิลปิน วันเสาร์ที่ 10 ส.ค. 2567 พารากอน
๑๖:๔๗ กรมโยธาฯ ร่วมพัฒนา คลองแม่ข่า จับมือ อจน. เปลี่ยนน้ำเสียเป็นน้ำใส สร้างอุโมงค์บายพาสส่งตรงสู่แม่น้ำปิง
๑๖:๕๑ ช่อง 5 ปรับรายการข่าวใหม่ มุ่งเน้นเนื้อหาครอบคลุมทุกมิติ เสริมทัพผู้ประกาศข่าวรุ่นใหม่และคนข่าวมืออาชีพ
๑๖:๔๓ ม.ศรีปทุม ขอแสดงความยินดีกับ คณาจารย์คุณภาพ 6 ท่าน ผู้ผ่านการประเมินมาตรฐานอาจารย์มืออาชีพ SPU PSF รุ่นที่ 8 ครั้งที่ 3 ระดับที่ 2 และระดับที่
๑๖:๑๓ เติมบางจากไฮพรีเมียม นำสลิปแลกรับเครื่องดื่มอินทนิลฟรี